Tiltalte i straffesager

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Foreløbig procedure

Hvem giver mig besked om at møde op i retten, og hvordan får jeg besked?

Anklageren udarbejder anklageskriftet, fastsætter datoen for retssagen og indkalder den tiltalte, sagsøgeren og vidnerne mindst 15 dage før retssagen, eller 30 dage, hvis de er bosiddende i andre europæiske lande.

Proceduren under domsforhandlingen

Hvor vil sagen blive behandlet?

De vigtigste straffedomstole er magistratsdomstolen for lovovertrædelser, domstolen for mindre grove lovovertrædelser og appeldomstolen bestående af tre medlemmer, eller nævningeretten for grove lovovertrædelser. Den kompetente domstol er principielt den lokale domstol i det område, hvor lovovertrædelsen er begået.

Er retssagen åben for offentligheden?

Ja, med mindre det kan krænke den offentlige moral, eller der er grund til at beskytte de procederende parters privatliv.

Hvem dømmer i sagen?

Ved de lavere retsinstanser afsiges dommen af dommerne, og ved nævningeretten afsiges den af dommerne og et nævningeting.

Kan tiltalen ændres under retssagen?

En tiltale kan ændres til en tilsvarende tiltale. Det er kun domstolen, der kan afgøre, hvad der er den rette juridiske definition af de faktiske forhold i den foreliggende sag, eller hvad der er den mest nøjagtige angivelse af de faktiske forhold.

Hvad sker der, hvis jeg erklærer mig skyldig i alle eller nogle af anklagepunkterne under retssagen?

Hvis du erklærer dig skyldig i visse anklagepunkter, vil domstolen idømme dig en straf for de anklager, du har tilstået. En tilståelse kan muligvis medføre en mildere dom.

Hvilke rettigheder har jeg under retssagen?

Skal jeg være til stede under retssagen?

Du behøver ikke at være til stede. Du kan lade dig repræsentere af din advokat, medmindre retten mener, at det er nødvendigt, at du deltager personligt.

Kan jeg deltage via videokonference, hvis jeg bor i en anden medlemsstat?

Nej, det kan du ikke, da lovgivningen endnu ikke giver mulighed for det.

Skal jeg være til stede under hele retssagen?

Du behøver ikke at være til stede under hele retssagen. Du kan møde op og derefter forlade retten igen og lade dig repræsentere af din advokat.

Får jeg stillet en tolk til rådighed, hvis jeg ikke forstår, hvad der foregår?

Hvis du ikke forstår det sprog, der tales ved domstolen, skal domstolen udpege en tolk.

Har jeg pligt til at have en advokat? Vil jeg få beskikket en advokat? Kan jeg udskifte min advokat?

Du er kun nødt til at have en advokat, hvis der er tale om en grov forbrydelse, eller hvis sagen behandles ved kassationsretten. Hvis du ikke selv kan finde en advokat, skal domstolen beskikke en for dig. Du har ret til at skifte advokat, medmindre din nuværende advokat er blevet beskikket ved højere retsinstanser af selve retten (ex officio).

Kan jeg udtale mig til domstolen? Skal jeg udtale mig under retssagen?

Ja, det kan du, men du er ikke forpligtet til det. Du har ret til ikke at udtale dig.

Hvilke konsekvenser har det, hvis jeg ikke siger sandheden under retssagen?

Du har ret til ikke at sige sandheden. Det er ikke strafbart, hvis en tiltalt ikke siger sandheden om sig selv.

Hvilke rettigheder har jeg i forbindelse med bevismaterialet mod mig?

Kan jeg anfægte bevismaterialet imod mig?

Ja, det kan du, og du har ret til at gøre det i forbindelse med dit forsvar eller ved selv at afgive vidneforklaring, ved at fremføre modbevis eller indkalde dine egne vidner.

Hvilke beviser kan jeg fremføre for retten til mit forsvar?

Du kan fremlægge dokumentation, vidner, som er lægmænd, samt ekspertvidner.

Under hvilke omstændigheder kan jeg fremlægge denne form for bevismateriale?

Der er ingen betingelser. Du kan fremlægge bevismateriale for retten uden at have meddelt det på forhånd.

Kan jeg hyre en privatdetektiv til at indsamle bevismateriale for mig? Kan beviser fremskaffet af en privatdetektiv anvendes i retten?

Ja, det kan du, og bevismaterialet kan anvendes, så længe det er fremskaffet på lovlig vis.

Kan jeg indkalde vidner til mit forsvar?

Du kan indkalde så mange vidner, som du ønsker, og retten skal give forsvaret lov til at fremføre lige så mange vidner som anklageren.

Kan jeg eller min advokat stille spørgsmål til anklagerens vidner? Kan jeg eller min advokat anfægte deres udtalelser?

I kan begge to stille spørgsmål og rejse tvivl om vidnernes forklaringer.

Vil oplysninger om min straffeattest spille en rolle for afgørelsen?

Hvis du kendes skyldig, vil domme på mere end samlet seks måneders fængsel blive taget med i overvejelserne, når domstolen skal udmåle straffen.

Vil tidligere domme afsagt i en anden medlemsstat spille en rolle for afgørelsen?

Kun hvis de er registreret på din straffeattest.

Hvad sker der ved afslutningen af retssagen?

Hvilke udfald kan retssagen få?

Frifindelse, hvis retten ikke er overbevist eller er i tvivl om, hvorvidt den tiltalte har begået forbrydelsen, eller hvis der foreligger andre juridiske grunde, samt hvis der er grund til ikke at idømme en straf (f.eks. på grund af oprigtig anger).

Domfældelse og udmåling af en straf, hvis retten er overbevist om, at den tiltalte har begået forbrydelsen.

Afbrydelse af straffesagen, hvis den tiltalte dør, ofret trækker sin anklage tilbage, forbrydelsen er forældet, eller der gives amnesti for forbrydelsen.

Sagen afvises som uantagelig, hvis der findes en tidligere afgørelse med relevans for sagen, hvis der ikke foreligger en anklage (hvis en anklage er nødvendig) eller et krav om eller en tilladelse til at retsforfølge sagen.

Oversigt over mulige straffe

Vigtigste straffe: fængsel (fra livstid eller i 5-20 år, eller 10 dage – 5 år), anholdelse (1 dag – 1 måned), økonomiske sanktioner (150 – 15 000 EUR), bøde (29 - 590 EUR), indespærring i en ungdomsinstitution eller på et psykiatrisk hospital.

Supplerende straffe: fratagelse af borgerrettigheder, forbud mod at udøve et erhverv, offentliggørelse af dommen.

Sikkerhedsforanstaltninger: Forvaring af kriminelle, hvis det vurderes, at de ikke har strafansvar, indlæggelse af alkoholikere og stofmisbrugere på afvænningscentre, henvisning til jobcentre, forbud mod at bo i et bestemt område, udvisning af udenlandske statsborgere samt konfiskation af værdier.

Hvad er offerets rolle under retssagen?

Offeret deltager enten som part i retssagen eller som vidne. Som part i sagen (eller ”civilretlig part, som fremfører bevismateriale som modbevis”) deltager offeret for at opnå erstatning for svie og smerte. Hvis offeret er vidne, afgiver han/hun forklaring til støtte for anklageren.

Hvis offeret deltager som civilretlig part, skal han/hun angive dette, inden bevismaterialet fremlægges.

Sidste opdatering: 27/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website