Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Το δικαστήριο λαμβάνει την απόφασή του επ’ ακροατηρίω.  Μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης, της ετυμηγορίας ή της ποινής ενώπιον του ανώτερου δικαστηρίου. Μπορείτε να ζητήσετε την απαλλαγή σας ή τη μείωση της ποινής σας. Εάν θεωρείτε ότι διαπράχθηκαν σοβαρά λάθη κατά την εκδίκαση της υπόθεσής σας ενώπιον του τακτικού δικαστηρίου, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή τής υπόθεσης στο τακτικό δικαστήριο για επανεκδίκαση με νέα σύνθεση.

Η έφεση κατά της απόφασης, της ετυμηγορίας ή της ποινής μπορεί να ασκηθεί προφορικά στη συνεδρίαση στην οποία εκφωνείται η απόφαση.  Επίσης, μπορείτε να ασκήσετε έφεση εγγράφως, προς το τακτικό δικαστήριο ή την εισαγγελία.  Η έφεση πρέπει να κατατεθεί εντός δύο εβδομάδων. Εάν έχετε δικηγόρο, κατά κανόνα αυτός αναλαμβάνει τις διατυπώσεις αναφορικά με την έφεση.  Εάν η ποινή που σας επιβλήθηκε είναι πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 3.000 δανικές κορόνες, για να εφεσιβάλετε την απόφαση απαιτείται έγκριση από το δανικό συμβούλιο έγκρισης εφέσεων.  Η αίτησή σας προς το συμβούλιο έγκρισης εφέσεων πρέπει να υποβληθεί εντός δύο εβδομάδων από την έκδοση της απόφασης.

Τι γίνεται αν ασκήσω έφεση;

Εάν ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου, η υπόθεση εισάγεται ενώπιον του ανώτερου δικαστηρίου.  Η διαδικασία είναι επίσης δημόσια.  Δεν υπάρχει προθεσμία ως προς το πότε πρέπει η υπόθεση να εκδικαστεί από το ανώτερο δικαστήριο.

Εάν βρίσκεστε ακόμα υπό κράτηση, το ανώτερο δικαστήριο οφείλει να εξετάσει την υπόθεσή σας κατά προτεραιότητα. Το ανώτερο δικαστήριο πρέπει επίσης να αποφασίσει εάν θα παραμείνετε υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της κατ’ έφεση διαδικασίας και ωσότου αυτή ολοκληρωθεί.

Εάν ασκήσετε έφεση επιδιώκοντας την απαλλαγή σας, η υπόθεση δικάζεται εκ νέου από το ανώτερο δικαστήριο.  Σε αυτή την περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία.  Θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να συζητήσετε με τον δικηγόρο σας σχετικά με το ποια νέα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν στην κατ’ έφεση δίκη.   Από τη στιγμή που η εισαγγελία γνωστοποιήσει τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία θα βασιστεί κατά τη διαδικασία ενώπιον του ανώτερου δικαστηρίου, ο δικηγόρος σας κανονικά θα έχει 14 ημέρες για να γνωστοποιήσει τα αποδεικτικά στοιχεία της δικής σας πλευράς.  Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε εξαίρεση από την προθεσμία των 14 ημερών.

Εάν η έφεσή σας αφορά μόνο τη μείωση της ποινής, το ανώτερο δικαστήριο θα εξετάσει μόνο την ποινή. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μέρη δεν προσκομίζουν αποδείξεις στο ανώτερο δικαστήριο, αλλά ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να συγκεντρώσει πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις προσωπικές σας περιστάσεις που σχετίζονται με την επιμέτρηση της ποινής ή το ζήτημα της έκδοσής σας.

Τι γίνεται κατά την εκδίκαση της έφεσης;

Εάν ασκήσατε έφεση επιδιώκοντας την απαλλαγή σας, η υπόθεση δικάζεται εκ νέου από το ανώτερο δικαστήριο.  Στην πράξη, το ανώτερο δικαστήριο συχνά ξεκινά τη διαδικασία αναγιγνώσκοντας τις καταθέσεις που δώσατε εσείς και οι μάρτυρες στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του τακτικού δικαστηρίου. Ωστόσο, εάν εσείς και ο δικηγόρος σας διαφωνείτε με αυτή τη διαδικασία, οι καταθέσεις πρέπει να ληφθούν εκ νέου.

Εάν ασκήσατε έφεση για μείωση της ποινής, το ανώτερο δικαστήριο θα λάβει υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο τακτικό δικαστήριο και θα αποφασίσει επί της ποινής βάσει αυτών.

Το δικαστήριο θα εκφωνήσει την απόφασή του επ’ ακροατηρίω.  Το ανώτερο δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη διατήρηση της απόφασης του τακτικού δικαστηρίου, την αύξηση ή τη μείωση της ποινής ή την απαλλαγή σας.  Εάν απαλλαχθείτε ή εάν μειωθεί η ποινή σας, τα έξοδα της έφεσης καταβάλλονται από κρατικούς πόρους.  Το ίδιο ισχύει εάν η εισαγγελία ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και το ανώτερο δικαστήριο απλά την επικυρώσει.  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, κατά πάσα πιθανότητα θα διαταχθείτε να καταβάλετε τα έξοδα της κατ’ έφεση διαδικασίας.

Τι γίνεται αν η έφεση τελεσφορήσει/δεν τελεσφορήσει;

Η απόφαση του ανώτερου δικαστηρίου υπερισχύει της απόφασης του τακτικού δικαστηρίου και κατά κανόνα είναι οριστική και τελεσίδικη.  Η υπόθεση μπορεί κατ’ εξαίρεση να υποβληθεί στην κρίση τού ανώτατου δικαστηρίου, κατόπιν έγκρισης του συμβουλίου έγκρισης εφέσεων. Αυτή η έγκριση κατά κανόνα χορηγείται μόνο εάν η υπόθεση άπτεται ζητήματος αρχής και κατά συνέπεια θα δημιουργήσει προηγούμενο, ή για άλλους ειδικούς λόγους. Για λίγες μόνο ποινικές υποθέσεις χορηγεί έγκριση το συμβούλιο, προκειμένου να εισαχθούν ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου. Ο δικηγόρος σας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τις πιθανότητες λήψης τής εν λόγω έγκρισης.

Εφόσον απαλλαχθείτε και είχαν χρησιμοποιηθεί στη διερεύνηση της υπόθεσης παρεμβατικά μέτρα, όπως σύλληψη, κράτηση ή έρευνα, μπορείτε να αξιώσετε αποζημίωση.  Η αξίωσή σας πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στον εισαγγελέα της περιφέρειας εντός δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, το αργότερο.  Κατά κανόνα, ο δικηγόρος σας αναλαμβάνει τις διατυπώσεις σχετικά με την έγερση της αξίωσης.  Μην ξεχάσετε να γνωστοποιήσετε στον δικηγόρο σας τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη χώρα σας.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;

Κατ' αρχήν, μπορείτε να εκτίσετε την ποινή σας σε άλλο κράτος μέλος.. Συνήθως, αυτό συμβαίνει μόνο εάν ζητήσετε να σας στείλουν πίσω στη χώρα σας για να εκτίσετε την ποινή σας.  Για να συμβεί αυτό πρέπει να απευθύνετε αίτηση προς το δανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αν καταδικαστώ, υπάρχει περίπτωση να δικαστώ ξανά για το ίδιο αδίκημα;

Στη Δανία δεν επιτρέπεται να καταδικαστείτε δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.  Η ίδια αρχή ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  Δεδομένου ότι οι διατάξεις των ποινών μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, θα πρέπει να ρωτήσετε σχετικά στη χώρα όπου ενδέχεται να διωχθεί για δεύτερη φορά το αδίκημα.

Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες/καταδίκη

Όταν κριθεί η υπόθεση, η απόφαση διαβιβάζεται στο κεντρικό ποινικό μητρώο.  Οι αποφάσεις που αφορούν παραβιάσεις του δανικού ποινικού κώδικα καταχωρούνται στο τμήμα αποφάσεων του μητρώου.  Οι αποφάσεις που αφορούν παραβιάσεις άλλης νομοθεσίας καταχωρούνται μόνο εάν σας έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή ή ποινή στέρησης δικαιωμάτων.  Η απόφαση καταχωρείται με αναφορά του ονόματος του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, της ημερομηνίας έκδοσης, των νομικών διατάξεων που παραβιάστηκαν και της ποινής.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ποιες αποφάσεις θα περιλαμβάνονται στο αντίγραφο ποινικού μητρώου που εκδίδεται για προσωπική σας χρήση.  Τα δεδομένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και η διαγραφή τους εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κύρωσης. Μπορείτε να προβάλετε ενστάσεις για την καταχώρηση ή για τη διαγραφή σφαλμάτων, αλλά όχι για την καταχώρηση της απόφασης καθ’ εαυτή.  Οι ενστάσεις που αφορούν την καταχώρηση υποβάλλονται στην Υπηρεσία του Εθνικού Διοικητή της Δανικής Αστυνομίας, η οποία είναι η αρμόδια αρχή δεδομένων για την τήρηση των ποινικών μητρώων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δανικός νόμος περί διοίκησης της δικαιοσύνης

Εκτελεστικό διάταγμα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο κεντρικό ποινικό μητρώο

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο