Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Kuidas käsitletakse väiksemaid liiklusnõuete rikkumisi?

Liiklusnõuete rikkumistega, näiteks piirkiiruse ületamine, juhtimine alkoholijoobes, turvavöö kinnitamata jätmine, punase fooritule või STOP-märgi eiramine, peatumis- või parkimiseeskirjade eiramine, mobiiltelefoni kasutamine juhtimise ajal jne, tegeletakse peamiselt halduskorras. Nendega tegeleb enamasti pädev politseiasutus.

Milline on menetlus?

Teile esitatakse trahvikviitung, mis kinnitab teie toime pandud rikkumist. Trahvikviitungile märgitakse teile määratud haldusmeede ja/või rahaline karistus ning seejärel tuleb teil ilmuda vastavasse politseiasutusse.

Millised on võimalikud karistused?

Liiklusnõuete rikkujaid karistatakse enamasti haldustrahviga (see jääb vahemikku 40–2000 eurot) ja kohaldatakse muid haldusmeetmeid, nagu sõiduki juhtimisõiguse või sõiduki registreerimistunnistuse ja -märgi äravõtmine teatud ajaks. Siinkohal tuleb märkida, et rahalisi karistusi vähendatakse 50 %, kui need makstakse ära kümne päeva jooksul.

Kas teiste liikmesriikide kodanike vastu algatatakse selliste rikkumiste puhul menetlus?

Nende vastu algatatakse menetlus, kui nad on Kreekas rikkumise toime pannud.

Kas ma võin esitada vastuväiteid?

Te võite esitada oma vastuväited halduskaristuse peale kolme päeva jooksul sellele asutusele, mille ametnik karistust kohaldas. Kui teie vastuväiteid ei rahuldata, peate maksma asjaomase summa vastavale omavalitsusasutusele.

Peale selle, kui teie suhtes kohaldati haldusmeedet, võite minna pädevasse politseiametisse ja esitada oma vastuväited.

Kas need rikkumised kajastuvad minu karistusregistri andmetes?

Neid ei registreerita teie karistusregistri andmetes, kuna rikkumistega tegeletakse haldustasandil ja nende puhul kohaldatakse vaid halduskaristust.

Seonduvad lingid

Infrastruktuuri, transpordi ja võrgustike ministeerium

Viimati uuendatud: 25/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta