Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Imputati (proċeduri kriminali)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Nista’ nappella?

Inti għandek id-dritt li tressaq appell quddiem il-Qorti tal-Appell kontra deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali. B’mod ġenerali, jekk inti trid tappella kontra d-deċiżjonijiet li tkun ħadet il-Qorti Distrettwali waqt is-smigħ (bħal li ma tismax xi xhud), inti tista’ tagħmel dan biss meta tappella kontra s-sentenza.

Jekk inti tressaq appell quddiem il-Qorti tal-Appell kontra deċiżjoni ta’ Qorti Distrettwali, il-perjodu tal-appell huwa ta’ 30 jum. Inti għandek sebat ijiem sabiex tinforma lill-Qorti Distrettwali li inti ma intix sodisfatt bid-deċiżjoni u li biħsiebek tappella. L-appell irid isir bil-miktub; irid ikun indirizzat lill-Qorti tal-Appell u jrid jitressaq quddiem il-Qorti Distrettwali li tkun ddeċidiet il-kwistjoni.

Inti tista’ tappella kontra d-deċiżjoni għaliex tħoss li l-qorti ma evalwatx il-provi b’mod korrett u/jew għaliex taħseb li l-qorti interpretat il-liġi ħażin. Il-kontropartijiet, jiġifieri, il-prosekutur u l-partijiet leżi (jekk ikun hemm) għandhom l-istess dritt li jappellaw bħalek.

X’jiġri jekk nappella?

Jekk inti tappella, is-sentenza tiegħek ma tiġix eżegwita, sakemm il-qorti ma tordnax li tiġi eżegwita. Jekk il-qorti tordna li inti għandek tinżamm taħt arrest jew li trid tkompli tinżamm taħt arrest, inti tista’ tagħmel appell straordinarju kontra din id-deċiżjoni. Il-Qorti tal-Appell tikkunsidra l-kwistjoni taż-żamma taħt arrest bħala każ urġenti u separat mill-kwistjoni prinċipali.

Jekk inti tkun il-ħabs meta tressaq l-appell u jekk titlob li tiġi lliberat, il-Qorti tal-Appell tista’ tordna li inti tiġi lliberat biex tistenna d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell dwar il-kwistjoni prinċipali.

Iż-żmien li tieħu l-Qorti tal-Appell biex tipproċessa l-appell tiegħek ivarja. Jekk inti qed tinżamm taħt arrest, l-appell tiegħek ġeneralment jiġi pproċessat iktar malajr. Jekk inti ma taqbilx mal-evalwazzjoni tal-provi, il-Qorti tal-Appell ġeneralment trid tagħmel arranġamenti għal smigħ prinċipali u l-provi jerġgħu jinstemgħu. Minħabba f’hekk il-proċedura tieħu iktar fit-tul. Ikun xi jkun il-każ, il-Qrati tal-Appell jieħdu diversi xhur sabiex jipproċessaw l-appelli.

Jekk il-kontropartijiet ma jkunux ħabbru li huma mhumiex sodisfatti bid-deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali u inti tiddeċiedi li tappella, ma hemmx għalfejn li huma jħabbru n-nuqqas ta’ sodisfazzjon tagħhom, imma xorta jistgħu jagħmlu kontroappell fi żmien 14-il jum mid-data meta ntemm il-perjodu oriġinali tal-appell. Fil-kontroappell, huma jistgħu, pereżempju, jitolbu li jiżdiedu s-sentenza jew il-kumpens. Jekk inti tirrevoka l-appell tiegħek, kwalunkwe kontroappell jaqa’.

Inti tista’ tippreżenta provi ġodda jew issemmi xhieda ġodda sabiex issostni l-appell tiegħek. Huwa permess li tippreżenta provi ġodda waqt proċedura kirminali, anki waqt is-smigħ prinċipali quddiem il-Qorti tal-Appell.

X’jiġri waqt il-proċedura tal-appell?

Wara li tkun ippreżentajt l-appell, dan jintbagħat lill-kontropartijiet – jiġifieri lill-prosekutur u lill-partijiet leżi – għal finjiet ta’ informazzjoni. Il-kontropartiijet jintalbu iwieġbu għall-appell sa data partikolari. Jekk il-kontropartijiet ikunu appellaw, l-appelli tagħhom ukoll jintbagħtu lilek għal finijiet ta’ informazzjoni.

Wara l-fażi tal-appell bil-miktub, il-Qorti tal-Appell tiddeċiedi jekk huwiex se jkun hemm smigħ prinċipali, Irid ikun hemm smigħ prinċipali jekk waħda mill-partijiet titolbu, u jekk id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell tkun tiddependi fuq jekk il-Qorti Distrettwali evalwatx il-kredibbiltà tax-xhieda orali b’mod korrett.

Il-qorti tista’ wkoll teżamina bir-reqqa l-appell tiegħek jekk ma jkunx meħtieġ smigħ prinċipali u tliet membri tal-Qorti tal-Appell ikunu konvinti li d-deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali kienet korretta. F’dak il-każ, l-appell tiegħek ma jiġix eżaminat ulterjorment u d-deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali tkun finali.

X’jiġri jekk l-appell jirnexxi jew ma jirnexxix?

Il-Qorti tal-Appell teżamina l-korrettezza tad-deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali sa fejn dan ikun intalab. Jekk inti tħoss li d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell hija kompletament żbaljata, ir-riżultat tal-appell tiegħek jista’ jkun li l-Qorti tal-Appell tiċħad il-kapi ta' akkuża kollha u t-talbiet kollha għal kumpens. Il-Qorti tal-Appell tista’ anki tilqa’ parti mill-appell tiegħek. Pereżempju, il-Qorti tal-Appell tista’ anki tikkunsidra li inti ħati imma tista’ tnaqqas is-sentenza tiegħek.

Jekk l-appell tiegħek jiġi miċħud, ġeneralment ikollok tħallas l-ispejjeż sabiex jiġu ppreżentati l-provi li kellu jħallas l-Istat, kif ukoll l-ispejjeż legali tal-partijiet leżi. Jekk jintlaqa’ biss parti mill-appell tiegħek, huwa possibbli li inti ma jkollokx tħallas dawn l-ispejjeż. Jekk l-appell tiegħek jirnexxi, inti tista’ anki tirċievi kumpens għall-ispejjeż legali tiegħek, sakemm ma jħallashomx l-Istat.

Jekk il-kapi ta' akkuża jiġu miċħuda minħabba l-appell tiegħek u d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell tibqa’ finali, kwalunkwe entrata rilevanti se titneħħa mill-kondotta tiegħek.

Il-partijiet kollha fil-kawża fil-qorti għandhom id-dritt li jappellaw kontra deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell billi jagħmlu talba għal permess għal appell lill-Qorti Suprema. Huwa ferm rari li jingħata permess għal appell f’kawżi kriminali. Fil-prattika, biex jingħata permess għal appell, il-kawża tiegħek irid ikollha valur biex isservi ta' preċedent. Dan ifisser li jrid ikollha importanza iktar ġenerali. Permess għal appell kważi qatt ma jingħata sempliċement għaliex min iressqu jħoss li l-Qorti tal-Appell tkun evalwat il-provi b’mod mhux korrett.

Jekk jingħata permess għal appell, il-Qorti Suprema terġa’ tirrivedi l-kawża tiegħek b’mod sħiħ jew sa fejn jippermetti l-permess għal appell (bħad-determinazzjoni tas-sentenza). Ġeneralment, is-smigħ tal-Qorti Suprema jkun bil-miktub. Is-sentenza tkun finali meta l-Qorti Suprema tiddeċiedi li ma tagħtix permess għal appell jew meta tagħti l-permess u toħroġ sentenza. Jekk ħadd ma jappella kontra d-deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali jew tal-Qorti tal-Appell, id-deċiżjoni ssir finali mhux iktar tard minn meta jintemm il-perjodu tal-appell. Meta d-deċiżjoni ssir finali, dak ikun il-mument aħħari meta tiġi eżegwita.

Jiena ġej minn Stat Membru ieħor. Nista’ nintbagħat lura hemmhekk wara l-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Jekk inti tiġi kkundannat, l-awtoritajiet jistgħu jirrifjutaw li jħalluk tidħol il-Finlandja jew tista’ titkeċċa lejn Stat Membru ieħor. Dan jista’ jsir jekk l-awtoritajiet iħossu li inti periklu għall-ordni ġenerali jew għas-sigurtà ġenerali. Fil-prattika, inti ma intix se titkeċċa mill-pajjiż sakemm ma tkunx ġejt ikkundannat għal delitt pjuttost serju. Is-sempliċi fatt li inti ħati ta’ delitt ma jistax jintuża bħala raġuni sabiex titkeċċa.

Is-Servizz tal-Immigrazzjoni Finlandiż se jieħu d-deċiżjoni jekk titkeċċiex mill-pajjiż. Fl-istess ħin, huwa jista’ jipprojbixxi li inti tidħol fil-pajjiż għal perjodu massimu ta' 15-il sena. Inti tista’ tappella kontra din id-deċiżjoni quddiem il-Qorti Amministrattiva.

Il-kapi ta' akkuża ma jitniżżlux fil-kondotta. Jekk inti tiġi kkundannat, is-sentenzi li ġejjin jitniżżlu fil-kondotta tiegħek:

  • prinġunerija bla kundizzjonijiet jew sospiża,
  • priġunerija sospiża flimkien ma’ multa, servizz fil-komunità jew superviżjoni,
  • servizz fil-komunità minflok priġunerija bla kundizzjonijiet,
  • piena għal minorenni jew multa minflok piena għal minorenni,
  • tkeċċija minn pożizzjoni bħala impjegat taċ-Ċivil, jew
  • rinunzja għas-sentenza minħabba irresponsabbiltà kriminali.

 

Il-kondotti jinżammu miċ-Ċentru tar-Reġistru Legali. L-informazzjoni mhijiex pubblika imma l-awtoritajiet jistgħu jikkonsultawha skont il-kundizzjonijiet speċifikati mil-liġi. Barra minn hekk, l-informazzjoni tista’ tintbagħat ukoll barra miż-żona tal-UE/tas-Sistema ta’ Dħul/Ħruġ fuq il-bażi tal-Konvenzjoni dwar l-Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali.

Entrata fil-Kondotta titneħħa wara perjodu fiss mid-data oriġinali ta’ deċiżjoni li tkun saret finali. L-entrati li ma jikkonċernawx priġunerija bla kundizzjonijiet jitneħħew wara ħames snin. L-entrati li jikkonċernaw priġunerija bla kundizzjonjiet ta’ mhux iktar minn sentejn u servizz fil-komunità jitneħħew wara għaxar snin. L-entrati li jikkonċernaw priġunerija bla kundizzjonjiet ta’ sentejn sa għaxar snin jitneħħew wara 20 sena. L-entrati li jikkonċernaw priġunerija ta’ iktar minn ħames snin jtneħħew meta l-persuna tmut jew meta tagħlaq id-90 sena.

Inti ma tistax toġġezzjona għaż-żamma ta' informazzjoni fil-kondotta. Madankollu, b’ċerti restrizzjonijiet, inti għandek id-dritt li tikkontrolla liema informazzjoni titniżżel fil-kondotta tiegħek.

Links relatati

L-Att dwar il-Proċedura Kriminali, u bl-Isvediż (traduzzjoni mhux uffiċjali)

Il-Kodiċi Kriminali u bl-Isvediż (traduzzjoni mhux uffiċjali)

Il-Kondotta u bl-Isvediż (traduzzjoni mhux uffiċjali)

L-Aġenzija tas-Sanzjonijiet Kriminali u bl-Isvediż

Il-kunsiderazzjoni tal-kwistjonijiet f'Qorti tal-Appell and bl-Isvediż

L-aħħar aġġornament: 15/01/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici