Tiltalte i straffesager

Kan jeg appellere distriktsrettens dom?

Både anklageren og den dømte kan appellere distriktsrettens dom. Der er dog undtagelser, f.eks. hvis straffen kun er en bøde, eller (for anklageren) hvis du er blevet frikendt for mindre alvorlige lovovertrædelser. I så fald skal man indhente en særlig tilladelse til at appellere sagen til appelretten.

Hvad kan jeg kræve omstødt i distriktsrettens dom?

Du kan enten appellere og kræve frifindelse eller en mindre streng dom. Du er ikke forpligtet til at komme med en indgående begrundelse for, hvorfor du appellerer, men det kan undertiden være en fordel at gøre det.

Hvad sker der med de beviser, der blev fremlagt i distriktsretten?

Når du appellerer dommen, skal du gøre klart, hvilke beviser du ønsker, at appelretten skal gennemgå. Du har også ret til at fremlægge nye beviser i appelretten. Der vil blive afspillet en videooptagelse af vidneafhøringerne i distriktsretten. Generelt bliver vidnerne derfor ikke afhørt en gang til i appelretten. Det gælder også afhøringen af dig selv. Kun i undtagelsestilfælde kan der blive stillet supplerende spørgsmål i appelretten.

Hvad er fristen for at indgive en appel?

En appel skal indgives inden for tre uger fra den dag, hvor distriktsretten afsagde sin dom. Hvis du har appelleret dommen inden for denne frist, har anklageren en uge til at beslutte, om han/hun også ønsker at appellere dommen.

Hvornår bliver appellen behandlet?

Hvis du er varetægtsfængslet, når du appellerer, skal appelretten påbegynde sin behandling af sagen inden for otte uger efter distriktsrettens dom. Ellers kan du forvente, at der går fra tre til 12 måneder, fra en appel indgives, og til appelretten behandler den.

Hvad sker der ved det retsmøde, hvor appellen behandles?

Domsforhandlingen i appelretten forløber i det store og hele som i distriktsretten. Den største forskel er, at du og andre, som blev afhørt i distriktsretten, ikke afhøres igen, og at man ser og hører videooptagelsen fra distriktsretten i stedet.

Kan jeg få en strengere dom i appelretten?

Hvis sagen kun appelleres af dig, kan appelretten ikke idømme dig en strengere straf end distriktsrettens. Hvis anklageren også har appelleret dommen, kan appelrettens dom være både strengere og mildere.

Hvad sker der, hvis jeg ikke får medhold i appelretten?

Hvis du ikke får medhold i appelretten, kan du appellere sagen til højesteret. Men der skal gives tilladelse til at appellere en sag til højesteret, og det betyder, at der skal være helt særlige grunde til, at du kan gøre det.

Har jeg ret til godtgørelse, hvis jeg frifindes?

Hvis du frifindes, og dommen ikke appelleres, har du ret til erstatning for den tid, du har været tilbageholdt og varetægtsfængslet. Erstatningen dækker tabt arbejdsfortjeneste og det faktiske frihedstab. Dit erstatningskrav vil blive behandlet af justitskanslerens kontor. Hvis du ikke har været frihedsberøvet, får du kun erstatning for omkostninger ved din egen vidneforklaring osv.

Bliver dommen registreret?

En dom registreres bl.a. i strafferegistret. Hvor længe afhænger af din dom. Hvis du bliver frifundet, slettes registreringen. Du har ikke selv nogen indflydelse på det. Registret er tilgængeligt for dig og visse myndigheder i det svenske retsvæsen og andre medlemsstater.

Hvornår er dommen endelig?

En dom bliver endelig, når appelfristen udløber, eller højesteret har truffet afgørelse i sagen, enten ved ikke at give tilladelse til appellen eller afsige dom. Der er også visse muligheder for at acceptere dommen før appelfristens udløb og så begynde strafafsoningen.

Kan jeg blive dømt igen, efter at dommen er blevet endelig?

Når en domstol har afsagt dom i en sag om en forbrydelse, skal helt særlige betingelser være opfyldt, før du kan blive dømt i samme sag igen. Det forekommer kun omkring en gang om året. Det gælder generelt også for forbrydelser, som du er blevet retsforfulgt for i en anden medlemsstat.

Kan jeg få lov til at afsone min straf i mit hjemland?

Du kan afsone din dom i dit hjemland, hvis du ønsker det. Det skal du ansøge om hos den svenske kriminalforsorg. Ellers afsones straffen i Sverige.

Relevante links

Den svenske justitskanslers kontor

Den svenske kriminalforsorg

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website