Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Finska

В тези информационни листове се дава информация относно това какво се случва, ако лице е заподозряно или обвинено в извършването на престъпление, за което е заведено дело в съда. За информация относно дребни правонарушения като пътни нарушения, които обикновено се наказват с фиксирана санкция, като глоба, вижте информационен лист 5. Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите цялостна информация относно правата ви тук.

Sadržaj omogućio
Finska

Обобщение на етапите на наказателния процес

Нормалните етапи на наказателния процес са следните:

  • наказателно разследване
  • вземане на решение дали да се повдигне обвинение и другите решения на прокурора
  • разглеждане на делото в съда
  • изпълнение на присъдата

Подробности относно всички тези етапи на процеса и относно вашите права могат да бъдат намерени в информационните листове. Тази информация не замества получаването на правна консултация и е предназначена да предостави само упътващи насоки.

Роля на Европейската комисия

Моля отбележете, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателните производства в държавите-членки и не може да ви окаже съдействие, ако имате оплакване. В информационните листове се предоставя информация как и към кого да се обърнете, ако имате оплакване или искате да подадете жалба.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите необходимата информация

1 – Получаване на правни съвети

2 – Моите права по време на разследването на престъпление

  • Разпит
  • Задържане
  • Първо съдебно заседание
  • Преди основното съдебно заседание
  • Жалби относно действия на полиция
  • Права относно превода

3 – Моите права по време на процеса

4 – Моите права след като съдът се произнесе

5 – Пътни нарушения

Връзки по темата

Наказателният процес в районния съд

Последна актуализация: 15/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici