Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Češka

Съгласно Конституцията на Чешката република може да Ви бъде наложено наказание само в съответствие със закона и по реда, установен в съответните закони. Тези закони са Наказателният кодекс, Законът за правораздаването при малолетни и непълнолетни лица и Наказателно-процесуалният кодекс, като в тях се установяват правилата за наказателните производства, включително конкретни условия за упражняване и принудително изпълнение на Вашите права.   В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в престъпление. За информация относно дребни правонарушения като пътни нарушения, за които обикновено се налага определено наказание, преминете към информационен лист 5. Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Sadržaj omogućio
Češka

Кратко представяне на наказателния процес

Обичайните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу.

1. Подготвителен процес

Подготвителният процес е първият етап от наказателния процес. Той се състои от две части:

  • процедурите на органите, отговарящи за наказателния процес преди началото на наказателното преследване, известни като фаза на предварително разглеждане; и
  • фазата на разследване — частта от наказателното преследване от неговото начало до внасянето на обвинение или до неговото прекратяване по друг начин (вж. информационен лист 2).

2. Предварително разглеждане на обвинението

По време на предварителното разглеждане съдът преценява дали делото е правилно изяснено в подготвителния процес и дали обвинението представлява подходящо основание за последващо производство. Той също така решава дали съдът е компетентен да се произнесе по делото.

3. Процесът

Това е най-важната част от наказателния процес. Доказателствата се разглеждат и се взема решение по случая. По време на тази фаза от наказателния процес обвиняемият или обвиняемите и всички свидетели и пострадалата страна или страни се разпитват в съда. Делото е публично, устно и се провежда на чешки език. Ако не говорите чешки, имат право на преводач.

4. Производство по обжалване

Обвиняемият, неговото семейство, адвокатът, прокурорът или пострадалата страна имат право да обжалват в срок от 8 дни. Ако бъде подадена жалба, въззивният съд преразглежда решението на първоинстанционния съд.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 – Получаване на правен съвет

2 — Моите права по време на разследването на престъпление и преди делото да бъде внесено в съда

  • Разглеждане
  • Разследване
  • Задържане
  • Решение в подготвителния процес, обвинение
  • Съкратен подготвителен процес

3 — Моите права по време на процеса

  • Съдебен процес
  • Присъди; права на жертвата

4 — Моите права след като съдът произнесе своето решение

5 — Пътни и други дребни правонарушения

Връзки по темата

Министерство на правосъдието на Чешката република

Министерство на вътрешните работи на Чешката република

Адвокатска колегия на Чешката република

Информация относно правата на човека

Правна информация за всички

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici