Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Miten käsitellään esimerkiksi pysäköintivirheitä ja muita rikkomuksia?

Jos pysäköi väärin yleisillä teillä, voi saada pysäköintivirhemaksun. Eri organisaatiot valvovat pysäköintisääntöjen noudattamista ja antavat pysäköintivirhemaksuja eri alueilla. Tällaisia ovat kunta, poliisi, yksityiset yritykset ja Lontoon joukkoliikennelaitos (Transport for London). Useimmiten kadunvarsipysäköinnin sääntöjen noudattamista valvovat kunnan palveluksessa olevat pysäköinninvalvojat, jotka antavat virheistä rikesakon (Penalty Charge Notice, PCN) yksityisoikeudellisen järjestelmän kautta. Liikenteenvalvojat (Traffic Wardens) sen sijaan ovat poliisin palveluksessa ja toimivat alueilla, joilla pysäköinnin valvonta kuuluu rikosoikeuden piiriin. He määräävät kiinteämääräisiä sakkoja (Fixed Penalty Notices, FPN) rikosoikeudellisessa menettelyssä.

PCN-sakkolappu jätetään yleensä ajoneuvon tuulilasiin tai ojennetaan sille, joka näyttää olevan vastuussa ajoneuvosta. Se voidaan myös postittaa. Yleensä PCN-sakon maksamiseen tai siitä valittamiseen on aikaa 28 päivää. Sakon määrä voi olla pienempi, jos sen maksaa nopeasti. Vapaamuotoinen valitus voi olla kirjallinen. Jos sakosta haluaa valittaa, sakkoa ei kannata maksaa tässä vaiheessa, koska kerran maksettua sakkoa on lähes mahdotonta saada palautettua.

Rengaslukko

Englannin ja Walesin kunnat voivat hinata ajoneuvon pois tai kiinnittää ajoneuvoon rengaslukon tietyissä tilanteissa. Rengaslukon voi kiinnittää aikaisintaan 30 minuutin kuluttua PCN-sakon antamisesta. Jos katsoo, että rengaslukko on kiinnitetty aiheettomasti, asiasta voi valittaa. Ajoneuvon vapauttamisesta joutuu kuitenkin maksamaan, vaikka tekee valituksen. Jos valittaa kirjallisesti eikä kunta vastaa 56 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta, kunnan on peruttava PCN-sakko ja palautettava maksettu vapauttamismaksu.

Täältä löytyy lisätietoja siitä, mitä tehdä, jos ajoneuvoon on kiinnitetty rengaslukko yksityisalueella.

Voinko hakea muutosta päätökseen?

Jos kunta ei hyväksy vapaamuotoista valitusta pysäköintivirhemaksusta, voi tehdä muodollisen valituksen. Kunnasta selitetään, miten tämä tapahtuu. Jos kunta hylkää valituksen, lähetetään omistajalle ilmoitus (Notice to Owner, NTO), jossa alkuperäinen pysäköintivirhemaksu määrätään maksettavaksi. Ilmoituksessa kerrotaan myös, miten päätöksestä voi valittaa valituksia käsitteleville riippumattomille virkamiehille. Pysäköintivirhemaksuja koskevia valituksia käsitteleviä elimiä on useita: Lontoossa toimii PATAS ja muualla Yhdistyneessä kuningaskunnassa liikenneseuraamustuomioistuin (Traffic Penalty Tribunal).

NTO-ilmoituksen lähettämisestä on 28 päivää aikaa joko maksaa sakko tai tehdä siitä virallinen valitus. Jos ei tee kumpaakaan, kunnalla on oikeus korottaa sakkoa 50 prosenttia. Jos sakkoa ei edelleenkään makseta, kunta voi turvautua muodollisiin siviilioikeudellisiin menettelyihin summan perimiseksi.

Pysäköintivirhemaksuna määrättävän FPN-sakon antaa poliisi tai poliisin palveluksessa oleva liikenteenvalvoja, ja se käsitellään rikosoikeudellisessa menettelyssä. Virallisesti FPN-sakosta voi valittaa ainoastaan viemällä asian oikeuteen ja kiistämällä syyllisyytensä. Osa poliisin yksiköistä sallii kuitenkin pysäköintivirhemaksua koskevan epävirallisen valituksen, jolloin poliisille voi selittää kirjallisesti, miksi pysäköintivirhemaksua ei asianosaisen mielestä tarvitse maksaa. Jos epävirallinen valitus on mahdollista kyseessä olevalla alueella, maksumääräyksessä on asiasta tarkemmat tiedot.

Miten käsitellään esimerkiksi ylinopeutta?

Jos ylinopeuden ajamisesta jää kiinni poliisi- tai kameravalvonnassa, poliisi voi:

  • antaa suullisen varoituksen
  • tarjota ajonopeuden hallintakurssia (joka henkilön on maksettava itse)
  • antaa kiinteämääräisen sakon (Fixed Penalty Notice), jonka suuruus on 60 puntaa, sekä kolme rangaistuspistettä (tämä on todennäköisin vaihtoehto)
  • nostaa syytteen ylinopeudesta. Tällöin asia viedään oikeuteen, jossa voidaan määrätä enintään 1 000 punnan sakko (2 500 puntaa, jos ylinopeus on mitattu moottoritiellä). Lisäksi ajokorttiin merkitään kolmesta kuuteen rangaistuspistettä sekä mahdollisesti määrätään ajokielto.

Mitä tapahtuu, jos minun käsketään pysähtyä?

Poliisilla on valtuudet pysäyttää kuka tahansa kuljettaja, ja pysähtymiskehotuksen noudattamatta jättäminen on rikos. Jos poliisi pysäyttää, voi joutua esittämään ajokortin, rekisteriotteen ja vakuutuskirjan. Jos näitä ei ole mukana, on seitsemän päivää aikaa esittää ne poliisiasemalla.

Jos henkilö pysäytetään ja hän on tehnyt liikennerikkomuksen, poliisi voi antaa hänelle kiinteämääräisen sakon (Fixed Penalty Notice) tai määräyksen ajoneuvon vian korjaamisesta (vehicle defect rectification notice).

Jos liikennerikkomus on lievä, kuten turvavyön käytön laiminlyönti tai rikkinäinen ajovalo, poliisi voi antaa FPN-sakon. Poliisilla ei ole valtuuksia velvoittaa maksamaan sakkoa paikan päällä. Sakon maksamiseen tai oikeuskäsittelyn pyytämiseen on aikaa 28 päivää, tai muussa tapauksessa sakon määrää korotetaan 50 prosenttia. Jos valvontakameran havaitsemasta rikkomuksesta määrättyä sakkoa ei makseta 28 päivän kuluessa, asiasta ilmoitetaan syyttäjälle.

Määräys ajoneuvon vian korjaamisesta voidaan antaa, jos ajoneuvossa on vika – esimerkiksi jokin suuntavaloista on rikki.

Poliisi voi tehdä puhalluskokeen, jos se epäillee kuljettajan nauttineen alkoholia. Jos puhalluskoetta ei läpäise, poliisi vie kuljettajan poliisiasemalle, jossa häntä syytetään rikkomuksesta ja todiste (puhalluskokeen tulos) säilytetään. Ajoneuvoa ei saa haltuunsa, ennen kuin on selvinnyt riittävästi voidakseen kuljettaa sitä. Kuljettajan suostumuksella ajoneuvoa voi siirtää toinen henkilö. Jos puhalluskokeen raja ylittyy vain hiukan, voidaan tehdä verikoe. Puhalluskokeesta kieltäytyminen on rikos. Rattijuopumuksesta seuraa pakollinen ajokielto.

  • Jos ajokortille kertyy 12 pistettä kolmen vuoden aikana, ajokortin menettää yleensä vähintään kuudeksi kuukaudeksi.
  • Poliisilla on valtuudet takavarikoida ajoneuvo, jos sitä käytetään yhteiskunnalle haitallisella tavalla (aiheutetaan hälytystila, häiriöitä tai vaaratilanne).
  • Poliisi voi takavarikoida ajoneuvon, jos kuljettajalla ei ole asianmukaista ajolupaa tai vakuutusta.
  • Vakavista liikennerikkomuksista (esim. liikenteen vaarantamisesta johtuva kuolemantuottamus) voidaan määrätä vankeusrangaistus.

Merkitäänkö tällaiset rikkomukset rikosrekisteriini?

Rikosrekisteriä ylläpitää rikosrekisteritoimisto (Criminal Records Bureau, CRB). Oikeudessa annetut tuomiot merkitään rikosrekisteriin. Merkintää ei tule, jos oikeudessa annettuja tuomioita ei ole. Kiinteämääräiset sakot (FPN) ovat siis osa merkintää vain siinä tapauksessa, että henkilö on tuomittu tuomioistuimessa.

Linkkejä

Pysäköintivirhemaksut ja kuljettajan oikeudet

Lisätietoa pysäköinnistä

Poliisin valtuudet tieliikenteessä

Ylinopeussakot ja kuljettajan oikeudet

Päivitetty viimeksi: 01/12/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme