Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Kas ma võin esitada apellatsiooni?

Te võite esitada apellatsiooni kohtuotsuse ning samuti karistuse peale. Te võite seda teha, esitades apellatsioonkaebuse kriminaalapellatsioonikohtule. Magistraadikohtu otsuse peale tuleb apellatsioon esitada kaheksa tööpäeva jooksul. Vandekohtunike tehtud otsuse ja kriminaalkohtu poolt selle alusel määratud karistuse peale tuleb apellatsioon esitada 15 tööpäeva jooksul alates karistuse määramisest.

Mõlemal juhul võite te esitada apellatsiooni kohtuotsuse põhistuse ja/või karistuse peale.

Mis juhtub, kui ma esitan apellatsiooni?

Kui magistraadikohus mõistab teile karistuseks vangistuse ja te esitate taotluse apellatsiooni esitamiseks, siis peatatakse kohtuotsuse täitmine kuni apellatsiooni kohta lõpliku otsuse tegemiseni.

Kui aga vangistuse määrab teile karistuseks kriminaalkohus pärast teie süüdimõistmist, saadetakse teid kohe vanglasse ning apellatsiooni esitamine ei peata karistuse täitmisele pööramist. Viimati nimetatud juhul võite te taotleda kautsjoni vastu vabastamist kuni apellatsiooni tulemuste selgumiseni, kuid reeglina seda ei võimaldata.

Puuduvad kindlad ja ühesed eeskirjad selle kohta, millal teie apellatsiooni arutatakse, kuid tavaliselt kulub apellatsiooni arutamiseni mõni kuu.

Üldjuhul ei saa te apellatsioonimenetluse ajal esitada uusi tõendeid, kuid sellega seoses on mõni erand, näiteks kui tõendid ei olnud teile kohtumenetluse ajal teada või kui nende kasutamine ei olnud siis lubatud.

Mis toimub apellatsiooni arutamisel?

Kui te esitate apellatsiooni magistraadikohtu otsuse peale ja kui tunnistajate ütlusi ei ole kirja pandud, kuulatakse need tunnistajad ära ning seejärel esitavad teie advokaat ja prokurör oma suulised väited apellatsiooni poolt ja vastu.

Juhul kui tunnistajate ütlused on kirja pandud, esitatakse suulised väited. Kui apellatsioon on esitatud kriminaalkohtu määratud karistuse peale, esitavad teie advokaadid suulised väited teie apellatsiooni toetamiseks ning seejärel esitab prokurör vastulause neile väidetele.

Kohtumenetluse lõpus mõistetakse teid kas õigeks või süüdi teie vastu esitatud süüdistuse punktides. Teid võidaks ka osaliselt õigeks või süüdi mõista.

Mis juhtub, kui apellatsioon rahuldatakse / apellatsiooni ei rahuldata?

Kui teie apellatsioon rahuldatakse, siis kohtuotsust muudetakse või see tühistatakse sõltuvalt sellest, mida te oma apellatsioonis taotlesite.

Kui teie apellatsiooni ei rahuldata, kinnitab kohus teie suhtes langetatud otsuse paikapidavust. Kui viimati nimetatud juhul tegi otsuse teie vangi mõistmise kohta magistraadikohus, võetakse teid kohe vahi alla.

Teil ei ole õigust esitada kriminaalapellatsioonikohtu otsuse peale apellatsiooni mõnele teisele kohtule. Kui esimene otsus oli vale, ei ole teil automaatselt õigust hüvitist saada.

Kui teie apellatsioon rahuldatakse ning otsus tühistatakse, ei jää teie karistusregistri andmetesse jälge teie süüdimõistmise kohta.

Süüdimõistmine on lõplik pärast seda, kui magistraadikohus või kriminaalkohus teeb otsuse, mille peale ei esitata nõuetekohase tähtaja jooksul apellatsiooni, või pärast seda, kui otsuse teeb kriminaalapellatsioonikohus.

Ma olen pärit teisest liikmesriigist. Kas mind võidakse pärast kohtumenetlust saata tagasi sellesse liikmesriiki?

Kui te olete pärit teisest liikmesriigist, ei saada kohus teid teie riiki tagasi. Te võite siiski esitada valitsusele taotluse, et te soovite oma kinnipidamise ajal viibida oma liikmesriigis.

Sellise taotluse võib esitada ka teie riigi valitsus kas omal algatusel või teie varasema taotluse toetuseks. Otsuse peavad heaks kiitma mõlema riigi valitsused.

Üleviimine ei ole automaatne ning seda alustatakse teie ja/või teie riigi valitsuse taotluse alusel.

Otsust teie tagasisaatmise kohta ei tee kohus, vaid selles peavad kokku leppima teie riigi valitsus ja selle liikmesriigi valitsus, kus tehti teid õigusrikkumises süüdi mõistev otsus. Selle otsuse peale ei saa apellatsiooni esitada.

Teave süüdistuse/süüdimõistmise kohta

Süüdistus, mille alusel teid süüdi mõisteti, lisatakse teie karistusregistri andmetele. Mõnel juhul, näiteks kui te olite kuriteo toimepanemise ajal alla 18-aastane, süüdimõistmist käsitlevaid andmeid siiski karistusregistrisse ei kanta.

Seda teavet hoitakse politsei peakorteris ja seda haldab politseikomissar.

Teie kohta karistusregistris sisalduvaid andmeid säilitab politseikomissar tähtajatult. Kuid süüdimõistmiste kohta käivat teavet ei lisata teie karistusregistri andmetele pärast teatavate tähtaegade möödumist, mis varieeruvad kuuest kuust kuni kümne aastani sõltuvalt teie karistuse kestusest. Teatavad, näiteks narkootikumidega seotud süüdimõistmisi käsitlevad andmed lisatakse alati teie karistusregistri andmetele olenemata mis tahes tähtaja möödumisest.

Politseikomissaril ei ole karistusregistris teie kohta andmete säilitamiseks vaja teie nõusolekut. Te ei saa sellise teabe säilitamist vaidlustada, sest see on õigusnormides sätestatud.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta