Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Soome

Kui te olete kaasatud mingil viisil kriminaalmenetlusse, on sõltumatu õigusalase nõu saamine väga tähtis. Teabelehtedelt leiate teavet selle kohta, millal ja millistel tingimustel on teil õigus olla esindatud advokaadi poolt. Lisaks leiate nendelt teavet selle kohta, mida advokaat teie heaks teeb. Sellel üldisel teabelehel esitatakse teave selle kohta, kuidas leida advokaat ja kuidas kaetakse tema tasud, kui te ise maksta ei suuda.

Sisu koostaja:
Soome
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Advokaadi leidmine

Kui teid kahtlustatakse kuriteos, on teil alati õigus advokaadi abile. Politsei võib teie käest küsida, kas te vajate advokaati, ehkki seaduse järgi ei ole teil selleks vajadust, välja arvatud juhul, kui teid on tabatud kuriteo sooritamiselt või teid on vahistatud või kinni peetud. Tavaliselt on teil ülekuulamise ajal õigus teie valitud advokaadi juuresolekule. Advokaadi võib teile määrata ka politsei, kui leiate, et vajate advokaadi abi, kuid ei tea, kust teda leida.

Advokaadi amet ei ole Soomes monopoliseeritud, seega võivad kõik õigusteaduses akadeemilist kraadi omavad isikud tegutseda advokaadina (selleteemaline seadus on hetkel läbivaatamisel). Kui soovite end esindama kriminaalasjadele spetsialiseerunud advokaati, võite teha päringu Soome Advokatuuri veebisaidil. Lisaks võivad teid aidata õigusabibürood (büroode kontaktandmed leiate siit soome ja rootsi keeles).

Advokaadile tasumine

Tavaliselt tuleb advokaaditasud kanda teil endal. Te võite saada tasuta õigusabi, kui teie sissetulek on väike. Sellisel juhul maksab advokaaditasud kas täielikult või osaliselt riik. Kui teid kahtlustatakse kuriteos, mille eest on madalaim karistusmäär neli kuud vangistust, määratakse teie taotlusel teile õigusnõustaja. Õigusnõustaja tasud maksab riik. Teil tuleb õigusnõustaja tasud riigile siiski hüvitada, kui teid mõistetakse kuriteos süüdi, välja arvatud juhul, kui saate õigusabi väikese sissetuleku tõttu. Tasumisele kuuluvad summad määratakse õigusabi tasumääradega samal moel.

Õigusnõustajaks võib olla riiklik õigusnõustaja, advokaat või jurist. Kui te soovite end abistama konkreetset advokaati, määratakse tavaliselt tema teie nõustajaks.

Seonduvad lingid

Sissetuleku piirmäärad õigusabi saamiseks (inglise keeles)

Sissetuleku piirmäärad õigusabi saamiseks (rootsi keeles)

Viimati uuendatud: 30/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta