Tiltalte i straffesager

Hvad er formålet med en efterforskning?

Formålet med en efterforskning er at indsamle og bevare bevismateriale og spor fra gerningsstedet.

Hvilke faser består en efterforskning af?

Forundersøgelse/strafferetlig forundersøgelse/strafferetlig efterforskning:

Anklageren fastslår under forundersøgelsen, om en anklage er velbegrundet, og om det er sandsynligt, at der er begået en forbrydelse.

Den strafferetlige forundersøgelse udføres primært i forbindelse med sager, hvor den mistænkte er taget på fersk gerning, eller hvis en udsættelse indebærer en umiddelbar risiko.

Der foretages kun en strafferetlig efterforskning, hvis der er tale om grov kriminalitet.

Anholdelse - frihedsbegrænsninger – varetægtsfængsling

Hvis den mistænkte er blevet taget på fersk gerning eller er anholdt højst en dag efter, at forbrydelsen er begået, kan vedkommende anholdes uden en arrestordre.

Hvis den mistænkte ikke er blevet taget på fersk gerning, er det nødvendigt med en arrestordre.

Den anholdte stilles for en anklager inden for 24 timer efter anholdelsen.

Frihedsbegrænsninger (f.eks. kaution, påbud om regelmæssigt at melde sig på en politistation, forbud mod at forlade landet) pålægges for at forhindre, at den tiltalte begår nye lovovertrædelser og sikre, at den tiltalte møder op til afhøringer hos politiet og møder for domstolen.

Varetægtsfængsling: Mistænkte kan varetægtsfængsles, hvis ovennævnte frihedsbegrænsninger er utilstrækkelige, og der er tale om mere grove forbrydelser. En varetægtsfængsling kan vare op til 18 måneder ved grov kriminalitet, 12 måneder for mindre grov kriminalitet og seks måneder for uagtsomt manddrab. Straffen afsones i et fængsel.

Sagsbehandling ved anklageafdelingen

Du kan henvende dig til denne afdeling for at få frihedsbegrænsningerne eller varetægtsfængslingen ophævet eller for at klage over uregelmæssigheder under procesforberedelsesfasen.

Hvem er ansvarlig for hver af disse faser?

Forundersøgelsen udføres af efterforskerne og anklageren.

Den strafferetlige forundersøgelse udføres af de samme personer som nævnt ovenfor, inklusive undersøgelsesdommeren. Den strafferetlige efterforskning eller afhøring udføres udelukkende af undersøgelsesdommeren.

Anklageafdelingen eller undersøgelsesdommeren udsteder arrestordren. Hvis den mistænkte pågribes på fersk gerning, har efterforskningerne, politiet samt alle borgere pligt til at anholde gerningsmanden. Begrænsningerne af den personlige frihed og varetægtsfængsling beordres af undersøgelsesdommeren med samtykke fra anklageren og anklageafdelingen.

Sagen behandles ved anklageafdelingen af domstolsråd, der består af tre medlemmer, og med tilstedeværelse af anklageren.

Mine rettigheder under efterforskningen

Få mere at vide om dine rettigheder under efterforskningen ved at klikke på nedenstående link.

Forundersøgelse/strafferetlig forundersøgelse/strafferetlig efterforskning (1)

Hvad er formålet med disse procedurer?

Forundersøgelsen har til formål at give anklageren mulighed for at fastsætte, om anklagen er begrundet og indlede en straffesag.

Den strafferetlige forundersøgelse udføres primært i forbindelse med sager, hvor den mistænkte er taget på fersk gerning, eller hvis en udsættelse indebærer en umiddelbar risiko (hvis f.eks. fodaftryk eller fingeraftryk kan gå tabt osv.).

Der foretages kun en strafferetlig efterforskning, hvis der er tale om grov kriminalitet eller grove lovovertrædelser. Den strafferetlige forundersøgelse og den strafferetlige efterforskning udføres for at indsamle og bevare bevismateriale samt spor efter forbrydelsen.

Hvem er den ansvarlige i denne fase?

Forundersøgelsen udføres af efterforskerne og anklageren.

Den strafferetlige forundersøgelse udføres af de samme personer som nævnt ovenfor, inklusive undersøgelsesdommeren.

Den strafferetlige efterforskning udføres udelukkende af undersøgelsesdommeren.

Forundersøgelsen og den strafferetlige forundersøgelse overvåges af anklageren ved domstolen for mindre grov kriminalitet, og den strafferetlige efterforskning overvåges af anklageren ved appeldomstolen.

Skal procedurerne finde sted inden for bestemte tidsfrister?

Forundersøgelsen varer 4-8 måneder. Den strafferetlige efterforskning varer højst 18 måneder. En eventuel supplerende efterforskning varer 3-5 måneder.

Disse tidsfrister kan være længere i store byer. Det medfører ingen sanktioner, hvis disse tidsfrister overskrides.

Tidsfristen for at afgive forklaring i forundersøgelsesfasen og for at fremføre et anbringende under forundersøgelsen og efterforskningen er mindst 48 timer med mulighed for forlængelse.

Hvis tidsfristen for de to førstnævnte procedurer overskrides, medfører det ingen sanktioner. Hvis tidsfristen i forbindelse med en strafferetlig efterforskning ikke overholdes, har undersøgelsesdommeren imidlertid ret til at udstede en kendelse om, at den tiltalte bringes for retten med tvang, og/eller en arrestordre.

I hvilken udstrækning bliver jeg underrettet om, hvad der sker?

Så snart du indkaldes til at deltage i ovennævnte procedurer, har du ret til:

 • at bede om en fotokopi, som du selv betaler for, af alle relevante juridiske dokumenter fra den relevante efterforsker, herunder en beskrivelse af anklagepunkterne
 • at bede om en tidsfrist på mindst 48 timer og
 • at udpege en advokat.

Får jeg stillet en tolk til rådighed, hvis jeg ikke taler sproget?

Ja. Tolken oversætter dit vidneudsagn for efterforskerne samt deres spørgsmål.

I hvilken fase har jeg ret til at tale med en advokat?

Du kan ved dit første møde med en efterforsker bede om at få tilkaldt din advokat eller bede om at få lov til selv at ringe til advokaten. Du har også ret til at nægte at afgive forklaring, inden din advokat ankommer.

Myndighederne har kun pligt til at sikre, at du har en tolk til rådighed under afhøringen. Hvis du derudover har behov for en tolk, må du selv arrangere det med din advokat.

Er jeg forpligtet til at lade mig repræsentere af en advokat? Kan jeg selv vælge min advokat?

Det er kun obligatorisk i forbindelse med grove forbrydelser. Du kan selv vælge advokat. Hvis du imidlertid ikke har en advokat, og der er tale om en grov forbrydelse, beskikker undersøgelsesdommeren en advokat for dig under efterforskningen.

Vil jeg blive bedt om at afgive oplysninger? Skal jeg afgive oplysninger?

Du kan blive udspurgt om anklagepunkterne. Du har ret til ikke at udtale dig og til ikke at skade din egen sag. Du kan nægte at svare på spørgsmål, som kan skade din sag.

Har jeg ret til at kontakte et familiemedlem eller en ven?

Du har ret til at ringe til din familie eller venner. Du har også ret til at få besøg af din familie og i særlige tilfælde af dine venner.

Kan jeg få lægehjælp, hvis jeg har brug for det?

Hvis du har et helbredsproblem, kan du bede om at blive tilset af en læge.

Kan jeg kontakte ambassaden i mit hjemland?

Ja, du har ret til at kontakte din ambassade.

Jeg er fra et andet land. Skal jeg være i Grækenland under efterforskningen?

Nej.

Kan jeg deltage via videokonference?

Græsk lovgivning giver ikke mulighed for at deltage via videokonference.

Kan jeg blive sendt tilbage til mit hjemland?

Du kan ikke hjemsendes i denne fase.

Under hvilke omstændigheder kan jeg blive varetægtsfængslet eller løsladt?

Du vil blive varetægtsfængslet, hvis der er stærke indicier for, at du har begået grove lovovertrædelser og

 • du ikke har en kendt adresse i Grækenland
 • du har gjort anstalter til at forlade landet
 • du tidligere er flygtet fra retsforfølgelse
 • du har en dom for at flygte fra fængslet, hjælpe en fange med at flygte eller overtræde bopælsrestriktioner samt, hvis
 • der er grund til at formode, at du vil flygte
 • du har tidligere domme, som giver grund til at formode, at du vil begå nye forbrydelser.

Du kan også blive pålagt frihedsbegrænsninger, eller du kan blive løsladt.

Hvilke rettigheder/pligter har jeg?

Du har ret til at få tid til at læse retsakterne og til at udpege op til to advokater. Du skal møde personligt op til efterforskningen, da det ikke er nok, at kun din advokat er til stede.

Hvis undersøgelsesdommeren beslutter, at du skal varetægtsfængsles, kan du inden for fem dage appellere til anklageafdelingen. Du kan også appellere direkte til undersøgelsesdommeren eller til anklageafdelingen for at ansøge om, at din varetægtsfængsling ophæves eller erstattes af andre restriktioner.

Har jeg ret til at forlade landet under efterforskningen?

Ja, hvis du ikke er pålagt restriktioner, som forbyder det.

Ransagninger, fingeraftryk og dna

Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder under #No4Ransagninger, fingeraftryk og dna (4)

Kan jeg appellere?

Hvis du mener, der er sket uregelmæssigheder i forbindelse med en handling under forberedelsen af straffesagen, kan du appellere til anklageafdelingen for at få ophævet handlingen og genoptaget forberedelsen.

Kan jeg erklære mig skyldig i alle eller nogle af anklagepunkterne inden retssagen?

Du kan tilstå på ethvert tidspunkt forud for retssagen. Du kan også tilbagekalde en tilståelse. Ligegyldigt hvad du vælger, er det op til domstolen at vurdere din tilståelse.

Kan tiltalen ændres inden retssagen?

Tiltalen kan ikke ændres. Der er kun mulighed for at få ændret formuleringen, så den bliver så nøjagtig som muligt. Der kan ikke tilføjes nye anklagepunkter.

Kan jeg blive sigtet for en lovovertrædelse, som jeg allerede er blevet sigtet for i en anden medlemsstat?

Du kan blive sigtet, hvis lovovertrædelsen er begået i et andet land mod en græsk statsborger, og der ifølge græsk lovgivning er tale om en grov forbrydelse eller grov lovovertrædelse. Hvis der er tale om grove forbrydelser, gælder græsk lovgivning for alle, uagtet hvilke love der er gældende i det land, hvor forbrydelsen begås.

Får jeg oplysninger om de personer, der har vidnet imod mig?

Du har ret til disse oplysninger, idet du har adgang til alle dokumenter i retsakterne, hvilket også omfatter vidneforklaringer. Du kan få oplysningerne før og efter udarbejdelsen af dit forsvar.

Får jeg oplysninger om andet bevismateriale imod mig?

Efterforskeren har pligt til at udlevere fotokopier af retsakterne til dig samt vise dig alt relevant materiale, inden du afgiver din egen forklaring.

Kan jeg blive afkrævet oplysninger om min straffeattest?

Undersøgelsesdommeren får tilsendt din straffeattest som led i den strafferetlige efterforskning.

Anholdelse/frihedsbegrænsninger/varetægts­fængsling (2)

Hvorfor indføres disse foranstaltninger?

Hvis lovovertræderen er blevet taget på fersk gerning, har en anholdelse til formål at sikre, at vedkommende kan retsforfølges. I andre tilfælde har anholdelse, varetægtsfængsling og indførelse af begrænsninger af bevægelsesfriheden til formål at sikre, at den tiltalte møder op for efterforsknings- og retsmyndighederne.

Hvem er ansvarlig?

Anklageafdelingen eller undersøgelsesdommeren udsteder arrestordren. Ordre til varetægtsfængsling og indførelse af frihedsbegrænsninger kommer fra samme sted. Hvis gerningsmanden er taget på fersk gerning, kan både efterforskerne og politiet foretage en anholdelse.

Skal procedurerne finde sted inden for bestemte tidsfrister?

Du skal stilles for en anklager inden for 24 timer, efter at du er anholdt. Hvis denne tidsfrist ikke overholdes, har det ingen konsekvenser for dig. Der er også en tidsfrist for kravet om at møde regelmæssigt op hos politiet. Hvis du ikke overholder denne tidsfrist, kan dette krav erstattes af en varetægtsfængsling.

I hvilken udstrækning bliver jeg underrettet om, hvad der sker?

Hvis du tages på fersk gerning, skal betjentene fortælle dig, hvorfor du anholdes, så snart de foretager anholdelsen. Hvis du stilles for en undersøgelsesdommer, vil du blive oplyst om alle anklagepunkter imod dig. Det samme er gældende, hvis du bliver pålagt frihedsbegrænsninger eller varetægtsfængsles.

Inden der træffes beslutning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes mod dig, bør du have modtaget alle relevante juridiske dokumenter fra undersøgelsesdommeren.

Får jeg stillet en tolk til rådighed, hvis jeg ikke taler sproget?

Du skal straks gøre opmærksom på, at du ikke taler sproget og bede om en tolk. Tolken oversætter alt hvad du siger, alle spørgsmål, du bliver stillet, og alle dokumenter, som du får fremlagt.

I hvilken fase har jeg ret til at tale med en advokat?

Hvis du anholdes, kan du bede om, at din advokat straks underrettes om anholdelsen, eller om at foretage et telefonopkald. Du har endvidere ret til at nægte at besvare spørgsmål, hvis din advokat ikke møder op.

Hvis du ikke kender en advokat, kan du kontakte din ambassade eller den lokale advokatsammenslutning. Det er ikke efterforskningsmyndighedernes, men dit eget ansvar at skaffe en tolk, så du kan kommunikere med din advokat. Hvis du er blevet pålagt frihedsbegrænsninger eller varetægtsfængslet, skal du først tale med din advokat. Advokaten vil repræsentere dig og være til stede under den strafferetlige efterforskning.

Skal jeg være repræsenteret af en advokat? Kan jeg selv vælge min advokat?

Det er kun obligatorisk i forbindelse med grove forbrydelser. Du har ret til selv at vælge en advokat. Hvis du imidlertid ikke har en advokat, og der er tale om en grov forbrydelse, vil du få beskikket en advokat under efterforskningen, hvis du anmoder om det.

Er der grænser for, hvilke oplysninger jeg skal afgive? Skal jeg afgive alle oplysninger, jeg bliver bedt om?

Du vil blive udspurgt om anklagepunkterne. Du kan nægte at svare på spørgsmål, som kan skade din sag.

Har jeg ret til at kontakte et familiemedlem eller en ven?

Du har ret til at bede efterforskerne om lov til at kontakte familie eller venner.

Kan jeg få lægehjælp, hvis jeg har brug for det?

Ja, hvis du har helbredsproblemer.

Kan jeg kontakte min ambassade, hvis jeg er fra et andet land?

Ja, du har ret til at kontakte din ambassade.

Jeg er fra et andet land. Skal jeg være til stede under efterforskningen?

Du er ikke forpligtet til det, medmindre der skal foretages en kropsvisitering.

Kan jeg deltage via videokonference?

Lovgivningen giver endnu ikke mulighed for at foretage en efterforskning af en lovovertrædelse via videokonference.

Kan jeg blive sendt tilbage til mit hjemland?

Du kan ikke hjemsendes i denne fase.

Under hvilke omstændigheder kan jeg blive varetægtsfængslet eller løsladt?

Du kan blive varetægtsfængslet, hvis undersøgelsesdommeren og anklageren er enige om det, eller hvis anklageafdelingen beordrer det. Du vil blive varetægtsfængslet, hvis der er stærke indicier for, at du har begået grove lovovertrædelser og:

 • du ikke har en kendt adresse i Grækenland
 • du har gjort anstalter til at forlade landet
 • du tidligere er flygtet fra retsforfølgelse
 • du har en dom for at flygte fra fængslet, hjælpe en fange med at flygte eller overtræde bopælsrestriktioner samt, hvis
 • der er grund til at formode, at du vil flygte
 • du er tidligere dømt.

Du kan også blive pålagt frihedsbegrænsninger, eller du kan blive løsladt.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Du har ret til at få tid til at læse retsakterne og til at udpege op til to advokater. Hvis undersøgelsesdommeren beslutter, at du skal varetægtsfængsles, kan du inden for fem dage appellere denne beslutning til anklageafdelingen. Du kan også appellere direkte til undersøgelsesdommeren eller til anklageafdelingen for at ansøge om, at din varetægtsfængsling ophæves eller erstattes af frihedsbegrænsninger.

Har jeg ret til at forlade landet under efterforskningen?

Du kan forlade landet, når du ikke længere er anholdt, og du ikke har fået forbud mod at forlade Grækenland.

Ransagninger, fingeraftryk og dna

Du kan læse mere om ransagninger under afsnittet Ransagninger, fingeraftryk og dna (4).

Kan jeg appellere?

Hvis du mener, der er forekommet uregelmæssigheder i forbindelse med en handling under forberedelsen af straffesagen, kan du appellere til anklageafdelingen for at få ophævet handlingen og genoptaget forberedelsen.

Kan jeg erklære mig skyldig i alle eller nogle af anklagepunkterne inden retssagen?

Du har ret til at tilstå, og din tilståelse bør ikke medføre hverken positive eller negative retlige konsekvenser for dig.

Kan tiltalen ændres inden retssagen?

Tiltalen kan ikke ændres. Der er kun mulighed for at få ændret formuleringen, så den bliver så nøjagtig som muligt. Der kan ikke tilføjes nye anklagepunkter.

Kan jeg blive sigtet for en lovovertrædelse, som jeg allerede er blevet sigtet for i en anden medlemsstat?

Du kan blive sigtet, hvis lovovertrædelsen blev begået i et andet land mod en græsk statsborger. Hvis der er tale om grove forbrydelser, gælder græsk lovgivning for alle, uagtet hvilke love der er gældende i det land, hvor forbrydelsen begås.

Får jeg oplysninger om de personer, der har vidnet imod mig?

Ja. Så snart du anholdes og den strafferetlige forundersøgelse eller efterforskning indledes, skal du have oplysninger om vidnerne, inden du selv afgiver forklaring.

Får jeg oplysninger om andet bevismateriale imod mig?

Efterforskeren har pligt til at udlevere fotokopier af alle retsakterne til dig, inden du afgiver forklaring.

Kan jeg blive afkrævet oplysninger om min straffeattest?

Nej. Disse oplysninger indhentes hos den relevante afdeling.

Sagsbehandling ved anklageafdelingen (3)

Hvad er formålet med denne procedure?

Anklageafdelingen er den kompetente retsmyndighed i forbindelse med forberedelserne, inden sagen bringes for retten. Den fører tilsyn med, at efterforskningsembedsmændenes handlinger er berettigede, afgør om den tiltalte skal varetægtsfængsles, om den tiltalte skal pålægges frihedsbegrænsninger, samt træffer afgørelse om andre følsomme spørgsmål, som kan påvirke forundersøgelsesprocedurerne, og afgør, om den tiltalte skal bringes for retten eller løslades.

Hvem er den ansvarlig i denne fase?

Anklageafdelingen består af tre dommere og behandler sager for domstolen for mindre grov kriminalitet, appeldomstolen og kassationsretten.

Skal procedurerne finde sted inden for bestemte tidsfrister?

Ja, der er tidsfrister, og hvis du ikke overholder dem, kan du ikke udøve dine rettigheder.

I hvilken udstrækning bliver jeg underrettet om, hvad der sker?

Du kan få oplysninger om udviklingen i din sag hos domstolsrådets sekretariat og vil blive underrettet om alle beslutninger, der træffes.

Får jeg stillet en tolk til rådighed, hvis jeg ikke taler sproget?

Hvis du skal møde op for domstolsrådet, har du ret til en tolk.

l hvilken fase har jeg ret til at tale med en advokat?

Du har ret til juridisk bistand og kan tale med din juridiske rådgiver i alle faser af sagsbehandlingen. Det er op til dig eller din advokat at sørge for tolkning, hvis der er behov for det.

Skal jeg repræsenteres af en advokat? Kan jeg selv vælge min advokat?

Det er ikke obligatorisk. Hvis du ønsker det, kan du enten repræsentere dig selv eller lade dig repræsentere af din advokat. Du har ret til selv at vælge advokat, medmindre du får en beskikket.

Er der grænser for, hvilke oplysninger jeg skal afgive? Skal jeg besvare alle spørgsmål?

Du kan blive bedt om at afgive oplysninger om den forbrydelse, som du er anklaget for. Du har ret til ikke at udtale dig og til ikke at skade din egen sag. Du kan nægte at svare på spørgsmål, som kan skade din sag.

Har jeg ret til at kontakte et familiemedlem eller en ven?

Ja. Hvis du er varetægtsfængslet, kan du tale med familie eller venner i besøgstiden.

Kan jeg få lægehjælp, hvis jeg har brug for det?

Ja, hvis du har helbredsproblemer.

Kan jeg kontakte ambassaden i mit hjemland, hvis jeg er fra et andet land?

Ja, du har ret til at kontakte din ambassade.

Jeg er fra et andet land. Skal jeg være til stede under efterforskningen?

Kun hvis du beder om det, og domstolen giver tilladelse til det.

Kan jeg deltage via videokonference eller lign.?

Lovgivningen giver endnu ikke mulighed for at foretage en efterforskning via videokonference.

Kan jeg blive sendt tilbage til mit hjemland?

Du kan ikke hjemsendes i denne fase.

Kan jeg blive varetægtsfængslet eller løsladt? Under hvilke omstændigheder?

Du vil blive varetægtsfængslet, hvis anklageafdelingen beordrer det. Du kan også blive pålagt frihedsbegrænsninger, eller du kan blive løsladt.

Har jeg ret til at forlade landet under efterforskningen?

Du kan forlade landet, når du ikke længere er anholdt, og du ikke har fået forbud mod at forlade Grækenland.

Kan jeg blive bedt om at afgive fingeraftryk, prøver af mit genetiske materiale (dna) (f.eks. hår, spyt) eller andre kropsvæsker?

Ja, hvis anklageafdelingen beordrer det.

Kan jeg blive kropsvisiteret?

Ikke på domstolsrådets ordre, men muligvis af efterforskerne eller de embedsmænd, der forestår forundersøgelsen. Hvis det er tilfældet, kan du bede om, at din advokat er til stede under visiteringen.

Kan mit hjem, virksomhedslokaler, bil eller anden ejendom blive ransaget?

Der kan ikke foretages ransagninger af denne art i sager, der involverer domstolsrådet.

Kan jeg appellere?

Du har mulighed for at appellere afgørelser fra rådet.

Kan jeg erklære mig skyldig i alle eller nogle af anklagepunkterne inden retssagen?

Du har ret til at tilstå, hvilket du kan gøre ved at fremsende en skriftlig erklæring med din tilståelse til rådet. En sådan erklæring er bindende og kan påvirke domstolens afgørelse.

Kan tiltalen ændres inden retssagen?

Tiltalen kan ikke ændres. Der er kun mulighed for at få ændret formuleringen, så den bliver så nøjagtig som muligt. Der kan ikke tilføjes nye anklagepunkter.

Kan jeg blive sigtet for en lovovertrædelse, som jeg allerede er blevet sigtet for i en anden medlemsstat?

Du kan blive sigtet, hvis lovovertrædelsen blev begået mod en græsk statsborger. Hvis der er tale om grove forbrydelser, gælder græsk lovgivning for alle, uagtet hvilke love der er gældende i det land, hvor forbrydelsen begås.

Får jeg oplysninger om de personer, der har vidnet imod mig?

Ja, du kan få oplysninger både under og inden denne fase. Du har ret til oplysninger om alle enkeltheder i retsakterne.

Kan der blive stillet krav om udlevering af oplysninger om min straffeattest?

Nej. Disse oplysninger indhentes hos den relevante afdeling.

Ransagninger, fingeraftryk og dna (4)

Kan jeg blive bedt om at afgive fingeraftryk, prøver af mit genetiske materiale (dna) (f.eks. hår, spyt) eller andre kropsvæsker?

Hvis du anholdes, vil du blive bedt om at afgive dine fingeraftryk, hvilket du ikke kan afvise. Du er også forpligtet til at afgive en dna-test, hvis der er stærke indicier på, at du har begået en grov forbrydelse. Hvis dna-testen er positiv, har du ret til at bede om, at der tages en ny test. Hvis du ikke beder om en ny test, destrueres det genetiske prøvemateriale.

Kan jeg blive kropsvisiteret?

Du kan blive kropsvisiteret, hvis efterforskningslederen mener, at det er nødvendigt. Visiteringen må ikke være krænkende for dig og skal foretages i et aflukket rum. Hvis du er kvinde, skal kropsvisiteringen foretages af en kvinde. Hvis du bliver bedt om at udlevere en bestemt genstand eller et bestemt dokument, og du udleverer det ønskede, vil du ikke blive kropsvisiteret.

Kan mit hjem, virksomhedslokaler, bil eller anden ejendom blive ransaget?

Dit hjem kan blive ransaget, hvis ransagningen foretages af en embedsmand ved kriminalpolitiet og en efterforsker som led i en efterforskning eller en forundersøgelse. Biler ransages, hvis der foreligger en stærk mistanke om, at der er begået en kriminel handling, eller hvis det er absolut nødvendigt.

Sidste opdatering: 27/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website