Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Češka

Podľa ústavy Českej republiky vám môže byť uložený trest len v súlade so zákonom, a to spôsobom, ktorý je uvedený v príslušných zákonoch. Medzi tieto zákony patrí Trestný zákonník, Zákon o súdnictve vo veciach mládeže, a Trestný poriadok, ktoré stanovujú pravidlá trestného konania vrátane konkrétnych podmienok uplatňovania a presadzovania vašich práv. Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu. Informácie o drobných priestupkoch, ako napr. dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Informačnej stránke 5. Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Sadržaj omogućio
Češka

Zhrnutie trestného konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestného konania.

1. Prípravný proces

Prípravný proces je prvou fázou trestného konania. Pozostáva z dvoch častí:

2. Predbežné prejednanie obžaloby

Počas predbežného prerokovania súd preskúma to, či bol prípad v rámci prípravného procesu riadne objasnený, a či obvinenie poskytuje riadny základ pre ďalšie úkony.  Tiež rozhodne o tom, či má súdnu právomoc o prípade rozhodnúť.

3. Samotný proces

Toto je najdôležitejšia časť trestného konania. Preskúmajú sa dôkazy a vynesie sa rozhodnutie o prípade. Počas tejto fázy trestného konania je(sú) obžalovaný(í), svedkovia a poškodená strana alebo strany na súde vypočúvané. Proces je verejný, ústny a vedie sa v českom jazyku. Ak nehovoríte česky, máte právo na tlmočníka.

4. Odvolacie konania

Obžalovaný, jeho rodina, advokát, verejný prokurátor alebo poškodená strana majú právo odvolať sa do 8 dní.  Ak sa podá odvolanie, odvolací súd preskúma rozhodnutie súdu prvého stupňa.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako prípad pôjde na súd

  • Preskúmanie
  • Vyšetrovanie
  • Väzba
  • Rozhodnutie v prípravnom procese, obvinenie
  • Skrátený prípravný proces

3 – Moje práva počas súdneho procesu

  • Súdny proces
  • Tresty; práva obete

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

5 – Dopravné a iné drobné priestupky

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky

Ministerstvo vnútra Českej republiky

Česká advokátska komora

Informácie o ľudských právach

Právne informácie pre všetkých

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici