Defendants (criminal proceedings)

Malta

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.  For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Indholdet er leveret af
Malta

Summary of the criminal process

You will always be arraigned before the Court of Magistrates. If you are arraigned under arrest, the Court must first decide whether your continued detention is founded on a provision of law and then inform you that you may request bail. If you are not arraigned under arrest, you will be notified of the charges and of the date when you must appear in court for the first hearing.

There are three different types of trials depending on the seriousness of the charges brought against you:

Summary proceedings before the Court of Magistrates

 • Arraignment
 • Prosecution's case conducted by the Executive Police
 • Defence's case
 • Final Submissions
 • Judgement

Proceedings before the Court of Magistrates following the compilation of evidence

 • Arraignment
 • Prosecution's case conducted by the Executive Police and the Attorney General
 • Defence's case
 • Final Submissions
 • Judgement

Trial by jury

 • Preliminary pleas and pleas relating to the admissibility of evidence
 • Reading out of the bill of indictment
 • Address by the Prosecution
 • Prosecution's case conducted by the Attorney General
 • Defence's case
 • Reply by the Prosecution
 • Rejoinder by the Defence
 • Summing-up
 • Verdict
 • Sentence

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.  Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation
 • Arrest
 • The first court hearing
 • Preparation of the case pre-trial
 • Preparation of the case by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Road traffic offences

Related links

Criminal Code

Last update: 20/12/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 – Juridisk bistand

Det er meget vigtigt, at du får uafhængig juridisk rådgivning, hvis du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. Faktabladene fortæller dig, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. De fortæller også, hvad en advokat kan gøre for dig. Dette generelle faktablad forklarer, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.

Sådan finder du en advokat

Hvis du ikke har din egen advokat, finder du nemmest en ved at besøge Link åbner i nyt vindueChamber of Advocates officielle websted. Hvis du er varetægtsfængslet, må du bede om hjælp til at få adgang til webstedet, da der ikke er umiddelbar adgang til internettet.

Betaling for advokatbistand

Den vagthavende advokat er en uafhængig advokat, der er betalt af den maltesiske stat. Advokaten er til rådighed 24 timer i døgnet. Advokaten kan rådgive dig om dine rettigheder og sikre, at du ikke gør eller siger noget, der kan skade din sag.

Du er dog kun berettiget til gratis advokatbistand, hvis du ikke selv har råd til at betale for den. Der udføres ikke nogen særlig undersøgelse af dine indtægtsforhold, og hovedkriteriet for, om du er berettiget til retshjælp, er, om du har arbejde. Hvis du ikke har et arbejde, stiller den maltesiske stat den vagthavende advokat til rådighed, før du afhøres af politiet, og under dine møder i retten.

Hvis du møder i retten uden en advokat, vil retten foreslå, at du antager en advokat, medmindre du insisterer på, at du ikke har behov for en.

Hvis du selv kan betale for advokatbistand, skal du antage en advokat, da du ikke vil være berettiget til retshjælp. Det anbefales, at du træffer aftale med advokaten om salærets størrelse, før vedkommende antages.

Sidste opdatering: 20/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

En politiefterforskning kan finde sted på baggrund af en anmeldelse fra en offentligt ansat, på baggrund af oplysninger fra offentligheden eller på baggrund af en anmeldelse fra en skadelidt. Der kan også gennemføres en efterforskning, hvis en person tages på fersk gerning, mens den pågældende er i færd med at begå en lovovertrædelse.

Hvilke faser går sagen igennem, inden den kommer for retten?

Efterforskning

Politiet kan bede en person om at følge med på politistationen for at besvare spørgsmål. Formålet med denne fase er at finde ud af, om der er tilstrækkeligt bevismateriale til at fastslå, om en person, ikke nødvendigvis den, der afhøres, har været involveret i en lovovertrædelse.

Anholdelse

Hvis politiet mener, at der er tilstrækkeligt bevismateriale til at fastslå, at en person har været involveret i en lovovertrædelse, kan personen anholdes, så vedkommende kan tilbageholdes i et stykke tid og afhøres officielt af politiet. Formålet med denne fase er at afgøre, om personen kan tiltales for at have begået en lovovertrædelse eller ej.

Første retsmøde

Hvis en person tiltales for at have begået en lovovertrædelse, vil vedkommende blive stillet for retten, hvor anklagepunkterne vil blive læst op. Hvis personen indklages for retten efter at være blevet anholdt, skal retten først afgøre, om personens fortsatte tilbageholdelse er hjemlet i en lovbestemmelse, og herefter oplyse den tiltalte om, at vedkommende kan bede om at blive løsladt mod kaution.

Før retssagen

Før sagen kommer for retten, skal anklagemyndigheden indsamle og fremlægge alt bevismateriale til fordel for og imod den tiltalte. I alvorligere sager skal anklagemyndigheden indsamle tilstrækkeligt bevismateriale for at godtgøre over for retten, at sagen mod den tiltalte er holdbar.

Anklagemyndigheden, som på dette stadie er under politiets ledelse, har ingen pligt til at oplyse om, hvordan de vil bevise deres sag. De har ingen pligt til at oplyse den tiltalte eller vedkommendes advokat om deres sag, og hvilke beviser de har. Den tiltaltes advokat kan sammen med den tiltalte indsamle bevismateriale til deres egen sag.

Normalt afholdes der en række forberedende retsmøder, før retssagen finder sted.

Mine rettigheder i forbindelse med efterforskningen

Klik på nedenstående links for at læse mere om de enkelte faser i den efterforskning, der finder sted forud for retssagen.

Efterforskning (1)

Hvorfor kan politiet have behov for at stille mig spørgsmål?

Hvis politiet mener, at du på en eller anden måde har været involveret i en lovovertrædelse, eller hvis du muligvis kan hjælpe med efterforskningen, kan de bede dig om at bistå sig i arbejdet og besvare en række spørgsmål.

Hvad vil jeg få oplyst om mine rettigheder?

Politiet bør ikke afhøre dig med henblik på at indsamle bevismateriale, medmindre de har oplyst dig om dine rettigheder.

Hvis du i løbet af en efterforskning frivilligt møder op på en politistation eller et politikontor, kan du frit forlade politistationen eller politikontoret, når du vil, medmindre og indtil du har fået besked om, at du er anholdt.

Hvad sker der, hvis jeg ikke forstår sproget?

Hvis du ikke forstår sproget, vil politiet skaffe dig en tolk. Tolkebistanden er gratis. Tolken skal oversætte oplysningerne om dine rettigheder, politiets spørgsmål og dine svar.

Kan jeg få en advokat?

Du har ikke ret til en advokat under afhøringen. Du har dog ret til at tale med en advokat i en time, før afhøringen finder sted. Hvis du har behov for en tolk, vil vedkommende også oversætte din samtale med din advokat.

Hvis du kender navnet på en advokat, kan du bede politiet om at kontakte vedkommende for dig. Hvis du ikke kender en advokat, vil politiet give dig en liste over advokater, som Chamber of Advocates (det maltesiske advokatsamfund) stiller til rådighed, og du kan herefter vælge en advokat fra listen. Hvis du ikke har råd til en advokat, vil politiet kontakte den vagthavende advokat for dig. Den vagthavende advokat står til rådighed 24 timer i døgnet. Se Link åbner i nyt vindueJuridisk bistand for at få yderligere oplysninger.

Skal jeg svare på politiets spørgsmål?

Du har ret til ikke at udtale dig. Alt, hvad du siger, kan blive registreret og brugt under retssagen. Hvis du derimod ønsker at svare på spørgsmål, kan det være i din egen interesse. Hvis du vælger at tale med en advokat og derefter vælger ikke at udtale dig, kan dette betragtes som en styrkelse af eventuelle beviser på din skyld.

Kan jeg blive kropsvisiteret eller blive bedt om at afgive prøver eller fingeraftryk?

Hvis du ikke er anholdt, kan der kun tages prøver fra dig med dit forudgående skriftlige samtykke. Hvis du er anholdt, kan der kun tages intime og ikkeintime prøver med dit samtykke. Hvis du nægter at afgive ikke-intime prøver (f.eks. fingeraftryk), kan du tvinges hertil ved hjælp af en retskendelse udstedt af en dommer.

Anholdelse (2)

Hvornår kan der foretages anholdelse?

Politiet kan anholde enhver person, der pågribes i færd med at begå eller netop har begået en lovovertrædelse, som straffes med fængsel, eller som politiet med rette mistænker for at skulle til at begå eller netop har begået en sådan lovovertrædelse.

Politiet kan også foretage anholdelse, hvis:

 • personens identitet er ukendt
 • der er tvivl om, hvorvidt de oplysninger, som personen har afgivet, er sande
 • personen ikke har oplyst en egnet adresse
 • det er nødvendigt for at forhindre, at personen gør fysisk skade på sig selv eller andre eller forårsager tingsskade
 • det er nødvendigt for at forhindre personen i at begå blufærdighedskrænkelse
 • hvis der er rimelig grund til at tro, at anholdelsen er nødvendig for at beskytte et barn eller en anden udsatr person.

Hvad vil jeg få oplyst om min anholdelse?

Hvis du bliver anholdt, skal du oplyses om, at du er blevet anholdt, også selv om dette er åbenlyst. Du skal også oplyses om årsagen til din anholdelse. Personen, der anholder dig, må ikke anvende hårdhændet behandling, remme og andre fastholdelsesanordninger, medmindre dette er absolut nødvendigt for at fastholde dig, eller fordi du modsætter dig anholdelsen.

Jeg forstår ikke det lokale sprog. Kan jeg få en tolk?

Hvis du ikke forstår det lokale sprog, skal politiet skaffe dig en tolk, og de må ikke afhøre dig, før tolken er til stede.

Kan jeg få en advokat?

Enhver, der bliver anholdt, har ret til juridisk bistand fra den vagthavende advokat. Advokatbistanden er dog begrænset til en time forud for afhøringen. Politiet kontakter en advokat på dine vegne. Se Efterforskning (3) for at få flere oplysninger. Advokatbistand kan også gives pr. telefon.

Du har ret til at tale med en advokat i enrum. Hvis du har behov for en tolk, skal vedkommende være til stede, når du taler med din advokat og med politiet.

Skal jeg svare på politiets spørgsmål?

Du har ret til ikke at udtale dig. Alt, hvad du siger, kan blive registreret og brugt under retssagen. Hvis du derimod vælger at tale med en advokat og derefter vælger ikke at udtale dig, kan dette betragtes som en styrkelse af eventuelle beviser på din skyld.

Hvad sker der, hvis jeg siger noget, som kan være til skade for min sag?

Du har en grundlæggende ret til ikke at belaste dig selv, og du vil blive oplyst om, at du har ret til ikke at udtale dig. Du vil også blive oplyst om følgerne af ikke at gøre brug af din ret til ikke at udtale dig. Det betyder, at du ikke har pligt til at give politiet oplysninger, der kan bevise, at du er skyldig.

Der kan ikke drages en ugunstig slutning af, at du ikke kan redegøre for bestemte detaljer, som f.eks. hvorfor du var på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, eller hvorfor du var i besiddelse af bestemte genstande. Manglende evne til at redegøre for dette kan dog have en negativ indflydelse på din sag.

Kan jeg kontakte en ven eller en slægtning?

Politiet har pligt til straks at oplyse dig om din ret til at bede om, at en ven eller slægtning underrettes om din anholdelse og dit opholdssted, medmindre vennen eller slægtningen med rette kan mistænkes for at være involveret i den lovovertrædelse, der efterforskes.

Jeg kommer fra et andet EU-land. Kan jeg kontakte min ambassade?

Politiet foreslår eller anbefaler sædvanligvis, at du kontakter din ambassade, så de er informeret om din anholdelse og årsagerne hertil og kan anbefale en advokat, hvis du har brug for en.

Vil jeg få taget fingeraftryk? Kan min dna blive registreret?

Du kan få taget fingeraftryk, og din dna kan blive registreret, hvis du giver passende samtykke hertil. Hvis du derimod nægter at få taget dine fingeraftryk, kan du tvinges hertil, hvis en dommer udsteder en retskendelse. Du kan dog ikke tvinges til at lade dit dna registrere.

Kan der blive tale om kropsvisitering?

Du kan blive kropsvisiteret af en politibetjent med henblik på at finde ting, som du kan anvende til at flygte fra varetægtsfængsling, eller som kan fungere som bevis for en lovovertrædelse, hvis vedkommende har rimelig grund til at tro, at du kan være til fare for dig selv eller andre.

Når den politibetjent, der foretager anholdelsen, har begrundet mistanke om, at du har skjult en genstand, der vedrører en lovovertrædelse, kan vedkommende anmode en lægdommer om at beordre en kropsvisitering af dig. Lægdommeren udpeger en sagkyndig af samme køn som dig til at foretage kropsvisiteringen eller alternativt en læge med dit forudgående samtykke.

Hvor længe kan jeg tilbageholdes af politiet?

Efter at du er blevet anholdt, kan du tilbageholdes i op til 48 timer. Hvis du ikke er blevet løsladt senest 6 timer efter din anholdelse, skal den politibetjent, der har foretaget anholdelsen, kontakte en dommer og give alle oplysninger om tidspunkt og det sted, hvor du bliver tilbageholdt. Når de 48 timer er gået, skal politiet enten sigte dig for en lovovertrædelse, løslade dig mod kaution eller løslade dig uden betingelser.

Hvad sker der, hvis jeg bliver anholdt i henhold til den europæiske arrestordre?

Hvis en EU-medlemsstat udsteder en europæisk arrestordre, kan du blive anholdt i en anden medlemsstat og sendt tilbage til det pågældende land efter et retsmøde for en lægdommer. Du har ret til en advokat og en tolk, hvis du har behov for det.

Det første retsmøde (3)

Hvorfor afholdes der et første retsmøde?

Der er to forskellige situationer:

 • Hvis du er blevet anholdt og varetægtsfængslet, er formålet med det første retsmøde at læse anklagepunkterne op. Retten vil herefter først beslutte, om din fortsatte tilbageholdelse er hjemlet i en lovbestemmelse, og herefter oplyse dig om, at du kan bede om at blive løsladt mod kaution
 • Hvis du er blevet tiltalt, men ikke varetægtsfængslet af politiet, er formålet med det første retsmøde at læse anklagepunkterne op og gennemgå det bevismateriale, som anklagemyndigheden har fremlagt til støtte herfor.

Hvis du er varetægtsfængslet, skal du for retten så hurtigt som muligt efter, at du er blevet sigtet, for at gennemgå det bevismateriale, som anklagemyndigheden har fremlagt til støtte for anklagepunkterne, og for at afgøre, om du skal løslades mod kaution eller ej.

Hvis du ikke er varetægtsfængslet, vil du blive oplyst om anklagepunkterne og den dato, hvor du skal møde i retten til det første retsmøde.

Har jeg ret til en advokat?

Når du møder i retten, har du ret til at være bistået af en advokat efter eget valg. Hvis du ikke har råd til en advokat, vil den maltesiske stat sørge for advokatbistand til dig. Se Link åbner i nyt vindueJuridisk bistand for at få yderligere oplysninger.

Kan jeg få bistand af en tolk, hvis jeg ikke forstår sproget?

Hvis du ikke forstår maltesisk, men taler engelsk, vil retssagen blive ført på engelsk. Hvis du ikke forstår engelsk, vil retssagen blive ført på maltesisk, og der vil blive udpeget en tolk til at bistå dig. Tolkebistanden er gratis.

Skal jeg udtale mig i retten?

Du har ret til ikke at udtale dig. Du vil dog blive spurgt, om du erklærer dig skyldig eller ikke skyldig i anklagepunkterne. Din advokat vil rådgive dig herom.

Skal jeg afgive andre oplysninger?

Før du erklærer dig skyldig eller ikke skyldig, vil du blive stillet et par grundlæggende spørgsmål uden for ed, hovedsageligt vedrørende din identitet og bopæl.

Vil jeg blive løsladt eller varetægtsfængslet efter retsmødet?

Ved retsmødet beslutter retten, om du kan løslades mod kaution eller ej.

Hvis du ikke er tidligere straffet, og du ikke udgør nogen risiko for samfundet, vil du normalt blive løsladt mod kaution på visse betingelser. Hvis retten beslutter, at du ikke kan løslades mod kaution, vil du blive fængslet indtil næste retsmøde, hvor du igen kan bede om at blive løsladt mod kaution. Retten kan ikke beslutte, at du ikke skal løslades mod kaution, før retssagen. Du kan bede om at blive løsladt mod kaution på et hvilket som helst tidspunkt i sagen.

Hvis du er udlænding, vil retten normalt ikke løslade dig mod kaution, medmindre du har en fast bopæl.

Må jeg forlade landet før retssagen?

Hvis du stiller tilstrækkelig sikkerhed for, at du kommer tilbage til retssagen, kan du forlade landet, men du skal komme tilbage til alle retsmøder. Hvis du udebliver fra nogle af retsmøderne, vil der blive udstedt en arrestordre mod dig. Du kan også blive tiltalt for at have krænket kautionsbetingelserne. I de fleste tilfælde vil en af kautionsbetingelserne være, at du ikke må forlade landet, men denne betingelse kan ændres på et senere tidspunkt.

Forberedelse af sagen før retssagen (4)

Hvad sker der før retssagen?

I tiden op til retssagen samler statsadvokaten alt bevismateriale i sagen for at sikre, at sagen er holdbar nok til at retfærdiggøre retssagen. Bevismaterialet samles i forbindelse med indsamling af beviser. Du vil være til stede på dette trin i sagen og kan blive bistået af din advokat. Du kan efterprøve bevismaterialet ved at krydsforhøre anklagemyndighedens vidner, og du kan også fremlægge dit eget bevismateriale.

Vil sagen altid komme for retten?

Den Court of Magistrates, der er ansvarlig for at indsamle bevismateriale, kan beslutte, at der ikke er nogen sag, og vil herefter løslade dig. Hvis du bliver løsladt, og statsadvokaten ikke er enig i rettens afgørelse, kan vedkommende inden for en måned anmode Criminal Court (den maltesiske strafferet) om, at du anholdes på ny. Hvis Court of Magistrates (maltesisk byret) berammer en retssag mod dig, kan statsadvokaten stadig beordre dig løsladt. Loven giver ikke noget alternativ til en retssag.

Kan jeg erklære mig skyldig før retssagen?

Du kan erklære dig skyldig efter at være blevet indklaget for retten, og hvis straffen for anklagerne mod dig ikke overstiger 10 års fængsel, vil Court of Magistrates foretage strafudmåling. Straffen vil med få undtagelser optræde på din straffeattest.

Hvis du erklærer dig skyldig i anklagepunkterne i Criminal Court, vil der ikke blive udtaget et nævningeting, og retten vil afsige dom.

Kan anklagepunkterne mod mig ændres før retssagen?

Anklagepunkterne kan ændre sig forud for retssagen afhængigt af det bevismateriale, der er indsamlet undervejs. Statsadvokaten kan i anklageskriftet også medtage eventuelle anklagepunkter vedrørende indsamling af bevismateriale. Anklagepunkterne eller nogle af dem kan også frafaldes forud for retssagen.

Hvilken type bevismateriale vil anklagemyndigheden indsamle?

Politiet vil afhøre vidner i sagen og også indsamle fysiske og kriminaltekniske beviser. Anklagemyndigheden kan f.eks. indsamle dokumenter på din bopæl eller arbejdsplads. Court of Magistrates kan bestemme, at der skal gennemføres en undersøgelse, en ransagning, et forsøg eller andet, som måtte være nødvendigt for at sikre en komplet efterforskning af sagen. Retten kan også bestemme, at en sagkyndig skal foretage en kropsundersøgelse af dig eller den person, som lovovertrædelsen er begået imod, hvis retten finder, at undersøgelsen er relevant for sagen.

Kan jeg forhindre anklagemyndigheden i at indsamle visse beviser?

Lovligheden af bevismateriale bør ikke drøftes under indsamlingen af bevismateriale. Du har en tidsfrist, der begynder på den dato, hvor du modtager anklageskriftet, til at anfægte lovligheden af det bevismateriale, som anklagemyndigheden agter at fremlægge. Hvis bevismaterialet imidlertid er helt uantageligt, vil Court of Magistrates overveje at afvise det.

Hvornår vil jeg få oplysning om de beviser, der foreligger mod mig?

Du og din advokat vil være til stede under indsamlingen af bevismateriale, og du vil få mulighed for at krydsafhøre anklagemyndighedens vidner og se det fysiske bevismateriale.

Hvad sker der, hvis jeg kommer fra en anden medlemsstat?

Hvis du har fået lov til at rejse tilbage til dit hjemland, skal du komme tilbage til hvert enkelt retsmøde før retssagen.

Hvis jeg bliver dømt, kan jeg så blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse?

Uanset om du bliver dømt eller frifundet, kan du ikke blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse. Dette afgøres dog af den ret, hvor retssagen føres, da den Court of Magistrates, der er ansvarlig for indsamling af bevismateriale, har udtrykkeligt forbud mod at afgøre, om du bliver stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse.

#No5Forsvarets forberedelse af sagen (5)

Hvad sker der før retssagen?

Hvis retssagen føres ved Court of Magistrates, indsamler og afslutter anklagemyndigheden sin bevisførelse, før du forbereder din sag. Du kan krydsafhøre anklagemyndighedens vidner, når de præsenteres, eller du kan forbeholde dig ret til at krydsforhøre dem på et senere tidspunkt.

Hvis retssagen føres ved Criminal Court, hvor procedurerne er mere højtidelige, skal du udarbejde en oversigt over vidner og andre foreløbige påstande inden for en bestemt tidsfrist, der begynder den dag, hvor du modtager anklageskriftet.

Hvornår skal jeg forberede mit forsvar?

Du skal ikke forberede dit forsvar inden for en bestemt tidsfrist, når retssagen føres ved Court of Magistrates. Når anklagemyndigheden har afsluttet sin sag, vil du få oplyst den dato, hvor du skal begynde dit forsvar. Du behøver ikke afslutte dit forsvar i løbet af ét møde.

Når du modtager anklageskriftet med krav om at møde i Criminal Court, kan du inden for 15 arbejdsdage give meddelelse om eventuelle foreløbige påstande og anføre de vidner og fremlægge de dokumenter og andet bevismateriale, som du agter at anvende under retssagen. Dette er en præklusionsfrist, og det anbefales, at du rådfører dig med en advokat, så snart du modtager anklageskriftet.

Vil jeg få oplysning om de personer, der vidner mod mig, og om andet bevismateriale mod mig?

Hvis sagen føres ved Court of Magistrates, vil anklagemyndighedens vidner blive hørt, og bevismateriale blive fremlagt, mens du er til stede. Før du forbereder dit forsvar, kan du bede om en kopi af sagsakterne, der omfatter udskrifter af bevismateriale og kopier af andet fremlagt bevismateriale.

Hvis sagen føres ved Criminal Court, skal statsadvokaten indgive sagsakterne samt en oversigt over vidner og dokumenter, som vedkommende agter at fremlægge under retssagen. Du vil blive underrettet om oversigten over vidner og dokumenter sammen med anklageskriftet. Du kan også rekvirere en kopi af sagsakterne hos Criminal Courts dommerkontor.

Kan jeg forhindre anklagemyndigheden i at indsamle visse beviser?

I sager, der føres ved Court of Magistrates, kan du forhindre anklagemyndigheden i at fremlægge bevismateriale, der ikke er lovligt. Dette kan ske med det samme eller på et senere tidspunkt i retssagen.

Hvis der er rejst tiltale mod dig, og hvis påstandene vedrørende det bevismateriale, som anklagemyndigheden agter at fremlægge, er fremsat inden for tidsfristen, fastsætter Criminal Court en dato for høring af påstandene. Retten udsætter sagen til afgørelse efter at have hørt parternes indlæg. Når retten har afsagt sin dom, og du ønsker at appellere til Court of Criminal Appeal (strafferetlig appelret i Malta), skal du indgive en appel straks efter, at retten har afsagt sin dom. Du har herefter tre arbejdsdage til at indgive appellen.

Hvis jeg bliver dømt, kan jeg så blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse?

Uanset om du bliver dømt eller frifundet, kan du ikke blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse. Ved Court of Magistrates kan en påstand om forbud mod dobbelt strafforfølgning fremsættes på et hvilket som helst tidspunkt, dog ikke under indsamling af bevismateriale.

Påstanden kan fremsættes som en foreløbig påstand ved Criminal Court. Retten kan dog selv fremsætte påstanden, også selv om der ikke er fremsat nogen specifik henvisning hertil.

Jeg har allerede været stillet for retten for denne lovovertrædelse i en anden medlemsstat. Hvad sker der nu?

Court of Magistrates eller Criminal Court gennemgår den dom, der er afsagt i den anden medlemsstat, og løslader dig, hvis den konkluderer, at du allerede er blevet dømt eller frikendt for lovovertrædelsen.

Hvor længe varer retssagen?

Retssager ved Court of Magistrates gennemføres ved en række møder, der kan finde sted med ugers eller måneders mellemrum.

De fleste retssager ved Criminal Court varer højst en uge. Alvorlige retssager kan dog vare længere end en uge.

Sidste opdatering: 20/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

3 – Mine rettigheder under retssagen

Hvor vil retssagen blive afholdt?

Din sag vil enten blive behandlet af Court of Magistrates eller Criminal Court (den maltesiske byret henholdsvis strafferet), primært afhængigt af, hvor alvorlige anklagerne mod dig er.

Retssagen vil blive afholdt for åbne døre med få undtagelser, f.eks. hvis ofrets identitet skal hemmeligholdes.

Hvis sagen behandles af Court of Magistrates, afgøres sagen af den siddende dommer. Hvis sagen derimod behandles af Criminal Court, afgøres sagen af nævningene, og hvis du kendes skyldig, vil den siddende dommer foretage strafudmålingen.

Kan anklagepunkterne ændres under retssagen?

Anklagepunkterne kan ændres, når sagen behandles af Court of Magistrates. Anklagemyndigheden kan anmode om, at anklagepunkterne ændres, hvis en anden anklage findes mere passende på baggrund af bevismaterialet, eller hvis der er fejl i den oprindelige anklage. Anklagepunkterne kan også trækkes tilbage eller udskiftes.

Når du har erklæret dig skyldig eller ikke skyldig i en sag ved Criminal Court, kan anklagepunkterne i få tilfælde ændres på den betingelse, at de ikke bliver alvorligere end de oprindelige anklagepunkter.

Hvis du erklærer dig skyldig i alle anklagepunkterne, afsiger retten dom. Hvis du erklærer dig skyldig i nogle af anklagepunkterne, fortsætter retssagen, medmindre de andre er alternative anklagepunkter eller trækkes tilbage af anklagemyndigheden.

Hvilke rettigheder har jeg under retssagen?

Du skal være til stede under hele retssagen.

Hvis du kommer fra en anden medlemsstat, kan du ikke deltage via en direkte tv-forbindelse.

Hvis du ikke forstår maltesisk, men taler engelsk, vil retssagen blive ført på engelsk. Hvis du ikke forstår engelsk, vil retssagen blive ført på maltesisk, og der vil blive udpeget en tolk til at bistå dig.

Du kan frit vælge selv at føre dit forsvar, men domstolene vil generelt insistere på, at du antager en advokat til at bistå dig. Du vil få tildelt en advokat. Hvis din advokat er den vagthavende advokat fra retshjælpen, kan du ikke skifte advokat. Dette er dog muligt, hvis du har din egen private advokat.

Du har ikke pligt til at udtale dig under retssagen, og der kan ikke drages en ugunstig slutning af, at du vælger ikke at udtale dig. Hvis du derimod vælger at afgive vidneforklaring, kan du ikke nægte at besvare belastende spørgsmål om anklagerne mod dig.

Hvis du ikke siger sandheden, kan det få alvorlige konsekvenser for din troværdighed og resultere i mened, som er en strafbar handling.

Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til de beviser, der fremlægges mod mig?

Du kan generelt anfægte de beviser, der fremlægges mod dig. Hvis beviserne omfatter vidner, kan du krydsforhøre dem eller medbringe dine egne vidner for at så tvivl om deres vidneforklaring. Hvis der er tale om skriftligt bevismateriale, kan du krydsforhøre det vidne eller den ekspert, som har fremlagt bevismaterialet, eller medbringe dine egne vidner for at så tvivl om bevismaterialet. Du kan dog ikke medbringe dit eget ekspertvidne. Ekspertvidneudsagn kan kun anfægtes ved at krydsforhøre eksperten om vedkommendes undersøgelsesresultater eller ekspertise.

Du kan medbringe vidner og skriftligt bevismateriale til støtte for dit forsvar.

Hvis retssagen føres ved Criminal Court, er der i loven fastsat en tidsfrist, der begynder, når du modtager anklageskriftet, hvor du skal angive alle de vidner og andet bevismateriale, som du agter at fremlægge under dit forsvar. Der er ingen begrænsninger, hvis retssagen føres ved Court of Magistrates.

Hvis du vil, kan du hyre en privatdetektiv til at indsamle bevismateriale. Dette bevismateriale kan anvendes, så længe det ikke er udelukket ved lov.

Din advokat kan krydsforhøre anklagemyndighedens vidner og anfægte deres udsagn under krydsforhøret.

Vil oplysninger om tidligere straffe blive taget i betragtning?

Oplysninger om tidligere straffe vil blive taget i betragtning, hvis anklagen hænger sammen med en tidligere dom, f.eks. ved tilbagefald, eller hvis du begår en lovovertrædelse under en betinget dom. Hvis du dømmes, kan lægdommeren og dommeren også tage tidligere straffe i betragtning, når de skal udmåle din straf.

Undervejs i retssagen ved Criminal Court kan tidligere straffe tages i betragtning, hvis du forsøger at skabe et indtryk af at have ført et ulasteligt liv eller så tvivl om et af anklagemyndighedens vidners karakter. Når retten udmåler din straf, kan den tage endelige domme afsagt ved en udenlandsk ret i betragtning.

Hvad sker der ved retssagens afslutning?

Ved retssagens afslutning vil du enten blive frifundet eller dømt for de anklager, der er fremsat mod dig. Du kan også blive delvist frifundet/dømt.

Hvis du bliver dømt, kan du få en fængselsdom. Hvis straffen ikke overstiger to år, kan retten suspendere den i maksimalt fire år. Hvis strafferammen for lovovertrædelsen ikke overstiger syv års fængsel, kan retten også løslade dig ubetinget eller betinget i en periode på maksimalt tre år. Hvis du overtræder de vilkår, der er fastsat af retten, vil du blive stillet for retten og dømt på ny.

Retten kan desuden give dig en betinget dom, hvor du skal undergive dig tilsyn af en tilsynsværge. I visse tilfælde kan retten også pålægge en bødestraf.

Hvilken rolle har offeret under domsforhandlingen?

Hvis retssagen føres ved Criminal Court, har offeret mulighed for at være til stede under retssagen og fremsætte bemærkninger til straffen.

I Court of Magistrates kan offeret påtage sig en mere aktiv rolle ved at bistå anklageren enten personligt eller via en advokat.

Sidste opdatering: 20/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

4 – Mine rettigheder efter retssagen

Kan jeg appellere?

Du kan appellere selve afgørelsen under retssagen, og du kan også appellere straffen. Dette gøres ved at indgive en appelansøgning til Court of Criminal Appeal (den strafferetlige appelret i Malta). Hvis dommen er afsagt af Court of Magistrates (maltesisk byret), skal ansøgningen indgives inden for otte arbejdsdage. Hvis dommen er afsagt af et nævningeting med efterfølgende strafudmåling i Criminal Court (den maltesiske strafferet), skal du indgive din appelansøgning senest 15 dage efter datoen for strafudmålingen.

I begge tilfælde kan du appellere afgørelsen og/eller straffen.

Hvad sker der, hvis jeg appellerer?

Hvis Court of Magistrates idømmer dig en fængselsstraf, vil din appelansøgning udskyde fuldbyrdelsen af dommen, indtil resultatet af appellen foreligger.

Hvis Criminal Court derimod idømmer dig en fængselsstraf, efter at du er kendt skyldig, vil du straks blive sendt i fængsel, og en appelansøgning vil ikke udskyde fuldbyrdelsen af dommen. I sidstnævnte tilfælde kan du bede om at blive løsladt mod kaution, indtil resultatet af appelansøgningen foreligger, men dette tillades som regel ikke.

Der er ingen fast regel for, hvornår din appelansøgning vil blive behandlet, men normalt går der et par måneder.

Som regel kan du ikke fremlægge nyt bevismateriale, mens din appelansøgning behandles, men der er et par undtagelser, som f.eks. hvis du ikke havde kendskab til bevismaterialet, eller hvis det ikke var lovligt på tidspunktet for retssagen.

Hvad sker der ved det retsmøde, hvor appellen behandles?

I tilfælde af at appellen vedrører en beslutning truffet af Court of Magistrates, og hvis vidnernes forklaringer ikke er blevet transskriberet, vil vidnerne blive hørt, og din advokat og anklagemyndigheden vil herefter fremlægge et mundtligt indlæg for og imod appellen.

I tilfælde, hvor vidnernes forklaringer er blevet transskriberet, vil der blive fremlagt mundtlige indlæg. Hvis appellen vedrører en dom afsagt af Criminal Court, vil dine advokater fremlægge mundtlige indlæg til støtte for din appel, og anklagemyndigheden vil herefter fremlægge sit svar på indlæggene.

Ved retssagens afslutning vil du enten blive frifundet eller dømt for de anklager, der er fremsat mod dig. Du kan også blive delvist frifundet/dømt.

Hvad sker der, hvis jeg får medhold/ikke får medhold i min appel?

Hvis du får medhold i din appel, vil dommen blive ændret eller omstødt, afhængigt af hvad du har bedt om i din appelansøgning.

Hvis du ikke får medhold i din appel, vil rettens beslutning blive stadfæstet. I sådanne tilfælde vil du straks blive varetægtsfængslet, hvis fængselsdommen er afsagt af Court of Magistrates.

Domme afsagt af Court of Criminal Appeal kan ikke appelleres. Hvis den første beslutning var forkert, har du ikke automatisk ret til erstatning.

Hvis du får medhold i din appel, og beslutningen bliver omstødt, vil din dom ikke blive registreret.

En dom er endelig, når enten Court of Magistrates eller Criminal Court har udmålt en straf, og der ikke er indgivet en appelansøgning inden for tidsfristen, eller når Court of Criminal Appeal har truffet en afgørelse.

Jeg kommer fra et andet EU-land. Kan jeg blive sendt tilbage dertil efter retssagen?

Hvis du kommer fra et andet medlemsland, vil retten ikke kræve, at du bliver sendt tilbage til dit hjemland. Du kan dog anmode regeringen om at få lov til at afsone straffen i dit hjemland.

Regeringen i dit hjemland kan også indgive en anmodning på eget initiativ eller til støtte for din tidligere anmodning. Afgørelsen skal accepteres af begge regeringer.

Overførslen sker ikke automatisk og skal iværksættes på din og/eller din regerings anmodning.

Beslutningen om at sende dig tilbage til dit hjemland træffes ikke af retten, men af regeringen i dit hjemland og regeringen i det EU-land, hvor du er blevet dømt for en lovovertrædelse. Denne afgørelse kan i princippet ikke appelleres.

Oplysning om anklagepunkter og dommen

Den lovovertrædelse, som du er blevet dømt for, vil optræde på din vandelsattest. I nogle tilfælde, f.eks. hvis du var under 18 år, da lovovertrædelsen blev begået, vil dommen dog ikke optræde på din vandelsattest.

Disse oplysninger opbevares hos politidirektøren i det maltesiske politis hovedkvarter.

Din straffeattest vil blive opbevaret hos politidirektøren på ubestemt tid. Efter en periode på mellem 6 måneder og 10 år vil domme ikke længere optræde på din vandelsattest alt efter straffens længde. Visse domme, f.eks. domme vedrørende narkotika, vil altid optræde på din vandelsattest, uanset hvor lang tid der er gået.

Du skal ikke give dit samtykke til, at din straffeattest opbevares hos politidirektøren. Du kan ikke gøre indsigelser mod dette, da det er tilladt ved lov.

Sidste opdatering: 20/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

5 – Overtrædelser af færdselsloven

Mindre overtrædelser af færdselsloven, der rettelig benævnes forseelser eller "scheduled offences" (lovovertrædelser defineret i et lovtillæg), behandles administrativt af et medlem af den maltesiske domstolsstyrelse.

Hvordan behandles mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven?

Forseelser, såsom fart- og parkeringsforseelser, behandles på samme måde som forseelser ved Court of Magistrates.

Disse forseelser behandles af et medlem af domstolsstyrelsen.

Du vil blive indkaldt til at møde hos et medlem af domstolsstyrelsen. Indkaldelsen vil indeholde en kort beskrivelse af den forseelse, du anses for at have begået, samt en advarsel om, at hvis du ikke møder op, anses du for at have erkendt at have begået forseelsen. Indkaldelsen vil også indeholde oplysninger om strafferammen, hvis du kendes skyldig i at have begået forseelsen.

Du kan afslutte sagen op til tre dage før retsmødet ved at betale bøden. I sådanne tilfælde behøver du ikke møde hos et medlem af domstolsstyrelsen. Hvis du vælger at anfægte påstanden, er der tale om en konflikt. Anklagemyndigheden fremlægger sin sag, hvorefter du fremlægger din sag. Et medlem af domstolsstyrelsen afgør herefter, om du har begået forseelsen i indkaldelsen eller ej.

Hvis vedkommende afgør, at du har begået forseelsen, vil du blive erklæret skyldig og få pålagt en bøde på maksimalt 1 164,69 EUR. Minimumsbøden er på 23,29 EUR. Hvis loven giver hjemmel hertil, kan medlemmet af domstolsstyrelsen også kræve, at eventuelle genstande, der er anvendt til at begå forseelsen, beslaglægges, og/eller at dit kørekort inddrages eller suspenderes i tillæg til bødestraffen.

Som statsborger i et andet EU-land kan du også anklages for "scheduled offences", hvis du indkaldes. Hvis du indkaldes, men ikke møder op, anses du for at have erkendt at have begået forseelsen. Du kan alternativt give en nær slægtning eller advokat skriftlig fuldmagt til at optræde på dine vegne.

Hvis du mener, at domstolsstyrelsens afgørelse er urimelig, kan du senest 30 dage efter datoen for afgørelsen indgive en ansøgning til Court of Magistrates om at få afgørelsen ophævet eller ændret.

Kommer denne type lovovertrædelser til at fremgå af min straffeattest?

Denne type lovovertrædelser kommer ikke til at fremgå af din vandelsattest eller straffeattest.

Sidste opdatering: 20/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.