Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Luxemburg

Šajās informatīvajās lapās ir paskaidrots, kas notiek, ja kādu tur aizdomās vai apsūdz tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kura izskatīšana notiek tiesā. Vairāk informācijas par nenozīmīgiem pārkāpumiem, piemēram, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuriem parasti piemēro noteiktu sodu, piemēram, naudas sodu, skat. informatīvo faktu lapu Nr. 5. Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, pilnīgu informāciju par savām tiesībām atradīsiet šeit.

Inhalt bereitgestellt von
Luxemburg
Es gibt keine amtliche Übersetzung der Sprachfassung, die Sie ansehen.
Zur maschinellen Übersetzung dieses Inhalts. Sie dient lediglich zur Orientierung. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.

Īss kriminālprocesa apskats

Tālāk tekstā ir sniegts īss kriminālprocesa tradicionālo posmu apskats:

 • procesa sākumā cietušais iesniedz sūdzību par pārkāpumu vai policija konstatē nozieguma (crime) vai kriminālpārkāpuma (délit) izdarīšanu,
 • valsts prokurors izdod rīkojumu par sākotnējās lietas apstākļu izpētes veikšanu,
 • policija nopratina aizdomās turamos un var viņus aizturēt uz laika posmu, kas nav ilgāks par 24 stundām,
 • ja valsts prokurors ieceļ izmeklēšanas tiesnesi, tiesnesis lemj par jums izvirzāmo apsūdzību, t.i., izvirza oficiālu apsūdzību par pārkāpuma izdarīšanu un pēc tam nopratina jūs,
 • tiesnesis var uzdot policijai apcietināt jūs un ievietot cietumā: jums ir tiesības pieprasīt pagaidu atbrīvošanu, vēršoties pie apgabaltiesas apspriežu palātas,
 • izmeklēšanas tiesnesis izskata lietā savāktos apsūdzošos un attaisnojošos pierādījumus,
 • to izskatīšanas noslēgumā izmeklēšanas tiesnesis nodod lietas materiālus prokuroram, kurš ierosina lietas izbeigšanu (izbeigt procesu, neturpinot izmeklēšanu) vai lietas nodošanu iztiesāšanai tiesā. Jums ir tiesības pārsūdzēt lēmumu par lietas nodošanu iztiesāšanai,
 • jums būs jāpiedalās tiesas, kurai uzdota krimināllietu izskatīšana, sēdēs,
 • jums tiks piespriests attaisnojošs vai notiesājošs spriedums,
 • jums ir tiesības iesniegt apelāciju un uz lietas iztiesāšanu apelācijas tiesā.

Detalizētu informāciju par šīm procedūras stadijām un savām tiesībām atradīsiet informatīvajās faktu lapās. Šī informācija nav pielīdzināma advokāta konsultācijai, un tai ir tikai informatīvs raksturs.

Eiropas Komisijas loma

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisijai nav nekādas ietekmes kriminālprocesā dalībvalstīs, un tā nevarēs jums palīdzēt, ja vēlēsieties iesniegt sūdzību. Informācija par to, kā un kam varat iesniegt sūdzību, ir norādīta šajās informatīvajās faktu lapās.

Klikšķiniet uz tālāk tekstā norādītajām saitēm, lai atrastu nepieciešamo informāciju

1 – Advokāta konsultācija

2 – Manas tiesības izmeklēšanas gaitā

 • Policijas nopratināšana/sākotnējā izmeklēšana
 • Apcietināšana (tostarp Eiropas apcietināšanas orderis)
 • Izmeklēšanas tiesneša veikta nopratināšana un aizturēšana
 • Apspriežu palātas tiesas sēde par atbrīvošanu
 • Valsts prokurora/izmeklēšanas tiesneša veikta lietas izmeklēšana un aizstāvības tiesības
 • Izmeklēšanas izbeigšanas procedūra un lietas nodošana iztiesāšanai tiesā

3 – Manas tiesības tiesas procesa laikā

4 – Manas tiesības pēc tiesas procesa

5 – Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un citi nenozīmīgi pārkāpumi

Lapa atjaunināta: 05/04/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Rückmeldungen

Teilen Sie uns Ihre Anmerkungen zu unserem neuen Portal über das nachstehende Formular mit.