Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Πού θα διεξαχθεί η δίκη;

Η υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου/ ειρηνοδικείου ή σε περίπτωση πολύ σοβαρών ποινικών αδικημάτων ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου. Συνήθως, ο τόπος εξαρτάται από τον τόπο τέλεσης του αδικήματος. Θα λάβετε σχετική έγγραφη ειδοποίηση.

Η υπόθεση εκδικάζεται σε δημόσια συνεδρίαση, με ορισμένες εξαιρέσεις (σεξουαλικά αδικήματα, ανάγκη προστασίας κρατικών απορρήτων κ.λπ.).

Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, η υπόθεση εξετάζεται από έναν δικαστή. Ωστόσο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μπορεί να απαιτήσει εξέταση της υπόθεσης από σώμα τριών επαγγελματιών δικαστών. Ο δικαστής ή το σώμα των δικαστών αποφαίνεται επί της υπόθεσης.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Ο εισαγγελέας μπορεί να αλλάξει τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης και να απαγγείλει περισσότερο ή λιγότερο σοβαρές κατηγορίες.

Εάν ο εισαγγελέας απαγγείλει λιγότερο σοβαρές κατηγορίες, αλλά τα αποδεικτικά στοιχεία παραμένουν αμετάβλητα, οι νέες κατηγορίες καταχωρούνται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του δικαστηρίου.

Εάν ο εισαγγελέας απαγγείλει λιγότερο σοβαρές κατηγορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν αλλάξει ή εάν απαγγείλει σοβαρότερες κατηγορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία παραμένουν αμετάβλητα, οι νέες κατηγορίες θα πρέπει να καταχωρηθούν στα πρακτικά των συνεδριάσεων του δικαστηρίου. Μπορείτε να ζητήσετε την έγγραφη κοινοποίησή τους.

Εάν ο εισαγγελέας απαγγείλει σοβαρότερες κατηγορίες επειδή προέκυψαν νέα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με το αδίκημα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει διακοπή της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, ο εισαγγελέας οφείλει να παρουσιάσει τις νέες κατηγορίες ενώπιον του δικαστηρίου σε διάστημα ενός μήνα.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις νέες κατηγορίες θα αποσταλούν σε εσάς, στον δικηγόρο σας, στο θύμα και στον εκπρόσωπο του θύματος μαζί με την ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης.

Τι θα συμβεί εάν παραδεχθώ ενοχή για όλες ή ορισμένες από τις κατηγορίες;

Εάν ο κατηγορούμενος παραδεχθεί την ενοχή του, ενδέχεται να επιβληθεί ελαφρύτερη ποινή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία η παραδοχή ενοχής αφορά μέρος των κατηγοριών.

Εάν παραδεχθείτε την ενοχή σας για όλες τις κατηγορίες, η υπόθεση εκδικάζεται χωρίς να εξετασθούν τα αποδεικτικά στοιχεία. Αξιολογούνται μόνο τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν εσάς προσωπικά και εκείνα που αφορούν ζημίες για την καταβολή αποζημίωσης. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα προσφυγής κατά της δικαστικής απόφασης.

Πρέπει να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της δίκης;

Οφείλετε να παραστείτε σε όλες τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου μέχρι την έκδοση της απόφασης. Μπορείτε να ζητήσετε να διεξαχθεί η δίκη ερήμην σας, αλλά στην περίπτωση αυτή, οφείλει να παραστεί ο εκπρόσωπός σας.

Εάν βρίσκεστε στο εξωτερικό, εάν δεν είναι γνωστός ο τόπος στον οποίο βρίσκεστε ή εάν δεν είναι δυνατή η παρουσία σας στο δικαστήριο, η εκδίκαση της υπόθεσης διεξάγεται in absentia. (ήτοι ερήμην σας)

Δεν έχετε δικαίωμα να συμμετάσχετε στη δίκη μέσω βιντεοδιάσκεψης από άλλο κράτος μέλος.

Θα έχω στη διάθεσή μου διερμηνέα κατά τη διάρκεια της δίκης;

Το δικαστήριο θα σας εξασφαλίσει τις υπηρεσίες διερμηνέα.

Θα έχω δικηγόρο κατά τη διάρκεια της δίκης;

Εσείς οι ίδιοι θα αποφασίσετε εάν χρειάζεστε δικηγόρο. Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπησή σας από δικηγόρο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • εάν είστε ανήλικος/ ανίκανος για δικαιοπραξία/ έχετε μαθησιακές διαταραχές,
 • εάν η απόφαση αφορά τη χρήση εξαναγκαστικών μέτρων ιατρικής φύσης,
 • εάν δεν είστε σε θέση να ασκήσετε τα δικονομικά σας δικαιώματα λόγω σωματικής/ διανοητικής ανικανότητας,
 • εάν είστε αναλφάβητος/ έχετε λάβει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και αδυνατείτε να ασκήσετε τα δικονομικά σας δικαιώματα,
 • εάν έχει κινηθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επίτευξη συμφωνίας με την εισαγγελία,
 • εάν η υπόθεση εκδικάζεται ερήμην σας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, θα διορισθεί αυτεπαγγέλτως δικηγόρος για λογαριασμό σας και μπορείτε να αρνηθείτε τις υπηρεσίες του, εκτός εάν εφαρμόζονται εξαναγκαστικά μέτρα ιατρικής φύσης. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε άλλο δικηγόρο.

Μπορώ να μιλήσω κατά τη δίκη;

Έχετε το δικαίωμα να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία και να διατυπώσετε τη γνώμη σας ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν είστε υποχρεωμένος να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία - η εν λόγω ενέργεια δεν θα εκληφθεί ως άρνηση συνεργασίας με τις δικαστικές αρχές. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε τα αποδεικτικά στοιχεία για την υπεράσπισή σας στο δικαστήριο εγγράφως. Το δικαστήριο θα διαβάσει τα εν λόγω έγγραφα. Δεν είστε υποχρεωμένος να ενοχοποιήσετε τον εαυτό σας· η απόδειξη της ενοχής σας είναι υποχρέωση του εισαγγελέα.

Δεν υποχρεούστε να πείτε την αλήθεια και δεν είναι δυνατόν να κινηθεί νέα διαδικασία εναντίον σας επειδή προσκομίσατε εσκεμμένα ψευδή αποδεικτικά στοιχεία ή επειδή αρνηθήκατε να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία. Η συμπεριφορά σας μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την επιβολή της ποινής, δεν είναι όμως δυνατόν να αποτελέσει επιβαρυντικό παράγοντα.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα εις βάρος μου αποδεικτικά στοιχεία;

Μπορείτε να προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του δικαστηρίου προκειμένου να ισχυροποιήσετε το άλλοθί σας, να αποκλείσετε ποινική ευθύνη/ να ελαφρύνετε την ενοχή σας και να αμφισβητήσετε τα αποδεικτικά στοιχεία του εισαγγελέα.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ερωτήσεις στους μάρτυρες και το θύμα, να καλέσετε μάρτυρες ακόμα και εάν δεν έχουν ήδη καταθέσει, να υποβάλετε έγγραφα και φυσικά/ ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και να ζητήσετε από το δικαστήριο να διατάξει την προσκόμιση αντικειμένων/ εγγράφων.

Έχετε δικαίωμα να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία καθ' όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας – μέχρις ότου το δικαστήριο ανακοινώσει την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικών ερευνών. Το δικαστήριο αξιολογεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στο σύνολό τους κατά την έκδοση της απόφασής του.

Το δικαστήριο αποφαίνεται επί της κλήσης των μαρτύρων υπεράσπισης αφού ζητήσει τη γνώμη των υπολοίπων συμμετεχόντων στη διαδικασία. Εάν το αίτημά σας απορριφθεί, μπορείτε να υποβάλετε επανειλημμένα νέα αιτήματα.

Εσείς και ο δικηγόρος σας έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ερωτήσεις σε όλους τους μάρτυρες της υπόθεσης. Οι καταθέσεις των μαρτύρων αναλύονται στη δήλωση υπεράσπισης που προσκομίζετε αυτοπροσώπως ή μέσω του δικηγόρου σας.

Θα ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μου μητρώο;

Οι πληροφορίες σχετικά με τις εις βάρος σας καταδικαστικές αποφάσεις που δεν διαγράφονται από το ποινικό μητρώο λαμβάνονται υπόψη. Οι καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν διαγραφεί από το ποινικό σας μητρώο λόγω παραγραφής μπορούν να ερμηνευθούν ως στοιχεία που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά σας. Οι εν λόγω καταδικαστικές αποφάσεις λαμβάνονται υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής, καθώς και κατά την απόφαση κράτησης.

Οι πληροφορίες σχετικά με το ποινικό σας μητρώο ζητούνται στα στάδια της διερεύνησης και της δίωξης· οι εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να κατατεθούν κατά τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το ποινικό σας μητρώο κατά την έκδοση της απόφασής του.

Η νομοθεσία επιτρέπει την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με προηγούμενες καταδίκες σας στο εν λόγω κράτος.

Τι θα συμβεί στο τέλος της δίκης;

Το δικαστήριο εκδίδει απαλλακτική ή καταδικαστική απόφαση. Μπορεί ακόμα να αποφασίσει την περάτωση της ποινικής διαδικασίας, εφόσον δεν δικαιολογείται συνέχιση της δίκης βάσει των συνθηκών. Το παραπάνω μπορεί να συμβεί εάν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να αιτιολογούν τις κατηγορίες ή εάν ο εισαγγελέας αποσύρει τις κατηγορίες.

Ενδεχόμενες ποινές:

 • στέρηση της ελευθερίας (3 μήνες - 15 έτη, και για σοβαρά αδικήματα, έως 20 έτη/ ισόβια κάθειρξη),
 • κοινωνική εργασία (40 - 280 ώρες),
 • πρόστιμο (3πλάσιο - 200πλάσιο του κατώτατου μηνιαίου μισθού),
 • κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (τα περιουσιακά στοιχεία κατάσχονται χωρίς να καταβάλλεται αποζημίωση και κρατούνται από το κράτος),
 • έκδοση από τη Λεττονία (συμπληρωματική ποινή: απαγόρευση εισόδου για 3- 10 έτη),
 • περιορισμός δικαιωμάτων (συμπληρωματική ποινή: απαγόρευση άσκησης ορισμένων ή οποιωνδήποτε εμπορικών δραστηριοτήτων, ορισμένων επαγγελμάτων/ άλλων μορφών δραστηριοτήτων, απαγόρευση ανάληψης συγκεκριμένων αξιωμάτων, απόκτησης υποχρεωτικών εγκρίσεων/ αδειών για περίοδο 1-5 ετών),
 • αναστολή (1-3 έτη).

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Ένα πρόσωπο αναγνωρίζεται ως θύμα κατόπιν απόφασης του ανακριτή/ εισαγγελέα, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο έχει υποβάλει εγγράφως σχετικό αίτημα. Το δικαστήριο μπορεί να αναγνωρίσει ένα πρόσωπο ως θύμα μέχρι και την έναρξη της δικαστικής διερεύνησης.

Το θύμα μπορεί να υποβάλει αίτηση σχετικά με τις ζημίες που υπέστη, να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, να επηρεάσει την εξέλιξη της υπόθεσης (επίτευξη συμβιβασμού με τον κατηγορούμενο, αποδοχή της συμφωνίας στην οποία κατέληξε ο εισαγγελέας όσον αφορά την ποινή κ.λπ.).

Το θύμα διατυπώνει τη γνώμη του/της σχετικά με την ποινή και τις αποζημιώσεις που αξιώνονται κατά τη διάρκεια της δίκης. Το θύμα έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δίκαιο ποινικής διαδικασίας

Ποινικό δίκαιο

Νόμος περί ποινικού μητρώου

Νόμος περί διαδικασιών κράτησης

Νόμος περί δραστηριοτήτων ιδιωτικών ερευνητών

Λιτανικά Δικαστήρια

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο