Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Kas ma võin edasi kaevata?

Teil on õigus piirkonnakohtu otsus kaevata edasi apellatsioonikohtule. Kui soovite apellatsiooni esitada piirkonnakohtu otsuste peale, mis tehti istungi ajal (kus ei kuulatud tunnistajat), võite seda üldiselt teha vaid siis, kui esitate apellatsiooni kohtuotsuse peale.

Piirkonnakohtu otsuse peale apellatsioonikohtule apellatsiooni esitamise tähtaeg on 30 päeva. Teil on piirkonnakohtu teavitamiseks aega seitse päeva, kui te ei ole otsusega rahul ja kavatsete edasi kaevata. Apellatsioon tuleb esitada kirjalikult. See tuleb adresseerida apellatsioonikohtule ja esitada piirkonnakohtule, kes antud asjas otsuse tegi.

Te võite otsuse peale esitada apellatsiooni, kui leiate, et kohus ei hinnanud tõendeid korrektselt ja/või arvate, et kohtus tõlgendas õigust valesti. Vastaspooltel, st prokuröril ja kuriteo ohvritel (nende olemasolul), on samasugune apellatsiooniõigus nagu teil.

Mis juhtub siis, kui ma esitan apellatsiooni?

Kui te esitate apellatsiooni, ei pöörata teie karistust täitmisele, välja arvatud juhul, kui kohus annab selleks käsu. Kui kohus annab käsu teie kinnipidamiseks või kinnipidamise pikendamiseks, võite te erandkorras esitada selle otsuse peale apellatsiooni. Apellatsioonikohus arutab kinnipidamist kiirkorras ja eraldi peamisest kohtuasjast.

Kui te olete apellatsiooni esitamise ajal vanglas ja nõuate vabastamist, võib apellatsioonikohus anda käsu teid vabastada, kuni apellatsioonikohus teeb otsuse peamises kohtuasjas.

Menetlusaeg apellatsioonikohtus on erinev. Kui teid on kinni peetud, menetletakse teie apellatsiooni tavaliselt kiiremini. Kui te ei nõustu tõenditele antud hinnanguga, peab apellatsioonikohus tavaliselt korraldama kohtuistungi ning tõendid arutatakse uuesti läbi. See tihtipeale aeglustab protsessi. Igal juhul võib apellatsioonikohtul apellatsioonide menetlemiseks kuluda mitu kuud.

Kui vastaspool ei ole teatanud, et nad ei ole rahul piirkonnakohtu otsusega, ja teie otsustate apellatsiooni esitada, ei ole vastaspoolel vaja vaidlustamissoovist teada anda, kuid neil on endiselt õigus esitada vastuapellatsioon 14 päeva jooksul pärast esialgse apellatsiooniperioodi lõppemise kuupäeva. Vastuapellatsioonis võivad nad näiteks nõuda karistuse või hüvitise suurendamist. Kui te tühistate oma apellatsiooni, langevad ära ka vastuapellatsioonid.

Te võite esitada uusi tõendeid või nimetada uusi tunnistajaid oma apellatsiooni toetuseks. Uute tõendite esitamine on kriminaalmenetluse ajal lubatud isegi kohtuistungi ajal apellatsioonikohtus.

Mis toimub apellatsioonimenetluse ajal?

Pärast apellatsiooni esitamist saadetakse see teavitamise eesmärgil vastaspooltele, st prokurörile ja kuriteo ohvritele. Vastaspooled peavad apellatsioonile vastama määratud kuupäevaks. Kui vastaspooled esitavad apellatsiooni, saadetakse nende apellatsioonid teavitamise eesmärgil ka teile.

Pärast apellatsioonide kirjalikku esitamist otsustab apellatsioonikohus, kas ta korraldab kohtuistungi. Kohtuistung tuleb korraldada siis, kui üks pooltest seda nõuab ja kui apellatsioonikohtu lahend sõltub sellest, kas piirkonnakohus hindas suuliste tunnistuste usaldusväärsust nõuetekohaselt.

Kohus võib teie apellatsiooni samuti läbi vaadata, kui kohtuistungit ei ole vaja ja apellatsioonikohtu kolm liiget on veendunud, et piirkonnakohtu otsus on õige. Sellisel juhul ei analüüsita teie apellatsiooni edasi ja piirkonnakohtu otsus on lõplik.

Mis juhtub, kui apellatsioon rahuldatakse või kui seda ei rahuldata?

Apellatsioonikohus analüüsib piirkonnakohtu lahendi vastavust nõuetele apellatsioonis taotletud ulatuses. Kui leiate, et piirkonnakohtu otsus oli täiesti vale, võib apellatsioonikohus teie apellatsiooni tulemusena tühistada kõik süüdistused ja hüvitisnõuded. Apellatsioonikohus võib teie apellatsiooni rahuldada ka osaliselt. Näiteks võib apellatsioonikohus leida samamoodi, et olete süüdi, kuid võib teie karistust vähendada.

Kui teie apellatsioon jäetakse rahuldamata, peate tavaliselt tasuma kõik tõendite esitamise kulud, mida riigil tuli kanda, ning samuti kuriteoohvri õigusabi kulud. Kui teie apellatsioon rahuldatakse osaliselt, on olemas võimalus, et te ei pea neid kulusid tasuma. Kui teie apellatsioon rahuldatakse, võite saada ka hüvitist oma õigusabi kulude katteks, välja arvatud juhul, kui need tasus riik.

Kui teie apellatsiooni tõttu süüdistused tühistatakse ja apellatsioonikohtu otsus on lõplik, kustutatakse kõik asjaomased kanded teie karistusregistri andmetest.

Kohtumenetluse kõikidel pooltel on õigus esitada apellatsioon apellatsioonikohtu otsuse peale, esitades Ülemkohtule taotluse apellatsioonimenetluse loa saamiseks. Kriminaalasjade puhul antakse apellatsioonimenetluse luba väga harva. Praktika näitab, et apellatsioonimenetluse loa saamiseks peab teie kohtuasjal olema pretsedendi väärtus. See tähendab, et sellel peab olema üldisem tähtsus. Apellatsioonimenetluse luba ei anta üldiselt kunagi lihtsalt seetõttu, et teie leiate, et apellatsioonikohus on tõendeid valesti hinnanud.

Kui menetlusluba antakse, vaatab Ülemkohus teie asja uuesti läbi kas täielikult või siis ulatuses, mida menetlusluba võimaldab (näiteks karistuse määramine). Reeglina on Ülemkohtu arutelud kirjalikud. Otsus on lõplik, kui Ülemkohus otsustab menetlusluba mitte anda või kui luba antakse ja tehakse otsus. Kui keegi ei esita piirkonnakohtu või apellatsioonikohtu otsuse peale apellatsiooni, on otsus lõplik hiljemalt apellatsioonitähtaja lõppedes. Otsus pööratakse täitmisele hiljemalt siis, kui otsus muutub lõplikuks.

Ma olen pärit teisest liikmesriigist. Kas mind võidakse pärast kohtumenetlust saata tagasi sellesse liikmesriiki?

Kui teile määratakse karistus, võidakse teil keelata Soome sisenemine või teid võidakse saata välja teise liikmesriiki. Seda võib teha siis, kui ametiasutused leiavad, et ohustate avalikku korda ja julgeolekut. Praktika näitab, et teid ei saadeta riigist välja, kui teid ei ole süüdi mõistetud üsna raskes kuriteos. Üksnes seda asjaolu, et olete kuriteos süüdi, ei saa kasutada teie väljasaatmise põhjusena.

Soome Migratsiooniamet otsustab, kas teid tuleb riigist välja saata. Samal ajal on ametil õigus keelata teil riiki siseneda kuni 15 aasta jooksul. Te võite esitada selle otsuse peale kaebuse halduskohtule.

Süüdistusi ei kanta karistusregistrisse. Kui teid mõistetakse süüdi, kantakse teie karistusregistri andmetesse järgmised karistused:

  • reaalne või tingimisi vangistus,
  • tingimisi vangistus koos rahatrahvi, üldkasuliku töö või käitumiskontrolliga,
  • üldkasulik töö reaalse vangistuse asemel,
  • alaealise karistus või trahv alaealise karistuse asemel,
  • riigiametniku kohalt taandamine,
  • karistusest vabastamine süüvõimetuse tõttu.

Karistusregistri andmeid hoitakse õigusregistrikeskuses. Teave ei ole avalik, kui ametiasutused võivad seda teavet näha vastavalt õigusaktides sätestatud korrale. Lisaks võib teavet saata ka väljapoole ELi/EMP ala kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni alusel.

Kõik karistusregistri kanded kustutatakse pärast seda, kui lõplikuks muutunud otsuse esialgsest kuupäevast on möödunud kindlaksmääratud aeg. Kanded, mis ei ole seotud reaalse vangistusega, kustutatakse viie aasta pärast. Kuni kahe aasta pikkuseid reaalseid vangistusi ja üldkasulikku tööd kajastavad kanded kustutatakse kümne aasta pärast. 2–10 aasta pikkuseid reaalseid vangistusi kajastavad kanded kustutatakse 20 aasta pärast. Üle viie aasta pikkuseid vangistusi kajastavad kanded kustutatakse, kui isik sureb või saab 90 aastaseks.

Teabe karistusregistris hoidmise peale ei saa vastuväidet esitada. Teil on siiski õigus teatavatel juhtudel kontrollida, millist teavet karistusregister teie kohta sisaldab.

Seonduvad lingid

Kriminaalmenetluse seadus, ka rootsi keeles (mitteametlik tõlge)

Kriminaalseadustik, ka rootsi keeles (mitteametlik tõlge)

Karistusregister, ka rootsi keeles (mitteametlik tõlge)

Kriminaalkaristuste amet, ka rootsi keeles

Menetlemine apellatsioonikohtus, ka rootsi keeles

Viimati uuendatud: 15/01/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta