Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Voinko hakea muutosta käräjäoikeuden tuomioon?

Sekä syyttäjä että rikoksesta tuomittu voivat hakea muutosta käräjäoikeuden tuomioon. Muutosta ei kuitenkaan voida hakea sakkorangaistuksiin, eikä syyttäjä voi hakea muutosta, jos kyseessä on vähemmän vakava rikos ja vastaaja on vapautettu syytteestä. Näissä tapauksissa muutoksenhaun käsittelyyn hovioikeudessa tarvitaan erityislupa.

Mitä muutoksia voin hakea käräjäoikeuden tuomioon?

Muutoksenhaku voi koskea syytteestä vapauttamista tai rangaistuksen lieventämistä. Vaikka muutoksenhakemuksessa ei tarvitse antaa yksityiskohtaista selvitystä muutoksenhaun syistä, se voi kuitenkin olla eduksi.

Mitä tapahtuu käräjäoikeuden todistusaineistolle?

Muutoksenhakemuksessa on ilmoitettava, mitä todisteita hovioikeuden halutaan tutkivan. Hovioikeudelle voidaan esittää myös uutta todistusaineistoa. Muutoksenhakukäsittelyssä esitetään käräjäoikeudessa tallennettu videonauhoite todistajien kuulemisesta. Hovioikeudessa ei näin ollen yleensä enää kuulla todistajia. Vastaajaakaan ei yleensä kuulla uudelleen. Hovioikeus voi esittää lisäkysymyksiä vain poikkeustapauksissa.

Missä ajassa muutosta on haettava?

Muutosta on haettava kolmen viikon kuluessa käräjäoikeuden tuomion antamisesta. Jos tuomittu on esittänyt muutoksenhakemuksen määräajan kuluessa, syyttäjällä on viikko aikaa päättää, hakeeko hänkin muutosta.

Milloin muutoksenhakemus käsitellään?

Jos tuomittu on vankeudessa hakiessaan muutosta, hovioikeuden on aloitettava käsittely kahdeksan viikon kuluessa käräjäoikeuden tuomion antamisesta. Muussa tapauksessa muutoksenhaku käsitellään hovioikeudessa yleensä kolmesta kahteentoista kuukauden kuluessa.

Mitä muutoksenhakukäsittelyssä tapahtuu?

Hovioikeuden pääkäsittelyssä noudatetaan suunnilleen samaa menettelyä kuin käräjäoikeudessa. Suurimpana erona on se, että hovioikeus katsoo käräjäoikeudessa pidetyt kuulemiset nauhalta sen sijaan, että todistajia kuultaisiin uudelleen.

Voidaanko minulle annettua tuomiota koventaa hovioikeudessa?

Jos muutosta hakee yksinomaan tuomittu, hovioikeus ei voi määrätä käräjäoikeuden tuomioon nähden ankarampaa tuomiota. Jos muutosta on hakenut myös syyttäjä, hovioikeus voi joko lieventää tai koventaa käräjäoikeuden tuomiota.

Mitä tapahtuu, jos muutoksenhakua ei hyväksytä?

Jos muutoksenhakua ei hyväksytä hovioikeudessa, muutosta voi hakea vielä korkeimmalta oikeudelta. Asian tutkiminen korkeimmassa oikeudessa edellyttää kuitenkin, että korkein oikeus antaa ensin luvan muutoksenhakuun, ja lupa annetaan vain erityisin edellytyksin.

Saanko vahingonkorvausta, jos minut vapautetaan syytteestä?

Vastaajalla on oikeus korvaukseen pidätys- ja tutkintavankeusajalta, jos hänet vapautetaan syytteestä eikä tuomioon haeta muutosta. Korvausta maksetaan ansionmenetyksestä ja itse vapaudenmenetyksestä. Korvausvaatimuksen käsittelee oikeuskansleri (Justitiekanslern). Jos vastaaja ei ole ollut pidätettynä eikä tutkintavankeudessa, hän saa korvausta vain omaan todisteluunsa yms. liittyvistä kuluista.

Merkitäänkö tuomiota koskevat tiedot rikosrekisteriini?

Rikostuomiota koskeva tieto merkitään muun muassa rikosrekisteriin. Tuomion ankaruudesta riippuu, milloin tiedot poistetaan rikosrekisteristä. Jos vastaaja vapautetaan syytteestä, tieto poistetaan rekisteristä. Rekisteröity ei voi itse vaikuttaa rekisterin sisältöön. Tietoja rikosrekisteristä annetaan rekisteröidylle itselleen ja tietyille Ruotsin ja muiden jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille.

Milloin tuomio tulee lainvoimaiseksi?

Tuomio tulee lainvoimaiseksi, kun muutoksenhaun määräaika on umpeutunut tai korkein oikeus on ratkaissut asian joko epäämällä muutoksenhakuluvan tai antamalla tuomion. Tuomio voidaan toisinaan hyväksyä myös ennen muutoksenhakuajan umpeutumista. Tässä tapauksessa rangaistuksen suorittaminen alkaa välittömästi.

Voidaanko minua syyttää uudelleen samasta rikoksesta, kun tuomio on tullut lainvoimaiseksi?

Kun henkilöä on syytetty tuomioistuimessa rikoksesta, samassa tuomioistuimessa voidaan syyttää samaa henkilöä uudelleen vain erittäin harvoissa poikkeustapauksissa. Tällaisia tapauksia on vain kerran vuodessa. Sama koskee yleensä myös niitä rikoksia, joista henkilöä on syytetty toisessa jäsenvaltiossa.

Voinko suorittaa rangaistuksen kotimaassani?

Tuomittu henkilö voi halutessaan suorittaa rangaistuksensa kotimaassaan. Hänen on silloin esitettävä hakemus Ruotsin vankeinhoitolaitokselle (Kriminalvården). Muussa tapauksessa rangaistus suoritetaan Ruotsissa.

Linkkejä

Oikeuskanslerinvirasto

Vankeinhoitolaitos

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme