Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Πώς αντιμετωπίζονται οι τροχαίες παραβάσεις μικρής βαρύτητας;

Στην Αυστρία τα δικαστήρια δεν επιλαμβάνονται των τροχαίων παραβάσεων μικρής βαρύτητας. Αυτές ανήκουν στην αρμοδιότητα των διοικητικών αρχών. Τα δικαστήρια επιλαμβάνονται μόνο των τροχαίων παραβάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα ατυχήματα με σωματικές βλάβες (σωματική βλάβη από αμέλεια).

Τα παραπτώματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τιμωρούνται με εντολή επιβολής προκαθορισμένης ποινής, με συνοπτική εντολή επιβολής ποινής ή με εντολή επιβολής ποινής.

Με εντολή επιβολής προκαθορισμένης ποινής επιβάλλεται πρόστιμο έως 36 ευρώ για παραπτώματα (π.χ. παραβάσεις παράνομης στάθμευσης). Εάν το πρόστιμο δεν καταβληθεί, υποβάλλεται αναφορά προς τη διοικητική αρχή. Κατά τις διαδικασίες που ακολουθούν, μπορεί να επιβληθεί υψηλότερο πρόστιμο.

Η συνοπτική εντολή επιβολής ποινής δεν εκδίδεται κατά συγκεκριμένου προσώπου, αλλά επιδίδεται στο πρόσωπο που κατά την αρχή τεκμαίρεται ότι γνωρίζει ή μπορεί εύκολα να ταυτοποιήσει τον παραβάτη (π.χ. στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου).

Με συνοπτική εντολή επιβολής ποινής μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 220 ευρώ (π.χ. μικρής βαρύτητας παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας, υπερβάσεις του ορίου ταχύτητας κατά 10 έως 20 km/h). Εάν το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός τεσσάρων εβδομάδων, η συνοπτική εντολή επιβολής ποινής παύει να ισχύει και κινείται κανονική διοικητική ποινική διαδικασία κατά του οδηγού του οχήματος.

Εάν το παράπτωμα (που είναι σοβαρότερο από μικρής βαρύτητας παράβαση υπερβολικής ταχύτητας) βεβαιώνεται από εξουσιοδοτημένο όργανο και/ή το αδίκημα καταγράφεται από μηχανισμό αυτόματης παρακολούθησης (π.χ. κάμερες ελέγχου ταχύτητας), η αρχή μπορεί να επιβάλει πρόστιμο έως 365 ευρώ με εντολή επιβολής ποινής. Κατά της εντολής επιβολής ποινής μπορείτε να ασκήσετε γραπτή ή προφορική προσφυγή εντός δύο εβδομάδων.

Η προσφυγή σας πρέπει να υποβληθεί ενώπιον της αρχής που εξέδωσε την εντολή επιβολής ποινής.

Την 1η Ιουλίου 2005 τέθηκε σε ισχύ ένα σύστημα καταγραφής των τροχαίων παραβάσεων (μέτρα κατά των επικίνδυνων οδηγών). Σε αυτό καταχωρούνται 13 τύποι επικίνδυνων καταχωρούμενων παραβάσεων.

Στους αλλοδαπούς οδηγούς για τους οποίους σημειώνεται καταχωρούμενη παράβαση για τρίτη φορά επιβάλλεται απαγόρευση οδήγησης στην Αυστρία.

Από την 1η Μαρτίου 2008 έχει τεθεί σε ισχύ ο Νόμος περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων εντός της ΕΕ, βάσει του οποίου είναι δυνατή η εκτέλεση των ποινών για τροχαίες παραβάσεις σε όλη την ΕΕ.

Πώς αντιμετωπίζονται άλλες αξιόποινες πράξεις μικρής βαρύτητας;

Τα παραπτώματα γενικά ποινικοποιούνται σύμφωνα με τον Νόμο περί διοικητικών αδικημάτων ποινικού χαρακτήρα. Οι πιθανές ποινές είναι οι εξής: πρόστιμο (ο συνηθέστερος τύπος) και στερητική της ελευθερίας ποινή (υπό συγκεκριμένες περιστάσεις). Αρμόδια είναι η αρχή που έχει κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα (βαθμοί δικαιοδοσίας βάσει του διοικητικού δικαίου).

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητας νομικής προστασίας εναντίον αποφάσεων των διοικητικών αρχών, ανατρέξτε εδώ.

Τα αδικήματα αυτά θα εμφανίζονται στο ποινικό μου μητρώο;

Στην Αυστρία, οι ποινές που επιβάλλονται βάσει του διοικητικού δικαίου δεν καταχωρούνται στο ποινικό μητρώο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο