Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Μπορώ να ασκήσω ένδικο μέσο;

Μπορείτε να ασκήσετε ένδικο μέσο κατά οποιασδήποτε καταδικαστικής απόφασης ή επιβληθείσας ποινής. Ο τρόπος άσκησης του ένδικου μέσου εξαρτάται από το δικαστήριο το οποίο εκδίκασε την υπόθεσή σας. Τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του District Court (περιφερειακό δικαστήριο) εκδικάζονται στο Circuit Court (κομητειακό δικαστήριο). Τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του Circuit Court ή του Central Criminal Court (Κεντρικό ποινικό δικαστήριο) εκδικάζονται στο Court of Criminal Appeal (Ποινικό Εφετείο).

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένδικο μέσο κατά απόφασης του District Court, οφείλετε να υποβάλετε στον εισαγγελέα, εντός 14 ημερών, ένα έγγραφο που καλείται «ειδοποίηση άσκησης ένδικου μέσου». Οφείλετε ακόμη να υποβάλετε την ειδοποίηση άσκησης ένδικου μέσου και τη σχετική δήλωση επίδοσης στον δικαστικό υπάλληλο της περιοχής εντός 14 ημερών. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένδικο μέσο κατά απόφασης του Circuit Court ή του Central Criminal Court, οφείλετε να υποβάλετε αίτηση στον δικαστή που εκδίκασε την υπόθεσή σας ζητώντας του την άδεια να ασκήσετε ένδικο μέσο εντός τριών ημερών από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης. Στη συνέχεια, οφείλετε να επιδώσετε «ειδοποίηση άσκησης ένδικου μέσου» στον γραμματέα του Court of Criminal Appeal εντός επτά ημερών σε περίπτωση που ο δικαστής δεν σας έδωσε τη σχετική άδεια και εντός 14 ημερών σε περίπτωση που ο δικαστής ενέκρινε το αίτημά σας. Κατά κανόνα, όλα αυτά τα κάνει για λογαριασμό σας ο δικηγόρος σας.

Εάν ασκήσετε ένδικο μέσο κατά απόφασης του District Court, δικαιούστε πλήρη επανεκδίκαση της υπόθεσής σας ενώπιον ακροατηρίου. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ασκήσετε ένδικο μέσο κατά της ποινής που σας επιβλήθηκε. Σε περίπτωση που στραφείτε κατά απόφασης του Circuit Court ή του Central Criminal Court, μπορείτε να ασκήσετε ένδικο μέσο κατά συγκεκριμένου νομικού ζητήματος ή εάν πιστεύετε ότι η υπόθεσή σας δεν εκδικάστηκε ικανοποιητικά. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το ένδικο μέσο κατά της ποινής που σας επιβλήθηκε.

Τι γίνεται εάν ασκήσω ένδικο μέσο;

Εάν ασκήσετε ένδικο μέσο κατά απόφασης του District Court, η καταδικαστική απόφαση δεν εκτελείται μέχρι να εκδικαστεί εκ νέου η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Αυτό συνεπάγεται την ανάληψη της υποχρέωσης εκ μέρους σας να εμφανιστείτε στο δικαστήριο όταν κληθείτε («recognisance»), μέσω της καταβολής –ενδεχομένως– κάποιου χρηματικού ποσού ως εγγύησης. Εάν είστε ήδη στη φυλακή όταν ασκήσετε ένδικο μέσο κατά απόφασης του District Court, δικαιούστε να αφεθείτε ελεύθερος μόλις επιδώσετε την ειδοποίηση άσκησης ένδικου μέσου και αναλάβετε την υποχρέωση να εμφανιστείτε στο δικαστήριο όταν κληθείτε. Εάν είστε στη φυλακή και επιθυμείτε να ασκήσετε ένδικο μέσο, οι αρχές του σωφρονιστικού καταστήματος θα σας δώσουν τα κατάλληλα έντυπα.

Εάν ασκήσετε ένδικο μέσο κατά απόφασης του District Court, έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να περάσουν αρκετοί μήνες μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή σας σε δεύτερο βαθμό. Εάν ασκήσετε ένδικο μέσο κατά απόφασης του Circuit Court ή του Central Criminal Court, είναι πιθανό να παρέλθει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού εκδικαστεί εκ νέου η υπόθεσή σας.

Εάν ασκήσετε ένδικο μέσο κατά απόφασης του District Court, δικαιούστε να προσκομίσετε καινούργια αποδεικτικά στοιχεία και να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά νομικά επιχειρήματα κατά την εκδίκαση της υπόθεσής σας σε δεύτερο βαθμό. Εάν ασκήσετε ένδικο μέσο κατά απόφασης Circuit Court ή του Central Criminal Court, δεν έχετε κατά κανόνα το δικαίωμα να προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία, εκτός κι αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις.

Τι γίνεται κατά την επ’ ακροατηρίω συζήτηση του ένδικου μέσου;

Εάν ασκήσετε ένδικο μέσο κατά απόφασης του District Court, δικαιούστε πλήρη επανεκδίκαση της υπόθεσής σας ενώπιον ακροατηρίου. Εάν ασκήσετε ένδικο μέσο κατά απόφασης του Circuit Court ή του Central Criminal Court, ο δικηγόρος σας ή εσείς ο ίδιος μπορείτε να αναπτύξετε ενώπιον του δικαστηρίου τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι πρέπει να ακυρωθεί η καταδικαστική απόφαση σε βάρος σας ή τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι είναι καταρχήν εσφαλμένη η ποινή που σας επιβλήθηκε.

Τι γίνεται σε περίπτωση που το ένδικο μέσο τελεσφορήσει/δεν τελεσφορήσει;

Εάν το ένδικο μέσο τελεσφορήσει, η υπόθεση περατώνεται και απαλλάσσεστε από κάθε περαιτέρω υποχρέωση σχετικά με αυτήν. Εάν το ένδικο μέσο δεν τελεσφορήσει, το εφετείο επιβεβαιώνει την καταδικαστική απόφαση εις βάρος σας. Εάν το εφετείο κρίνει ότι η ποινή που σας επέβαλε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είναι καταρχήν εσφαλμένη, μπορεί να την αυξήσει ή να τη μειώσει.

Με την εκδίκαση της υπόθεσής σας σε δεύτερο βαθμό εξαντλείται το δικαίωμά σας να ασκήσετε περαιτέρω ένδικο μέσο. Το Court of Criminal Appeal δύναται, ωστόσο, να σας επιτρέψει να προσφύγετε στο Supreme Court (Ανώτατο Δικαστήριο) εάν υπάρχει κάποιο νομικό ζήτημα μείζονος σημασίας για το δημόσιο συμφέρον.

Δεν υπάρχει κάποια γενική διάταξη που να προβλέπει την αποζημίωσή σας σε περίπτωση τελεσφόρησης του ένδικου μέσου που ασκήσατε. Εάν ασκήσετε ένδικο μέσο κατά καταδικαστικής απόφασης στο Court of Criminal Appeal, είναι δυνατό να αποζημιωθείτε εφόσον αποδειχθεί ότι υπήρξατε θύμα δικαστικής πλάνης. Αυτό συμβαίνει όταν το Court of Criminal Appeal ακυρώσει μία καταδικαστική απόφαση και πιστοποιήσει, βάσει πραγματικού περιστατικού που ήρθε εκ των υστέρων στο φως, ότι το δικαστήριο υπέπεσε σε δικαστική πλάνη. Η περίπτωση αυτή είναι, πάντως, πολύ σπάνια. Εάν το Court of Criminal Appeal πιστοποιήσει δικαστική πλάνη, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αποζημίωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μόλις ο δικαστής σάς κρίνει ένοχο για κάποιο αδίκημα, η καταδικαστική απόφαση καταχωρίζεται αμέσως στα πρακτικά.

Είναι δε οριστική εφόσον κριθήκατε ή δηλώσατε ένοχος. Εξακολουθείτε να έχετε, πάντως, το δικαίωμα να ασκήσετε ένδικο μέσο. Εάν τελεσφορήσει το ένδικο μέσο που ασκήσετε, δεν θα καταχωριστεί στο ποινικό σας μητρώο καμία καταδικαστική απόφαση.

Είμαι υπήκοος άλλου κράτους μέλους. Είναι δυνατό να με στείλουν στη χώρα καταγωγής μου μετά τη δίκη;

Εάν καταδικαστείτε για ποινικό αδίκημα, το δικαστήριο δεν μπορεί να σας στείλει πίσω στη χώρα καταγωγής σας. Μπορεί, όμως, να εισηγηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την απέλασή σας. Μπορεί, τέλος, να αναστείλει την εκτέλεση ολόκληρης ή μέρους της ποινής υπό τον όρο ότι θα εγκαταλείψετε τη χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι απελαύνεστε, εάν όμως δεν εγκαταλείψετε τη χώρα, θα οδηγηθείτε στη φυλακή. Εάν είστε στη φυλακή, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να μεταφερθείτε εκτός Ιρλανδίας και να εκτίσετε το υπόλοιπο της ποινής σας σε άλλο κράτος μέλος.

Σε περίπτωση που εκδοθεί καταδικαστική απόφαση εις βάρος μου, είναι δυνατό να δικαστώ ξανά για το ίδιο αδίκημα;

Σε περίπτωση που εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε βάρος σας, δεν είναι δυνατό να δικαστείτε ξανά για το ίδιο αδίκημα. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση εις βάρος σας σε άλλο κράτος μέλος, δεν είναι δυνατό να δικαστείτε ξανά στην Ιρλανδία για το ίδιο αδίκημα.

Πληροφορίες για τις κατηγορίες/την καταδικαστική απόφαση

Στο ποινικό σας μητρώο καταγράφονται όλες οι καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εις βάρος σας. Εάν είστε ενήλικας, η Gardaí (η εθνική αστυνομία) θα καταγράψει τις σχετικές πληροφορίες σε μόνιμο αρχείο. Η Gardaí δύναται επίσης να διαθέτει και άλλες πληροφορίες για σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν. Μπορείτε να ζητήσετε τις σχετικές πληροφορίες από την Garda Central Vetting Unit (Κεντρική Μονάδα Ελέγχου της Αστυνομίας). Εάν η Gardaí σας αρνηθεί την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες ή εάν δεν προβεί σε διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών που σας αφορούν, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση στον Επίτροπο προστασίας δεδομένων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ιρλανδικά δικαστήρια

Επιτροπή Πληροφόρησης Πολιτών

Επίτροπος προστασίας δεδομένων

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/08/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο