Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.
Swipe to change

Imputati (proċeduri kriminali)

Es gibt keine amtliche Übersetzung der Sprachfassung, die Sie ansehen.
Zur maschinellen Übersetzung dieses Inhalts. Sie dient lediglich zur Orientierung. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.

Il-kontravenzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mat-traffiku tat-triq huma stabbiliti fil-kodiċi tat-traffiku, li fih b'mod partikulari dawk il-kontravenzjonijiet marbuta mal-konsum tal-alkoħol, kontravenzjonijiet marbuta mal-veloċità u kontravenzjonijiet marbuta mal-aġir ta’ persuna f’każ ta’ inċident.

X’inhuma l-kontravenzjonijiet marbuta mal-konsum tal-alkoħol?

Trid issir distinzjoni bejn il-livelli tal-alkoħol. L-ewwel livell li minnu l-konsum tal-alkoħol jsir att li jista’ jiġi kkastigat huwa meta jkun hemm 0.5 grammi ta’ alkoħol għal kull litru demm. Minn dan l-ammont 'il fuq il-kwistjoni taqa’ taħt il-qorti tal-pulizija (kontravenzjoni serja) u tibqa’ taqa’ taħtha sal-livell li jibda minn 1.2 grammi alkoħol ghal kull litru demm, li mbaghad taqa’ taħt il-qorti kriminali (reat).

Il-liġi tipprovdi wkoll għall-każijiet meta jkun hemm sinjali fid-dieher ta’ sakra. Fil-fatt, jekk ikollok ammont ta’ alkoħol inqas minn 0.5 grammi alkoħol għal kull litru demm, iżda turi sinjali ċari li tinsab fis-sakra, tiġi ttrattat daqslikieku għandek minimu ta’ 0.5 grammi alkoħol għal kull litru demm. Bl-istess mod, fil-każ illi jkollok ammont ta’ bejn 0.5 u 1.2 grammi alkoħol għal kull litru demm, iżda bħala sewwieq turi sinjali ċari ta’ sakra, it-trattament ikun daqslikieku għandek minn tal-inqas 1.2 grammi alkoħol għal kull litru demm.

X’penali tista’ teħel?

Inti tista’ teħel dawn il-penali: priġunerija, multa, teħid tal-liċenzja (temporanjament, definittivament, irtirar immedjat) jew konfiska. Il-pieni jvarjaw skont il-gravità tal-ksur.

Liema huma l-kontravenzjonijiet marbuta mal-veloċità?

Il-kontravenzjonijiet tal-veloċità huma tlieta:

Il-kontravenzjoni sempliċi

Din tiġbor kull aġir li ma jaqa’ taħt ebda kategorija oħra. Il-piena għal kontravenzjoni sempliċi tkun il-ħlas ta’ twissija ta' multa u l-istorja tieqaf hemm.

Il-kontravenzjoni serja

Il-piena tkun multa (bejn EUR 25 u 500).

Ir-reat ta’ veloċità eċċessiva (jingħata biss f’każ ta’ reċidiv li jkun diġà wettaq kontravenzjoni serja)

Il-piena hija multa (bejn EUR 500 u 10,000) u sentenza ta' ħabs (bejn 8 ijiem u 3 snin) jew waħda minn dawn il-pieni.

Għal izjed informazzjoni dwar il-limiti relatati mal-eċċess tal-veloċità u l-kategorizzazzjoni tagħhom skont il-gravità ikkonsulta mal-Ministeru tat-Trasport.

X’inhu l-ksur marbut mal-aġir f’każ ta’ inċident?

Ir-reat ta’ ħarba

F’każ ta’ inċident (irrilevanti min-natura jew il-gravità tal-ħsara) inti obbligat tibqa’ fuq il-post tal-inċident sa ma tinġabar l-informazzjoni kollha. Jekk tonqos milli tagħmel dan tkun qed twettaq reat ta’ ħarba.

F’każ ta’ reat ta’ ħarba tista’ teħel il-ħabs, multa u projbizzjoni milli ssuq.

In-nuqqas ta’ għajnuna lil nies f’periklu

In-nuqqas ta’ għajnuna lil persuna li tkun tinsab f’periklu jipi kkastigat jekk, f’każ illi l-għajnuna ma tkunx ta’ periklu għalik innifsek jew għal ħaddiehor, inti volontarjament ma tgħinx, jew ma tfittixx għajnuna għall-persuna li tkun tinsab esposta għal periklu serju, sew jekk is-sitwazzjoni ta’ dik il-persuna tkun rajtha inti stess u sew jekk is-sitwazzjoni tkun ġiet deskritta lilek minn dawk li jkunu qed jitolbu l-għajnuna tiegħek.

F’każ ta’ nuqqas ta’ għajnuna lil persuna f’periklu, inti tista’ teħel piena ta’ priġunerija ta’ bejn tmint ijiem u ħames snin u multa ta’ bejn EUR 251 u 10,000, jew waħda minn dawn il-pieni.

Ferimenti involontarji fuq il-persuna u omiċidju involontarju.

Quddiem il-qorti l-każ jiġi meqjus bħala każ għalih u mhux marbut mat-traffiku.

Links relatati

Dipartiment tat-trasport, veloċità eċċessiva

Żviluppi ġodda fil-qasam tat-traffiku tat-triq

L-aħħar aġġornament: 05/04/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Rückmeldungen

Teilen Sie uns Ihre Anmerkungen zu unserem neuen Portal über das nachstehende Formular mit.