Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Kan jeg appellere en dom?

Du kan appellere en dom inden for en frist på 40 dage efter domsafsigelsen ved at henvende dig til retten. Denne appel kan vedrøre enten straffens omfang eller sagens civilretlige del.

Kompetence

  • Forseelse = behandles af politiretten (tribunal de police). Dommen kan appelleres til kriminalretten (tribunal correctionnel).
  • Alvorligere lovovertrædelse = behandles af kriminalretten (tribunal correctionnel). Dommen kan appelleres til appelretten (Cour d’appel).
  • Forbrydelse = behandles af distriktsdomstolens strafferetlige afdeling (chambre criminelle du tribunal d’arrondissement). Dommen kan appelleres til appelrettens strafferetlige afdeling (chambre criminelle de la Cour d’appel).

Hvad sker der, hvis jeg appellerer en dom?

Den offentlige anklager ved den domstol eller ret, der har modtaget appellen, bliver informeret om appellen senest 24 efter, at den er indgivet. Du bliver informeret om tidspunktet for det retsmøde, hvor appellen behandles.

Hvor lang tid går der, inden appellen bliver behandlet?

Man skal regne med, at der går et par måneder, før appellen behandles.

Kan jeg fremlægge nye beviser under appelsagen? Hvilke bestemmelser er der for det?

I en appelsag har du ret til at fremlægge nye beviser. Det er bestemmelserne i lovgivningen om bevisførelse, der er gældende. Retten godtager alle lovlige beviser. Derimod afviser retten påstande såsom at et dokument er ugyldigt, der burde have været fremlagt, første gang sagen blev behandlet.

Hvad sker der under retsmødet, hvor appellen behandles, og hvilken afgørelse kan retten/domstolen træffe?

Dommeren gennemgår sagen en gang til, men kan i princippet ikke afhøre vidnerne en gang til, medmindre retten/domstolen finder det nødvendigt. Der kan om nødvendigt også indkaldes nye vidner.

Appelinstansen kan i princippet ikke skærpe den dom, der er afsagt i første instans, hvis det kun er den tiltalte, der ønsker dommen omstødt. I så fald kan domstolen kun stadfæste eller nedsætte straffen. Straffen kan kun skærpes, hvis også anklageren appellerer dommen, hvilket er normal procedure, hvis den anklagede appellerer den strafferetlige del.

Hvad sker der, hvis jeg får medhold/ikke får medhold i min appel?

Du kan appellere sagen til en kassationsdomstol. Kassationsdomstolen (Cour de cassation) kan alene pådømme juridiske formmangler, men behandler ikke selve sagens indhold.

Hvis jeg får medhold, vil jeg så få erstatning? Hvor meget? Hvordan?

Du har kun ret til erstatning, hvis du er blevet tilbageholdt med urette. Denne ret gælder for alle, der er blevet holdt varetægtsfængslet i over tre dage, forudsat at denne fængsling eller opretholdelse af den ikke er din egen skyld.

Hvis jeg får medhold, vil min dom så stadig fremgå af min straffeattest?

Hvis du får medhold og efterfølgende løslades, registreres dommen ikke på din straffeattest.

Kan jeg appellere igen, hvis jeg ikke få medhold i min første appel? Hvem kan behandle denne appel? På hvilke betingelser?

Enhver, der er kendt skyldig i en alvorligere lovovertrædelse eller en forbrydelse i en endelig dom, kan anmode om at få sagen genoptaget, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Hvis en domstol idømmer en person en straf for en alvorligere lovovertrædelse eller en forbrydelse, og en anden domstol dømmer en anden person for den samme handling, og disse to domme er forskellige, er dette bevis for, at den ene eller den anden dømte er uskyldig.
  • Hvis de afhørte vidner efterfølgende dømmes for falsk vidnesbyrd.
  • Hvis der efter domsafsigelsen afdækkes et forhold, eller der dukker nye beviser op, som godtgør, at den dømte er helt eller delvist uskyldig.
  • Hvis en person dømmes for manddrab, og der efter dommen fremlægges tilstrækkelig mange beviser på, at det påståede offer for manddrabet er i live.
  • Hvis Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgør, at en straffedom er afsagt i strid med menneskerettighedskonventionen.

Højesteret (Cour supérieure de justice) træffer i sin egenskab af kassationsret beslutning om begæringer om at få en sag genoptaget.

Hvornår er en dom endelig?

En dom er endelig, når alle appelmuligheder er udtømt, hvilket også kan være, når fristen for at appellere dommen til en højere instans er overskredet.

Jeg kommer fra en anden medlemsstat. Kan jeg blive sendt tilbage dertil efter retssagen?

Hvis du er statsborger i en anden medlemsstat, kan du blive sendt tilbage efter retssagen, hvis du er dømt for aktuel, alvorlig forstyrrelse af den offentlige orden. En statsborger fra et tredjeland kan anmode om at blive løsladt efter at have udstået halvdelen af sin fængselsstraf, hvis den pågældende skriftligt forpligter sig til aldrig at komme tilbage.

Du kan appellere indvandringsministeriets afgørelse om tilbagesendelse til forvaltningsretten (tribunal administratif).

Hvad sker der med oplysningerne om tiltale/dom?

Oplysningerne om din dom opføres på din straffeattest. På en straffeattest opføres domme afsagt af luxembourgske kriminalretter.

Hvordan og hvor opbevares disse oplysninger?

Strafferegistret, der er en elektronisk database, administreres af anklagemyndigheden under statsadvokatens kontor. I det elektroniske strafferegister registreres du enten med dit cpr-nummer eller med for- og efternavn for dig, din far og mor og evt. din ægtefælle, samt fødselsdato og -sted samt profession.

Hvor længe opbevares disse oplysninger?

Domme, der er afsagt af en luxembourgsk domstol, slettes fra strafferegistret, når lovens bestemmelser herfor er opfyldt.

Kan oplysningerne bevares uden mit samtykke?

Oplysninger skal opbevares i strafferegistret, og det kan ske uden dit samtykke.

Kan jeg protestere imod, at disse oplysninger bliver opbevaret? Hvordan? Over for hvem?

Du kan protestere imod det, der er opført i strafferegistret. Dette behandles af distriktsdomstolens strafferetlige afdeling (chambre du conseil du tribunal d’arrondissement).

Relevante links

Strafferegister

Straffelov

Strafferetsplejelov

Sidste opdatering: 05/04/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website