Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Ar galiu pateikti skundą?

Pripažinęs jus kaltu ar nekaltu, teismas priims nuosprendį, kurį paskelbs teismo proceso pabaigoje. Baudžiamojo proceso kodekse nurodyta, kada teismas gali nutraukti bylą nepriėmęs nuosprendžio. Tuomet teismas priima nutartį. Galite apskųsti nuosprendį ir nutartį.

Apeliacinis skundas turi būti pateiktas raštu ir jūsų pasirašytas. Apeliacinės instancijos teismui jis pateikiamas per pirmosios instancijos teismą. Jei pirmosios instancijos teismas yra apylinkės teismas, apeliacinės instancijos teismas bus apygardos teismas. Apygardos teismų nuosprendžiai ir nutartys apskundžiami Apeliaciniam teismui. Daugiau informacijos apie teismus rasite Aukščiausiosios teismų tarybos svetainėje. Apeliacinis skundas dėl nuosprendžio pateikiamas ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos, o dėl nutarties – ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos.

Apeliaciniame skunde galite ginčyti teismo išvadas, susijusias su teismo nuomone įrodytais faktais, netinkamą įstatymų taikymą ir neteisingą bausmės skyrimą. Nesvarbu, kiek ir kokių skundų pateiksite, apeliacinės instancijos teismas nuspręs, ar bendras nuosprendis teisingas, ar ne.

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu skundą?

Gavęs jūsų apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismas išsiųs jo kopijas prokurorui ir kitiems teismo proceso dalyviams. Kartu su nuosprendžio motyvais tas pats teismas perduos bylą su apeliaciniu skundu apeliacinės instancijos teismui. Jei teismas jums paskyrė kardomąją priemonę – suėmimą, apeliacinis skundas neužtikrins jūsų paleidimo. Tačiau galite prašyti apeliacinio teismo pakeisti šią priemonę į švelnesnę. Teismas priims sprendimą dėl jūsų apeliacinio skundo atskirame posėdyje.

Apeliacinės instancijos teismui nėra nustatyta, per kokį terminą jis turi paskirti posėdį. Tai priklauso nuo to, kada gali būti surašyti nuosprendžio motyvai, ir nuo apeliacinės instancijos teismo darbo krūvio.

Apeliacinės instancijos teismui galite pateikti naujų įrodymų, nes šis teismas gali nustatyti naujus faktus. Čia taip pat galioja pirmosios instancijos teismui taikomi įrodymų reikalavimai.

Kaip nagrinėjamas apeliacinis skundas?

Galite, tačiau neprivalote dalyvauti skundo nagrinėjimo posėdyje. Jūs (arba jūsų advokatas) galite žodžiu pateikti pastabas dėl apeliacinio skundo. Kitos šalys, dalyvaujančios nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje, gali pateikti pastabas dėl apeliacinio skundo.

Išnagrinėjęs bylą, apeliacinės instancijos teismas turi nuspręsti, ar:

  • panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą prokurorui ar pirmosios instancijos teismui pakartotiniam nagrinėjimui;
  • panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir priimti naują nuosprendį;
  • pakeisti nuosprendį taikant švelnesnę bausmę;
  • pakeisti nuosprendį ir nutraukti baudžiamąją bylą;
  • sustabdyti baudžiamosios bylos nagrinėjimą Baudžiamojo proceso kodekse nustatytais pagrindais;
  • patvirtinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį.

Kokie bus padariniai, jei apeliacinis skundas bus patenkintas arba atmestas?

Jei jūsų netenkina apeliacinio teismo nuosprendis arba nutartis, galite juos apskųsti Aukščiausiajam kasaciniam teismui. Jei apeliacinis teismas yra apygardos teismas, skundą Aukščiausiajam kasaciniam teismui galite pateikti tik tuo atveju, jei apygardos teismas priėmė naują nuosprendį.

Aukščiausiasis kasacinis teismas nenustato naujų faktų, todėl nepriima naujų įrodymų. Šis teismas tik gali įvertinti, ar tinkamai taikyti įstatymai ir teisingai skirtos bausmės. Aukščiausiasis kasacinis teismas nagrinėja tik jam pateiktame skunde išdėstytus pagrindus.

Teisę į žalos atlyginimą turite tik tuo atveju, jei panaikinamas jūsų apkaltinamasis nuosprendis ir apeliacinės instancijos teismas priima naują išteisinamąjį nuosprendį. Daugiau informacijos rasite čia pateiktame specialiajame žalos atlyginimo įstatyme. Jei, nepaisant apeliacinio skundo, nuosprendis lieka galioti, net jei ir bausmė sušvelninama, tai bus įtraukta į jūsų duomenis apie teistumą. Išteisinamasis nuosprendis nebus įtrauktas į šiuos duomenis.

Jei pasinaudojote visomis apskundimo apeliacinės instancijos teismui ir Aukščiausiajam kasaciniam teismui galimybėmis, tolesnis apskundimas negalimas. Jei apeliacinis skundas nebuvo pateiktas ar buvo pateiktas praleidus nustatytą terminą arba jei paskelbta Aukščiausiojo kasacinio teismo nutartis, nuosprendis tampa galutinis ir neskundžiamas.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar galiu būti išsiųstas atgal pasibaigus teismo procesui?

Galite būti išsiųstas. Kai kuriais atvejais tai gali atsitikti, net jums prieštaraujant. Išsiuntimas vykdomas pagal Baudžiamojo proceso kodekse nustatytą tvarką, bet ne automatiškai įsiteisėjus jūsų nuosprendžiui. Jums reikės teisinės pagalbos.

Jei esu nuteistas, ar gali mane vėl teisti už tą patį nusikaltimą?

Pagal įstatymus draudžiama antrąkart teisti už tą patį nusikaltimą, už kurį jau buvote nuteistas. Draudimas taip pat galioja, jei buvote nuteistas kitoje valstybėje narėje.

Informacija apie kaltinimus ir (arba) teistumą

Informacija apie jums pateiktus kaltinimus bus registruojama policijoje. Jei būsite išteisintas, galite prašyti policijos panaikinti šią informaciją.

Šia informacija apie teistumą bus papildyti ir jūsų duomenys apie teistumą. Šie duomenys bus saugomi atitinkamame apylinkės teisme. Jei gimėte ne Bulgarijoje, duomenys apie jūsų teistumą bus saugomi Teisingumo ministerijoje.

Duomenys apie teistumą saugomi tol, kol jums sukaks 100 metų, po to jie bus perrašyti į mikrofilmą ir vėliau sunaikinti. Duomenims apie teistumą saugoti nereikalingas jūsų sutikimas. Taip pat neturite teisės prieštarauti, kad duomenys būtų saugomi.

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso kodeksas

Valstybės ir savivaldybių atsakomybės už (piliečiams padarytą) žalą įstatymas

2008 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 8 dėl Teistumo registravimo tarnybų funkcijų ir darbo organizavimo

Paskutinis naujinimas: 09/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici