Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Μάλτα

Οι μικρής βαρύτητας τροχαίες παραβάσεις, που καλούνται ορθότερα πταίσματα ή τυποποιημένες παραβάσεις, αντιμετωπίζονται διοικητικά ενώπιον επιτόπου δικαιοσύνης (Commissioner of Justice).

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Πώς αντιμετωπίζονται οι τροχαίες παραβάσεις μικρής βαρύτητας;

Τα πταίσματα, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η παράνομη στάθμευση, αντιμετωπίζονται όπως κάθε άλλη παράβαση μικρής βαρύτητας ενώπιον του Court of Magistrates.

Οι εν λόγω παραβάσεις εξετάζονται από επίτροπο δικαιοσύνης (Commissioner of Justice).

Θα κληθείτε να παρουσιαστείτε ενώπιον του επιτρόπου. Η κλήτευση θα περιγράφει εν συντομία τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και θα σας προειδοποιεί ότι η μη παράστασή σας θα εκληφθεί ως αποδοχή της κατηγορίας. Στην κλήτευση θα αναφέρεται επίσης η ποινή που μπορεί να σας επιβληθεί, εφόσον αποδειχθεί ότι διαπράξατε την παράβαση.

Έως και τρεις ημέρες πριν από την ακρόαση, μπορείτε να διευθετήσετε την παράβαση καταβάλλοντας το σχετικό πρόστιμο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν χρειάζεται να παρουσιαστείτε ενώπιον του επιτρόπου. Εάν αποφασίσετε να αμφισβητήσετε την κατηγορία, κινείται κατ' αντιδικία διαδικασία. Η κατηγορούσα αρχή θα παρουσιάσει τα επιχειρήματά της και στη συνέχεια θα παρουσιάσετε τα δικά σας επιχειρήματα. Έπειτα, ο επίτροπος θα αποφασίσει εάν διαπράξατε την παράβαση που περιγράφεται στην κλήτευση.

Εάν ο επίτροπος κρίνει ότι έχετε διαπράξει την παράβαση, θα σας καταδικάσει για πταίσμα και θα διατάξει την καταβολή προστίμου που δεν θα υπερβαίνει τα χίλια εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (€ 1.164,69). Το κατώτατο πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τρία ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (€ 23,29). Εφόσον προβλέπεται από τον νόμο, ο επίτροπος μπορεί να διατάξει επίσης την κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της παράβασης ή/και την ανάκληση ή αναστολή της άδειας οδήγησης πέραν του προστίμου.

Οι πολίτες άλλων κρατών μελών μπορούν επίσης να διωχθούν για τυποποιημένες παραβάσεις, εφόσον λάβουν σχετική κλήτευση. Εάν κληθείτε και δεν παρουσιαστείτε, η πράξη σας αυτή θα εκληφθεί ως αποδοχή της κατηγορίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε εγγράφως κάποιο στενό συγγενικό σας πρόσωπο ή τον δικηγόρο σας ώστε να παρουσιαστεί για λογαριασμό σας.

Εάν θίγεστε από την απόφαση του επιτρόπου, μπορείτε να ζητήσετε, εντός τριάντα ημερών από την έκδοση της απόφασης, ενώπιον του Court of Magistrates την ακύρωση ή τροποποίησή της.

Οι παραβάσεις αυτές θα εμφανίζονται στο ποινικό μου μητρώο;

Τα πταίσματα αυτά δεν θα εμφανίζονται ούτε στο πιστοποιητικό διαγωγής σας ούτε στο αρχείο καταδικών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/12/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο