Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Hvordan straffes overtrædelser af færdselsloven?

Hvis du bliver anklaget for at have overtrådt færdselsloven, er straffen normalt en bøde. Hvis du bliver stoppet af politiet på gerningsstedet og erkender, at du har begået lovovertrædelsen, kan de give dig et bødeforlæg.

Hvad sker der, hvis jeg afviser anklagen?

Hvis du nægter at have begået en lovovertrædelse, vil sagen efter politiets efterforskning blive overgivet til en anklager, som beslutter, om den skal indbringes for retten. Derefter behandles sagen i distriktsretten, hvis der indledes en retssag. Du har normalt ikke ret til gratis advokatbistand i den slags sager. Derimod har du ret til at hyre en advokat for egen regning og til at få tolkebistand, hvis du ikke taler sproget.

Hvad sker der i tilfælde af alvorligere overtrædelser af færdselsloven?

Hvis du er mistænkt for en alvorligere overtrædelse af færdselsloven, f.eks. for at have kørt i spirituspåvirket tilstand (over 100 mg/ml), er den normale straf mindst en måneds fængsel. Hvis anklageren mener at kunne bevise din skyld, bliver sagen altid indbragt for retten. Du kan i så fald have ret til at få beskikket en advokat.

Relevante links

Det svenske politi

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website