Обвиняеми (наказателни производства)

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Как се третират дребните пътни правонарушения?

Ако Ви спре пътна полиция, която се занимава с прилагане на законите за движение по пътищата, можете да признаете или да отречете своята вина. Полицията трябва да Ви обвини за нарушението, което смята, че сте извършили. Имате правата на обвиняем и не сте длъжен да давате показания на полицията.

Наказанието за пътно правонарушение обикновено е глоба. Пътните правонарушения се третират по същия начин както други правонарушения, за които наказанието е глоба. Полицията ще Ви изпрати квитанция за глобата. Ако заплатите глобата, това означава, че приемате обвиненията. Ако не я заплатите, делото ще бъде изпратено на съд. Ще бъдете призован да се явите на съдебно заседание, на което могат да бъдат представени доказателства във връзка с нарушението.

Директорът на прокуратурата е изготвил каталог с наказания за пътни правонарушения, в който може да проверите дали Вашата глоба съответства на глобите, които обичайно се дават за вида пътно правонарушение, което сте извършили.

Законът за движението по пътищата позволява на полицията да задържи Вашето превозно средство, ако живеете извън Дания, и колата Ви е регистрирана в държава, различна от Дания. Превозното средство може да бъде задържано до заплащане на глобата или до предоставяне на гаранция за плащане на глобата. Ако не сте съгласен, че сте извършили пътно правонарушение, в определени случаи ще трябва да предоставите гаранция за плащането на глобата и да поискате случаят да бъде разгледан от съда. Полицията често използва правото си да задържа превозни средства.

Има специални правила за превозни средства и шофьори от други скандинавски държави.

Как се третира неправилното паркиране?

Ограниченията за паркиране обикновено се прилагат от служители по контрола на движението по пътищата, които работят за местните власти или за частно дружество, а не от полицията. Ако паркирате неправилно, ще Ви бъде наложена глоба за неправилно паркиране. Глобата за неправилно паркиране ще бъде поставена върху колата Ви.

Ако се срещнете със служителя по контрола на движението по пътищата преди той или тя да състави фиш за неправилното паркиране, можете да повдигнете своите възражения директно пред служителя. Служителят по контрола на движението по пътищата може да реши да не съставя фиш за нарушението или да отбележи Вашето възражение. Ако получите глоба за неправилно паркиране, глобата трябва да бъде придружена от насоки как да подадете жалба във връзка с глобата. Няма централен орган за жалби.

Глобите за неправилно паркиране се събират по същия начин като други граждански искове. Това означава, че искът ще бъде изпратен до агенция за събиране на вземания в държавата, в която пребивавате, ако не заплатите глобата.

Ще бъдат ли вписани тези правонарушения в съдебното ми досие?

Вашето съдебно досие обикновено не включва глоби. При все това глобите за престъпления ще бъдат вписани във Вашето съдебно досие.

Глобите за неправилно паркиране не се считат за наказателна санкция и поради това не се вписват във Вашето съдебно досие.

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici