Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Εάν το δικαστήριο σας καταδικάσει, έχετε το δικαίωμα άσκησης ένδικου μέσου κατά της απόφασης. Δεν έχετε πρόσβαση σε ένδικα μέσα εάν έχετε αθωωθεί, ακόμη και αν δεν συμφωνείτε με την αιτιολογία. Το δικαστήριο οφείλει να σας ενημερώσει σχετικά με τα ένδικα μέσα στα οποία μπορείτε να προσφύγετε. Για την προσβολή αποφάσεων του ειρηνοδικείου (Amtsgericht) αναγνωρίζεται η επιλογή μεταξύ δύο τύπων ένδικων μέσων: της προσφυγής και της αναίρεσης. Κατά αποφάσεων του πρωτοβάθμιου πρωτοδικείου (Landgericht) μπορείτε να ασκήσετε μόνο αναίρεση.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα;

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, εσείς ή ο δικηγόρος σας μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεσή σας να ασκήσετε ένδικο μέσο και να καταγραφεί στα πρακτικά. Μπορείτε να ασκήσετε ένδικο μέσο ακόμη και εντός μιας εβδομάδας από την έκδοση της απόφασης. Η άσκηση ένδικου μέσου υποβάλλεται είτε γραπτώς είτε καταχωρείται στα πρακτικά της γραμματείας του δικαστηρίου. Ένδικο μέσο μπορείτε να ασκήσετε ακόμη και αν έχει προηγηθεί της απόφασης συμφωνία.

Η άσκηση ένδικου μέσου μπορεί να αφορά την απόφαση αυτή καθεαυτή ή μόνο το ύψος της ποινής.

Εάν ασκήσετε προσφυγή, μπορείτε, εφόσον το θεωρείτε σκόπιμο, να την αιτιολογήσετε.

Για την αναίρεση απαιτείται αιτιολόγηση το αργότερο εντός ενός μήνα μετά τη λήψη της γραπτής αιτιολόγησης της απόφασης. Προς τούτο, πρέπει να απευθυνθείτε σε δικηγόρο διότι η αιτιολόγηση δεν μπορεί να γίνει από εσάς.

Τι συμβαίνει όταν ασκώ ένδικο μέσο;

Εάν ασκήσετε ένδικο μέσο κατά της απόφασης, η απόφαση αρχικά δεν τελεσιδικεί και δεν κηρύσσεται εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά δεν υποχρεούστε να καταβάλετε κάποια επιβληθείσα χρηματική ποινή ή να εκτίσετε ποινή κράτησης. Ωστόσο, δεν απαλλάσσεστε εάν βρίσκεστε υπό προσωρινή κράτηση. Για την άρση της προσωρινής κράτησης πρέπει το δικαστήριο να άρει το ένταλμα προσωρινής κράτησης ή να σας απαλλάξει από την προσωρινή κράτηση με περιοριστικό όρο καταβολής εγγύησης.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την εκδίκαση του ασκούμενου ένδικου μέσου. Ωστόσο, ισχύει η γενική επιταγή επίσπευσης, ήτοι η επιταγή της ταχύτερης δυνατής διεκπεραίωσης της ποινικής διαδικασίας.

Στην περίπτωση της αναίρεσης η επ’ ακροατηρίω διαδικασία διεξάγεται εκ νέου ενώπιον πλέον του αρμόδιου πρωτοβάθμιου πρωτοδικείου. Το αναιρετικό δικαστήριο κρίνει ποια αποδεικτικά μέσα είναι σημαντικά. Αυτά μπορεί να μην διαφέρουν από εκείνα που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο το οποίο εκδίκασε σε πρώτο βαθμό. Ενδέχεται όμως να διαφέρουν. Κι εσείς όμως από την πλευρά σας μπορείτε να υποβάλετε νέα αιτήματα διεξαγωγής αποδείξεων.

Στην αναιρετική διαδικασία δεν προσκομίζονται νέες αποδείξεις· ελέγχονται μόνον η υπό εξέταση απόφαση και η διαδικασία ως προς την ύπαρξη νομικών σφαλμάτων.

Τι συμβαίνει κατά τη συζήτηση επί του ένδικου μέσου;

Η συζήτηση της προσφυγής ενώπιον του πρωτοβάθμιου πρωτοδικείου διεξάγεται σύμφωνα με το πρότυπο της διαδικασίας ενώπιον του ειρηνοδικείου. Το δικαστήριο εκδίδει χωριστή απόφαση. Η κατάσταση διαφέρει όταν η προσφυγή περιορίζεται στο ύψος της ποινής. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο παρουσιάζει μόνον αποδείξεις που είναι σημαντικές για τον καθορισμό της ποινής, για παράδειγμα, σχετικά με τα κίνητρα και τις προσωπικές σας σχέσεις.

Για την  εκδίκαση της αναίρεσης δεν απαιτείται προηγούμενη προφορική συζήτηση.

Τι συμβαίνει όταν το ένδικο μέσο είναι επιτυχές/ανεπιτυχές;

Όταν η προσφυγή είναι επιτυχής, μετά τη λήξη της διαδικασίας προσφυγής αθωώνεστε ή καταδικάζεστε σε μικρότερη ποινή. Εάν δεν αθωωθείτε, μπορείτε να ασκήσετε αναίρεση κατά της εφετειακής απόφασης.

Όταν η αναίρεση είναι επιτυχής, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: αφενός το αναιρετικό δικαστήριο δύναται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να εκδώσει χωριστή απόφαση επί της ουσίας, π.χ. να σας αθωώσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, το αναιρετικό δικαστήριο οφείλει να ακυρώσει την απόφαση κατά της οποίας ασκήσατε αναίρεση και να παραπέμψει την υπόθεση στο κατώτερο δικαστήριο.

Μια ακυρωθείσα απόφαση δεν καταχωρείται στο ποινικό μητρώο.

Μια απόφαση τελεσιδικεί εφόσον κανείς εκ των διαδίκων –ούτε εσείς ούτε η εισαγγελία ούτε κάποιος πολιτικώς ενάγων– δεν ασκήσει ένδικο μέσο εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Υπάρχει το ενδεχόμενο απέλασής μου μετά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία;

Ως πολίτες της ΕΕ μπορείτε να εκδιωχθείτε και να απελαθείτε από τη Γερμανία μόνο υπό επαχθείς προϋποθέσεις. Οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας. Εάν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο απέλασής σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε κάποιον δικηγόρο.

Εάν καταδικαστώ, υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθώ ξανά ενώπιον του δικαστηρίου για την ίδια αξιόποινη πράξη;

Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να δικαστείτε δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη. Ωστόσο, το κατά πόσον η καταδίκη αφορά πράγματι την ίδια αξιόποινη πράξη αποτελεί σύνθετο δικαστικό ζήτημα οριοθέτησης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici