Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Hvor bliver retssagen afholdt?

Sagen vil blive behandlet af en distrikts-/byret eller ved meget alvorlige forbrydelser af en regional ret. Normalt afhænger stedet af, hvor forbrydelsen har fundet sted. Du vil blive underrettet skriftligt.

Sagen behandles under et åbent retsmøde med visse undtagelser (seksualforbrydelser, behov for at beskytte en statshemmelighed osv.).

En enkelt dommer behandler sagen ved retten i første instans, men retsformanden kan kræve, at sagen behandles af et kollegium af tre juridiske dommere. Dommeren/kollegiet træffer afgørelse i sagen.

Kan tiltalen blive ændret under retssagen?

Den offentlige anklager kan ændre tiltalen under retssagen til mere/mindre alvorlige tiltaler.

Hvis den offentlige anklager ændrer tiltalen til en mindre alvorlig tiltale, men de faktiske beviser forbliver uændrede, indskrives den nye tiltale i retsprotokollen.

Hvis tiltalen ændres til en mindre alvorlig tiltale, når de faktiske beviser har ændret sig, eller til en mere alvorlig tiltale, men de faktiske beviser forbliver uændrede, indskrives den nye tiltale i retsprotokollen. Du kan bede om, at den udstedes skriftligt.

Hvis den offentlige anklager ændrer tiltalen til en mere alvorlig tiltale, fordi der er fundet nye faktiske beviser i tilknytning til forbrydelsen, kan retten beordre en pause i retssagen, og anklageren skal så fremsætte den nye tiltale for retten inden for en måned.

Oplysninger om den nye tiltale vil blive sendt til dig, din advokat, offeret og offerets repræsentant, og datoen for retssagen vil fremgå.

Hvad sker der, hvis jeg erklærer mig skyldig i nogle eller alle anklagerne?

Hvis den tiltalte erklærer sig skyldig, kan dette betyde, at der afsiges en mildere dom. Dette kan også være tilfældet, når tiltalte erklærer sig skyldig i en del af anklagerne.

Hvis du erklærer dig skyldig i alle anklagerne, kan sagen behandles uden bevisførelse og ved kun at vurdere de beviser, der vedrører dig personligt og kompensation i form af erstatning. I dette tilfælde er der begrænsede muligheder for at appellere domstolens afgørelse.

Har jeg pligt til at være til stede under retssagen?

Du skal være til stede under retssagen hele tiden, indtil dommen afsiges. Du kan anmode om, at sagen behandles uden din tilstedeværelse, men i så fald skal din repræsentant være til stede.

Hvis du opholder dig i et andet land/dit opholdssted er ukendt/fremmøde i retten ikke er muligt, kan sagen behandles in absentia. (dvs. uden din tilstedeværelse)

Du har ikke ret til at deltage i retssagen via videolink fra en anden medlemsstat.

Vil jeg få en tolk under retssagen?

Du vil få en tolk under retssagen.

Vil jeg få en advokat under retssagen?

Du bestemmer selv, om der er brug for en advokat. Det er obligatorisk at være repræsenteret af en advokat under følgende omstændigheder:

 • hvis du er mindreårig/uden retsevne/har indlæringsproblemer
 • hvis der træffes beslutning om brug af tvangsforanstaltninger af medicinsk art
 • hvis du ikke er i stand til at udøve dine procesrettigheder som følge af fysisk/mentalt handicap
 • hvis du er analfabet/har et lavt uddannelsesniveau, som ikke sætter dig i stand til at udøve dine procesrettigheder
 • hvis der er indledt forhandlinger om en aftale med anklagemyndigheden
 • hvis sagen prøves i dit fravær.

I disse tilfælde vil der blive udpeget en advokat til at repræsentere dig, og du kan afvise ham/hende, undtagen når tvangsforanstaltninger af medicinsk art gør sig gældende. Du har ret til at bede om en anden advokat.

Kan jeg tale under retssagen?

Du har ret til at aflægge forklaring og give udtryk for din mening under retssagen. Du har ikke pligt til at aflægge forklaring – dette kan ikke betragtes som manglende samarbejde med retten. Du har ret til at fremlægge din forklaring skriftligt for retten. Retten vil så læse den højt. Du er ikke forpligtet til at belaste dig selv; den offentlige anklager skal bevise din skyld.

Du har ikke pligt til at fortælle sandheden. Der kan ikke indledes en ny retssag mod dig, fordi du med vilje har afgivet falsk forklaring/nægtet at afgive forklaring. Din adfærd kan tages i betragtning ved strafudmålingen, men den kan ikke betragtes som en forværrende omstændighed.

Hvad er mine rettigheder i forhold til bevisbyrden mod mig?

Du kan fremlægge nye beviser under retssagen til støtte for dit alibi, for at udelukke strafferetligt ansvar/afbøde skyld og bestride anklagemyndighedens beviser.

Du har ret til at stille spørgsmål til vidner og til offeret, du har ret til at indkalde vidner, herunder dem, der ikke tidligere er blevet udspurgt, du har ret til at fremlægge dokumenter, fysiske/elektroniske beviser, og du har ret til at bede retten om at anmode om genstande/dokumenter.

Du har ret til at fremlægge beviser under hele retssagen – frem til tidspunktet, hvor retten meddeler, at domsforhandlingen er afsluttet.

Du har ret til at benytte en privatdetektivs tjenester. Retten vurderer alle beviser i deres helhed, når den træffer afgørelse i en sag.

Retten træffer afgørelse om indkaldelse af vidner, efter at den har hørt de øvrige parter i retssagen. Hvis din anmodning afvises, kan du genfremsætte den gentagne gange.

Du og din advokat har ret til at stille spørgsmål til alle vidner i sagen. Deres vidneforklaringer analyseres i forsvarets sagsfremstilling, som du/din advokat fremlægger.

Vil oplysninger om min straffeattest blive taget med i overvejelserne?

Oplysninger om ikke afsonede domme vil blive taget i betragtning. Domme, der er slettet fra straffeattesten på grund af forældelsesfristen, kan betragtes som omstændigheder, der kendetegner din person. Disse domme tages i betragtning ved strafudmålingen, herunder fængselsstraf.

Der anmodes om oplysninger om din straffeattest under efterforskningen og retsforfølgelsen, og disse oplysninger kan fremlægges under retssagen. Retten vil tage hensyn til din straffeattest, når den afsiger dommen.

Loven åbner mulighed for, at der kan tages kontakt til de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, og at der kan anmodes om oplysninger om dine tidligere domme der.

Hvad sker der efter retssagen?

Retten træffer afgørelse om frifindelse eller domfældelse eller en beslutning om at bringe straffesagen til ophør, hvis omstændighederne tyder på, at retssagen ikke bør fortsætte. Dette kan ske, hvis der ikke er beviser nok til at berettige anklagerne, eller hvis den offentlige anklager frafalder anklagerne.

Mulige domme:

 • fængselsstraf (3 måneder – 15 år, og for alvorlige forbrydelser op til 20 års fængsel/fængsel på livstid)
 • samfundstjeneste (40 – 280 timer)
 • en bøde (3 – 200 gange den månedlige mindsteløn)
 • konfiskering af ejendom (ejendommen beslaglægges uden kompensation og opbevares af staten)
 • udvisning fra Letland (tillægsstraf: forbud mod indrejse i 3-10 år)
 • begrænsning af rettigheder (tillægsstraf: forbud mod at indgå i visser former for/enhver forretningsvirksomhed; visse faglige/andre typer aktiviteter, mod at bestride bestemte stillinger, mod at få lovpligtige tilladelser/licenser; 1-5 år)
 • prøveløsladelse (1-3).

Hvad er offerets rolle under retssagen?

En person anerkendes som et offer via en beslutning, der træffes af efterforskeren/anklageren, hvis personen har anmodet om en skriftlig tilkendegivelse. Retten kan anerkende en person som et offer frem til starten af domsforhandlingen.

Offeret kan indgive en ansøgning om skadeserstatning, fremlægge beviser, påvirke sagens gang (forlig med tiltalte, give samtykke til anklagerens indgåelse af en aftale om strafudmålingen osv.).

Offeret fremlægger sin udtalelse om den dom og den skadeserstatning, der kræves, under retssagen. Offeret kan appellere den dom, der afsiges af retten i første instans, og en dom, der afsiges af appelretten.

Relevante links

Straffeprocesret

Strafferet

Lov om strafferegistret

Lov om tilbageholdelsesprocedurer

Lov om detektivers aktiviteter

Lettiske domstole

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website