Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Kas ma võin esitada apellatsiooni?

Teie ja teie õigusnõustaja võite esitada apellatsiooni iga rikkumise eest määratud karistuse peale, mis ei ole rahatrahv.

Apellatsioon tuleb esitada teid süüdi mõistnud kohtunikule erinevate ajavahemike jooksul: alates 15 päevast kuni 45 päevani alates kohtuotsuse tegemisest või registreerimisest.

Oma apellatsioonis peate te täpsustama apellatsiooni põhjuseid ja karistuse neid osi, mille peale te apellatsiooni esitate.

Kohtulik arutamine toimub apellatsioonikohtus (corte d’Assise d’Appello).

Mis juhtub siis, kui ma esitan apellatsiooni?

Kui te esitate apellatsiooni karistuse peale, ei viida karistust täide seni, kuni otsus on lõplik.

Asjaolu, et te esitasite apellatsiooni, ei tähenda teie vanglast vabastamist, kui te olete selle esitamise ajal vanglas. Kui te olete vahi all, kuulab apellatsioonikohus teie apellatsiooni ära lühikese aja jooksul. Muudel juhtudel sõltub see aeg kohtu töökoormusest.

Apellatsioonikohus teeb otsuse olemasolevate tõendite põhjal.

Kohus võib otsustada läbi viia uue menetluse, kuid seda ainult erandjuhtudel. Kohus võib otsustada olemasolevaid tõendeid ise kasutada vaid siis, kui peab seda otsuse tegemisel vajalikuks. Te võite paluda, et apellatsioonimenetluse ajal kaalutaks ootamatuid või äsja leitud tõendeid, mis tulid päevavalgele pärast esimese astme kohtu otsuse tegemist.

Kui te ei osalenud kohtumenetlusel esimese astme kohtus ja te suudate tõestada, et see oli teie jaoks võimatu või et te ei olnud teadlik selle toimumisest, võib kohtus otsustada, et menetlust alustatakse uuesti.

Mis toimub apellatsiooni arutamisel?

Kohtulikul arutamisel peab teie advokaat kohal olema. Teie ise võite osa võtta, kuid see ei ole kohustuslik.

Teil on õigus kasutada tõlgi abi.

Kui kohus otsustab menetlust uuesti alustada, vaatab ta kõik tõendid uuesti läbi.

Kui kõik osalised on esitanud oma lõppsõna, langetab kohus otsuse.

Mis juhtub, kui apellatsioon rahuldatakse / apellatsiooni ei rahuldata?

Kui kohus rahuldab apellatsiooni, võib ta karistuse tühistada või seda täielikult või osaliselt muuta.

Kui kohus ei rahulda apellatsiooni, siis ta kinnitab asja esimesena arutanud kohtu määratud karistust.

Kui teid vabastatakse süüdistustest apellatsioonietapis, siis üldiselt puudub teil võimalus saada hüvitist.

Kas ma võin apellatsioonikohtu otsuse peale apellatsiooni esitada?

Te võite apellatsioonikohtu otsuse peale esitada apellatsiooni kassatsioonikohtule.

Apellatsioon võite esitada teie ise või teeb seda teie õigusnõustaja, kui ta on registreeritud kassatsioonikohtu advokaatide eriregistris (Albo dei patrocinanti in Cassazione).

Apellatsioon tuleb esitada apellatsioonikohtule erineva ajavahemiku jooksul: alates 15 päevast kuni 45 päevani.

Apellatsioonijuhtumid on rangelt piiritletud ja nende raames käsitletakse vaid õiguse kohaldamisel tehtud eksimusi.

Arutelud võivad olla kinnised või avalikud.

Kassatsioonikohus teeb otsuse kohtudokumentide põhjal.

Kassatsioonikohus ei või apellatsiooni vastuvõetamatuks tunnistada ega seda tagasi lükata või edasikaevatud karistust muul moel kohtuliku aruteluga või kohtuliku aruteluta tühistada. Kui asja on vaja uuesti kohtulikult arutada, saadetakse see tagasi esialgsele kohtunikule.

Mis juhtub siis, kui karistus on lõplik?

Karistus muutub lõplikuks õigusaktides sätestatud tingimustel, välja arvatud juhul, kui te kaebate edasi apellatsiooni- või kassatsioonikohtusse, või pärast kassatsioonikohtu otsust apellatsioon rahuldamata jätta.

Kui otsus on lõplik, kuulub see täitmisele.

See registreeritakse karistusregistris.

Kui karistuseks on rahatrahv, tuleb teil tasuda registri nõutud summa.

Kui teile määratakse vanglakaristus, mis ei ole tingimisi karistus, annab prokurör välja täiteotsuse.

Kui teil tuleb vanglas karistust kanda alla kolme aasta, võib prokurör karistuse määrata tingimisi ja teid oma otsusest teavitada.

Te võite 30 päeva jooksul esitada taotluse teise astme kriminaalkohtule (amnestianõukogulaadne organ; Tribunale di Sorveglianza), et vangistamise asemel kohaldataks erinevat meedet. Eeltingimuste korral võite paluda, et teid määrataks koduaresti või sotsiaaltöötaja või rehabilitatsiooni- ja preventsioonikeskuse järelevalve alla.

Kui te taotlust ei esita või kui see lükatakse tagasi, peate hakkama karistust kandma.

Ma olen pärit teisest liikmesriigist. Kas mind võidakse pärast kohtumenetlust saata tagasi sellesse liikmesriiki?

Kohtunik võib kohaldada julgeolekumeetmena riigist väljasaatmist, kui teile on karistuseks määratud üle kahe aastane vangistus.

Kohtunik võib asendada vangistuse riigist väljasaatmisega koos keeluga riiki naasta, kui teid on süüdi mõistetud ja teile on määratud kaheaastane vangistus või kui te nõustusite sellise vangistusega ning puudub alus tingimisi karistuse määramiseks. Riigist väljasaatmine toimub kohe, isegi kui karistus ei ole lõplik. Asjaomane pädev ametnik on provintsi riikliku politsei juht (Questore).

Teid võidakse riigist välja saata ka siis, kui te olete juba vanglas ja peate kandma alla kaheaastast karistust. Määruse teeb teise astme kriminaalkohtu (Tribunale di Sorveglianza) kohtunik. Te võite esitada apellatsiooni teise astme kriminaalkohtule (Tribunale di Sorveglianza).

Kas teave süüdistuse ja/või süüdimõistmise kohta lisatakse minu karistusregistri andmetele?

Lõplikud karistused registreeritakse karistusregistri andmetes.

Andmed kustutatakse teie 80 aastaseks saamisel või pärast teie surma.
Samuti kustutatakse andmed siis, kui asi vaadatakse uuesti läbi.

Rahukohtuniku määratud karistused kustutatakse viie aasta pärast alates karistuse määramise kuupäevast, juhul kui kohaldati rahatrahvi, või kümne aasta pärast muu karistuse korral ning juhul, kui kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei ole toime pandud täiendavaid kuritegusid või õigusrikkumisi.

Te võite paluda pädeval kohtul parandada karistusregistri andmeid ja tõendeid. Kui te sündisite välismaal, on pädevaks kohtuks Rooma kohus.

Kui mind mõistetakse süüdi, siis kas selle sama rikkumisega seoses saab minu üle taas kohut mõista?

Kui teid mõistis süüdi Itaalia kohtunik, on süüdimõistev otsus lõplik ja teie üle ei saa sama kuriteo eest Itaalias kohut mõista.

Kui teid mõistis süüdi välisriigi kohtunik ja tegemist on kuriteo või õigusrikkumisega, mis pandi toime Itaalias, võidakse teie üle Itaalias uuesti kohtu mõista.

Seonduvad lingid

Üldised õigusküsimused

Siseministeerium

Välisriigi kodanikega seotud üldised küsimused

Kriminaalõigusega seotud küsimused

Riiklik politsei

Viimati uuendatud: 24/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta