Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Έχετε απεριόριστο δικαίωμα άσκησης έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της καταδίκης και της επιβληθείσας ποινής. Καταδίκη η οποία είναι αποτέλεσμα δήλωσης ενοχής εκ μέρους σας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έφεσης, εκτός εάν τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στην κατηγορία δεν στοιχειοθετούν στην πραγματικότητα αδίκημα.

Ποιες προθεσμίες ισχύουν;

Η έφεσή σας κατά της καταδίκης ή/και της ποινής πρέπει να υποβληθεί εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία απαγγελίας της ποινής. Το δικόγραφο της έφεσης υποβάλλεται στη γραμματεία του επαρχιακού δικαστηρίου στο οποίο εκδικάστηκε η υπόθεση, και στη γραμματεία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εάν η υπόθεση εκδικάσθηκε από Κακουργιοδικείο.

Πού βασίζεται η έφεση;

Η έφεση κατά της καταδίκης μπορεί να βασίζεται στους ακόλουθους λόγους:

 • παραβιάσθηκαν οι συνήθεις κανόνες δίκαιης δίκης,
 • η καταδίκη δεν είναι εύλογη, δεν βασίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία,
 • η απόφαση του δικαστηρίου πάσχει από νομικό ελάττωμα,
 • υπήρξε σημαντική δικαστική πλάνη.

Η έφεση κατά της ποινής μπορεί να βασίζεται στους ακόλουθους λόγους:

 • η ποινή είναι εσφαλμένη κατ’ αρχήν – το δικαστήριο παραπλανήθηκε όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά ή το εφαρμοστέο δίκαιο, ή αμφότερα,
 • η ποινή είναι πρόδηλα υπερβολική ή πρόδηλα ακατάλληλη.

Οι λόγοι της έφεσης κατά της καταδίκης και κατά της ποινής πρέπει να εξηγούνται και να δικαιολογούνται πλήρως στο δικόγραφο της έφεσης.

Τι γίνεται σε περίπτωση που ασκήσω έφεση;

Εάν ασκήσετε το δικαίωμα έφεσης, η καταδίκη ή η ποινή σας παραμένουν σε ισχύ, έως ότου κριθεί η έφεση.

Συνήθως, η έφεση κρίνεται σε διάστημα έξι έως δώδεκα μηνών.

Συνήθως δεν εξετάζονται αποδεικτικά στοιχεία στην έφεση. Νέα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να εξετασθούν μόνον εάν έγιναν γνωστά μετά τη δίκη, και τούτο άνευ δικής σας υπαιτιότητας. Αυτά πρέπει να έχουν σημασία για τη δίκη και να σχετίζονται με την αθωότητά σας.

Τι γίνεται κατά την εκδίκαση της έφεσης;

Οι διάδικοι στην έφεση έχουν το δικαίωμα να λάβουν τον λόγο στο δικαστήριο τόσο υπέρ όσο και κατά της έφεσης. Πριν από την ακροαματική διαδικασία, υποβάλλεται συνοπτική περιγραφή των επιχειρημάτων στο δικαστήριο εγγράφως. Η έφεση δεν αποτελεί επανεκδίκαση της αρχικής υπόθεσης. Αντικείμενό της είναι η εξέταση της ορθότητας της πρωτοβάθμιας απόφασης.

Τι μπορεί να αποφασίσει το Δικαστήριο;

Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί:

 • να δεχθεί την έφεση και να ακυρώσει την καταδίκη σας·
 • να δεχθεί την έφεση εν μέρει και να επιβεβαιώσει άλλα τμήματα της καταδίκης, εάν κριθήκατε ένοχος για περισσότερα αδικήματα·
 • να απορρίψει την έφεση·
 • να ακυρώσει την καταδίκη και να σας καταδικάσει για άλλο αδίκημα, το οποίο κρίνεται καταλληλότερο βάσει των αποδεικτικών στοιχείων, και να επιβάλει νέα ποινή·
 • να δεχθεί την έφεση και να αναπέμψει την υπόθεση για εκδίκαση ενώπιον του ίδιου ή άλλου δικαστηρίου.

Τι γίνεται εάν η έφεση είναι επιτυχής/ανεπιτυχής;

Εάν η έφεση κατά της καταδίκης σας είναι επιτυχής, η απόφαση και η ποινή ακυρώνονται. Εάν είναι ανεπιτυχής, η έφεση κατά της καταδίκης απορρίπτεται. Σε περίπτωση έφεσης κατά ποινής, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει την εξουσία να μειώσει, να διαφοροποιήσει, να τροποποιήσει ή να μεταβάλει την ποινή. Εάν η έφεση κατά καταδίκης ή/και ποινής είναι ανεπιτυχής, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει την εξουσία να ορίσει ότι η φυλάκιση πρέπει να ξεκινά από την ημερομηνία απόρριψης της έφεσης.

Υπάρχει δικαίωμα προσφυγής σε ανώτερο/διαφορετικό δικαστήριο;

Δεν υπάρχει τρίτο επίπεδο δικαιοσύνης. Τα ένδικα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας εξαντλούνται με την απόφαση επί της έφεσης. Εάν παραβιάζεται οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας τα οποία κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορείτε να προσφύγετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού εξαντληθούν όλα τα τοπικά ένδικα μέσα.

Εάν η πρώτη απόφαση αποδειχθεί εσφαλμένη, θα λάβω οποιαδήποτε αποζημίωση;

Εάν η έφεση κατά της καταδίκης σας είναι επιτυχής και περάσατε ήδη κάποιο χρονικό διάστημα σε σωφρονιστικό ίδρυμα, ο νόμος σας επιτρέπει να ζητήσετε αποζημίωση για την απώλεια που υποστήκατε λόγω της αδυναμίας σας να εργαστείτε.

Εάν η έφεσή μου είναι επιτυχής, θα καταχωρηθούν οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την αρχική καταδίκη μου;

Εάν η καταδίκη σας ακυρωθεί με την έφεση, δεν θα καταχωρηθεί κανένα στοιχείο σχετικά με την καταδίκη.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;

Εάν καταδικαστείτε σε ποινή φυλάκισης στην Κύπρο, μπορεί να σας στείλουν πίσω στη χώρα σας για να εκτίσετε την ποινή, εφόσον η ποινή φυλάκισης υπερβαίνει τους έξι μήνες· κατ’ εξαίρεση, το όριο αυτό μπορεί να μην ισχύει. Θα ενημερωθείτε για το δικαίωμα αυτό κατά την προσαγωγή σας στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Η μεταφορά στο κράτος μέλος καταγωγής σας δεν γίνεται αυτοδικαίως. Πρέπει να εκφράσετε την επιθυμία να εκτίσετε την ποινή στη χώρα σας υποβάλλοντας αίτηση είτε στο κράτος απαγγελίας της ποινής (Κύπρος) είτε στο κράτος μέλος καταγωγής σας.

Κατ’ εξαίρεση, εάν ένα από τα κράτη το θεωρεί αναγκαίο, λόγω της ηλικίας ή της σωματικής ή διανοητικής σας κατάστασης, η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Οι προϋποθέσεις της μεταφοράς περιγράφονται στη Σύμβαση για τη μεταφορά καταδίκων. Μια προϋπόθεση είναι ότι η πράξη ή η παράλειψη για την οποία καταδικαστήκατε πρέπει να αποτελεί αδίκημα βάσει του νόμου του κράτους καταγωγής σας.

Με τη μεταφορά σας στο κράτος μέλος καταγωγής σας όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους όρους κράτησης διέπονται από το δίκαιο του συγκεκριμένου κράτους και όχι από το δίκαιο του κράτους που επέβαλε την ποινή. Πρέπει να συγκατατεθείτε στην εν λόγω μεταφορά, εκτός εάν συντρέχουν οι εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν.

Δεν υφίσταται δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης μεταφοράς σας στη χώρα σας για να εκτίσετε την ποινή σας.

Εάν καταδικαστώ, υπάρχει περίπτωση να δικαστώ ξανά για το ίδιο αδίκημα;

Δεν είναι δυνατόν να δικαστείτε δύο φορές για το ίδιο αδίκημα που διαπράχθηκε στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος. Η αρχή «ου δις δικάζειν» όσον αφορά την ίδια αξιόποινη πράξη είναι θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Κύπρου.

Ποιες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες θα προστεθούν στο ποινικό μου μητρώο;

Η αστυνομία τηρεί μητρώο προηγούμενων καταδικών. Κάθε νέα καταδίκη προστίθεται στο ποινικό μητρώο σας. Το μητρώο καταδικών τηρείται και χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς επιβολής ποινής. Δεν τηρείται αρχείο κατηγοριών για αξιόποινες πράξεις που δεν είχαν ως αποτέλεσμα καταδίκη.

Ο χρόνος διατήρησης της ποινικής καταδίκης σας στο μητρώο προηγούμενων καταδικών εξαρτάται από τη φύση της ποινής και κυμαίνεται από πέντε έως δώδεκα έτη κατά μέγιστο.

Το ποινικό μητρώο σας μπορεί να τηρείται από την αστυνομία χωρίς τη συγκατάθεσή σας και δεν μπορείτε να εναντιωθείτε στη συμπερίληψη των ποινικών καταδικών σας στο μητρώο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σύμβαση για τη μεταφορά καταδίκων

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο