Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Kui te olete kaasatud mingil viisil kriminaalmenetlusse, on sõltumatu õigusalase nõu saamine väga tähtis. Teabelehtedelt leiate teavet selle kohta, millal ja millistel tingimustel on teil õigus olla esindatud advokaadi poolt. Lisaks leiate nendelt teavet selle kohta, mida advokaat teie heaks teeb. Sellel üldisel teabelehel esitatakse teave selle kohta, kuidas leida advokaat ja kuidas kaetakse tema tasud, kui te ise maksta ei suuda.

Advokaadi leidmine

Kui teid kahtlustatakse kuriteos osalemises, on teil õigus konsulteerida advokaadiga. Kui teile esitatakse kriminaalsüüdistus, on teil õigus olla kohtumenetluses esindatud advokaadi poolt. Teil on alati õigus kasutada teie valitud advokaadi teenuseid.

Advokaadi ja kliendi vaheline suhtlus on konfidentsiaalne. Suheldakse privaatselt ning vahetatud teavet tohib avaldada ainult teie nõusolekul.

Advokaadile tasumine

Kui kuriteo eest, milles teid süüdistatakse, on ette nähtud enam kui ühe aasta pikkune karistus, on teil õigus saada kõikides kohtuvaidluse etappides õigusabi.

Kui te taotlete õigusabi, otsustab kohus, kas õigusabi andmine on õigustatud, tuginedes kohtu korraldusel hoolekandeameti koostatud aruandele, mis käsitleb teie sotsiaal-majanduslikku olukorda.

Kui teil on õigus õigusabile, võite te valida advokaadi Küprose Advokatuuri koostatud nimekirjast. Advokaatide nimekirja kohta võite leida asjakohast teavet selle kohtu kantseleist, kus menetlus teie vastu algatati. Kui te ei vali nimekirjast advokaati, võib kohus selle teile määrata.

Kui te esitate õigusabi saamiseks valeavaldusi oma rahalise olukorra kohta, käsitatakse seda kuriteona. Sellise teo toimepanemisel peate te riigile hüvitama saadud õigusabi ning kohus võib selle kohta teha määruse.

Kui teil on advokaadi suhtes kaebusi seoses tegutsemiseeskirjade rikkumisega, võib need esitada Küprose Advokatuuri distsiplinaarnõukogule.

Seonduvad lingid

Õigusabi alane teave justiits- ja avaliku korra ministeeriumist

Küprose Advokatuur

Viimati uuendatud: 16/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta