Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Voinko hakea muutosta tuomioon?

Tuomioistuin tekee ratkaisunsa oikeuskäsittelyssä. Vastaaja voi hakea muutosta päätökseen, tuomioon tai rangaistukseen ylioikeudelta (landsret). Vastaaja voi vaatia joko vapauttavaa päätöstä tai tuomion lieventämistä. Jos piirioikeuden (byret) oikeudenkäynnissä tapahtui vastaajan mielestä vakavia virheitä, vastaaja voi pyytää palauttamaan asian takaisin piirioikeuteen uusien tuomarien istumaa uutta oikeudenkäyntiä varten.

Tuomioon, päätökseen tai rangaistukseen voi hakea muutosta suullisesti oikeuskäsittelyssä, jossa oikeuden ratkaisu julistetaan. Muutosta voi hakea myös kirjallisesti käräjäoikeudesta tai syyttäjänlaitoksesta. Muutoksenhakemus on jätettävä kahden viikon kuluessa. Jos vastaajalla on asianajaja, tämä huolehtii tavallisesti muutoksenhaun käytännön toteutuksesta. Jos rangaistukseksi on määrätty enintään 3 000 Tanskan kruunun suuruinen sakko, lupa muutoksenhakuun on pyydettävä Tanskan muutoksenhakulupalautakunnasta (Procesbevillingsnævnet). Lupahakemus on toimitettava muutoksenhakulupalautakunnalle kahden kuukauden kuluttua päätöksestä.

Mitä tapahtuu, jos haen muutosta?

Tuomioistuimen päätöstä koskevan muutoksenhakemuksen käsittelee ylioikeus. Oikeuskäsittely on julkinen. Muutoksenhakemuksen käsittelylle ei ole määräaikaa.

Jos vastaaja on tutkintavankeudessa, ylioikeuden on käsiteltävä asia kiireellisesti. Sen on myös päätettävä, jatketaanko tutkintavankeutta muutoksenhakumenettelyihin asti ja niiden aikana.

Jos vastaaja vaatii syyttömäksi toteamista, ylioikeus käsittelee asian uudelleen. Tällöin vastaajalla on oikeus esittää uusia todisteita. Vastaajan kannattaa keskustella mahdollisimman pian asianajajansa kanssa siitä, mitä uusia todisteita muutoksenhakukäsittelyssä esitetään. Kun syyttäjä on paljastanut todisteet, joita se aikoo käyttää muutoksenhakuoikeudenkäynnissä, vastaajan asianajajalla on yleensä 14 päivää aikaa paljastaa puolustuksen todisteet. Tästä määräajasta voidaan myöntää poikkeus.

Jos vastaaja vaatii vain rangaistuksen lieventämistä, muutoksenhakutuomioistuin käsittelee vain rangaistuksen. Tällöin asianosaiset eivät esitä todisteita, mutta vastaajan asianajaja voi pyytää tuomioistuinta ottamaan vastaan vastaajan henkilökohtaista tilannetta koskevaa lisätietoa, joka on olennaista rangaistuksen määräämisen tai luovuttamista koskevan kysymyksen kannalta.

Mitä muutoksenhakukäsittelyssä tapahtuu?

Jos vastaaja on vaatinut syyttömäksi toteamista, ylioikeus käsittelee asian uudelleen. Käytännössä se aloittaa usein luetuttamalla vastaajan ja todistajien käräjäoikeuden istunnoissa esittämät lausunnot. Jos kuitenkin vastaaja ja hänen asianajajansa vastustavat tätä menettelyä, lausunnot on annettava uudelleen.

Jos vastaaja on vaatinut rangaistuksen lieventämistä, ylioikeus ottaa piirioikeudessa esitetyt todisteet huomioon ja päättää rangaistuksesta niiden perusteella.

Ylioikeus ilmoittaa päätöksensä oikeuskäsittelyssä. Se voi päättää pysyttää piirioikeuden tuomion, koventaa tai lieventää rangaistusta tai todeta vastaajan syyttömäksi. Jos vastaaja todetaan syyttömäksi tai jos rangaistusta lievennetään, muutoksenhaun kustannukset maksetaan julkisista varoista. Samoin käy, jos syyttäjä hakee muutosta tuomioon, ja hovioikeus vain vahvistaa tuomion. Kaikissa muissa tilanteissa vastaaja määrätään todennäköisesti maksamaan muutoksenhakumenettelyn kustannukset.

Mitä tapahtuu, jos muutoksenhaku hyväksytään / muutoksenhakua ei hyväksytä?

Ylioikeuden tuomio ohittaa piirioikeuden tuomion ja on yleensä lopullinen. Asia voidaan viedä poikkeustapauksessa korkeimpaan oikeuteen (Højesteret) muutoksenhakulupalautakunnan luvalla. Lupa myönnetään tavallisesti vain, jos kyseessä on periaatteellinen kysymys ja näin ollen ennakkotapaus tai jos siihen on muu erityinen syy. Lautakunta antaa muutoksenhakuluvan korkeimpaan oikeuteen vain muutamissa rikosasioissa. Asianajaja voi neuvoa, onko vastaajalla mahdollisuuksia saada tällaista lupaa.

Jos vastaaja todetaan syyttömäksi ja jos rikostutkinnan aikana on käytetty yksityisyyteen puuttuvia toimenpiteitä, kuten pidätystä, vangitsemista tai kotietsintää, vastaaja voi hakea vahingonkorvausta. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti aluesyyttäjälle (regional statsadvokat) viimeistään kahden kuukauden kuluessa tuomioistuimen päätöksestä. Vaatimuksen esittämisen käytännön järjestelyt hoitaa yleensä asianajaja. Asianajajalle kannattaa ilmoittaa omat yhteystietonsa kotimaassaan.

Olen toisen jäsenvaltion kansalainen. Voidaanko minut palauttaa kotimaahan oikeudenkäynnin jälkeen?

Yleensä vastaaja voidaan siirtää toiseen jäsenvaltioon suorittamaan rangaistustaan. Tavallisesti näin tapahtuu vain, jos vastaaja pyytää palauttamista kotimaahan rangaistuksen suorittamista varten. Hakemus rangaistuksen suorittamisesta kotimaassa on toimitettava Tanskan oikeusministeriölle (Justitsministeriet).

Jos minut tuomitaan, voidaanko minua syyttää uudelleen samasta rikoksesta?

Samasta rikoksesta ei voi tuomita kahteen kertaan Tanskassa. Samaa periaatetta sovelletaan muissa Euroopan maissa. Rankaisemista koskevat säännökset voivat vaihdella maittain, joten asiasta on tiedusteltava maassa, jossa rikossyytettä saatettaisiin myös ajaa.

Syytettä/tuomiota koskevat tiedot

Kun asiassa on tehty ratkaisu, siitä ilmoitetaan keskusrikosrekisteriin (Det Centrale Kriminalregister). Tanskan rikoslain (straffeloven) rikkomista koskevat tuomiot kirjataan rekisterin päätösosaan. Muun lainsäädännön rikkomista koskevat tuomiot merkitään, jos vastaaja määrätään vankeuteen tai tietyn oikeuden menettämiseen. Tietoihin merkitään myös tuomion antaneen tuomioistuimen nimi, tuomion antopäivämäärä, rikotut lainkohdat ja määrätty rangaistus.

Henkilökohtaiseen käyttöön annettavassa rikosrekisteriotteessa lueteltaviin päätöksiin sovelletaan tiettyjä rajoituksia. Tietoja säilytetään sähköisesti, ja tietojen poistaminen riippuu seuraamuksen vakavuudesta. Rekisteröinnissä tai tietojen poistamisessa tapahtuneista virheistä voi valittaa, mutta ei päätöksen varsinaisesta rekisteröinnistä. Rekisteröintiin liittyvät valitukset on toimitettava Tanskan poliisiylijohtajan (Rigspolitichefen) toimistoon, joka vastaa rikosrekistereihin liittyvistä asioista.

Linkkejä

Tanskan oikeudenkäyntilaki

Täytäntöönpanomääräys henkilötietojen käsittelystä keskusrikosrekisterissä

Päivitetty viimeksi: 13/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme