Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Kui te olete kaasatud mingil viisil kriminaalmenetlusse, on sõltumatu õigusalase nõu saamine väga tähtis. Teabelehtedelt leiate teavet selle kohta, millal ja millistel tingimustel on teil õigus olla esindatud advokaadi poolt. Lisaks leiate nendelt teavet selle kohta, mida advokaat teie heaks teeb. Sellel üldisel teabelehel esitatakse teave selle kohta, kuidas leida advokaat ja kuidas kaetakse tema tasud, kui te ise maksta ei suuda.

Kuidas leida advokaat?

Kuriteos kahtlustataval on alati õigus advokaadile. Politsei võib kahtlustatavalt küsida, kas ta vajab advokaati, kuid seaduse kohaselt vajab kahtlustatav advokaati alles siis, kui ta on kinni peetud, vahistatud või vangistatud. Ülekuulataval on tavaliselt õigus oma valitud advokaadile. Kahtlustatavale võib advokaadi määrata ka politsei, kui kahtlustatav arvab, et tal on advokaati vaja, kuid ta ei tea, kuidas advokaati leida.

Soomes ei ole n-ö advokaatide monopoli, st kõik, kellel on õigusteaduse diplom, võivad tegutseda advokaadina (asjaomast seadust vaadatakse praegu läbi). Kriminaalasjadele spetsialiseerunud advokaati võite otsida Soome advokatuuri (Suomen Asianajajaliitto) veebilehelt. Samuti võite abi saada õigusabibüroolt (õigusabibüroode kontaktandmed leiate siit).

Advokaaditasu maksmine

Advokaaditasu peate enamasti maksma ise. Vähekindlustatud inimesed võivad saada riigi õigusabi. Sellisel juhul maksab riik advokaaditasu kas täielikult või osaliselt. Kui kahtlustatavat kahtlustatakse sellise kuriteo toimepanemises, mille eest on ette nähtud vähemalt neljakuuline vanglakaristus, võidakse talle tema taotluse korral määrata kaitsja. Kaitsja tasu maksab riik. Kui kahtlustatav mõistetakse kuriteo toimepanemises süüdi, peab ta kaitsja tasu riigile tagasi maksma, välja arvatud juhul, kui tema sissetulek on nii väike, et tal on õigus saada riigi õigusabi. Kahtlustatava makstav tasu määratakse kindlaks samade põhimõtete alusel nagu õigusabi määramise korral.

Kaitsjana võib tegutseda riigi õigusabi pakkuv õigusnõustaja, advokaat või muu jurist. Kui kahtlustatav soovib, et tema kaitsja oleks mõni konkreetne jurist, siis tavaliselt see jurist kaitsjaks ka määratakse.

Lingid

Suomen Asianajajaliitto – Soome advokatuur

Finnish Bar Association

Finlands Advokatförbund

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot – Õigusabibüroode kontaktandmed

Contact information of the public legal aid offices

Kontaktinformation för rättshjälpsbyråerna

Oikeusavun myöntämistä koskevat tulorajat – Sissetuleku piirmäärad tasuta õigusabi andmisel

Inkomstgränser för beviljande av rättshjälp

Viimati uuendatud: 15/01/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta