Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή;

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης που εκδόθηκε στη δίκη/κατά της ποινής;

Η απόφαση που εκδίδεται εν τη απουσία σας ή εάν δεν εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο εκδίδεται ερήμην σας. Υπάρχει ειδική προσφυγή, η ανακοπή ερημοδικίας, η οποία προβλέπεται πάντοτε. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα άσκησης έφεσης.

Εάν η απόφαση εκδόθηκε παρουσία σας, η απόφαση εκδίδεται κατ’ αντιμωλία. Μπορείτε να ασκήσετε έφεση, η οποία προβλέπεται μόνον όταν η απόφαση εκδίδεται από δικαιοδοτικό όργανο. Επομένως, δεν προβλέπεται έφεση κατά των αποφάσεων του εφετείου και του κακουργοδικείου.

Πώς; Σε ποιον;

Εάν είστε κρατούμενος, η ανακοπή ερημοδικίας και η έφεση μπορούν να υποβληθούν στη γραμματεία της φυλακής. Εάν είστε ελεύθερος, η ανακοπή ερημοδικίας ασκείται μέσω δικαστικού επιμελητή, ενώ η έφεση πρέπει να δηλωθεί στη γραμματεία του δικαιοδοτικού οργάνου που εξέδωσε την απόφαση.

Ποιες προθεσμίες ισχύουν;

Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί εντός 15 ημερών.

  • Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας αρχίζει να προσμετράται από την επομένη της έγγραφης γνωστοποίησης (επίδοσης) της απόφασης.
  • Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης αρχίζει να προσμετράται από την επομένη της ακροαματικής διαδικασίας κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση.

Ποιοι είναι οι λόγοι προσφυγής;

Διαφωνία όσον αφορά τα αδικήματα που θεωρούνται ότι στοιχειοθετήθηκαν ή όσον αφορά τους νομικούς λόγους.

Τι θα συμβεί εάν ασκήσω προσφυγή;

Τι θα συμβεί εάν βρίσκομαι στη φυλακή κατά την άσκηση προσφυγής;

Εάν η προσφυγή αφορά την υπόθεση για την οποία είστε κρατούμενος και καταδικαστήκατε σε ποινή φυλάκισης, θα παραμείνετε στη φυλακή έως την έκδοση νέας απόφασης. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση προσωρινής αποφυλάκισης κατά τη νέα δίκη.

Εάν είστε κρατούμενος για διαφορετική υπόθεση, η άσκηση της προσφυγής δεν θα επηρεάσει το καθεστώς σας ως κρατουμένου.

Πόσος χρόνος απαιτείται για την εκδίκαση της προσφυγής;

Η ανακοπή ερημοδικίας εξετάζεται σε ακροαματική διαδικασία εντός 15 ημερών από την προσφυγή, εάν είστε ελεύθερος, ή εντός 3 ημερών, εάν είστε κρατούμενος. Η δικάσιμος της έφεσης ορίζεται το αργότερο εντός 60 ημερών από την άσκηση της προσφυγής.

Μπορώ να προσκομίσω νέα αποδεικτικά στοιχεία με την προσφυγή;

Ναι.

Ποιοι κανόνες εφαρμόζονται;

Οι ίδιοι κανόνες που εφαρμόσθηκαν ενώπιον του πρώτου δικαστή (βλ. Δελτίο 3).

Τι θα συμβεί στην ακροαματική διαδικασία της προσφυγής;

Ο δικαστής εξετάζει, καταρχάς, εάν η προσφυγή ασκήθηκε εμπρόθεσμα και κρίνει εκ νέου τα γεγονότα και αποφασίζει για την ποινή που πρέπει ενδεχομένως να επιβληθεί.

Ποια μπορεί να είναι η απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου/δικαστηρίου;

Τι θα συμβεί εάν η προσφυγή γίνει δεκτή/απορριφθεί;

Εάν η ανακοπή ερημοδικίας ή η έφεση γίνει δεκτή, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:

  • κατάργηση της δίκης ή απαλλαγή, που συνεπάγονται την άμεση αποφυλάκισή σας εάν είστε κρατούμενος·
  • καταδίκη σε μικρότερη ποινή.

Εάν η προσφυγή απορριφθεί,

  • σε περίπτωση ανακοπής ερημοδικίας, η καταδίκη επιβεβαιώνεται αλλά δεν επιβάλλεται ποτέ αυστηρότερη ποινή·
  • σε περίπτωση έφεσης, μπορεί να επιβληθεί τόσο ελαφρύτερη όσο και αυστηρότερη ποινή.

Υπάρχει δικαίωμα προσφυγής σε ανώτερο όργανο/σε άλλο όργανο;

Είναι δυνατή η άσκηση έφεσης κατά της απόφασης που εκδόθηκε κατόπιν ανακοπής ερημοδικίας από δικαιοδοτικό όργανο ενώπιον εφετείου. Αναίρεση μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου κατά της απόφασης που εκδόθηκε κατόπιν έφεσης μέσω δήλωσης στη γραμματεία του εφετείου. Η αναίρεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης.

Υπό ποιες περιστάσεις;

Η αναίρεση δικαιολογείται μόνον σε περίπτωση παράβασης του νόμου ή της διαδικασίας.

Εάν η πρώτη απόφαση ήταν εσφαλμένη, θα λάβω αποζημίωση;

Ναι, εάν τεθήκατε υπό κράτηση στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τι είδους αποζημίωση θα λάβω;

Αποζημίωση για την αντιστάθμιση της ζημίας που έχετε υποστεί λόγω της κράτησης.

Πώς;

Μέσω γραπτού αιτήματος στην Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης.

Εάν η προσφυγή μου γίνει δεκτή, η καταδίκη μου θα διατηρηθεί στο ποινικό μητρώο μου;

Όχι.

Πότε είναι μια καταδικαστική απόφαση οριστική και τελεσίδικη;

Όταν δεν ασκηθεί ανακοπή ερημοδικίας εντός 15 ημερών από την επίδοση της καταδικαστικής απόφασης η οποία εκδόθηκε ερήμην.

Όταν δεν ασκηθεί έφεση ούτε από εσάς ούτε από την εισαγγελική αρχή εντός 25 ημερών από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Μπορούν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη που διεξήχθη στο Βέλγιο;

Ναι.

Η μεταφορά γίνεται αυτομάτως;

Όχι, απαιτείται πάντοτε συμφωνία του Βελγίου και του άλλου κράτους.

Υπό ποιες περιστάσεις;

  • Πρώτη περίπτωση: για την εκτέλεση -στη χώρα καταγωγής σας- της καταδικαστικής απόφασης που εκδόθηκε στο Βέλγιο, κατά της οποίας δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή, η οποία φορά ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών (βλ. επίσης: La Justice de A à Z)

α) με τη συγκατάθεσή σας, μόνον εάν έχετε άδεια διαμονής στο Βέλγιο. Βλ. ευρωπαϊκή σύμβαση·

β) χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εάν δεν έχετε ή δεν έχετε πλέον άδεια διαμονής στο Βέλγιο (βλ. ευρωπαϊκή σύμβαση) ή εάν εκδόθηκε εις βάρος σας από το Βέλγιο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης με εγγύηση επιστροφής στη χώρα καταγωγής.

  • Δεύτερη περίπτωση: χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για να δικαστείτε στη χώρα καταγωγής σας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης το οποίο εκδόθηκε από το κράτος της ιθαγένειάς σας. Εάν πρέπει να εκτίσετε πρώτα την ποινή σας στο Βέλγιο, το Βέλγιο μπορεί να σας μεταφέρει στο κράτος καταγωγής σας αφού εκτίσετε την ποινή σας, ή μπορεί να σας μεταφέρει προσωρινά στη χώρα σας για να δικαστείτε εκεί με την εγγύηση ότι θα επιστρέψετε στο Βέλγιο για να εκτίσετε στο Βέλγιο τη βελγική ποινή. Εάν η συνήθης διαμονή σας είναι στο Βέλγιο, μπορείτε να ζητήσετε από το Βέλγιο να σας μεταφέρει στην άλλη χώρα, υπό την όρο της επιστροφής σας για να εκτίσετε στο Βέλγιο την ποινή που θα σας επιβληθεί στην άλλη χώρα.
  • Τρίτη περίπτωση: χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για να εκτίσετε στη χώρα καταγωγής σας την ποινή που σας επιβλήθηκε βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης το οποίο εκδόθηκε από το κράτος της ιθαγένειάς σας. Εάν πρέπει να εκτίσετε πρώτα την ποινή σας στο Βέλγιο, το Βέλγιο θα σας μεταφέρει στη χώρα καταγωγής σας αφού εκτίσετε την ποινή σας. Εάν η συνήθης διαμονή σας είναι στο Βέλγιο, μπορείτε να ζητήσετε από το Βέλγιο να αρνηθεί την εκτέλεση του εντάλματος και να επιτρέψει να εκτίσετε την ποινή στο Βέλγιο και όχι στη χώρα καταγωγής σας.

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης επιστροφής ;

Ναι, εκτός εάν σας χορηγήθηκε δικαίωμα εθελοντικής μεταφοράς.

Στο πλαίσιο επιστροφής για την εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε στο Βέλγιο στο κράτος καταγωγής σας (πρώτη περίπτωση), μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ακύρωσης και αναστολής εντός 60 ημερών ενώπιον του Conseil d'État, καθώς και δικαστική προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου για τα ασφαλιστικά μέτρα δικαστή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης το οποίο εκδόθηκε από τη χώρα καταγωγής σας (δεύτερη και τρίτη περίπτωση), ο ανακριτής προβαίνει σε μια πρώτη επαλήθευση και ελέγχεται εντός 15 ημερών από τη σύλληψη από το συμβούλιο (chambre du conseil). Μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός 24 ωρών από την έκδοση της διάταξης του συμβουλίου ενώπιον του τμήματος απαγγελίας κατηγοριών (chambre des mises en accusation) (βλ. Δελτίο 3). Μπορεί επίσης να ασκηθεί αναίρεση εντός 24 ωρών από την έκδοση της απόφασης του τμήματος απαγγελίας κατηγοριών ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Εάν καταδικαστώ στο Βέλγιο, μπορώ να δικαστώ εκ νέου για το ίδιο αδίκημα;

Όχι.

Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες/την καταδικαστική απόφαση

Θα καταχωρισθούν πληροφορίες σχετικά με την καταδικαστική απόφαση και τις σχετικές κατηγορίες στο ποινικό μητρώο μου;

Ναι.

Πώς και πού διατηρούνται οι πληροφορίες αυτές;

Διατηρούνται στη βάση δεδομένων με την ονομασία «Κεντρικό ποινικό μητρώο», την οποία διαχειρίζεται η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης.

Για πόσο καιρό διατηρούνται οι πληροφορίες;

Οι ποινές για καταδίκη λόγω πταίσματος (1 έως 7 ημέρες φυλάκισης, πρόστιμο 1 έως 25 ευρώ, 20 έως 45 ώρες κοινωνικής εργασίας) δεν αναφέρονται στο απόσπασμα του ποινικού μητρώου μετά την παρέλευση 3 ετών.

Οι λοιπές καταδικαστικές αποφάσεις διατηρούνται για πάντα. Ωστόσο, μπορεί να ζητηθεί η διαγραφή τους μέσω διαδικασίας αποκατάστασης.

Είναι δυνατή η διατήρηση των πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή μου;

Ναι.

Μπορώ να προβάλω ένσταση στη διατήρηση των εν λόγω πληροφοριών;

Όχι.

Ποιος έχει πρόσβαση στο ποινικό μητρώο μου;

Οι δικαστικές και οι αστυνομικές αρχές έχουν πρόσβαση σε αυτό χωρίς περιορισμούς.

Το ποινικό μητρώο δεν πρέπει να συγχέεται με το απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο ζητούν ορισμένες διοικητικές αρχές ή ορισμένοι ιδιώτες (εργοδότης κ.λπ.) και το οποίο δεν αναφέρει όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο. Για παράδειγμα, η απλή αναγνώριση ενοχής, η φυλάκιση διάρκειας έως έξι μηνών, τα πρόστιμα μέγιστου ύψους 500 ευρώ ή τα πρόστιμα που επιβάλλονται στο πλαίσιο τροχαίων παραβάσεων χωρίς απώλεια του δικαιώματος οδήγησης για διάστημα άνω των 3 ετών δεν αναφέρονται πλέον στο απόσπασμα μετά την παρέλευση 3 ετών και 25 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης. Η αναστολή έκδοσης της απόφασης, απλή ή υπό όρους, δεν αναφέρεται επίσης ποτέ στο απόσπασμα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/07/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο