Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kuidas käsitletakse väiksemaid liiklusnõuete rikkumisi?

Tavaline karistus väiksema liiklusnõuete rikkumise korral on kindlaksmääratud rahatrahv. Seda võib kohaldada õigusrikkumiste korral, mille eest ette nähtud kõige kõrgem karistus on rahatrahv või kuni kuuekuuline vangistus. Kindlaksmääratud rahatrahv võib olla 10–115 eurot. Sellise trahvi võib määrata politseinik, piirivalvur või tollitöötaja.

Kui te ei nõustu teie suhtes kohaldatud kindlaksmääratud rahatrahviga, on teil õigus esitada asi piirkonnakohtusse. Seejärel peate teavitama selle piirkonnakohtu registriosakonda, kelle piirkonnas õigusrikkumine toimus. Te peate seda tegema ühe nädala jooksul pärast trahviteate kättesaamist. Piirkonnakohtu otsuse peale kindlaksmääratud rahatrahvi kohta apellatsiooni esitada ei saa.

Kui konkreetse liiklusnõuete rikkumise korral ei saa kohaldada kindlaksmääratud trahvi, võib politsei koostada summaarse trahvinõude ja saata selle prokurörile kinnitamiseks. Sellisel juhul ei ole rahatrahv kindla suurusega. Karistus määratakse trahviühikutes. Teil on õigus esitada vastuväited summaarse trahvinõude suhtes. Selleks peate esitama vastuväited prokurörile.

Kui te esitate summaarse trahvinõude suhtes vastuväited ja prokurör otsustab esitada teile süüdistuse, tegeleb piirkonnakohus sellega kui tavapärase kriminaalasjaga. Sel juhul on teil samuti apellatsiooni esitamise õigus nagu tavapärase kriminaalasja korral (vt Teabeleht nr 4).

Liiklusnõuete rikkumise eest kohaldatud kindlaksmääratud rahatrahve ja summaarseid trahvinõuete suhtes tehtud otsuseid võib täitmisele pöörata ka teises liikmesriigis.

Kui te rikute peatumis- ja parkimiseeskirju, tuleb teil maksta viivistasu. Viivistasu otsuse võib teha politsei või omavalitsuse liikluskorraldaja. Viivistasu suurus on 10–50 eurot olenevalt kohast. Näiteks Helsingis on see kesklinnas 50 eurot ja teistes piirkondades 40 eurot.

Teil on õigus viivistasu vaidlustada. Sellisel juhul peate oma vastuväited esitama liikluskorraldaja büroole kahe nädala jooksul pärast maksenõude kuupäeva. Kui liikluskorraldaja büroo nõustub teie vastuväidetega, tühistab ta maksenõude. Kui vastuväidetega ei nõustuta, on teil õigus esitada selle kohta kaebus halduskohtule. Te peate kaebuse esitama 30 päeva jooksul pärast kuupäeva, millal teid teavitati eitavast otsusest. Halduskohtu otsus on lõplik.

Viivistasu ei saa täitmisele pöörata teises liikmesriigis, kuna see on halduskaristus.

Kas sellised õigusrikkumised kantakse karistusregistrisse?

Rahatrahve ei kanta karistusregistrisse. Kui teie suhtes kohaldati kindlaksmääratud rahatrahvi või teile koostati summaarne trahvinõue, ei kanta neid teie karistusregistri andmetesse. Viivistasu ei ole trahv, vaid halduskaristus ning seega ei kanta ka seda karistusregistrisse.

Seonduvad lingid

Automaatne kiiruse mõõtmine

Viimati uuendatud: 15/01/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta