Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Kui teid kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, on sõltumatu õigusalase nõu saamine väga tähtis. Sellel teabelehel kirjeldatakse, kuidas leida advokaat ja kes peab selle eest tasuma.

Politseijaoskonnas

Kui teid kuulatakse üle politseijaoskonnas, on teil õigus saada tasuta õigusalast nõu ka juhul, kui teid ei ole vahistatud. Te võite paluda politseil võtta ühendust teie valitud konkreetse advokaadibürooga või valveadvokaadiga politseist sõltumatu õigusnõustajaga, kes on kättesaadav ööpäev läbi. Mõne kuriteo korral annab sõltumatu õigusnõustaja nõu ka telefoni teel. Raskemate kuritegude korral võib õigusnõustaja tulla teiega politseijaoskonda kaasa.

Kui te soovite teist advokaati, leiate ta õigusliidu (Law Society), advokatuuri nõukogu (Bar Council), kodanike nõustamise büroo (Citizens Advice Bureau) või tsiviilõigusalase nõustamise (Civil Legal Advice) veebisaidi kaudu. Kui te otsustate valveadvokaati mitte kasutada, peate arvestama teatavate kuludega.

Kui te soovite õigusalast nõu, peab politsei enne ülekuulamist ootama, kuni advokaat on teiega rääkinud. Kui te ei soovi advokaati, kuid muudate hiljem oma meelt, võite nõuda advokaati igal ajal.

Kui politsei ei ole teid vahi alla võtnud

Kui politsei ei ole teid vahi alla võtnud, kuid teid süüdistatakse kuriteos, peaksite võtma advokaadiga ühendust võimalikult kiiresti. Kui te ei tea ühtegi advokaati, leiate ta õigusliidu, advokatuuri nõukogu, kodanike nõustamise büroo või tsiviilõigusalase nõustamise veebisaidi kaudu. Sõltuvalt teie rahalisest olukorrast võidakse teile õigusabi anda tasuta. Advokaat oskab teile öelda, kas te olete selleks sobiv kandidaat. Igal juhul te peate andma teavet oma rahalise olukorra kohta (nt esitama palgatõendi).

Tasuta õigusabiteenust osutavad ainult õigusabi ameti (Legal Aid Agency) advokaadid või riikliku kaitse teenistuse advokaadid linnades, kus selline teenistus on olemas. Teavet selle kohta, millised advokaadid neisse organitesse kuuluvad ja tasuta õigusabi annavad, leiate tsiviilõigusalase nõustamise veebisaidilt.

Kohtus

Kui teie asi jõuab kohtusse, on teil õigus seadusjärgsele esindamisele. Õigusalane nõu ja esindamine tagatakse kohtualustele kriminaalasjades antava õigusabi teenistuse (Criminal Legal Aid) kaudu. Õigusabi eest tasu küsimine sõltub kriminaalasja raskusastmest ja teie rahalisest olukorrast. Kui teil ei ole advokaati, taotlege kohe pärast kohtusse saabumist kohtumist valveadvokaadiga.

Rahukohtus (Magistrates’ Court) on õiguslane nõu ja esindamine tasuta, kui tegemist on raske kuriteoga. Kui tegemist ei ole raske kuriteoga, võidakse teilt nõuda kulude hüvitamist sõltuvalt arutatavast asjast ning teie vanusest ja sissetulekust. Te saate tasuta õigusesindaja, kui olete alla 18-aastane või saate teatavaid riiklike toetusi. Tasuta nõu ja esindamise saamise tingimusi selgitab teile kohtus valveadvokaat (duty solicitor) või kohtutöötaja.

Kui teie kohtuasja arutab kroonikohus (Crown Court), on teil õigus saada õigusnõu ja kasutada esindajana advokaati. Kui teie leibkonna aastane netosissetulek on 37 500 naelsterlingit või rohkem, siis tuleb teil õigusabi eest tasuda. Olenevalt teie rahalisest olukorrast tuleb teil tasuda õigusalase esindamise eest kas sissetulekul või kapitalil põhinevat tasu või siis mõlemat.

Kui teid kroonikohtus süüdi ei mõisteta, võidakse teie kulud hüvitada. Kui teid mõistetakse süüdi, võidakse teilt nõuda, et te tekkinud kulud hüvitaksite.

Seonduvad lingid

Õigusabi amet

Õigusliidu juhised

Kodanike nõustamise büroo juhendid (Ühendkuningriik)

Kriminaalasjades antava õigusabi teenistus

Advokatuuri üldnõukogu

Viimati uuendatud: 01/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta