Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Dette informationsblad indeholder oplysninger om efterforskningen, som indledes med, at de retshåndhævende myndigheder foretager de første undersøgelser, og afsluttes med, at anklagemyndigheden rejser tiltale eller indstiller sagen.

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilke stadier indgår i en politiefterforskning?

De retshåndhævende myndigheder (anklagemyndighed eller politi) indleder en efterforskning mod dig, hvis der er en konkret mistanke om, at du har begået en lovovertrædelse. Under efterforskningen skal det afklares, om mistanken mod dig er begrundet eller ej. Derfor skal det også undersøges, om der foreligger formildende omstændigheder. Hvis anklagemyndigheden anser mistanken for begrundet, rejser den tiltale (eller beder om bødevedtagelse).

Politi og anklagemyndighed kan anvende forskellige efterretningsmidler. Hvilken foranstaltning der anvendes på hvilket tidspunkt, afhænger af det konkrete tilfælde. Du kan f.eks. blive anholdt straks efter et strafbart forhold. Efter anholdelsen kan der ske varetægtsfængsling.

Efterforskningsmidler, der er til skade for dig, kan du – også efterfølgende – indbringe for retten.

Der foretages eventuelt også søgning på oplysninger vedrørende tidligere efterforskninger og domfældelser. Nærmere oplysninger i denne forbindelse findes her.

Mine rettigheder i forbindelse med efterforskningen

Under hele efterforskningen har du ret til at få bistand fra en advokat. Oplysninger om, hvordan du finder og betaler for advokatbistand, finder du her. Hvis du ikke behersker tysk, skal du på anmodning have beskikket en tolk til samtalerne med din forsvarer.

Du har ikke ret til at se sagens akter. Du kan dog få oplysninger fra sagsakterne, hvis det ikke vil bringe efterforskningen i fare eller være i strid med tredjemands rettigheder. Efter efterforskningens afslutning skal din forsvarer have adgang til sagens akter. Inden da er dette kun muligt, hvis det ikke vil bringe undersøgelsens formål i fare.

Oplysninger vedrørende dine rettigheder, hvis et af følgende efterforskningsmidler anvendes over for dig, findes i disse underblade:

Hvad gælder der under efterforskningen, hvis jeg er statsborger i et andet land?

Under en igangværende efterforskning har du generelt lov til at forlade Tyskland. Situationen er kun anderledes, hvis du er anholdt, eller du i tilfælde af, at fuldbyrdelsen af en fængslingskendelse er blevet udsat, f.eks. har fået pålagt ikke at forlade det sted, hvor du bor, uden rettens tilladelse.

Hvis du ved, at der er indledt en efterforskning mod dig, bør du sikre, at anklagemyndigheden og retten kan få fat på dig pr. post.

Du kan på ethvert tidspunkt under efterforskningen henvende dig til dit hjemlands konsulat.

Afhøring af tiltalte (1)

Hvis du er mistænkt for at have begået en lovovertrædelse, vil politi eller anklagemyndighed afhøre dig om anklagen for at give dig mulighed for at forklare dig. I visse tilfælde kan du på anklagemyndighedens anmodning blive afhørt af en dommer.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver indkaldt til afhøring?

Hvis du bliver indkaldt til afhøring af anklagemyndigheden eller en ret, skal du møde op. Hvis du ikke møder op, kan du tvangsfremstilles. Du behøver ikke at efterkomme en indkaldelse fra politiet til afhøring.

Hvad får jeg at vide inden afhøringen?

Inden afhøringen påbegyndes, skal du oplyses om, hvilken lovovertrædelse du er mistænkt for, og hvilke straffebestemmelser du angiveligt har overtrådt. Derudover skal du også informeres om, at du har ret til at forholde dig tavs, at du allerede inden afhøringen kan stille spørgsmål til en forsvarer, og at du kan bede om bevisførelse til støtte for dig.

Vil jeg få en tolk, hvis jeg ikke taler sproget?

Hvis du ikke behersker tysk tilstrækkeligt, anvendes en tolk; dette koster dig ikke noget. Tolken er til stede under hele afhøringen og oversætter spørgsmålene, dine svar og den skriftlige afhøringsprotokol.

Kan jeg tale med en advokat?

Som mistænkt har du på ethvert tidspunkt og også inden afhøringen ret til at tale med en forsvarer alene eller under tilstedeværelse af en tolk. Når du afhøres af anklagemyndigheden eller en dommer, må din forsvarer være til stede, men ikke i forbindelse med en afhøring hos politiet.

Vil jeg blive bedt om at give oplysninger? Bør jeg giver oplysninger?

Senest inden afslutningen af efterforskningen skal politiet eller anklagemyndigheden afhøre dig, medmindre sagen bliver indstillet. I simple sager kan spørgsmålene også være skriftlige.

Ved afhøringen (også hvis den foregår skriftligt) er du forpligtet til at give personoplysninger, bl.a. for-, efter- og fødenavn, fødselssted og ‑dato, civilstand, erhverv, bopæl og nationalitet.

Du er dog ikke forpligtet til at udtale dig om sigtelsen og give oplysninger i sagen. Om og i hvilket omfang du udtaler dig, bestemmer du selv – eventuelt efter samråd med din forsvarer.

Hvad sker der, hvis jeg siger noget, som kan være til skade for min sag?

Alt, hvad du siger under afhøringen, bliver nedskrevet. Hvis du siger noget, der kan være til skade for dig selv, får den ret, der efter tiltalerejsning skal dømme lovovertrædelsen, også kendskab hertil. Selv hvis du skulle forholde dig tavs eller trække dine udtalelser tilbage, kan retten lade dine tidligere udtalelser indgå i vurderingen.

Vil man under afhøringen give mig oplysninger om resultaterne af efterforskningen?

Den retshåndhævende myndighed kan frit bestemme, hvad den fortæller dig om resultaterne af efterforskningen. Det er dog ikke tilladt at give dig vildledende oplysninger.

Hvilke metoder må ikke anvendes?

Du må under afhøringen ikke mishandles eller på anden måde påvirkes fysisk. Man må hverken true dig eller stille dig en ulovlig fordel i udsigt. Udtalelser, der er fremsat i strid med disse forbud, må ikke anvendes, heller ikke hvis du går med til det.

Yderligere oplysninger

Bestemmelserne om afhøring findes i §§ 136, 136 a og 163 a i strafferetsplejeloven.

Identitetsundersøgelse/fysisk undersøgelse/blodprøvetagning osv. (2)

Oplysninger om retsmidler i forbindelse med disse foranstaltninger findes her.

Hvad forstås der ved identitetsundersøgelse? Hvornår foretages den?

En identitetsundersøgelse omfatter først og fremmest identifikationsforanstaltninger, som anvendes til at bevise din skyld eller uskyld i en verserende straffesag. Til dette formål må der tages fotos og registreres finger- eller håndfladeaftryk eller særlige fysiske træk, f.eks. tatoveringer.

Identitetsundersøgelsen i forbindelse med straffesagen må pålægges af retten, anklagemyndigheden og politiet. Den foretages normalt af politiet.

Identitetsundersøgelsen må gennemføres med tvangsmidler. Politiet kan f.eks. fastholde dig og strække dine arme og fingre for at tage fingeraftryk af dig.

Kan der også foretages en identitetsundersøgelse, hvis den ikke er nødvendig på nuværende tidspunkt (f.eks. fordi det allerede er klart, at jeg er gerningsmanden)?

Der kan også foretages en identitetsundersøgelse med henblik på fremtidige straffesager; i det tilfælde tjener den ikke som bevis i den aktuelle straffesag, men foretages forebyggende for at sikre identifikationskendetegn til opklaringen af andre, fremtidige straffesager. Der skal derfor være holdepunkter for, at det kan forventes, at der også i fremtiden vil blive ført straffesager mod dig.

Kan der foretages kropsvisitering?

For at fastslå faktiske omstændigheder, der er af betydning for en straffesag som beviser, kan det bestemmes, at der skal foretages en fysisk undersøgelse af dig.

I forbindelse med en simpel fysisk undersøgelse, som foretages af politiet, undersøges din krops beskaffenhed, eller om der er fremmelegemer i dine naturlige kropsåbninger. Hvis undersøgelsen kan krænke din blufærdighed, foretages den af en person af samme køn eller af en mandlig eller kvindelig læge. Du skal inden undersøgelsen have oplyst, at du på forlangende må medtage en person, du har tillid til, og at du i tilfælde af en berettiget interesse har ret til at vælge kønnet på den person, der foretager undersøgelsen. Du skal acceptere at blive undersøgt, men må ikke tvinges til at deltage aktivt i den.

Må man tage prøver af blod eller andre kropsvæsker eller dna-prøver (f.eks. i hår eller spyt) fra mig?

Man må også tage prøver af blod eller andre kropsvæsker fra dig, f.eks. for at påvise alkohol i blodet eller til en molekylærgenetisk undersøgelse for at sammenholde din dna-profil med spor fra gerningsstedet. Disse indgreb må kun foretages af en læge, men ikke af politiet. De udtagne prøver skal tilintetgøres, når der ikke længere er behov for dem til straffesagen. Det er dog tilladt at gemme din dna-profil i en database, hvis der er grund til at antage, at der også i fremtiden vil blive ført straffesager mod dig for en lovovertrædelse af væsentlig betydning.

Hvis du ikke indvilger i den fysiske undersøgelse eller dna-analysen, skal den pålægges af retten. I uopsættelige tilfælde, dvs. i hastetilfælde, har anklagemyndighed og politi også beføjelse til at træffe beslutning herom. Undersøgelseskendelsen kan også gennemføres med tvangsmidler.

Yderligere oplysninger

Identitetsundersøgelsen er reguleret i § 81b, den fysiske undersøgelse og blodprøvetagningen i §§ 81a og 81d og dna-analysen i §§ 81e, 81f og 81g i strafferetsplejeloven.

Ransagning/beslaglæggelse/aflytning (3)

Oplysninger om retsmidler i forbindelse med disse foranstaltninger findes her.

Kan min bolig, mine forretningslokaler eller min bil m.v. blive ransaget?

Hvis du er mistænkt for en lovovertrædelse, har anklagemyndigheden og politiet lov til at ransage din bolig og andre lokaler og også din bil, hvis der formodes at være beviser dér, eller du skal anholdes.

Principielt skal retten afsige kendelse om ransagningen. I uopsættelige tilfælde, dvs. i hastetilfælde, har anklagemyndighed og politi også lov til selv at træffe beslutning herom.

Du har lov til at være til stede under ransagningen. Du kan også give din forsvarer lov til at være til stede. Hvis der ikke er nogen dommer eller offentlig anklager til stede under ransagningen, bør om muligt to kommunale embedsmænd være til stede. Du kan dog give afkald på deres tilstedeværelse. Efter afslutningen af ransagningen skal du på anmodning have udleveret et dokument, som angiver grunden til ransagningen og den lovovertrædelse, du er mistænkt for.

Må ting, der tilhører mig, beslaglægges?

De retshåndhævende myndigheder kan beslaglægge genstande, hvis de er af betydning som beviser. Hvis du ikke frivilligt udleverer genstandene, kan disse beslaglægges. Beslaglæggelsen kræver principielt en retskendelse. I uopsættelige tilfælde, dvs. i hastetilfælde, kan anklagemyndighed og politi også træffe beslutning herom. Du kan på ethvert tidspunkt forelægge beslutningen for retten, dvs. også efter afslutningen af ransagningen.

Hvis der beslaglægges ting under en ransagning, skal du på anmodning have udleveret en fortegnelse over disse genstande.

Må mit kørekort også beslaglægges?

Du kan (udelukkende af retten) få inddraget førerretten midlertidigt, hvis tvingende grunde taler for, at retten i en efterfølgende dom vil frakende dig førerretten på grund af en færdselsovertrædelse. Dette er normalt tilfældet, hvis du har begået en lovovertrædelse som følge af kørsel med et motorkøretøj og derved har vist, at du er uegnet til at føre motorkøretøj. Rettens foreløbige inddragelse af førerretten virker som bekræftelse på rettens beslaglæggelse af kørekortet. Politiet eller anklagemyndigheden må i uopsættelige tilfælde beslaglægge dit kørekort, hvis tvingende grunde taler for, at du får frakendt førerretten.

Må jeg aflyttes?

Din telekommunikation (f.eks. via telefon) og de samtaler, du fører i din bolig, må overvåges og registreres under overholdelse af strenge betingelser; dette forudsætter dog en mistanke om alvorlige eller særlig alvorlige lovovertrædelser. Begge foranstaltninger kræver en retskendelse. Anklagemyndigheden kan også i uopsættelige tilfælde, dvs. i hastetilfælde, træffe beslutning om overvågningen af telekommunikationen. Du skal efterfølgende underrettes om overvågningsforanstaltningerne.

Yderligere oplysninger

Ransagning og beslaglæggelse er reguleret i §§ 102 ff. og 94 ff., den foreløbige inddragelse af førerretten (beslaglæggelse af kørekortet) i § 111a og aflytning i §§ 100a ff. i strafferetsplejeloven.

Anholdelse (4)

Anklagemyndigheden og politiet kan anholde dig foreløbigt, hvis du efter en lovovertrædelse pågribes på gerningsstedet eller forfølges og mistænkes for at ville flygte. Anklagemyndigheden og politiet må også anholde dig foreløbigt i uopsættelige tilfælde, dvs. i hastetilfælde, hvis betingelserne for en fængslingskendelse foreligger. Dette er tilfældet, hvis du er stærkt mistænkt for en lovovertrædelse, og der foreligger en bestemt fængslingsgrund. Fængslingskendelsen kan allerede foreligge ved anholdelsen eller skal på anklagemyndighedens anmodning udstedes af en dommer.

Der kan også ske anholdelse, når forskellige efterforskningsmidler skal gennemtvinges, f.eks. en afhøring eller en fysisk undersøgelse.

Hvis jeg bliver anholdt, får jeg så at vide hvorfor?

Ja, under alle omstændigheder. Hvis der er udstedt en fængslingskendelse mod dig, skal du have udleveret en kopi heraf ved anholdelsen.

Hvor længe må jeg tilbageholdes?

Hvis grunden til anholdelsen er en fængslingskendelse, der allerede er udstedt, eller der skal anmodes om, gælder disse tidsfrister.

Hvis du er blevet anholdt for at gennemtvinge efterforskningsmidler, skal disse gennemføres uden større forsinkelser, og du skal efterfølgende løslades. Den tilladte varighed afhænger af det konkrete tilfælde. En anholdelse må dog aldrig vare længere end til afslutningen på den dag, der følger efter anholdelsesdagen.

Viser det sig efter anholdelsen, at du endnu ikke har afsonet en frihedsstraf, du er blevet idømt, kan du fængsles i forbindelse med anholdelsen.

Må jeg tage kontakt til nogen?

Hvis du er blevet anholdt, har du på ethvert tidspunkt ret til at stille spørgsmål til en forsvarer, som du selv vælger. Du kan underrette en pårørende eller en person, du har tillid til, hvis det ikke vil bringe undersøgelsens formål i fare. Du kan også kræve at underrette dit hjemlands konsulat og give dette oplysninger.

Kan jeg blive tilset af en læge, hvis jeg har brug for det?

Du har ret til at kræve at blive undersøgt af en læge efter eget valg.

Hvad er en europæisk arrestordre, og hvordan skal jeg forhold mig i den forbindelse?

En europæisk arrestordre anvendes i forbindelse med anholdelse og overførsel af en person, der er eftersøgt i hele EU, med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning. Hvis der er udstedt en europæisk arrestordre mod dig, kan du derfor anholdes i én medlemsstat og overføres til den udstedende medlemsstat.

Efter anholdelsen i Tyskland på grundlag af en europæisk arrestordre bliver du først afhørt af den nærmeste byret om dine personlige forhold og eventuelle indsigelser mod udleveringen. Oberlandesgericht træffer afgørelse om dine indsigelser.

Du har på et hvilket som helst tidspunkt under sagen ret til bistand.

Hvis du er indforstået med udleveringen, gennemføres denne øjeblikkeligt (såkaldt forenklet udleveringsprocedure). Du bliver endvidere informeret om muligheden for at give afkald på anvendelse af specialitetsreglen. Hvis du gør dette, kan du i den udstedende stat også retsforfølges for andre straffesager, der er rejst mod dig dér, og som ikke er omfattet af den europæiske arrestordre. Samtykket til den forenklede udleveringsprocedure og/eller afkaldet på anvendelse af specialitetsreglen er uigenkaldeligt.

Hvis du ikke giver dit samtykke, afsiger Oberlandesgericht inden 60 dage endelig afgørelse om udleveringen. Der kan ikke gøres indsigelse med denne afgørelse.

Nærmere oplysninger findes her og her.

Varetægtsfængsling (5)

Hvornår skal fængslingskendelsen forkyndes over for mig?

Hvis du blev anholdt på grundlag af en fængslingskendelse, skal du have udleveret fængslingskendelsen ved anholdelsen. Hvis du blev foreløbigt anholdt, skal du senest dagen efter anholdelsen fremstilles for retten. Udsteder retten en fængslingskendelse mod dig, forkynder den denne for dig. Udsteder retten ingen fængslingskendelse, skal du løslades.

Hvornår bliver jeg varetægtsfængslet?

Der kan afsiges kendelse om varetægtsfængsling, hvis du er stærkt mistænkt for en lovovertrædelse, og der foreligger en fængslingsgrund. Fængslingsgrunde kan være særlig alvorlige lovovertrædelser, flugt, flugtfare, gentagelsesfare og fare for, at du forhindrer efterforskningen af lovovertrædelsen, f.eks. ved at tilintetgøre beviser eller forsøge at påvirke vidner. Der kan antages at foreligge flugtfare, hvis du hverken har fast bopæl, fast arbejde eller nære sociale relationer.

Hvad kan jeg stille op over for en varetægtsfængslingskendelse?

Du kan indbringe kendelsen om varetægtsfængsling for en højere ret. I stedet for dette kan du også bede om en fængslingsprøvelse, som foretages af den ret, der har udstedt fængslingskendelsen. Ud over anmodningen om fængslingsprøvelse kan der imidlertid ikke indgives klage.

Hvor længe skal jeg være varetægtsfængslet?

Varetægtsfængslingen kan vare indtil straffesagens afslutning. Den afsluttes tidligere, hvis fængslingskendelsen ophæves, eller afsoningen af varetægtsfængslingen suspenderes. Suspensionen af varetægtsfængslingen kan bl.a. knyttes til den betingelse, at du betaler et beløb som sikkerhedsstillelse eller regelmæssigt melder dig hos politiet.

Efter seks måneder må varetægtsfængslingen kun opretholdes på bestemte betingelser, der skal undersøges af anklagemyndigheden og retten på eget initiativ (særlig vanskelighed eller særlig omfattende efterforskning eller en anden vigtig grund).

Hvad får jeg at vide, hvis jeg bliver anholdt?

Hvis du bliver anholdt, skal du på et sprog, du forstår, informeres om, at du

  • straks, og senest dagen efter pågribelsen, skal fremstilles for retten
  • har ret til at udtale dig om sigtelsen og ikke give oplysninger i sagen
  • har ret til at bede om bevisførelse til støtte for dig og ikke give oplysninger i sagen
  • på ethvert tidspunkt, også allerede inden afhøringen, kan stille spørgsmål til en forsvarer, som du selv vælger
  • har ret til at kræve at blive undersøgt af en læge efter eget valg og
  • kan underrette en pårørende eller en person, du har tillid til, hvis det ikke vil bringe undersøgelsens formål i fare.

Du skal informeres om, at du kan kræve at få gratis tolkebistand og underrette dit hjemlands konsulat, som du også kan give oplysninger. Derudover skal du under rettens afhøring gøres opmærksom på belastende omstændigheder. Du skal have lejlighed til at imødegå grundlaget for mistanken og varetægtsfængslingen og fremhæve de forhold, der taler til din fordel. Endelig skal du informeres om din ret til kære af fængslingskendelsen og fængslingsprøvelse.

Kan jeg under fængslingen få besøg, modtage post, gå i mit eget tøj osv.?

Der er principielt mulighed for at få besøg og modtage post under varetægtsfængslingen. Der kan dog fastsættes begrænsninger. Således kan det eksempelvis bestemmes, at der skal gives tilladelse til besøg og telekommunikation. Det kan bestemmes, at besøg, telekommunikation samt breve og pakker skal overvåges, eller at overdragelsen af genstande under besøg kræver tilladelse. Du kan klage over dette. Skriftlig og mundtlig korrespondance med din forsvarer er derimod principielt tilladt uden begrænsninger. Endvidere gælder der i de enkelte delstater forskellige love vedrørende gennemførelse af varetægtsfængsling.

Tiltale (6)

Giver efterforskningen mod dig tilstrækkelig anledning til at indlede offentlig retsforfølgning, rejser anklagemyndigheden tiltale eller beder den kompetente ret om en bødevedtagelse. I modsat fald indstiller den sagen. I anklageskriftet sammenfatter anklagemyndigheden, hvilken lovovertrædelse du er tiltalt for, hvilken straffebestemmelse du angiveligt har overtrådt, og hvilke beviser der foreligger.

Hvad betyder det, hvis retten rejser tiltale mod mig?

Retten undersøger i en mellemliggende procedure, om den vil indlede hovedforhandlingen. I den forbindelse fremsender den anklageskriftet til dig. Samtidig opfordrer den dig til inden for en bestemt frist at meddele, om der kan føres beviser til støtte for dig, eller om du ønsker at gøre indsigelse mod indledningen af hovedforhandlingen.

Under den fremskyndede procedure behandles tiltalen anderledes; nærmere oplysninger herom findes her.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke forstår anklageskriftet, fordi jeg ikke behersker tysk?

Hvis du modtager et anklageskrift på et sprog, du ikke forstår, kan du få det oversat gratis og fremsendt igen.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg mener, at anklageskriftet er forkert?

Inden for den frist, som retten har fastsat, kan du meddele, af hvilke grunde du finder anklageskriftet forkert. Du kan også bede om, at der føres beviser, som efter din opfattelse er til støtte for dig.

Kan retten også afvise anklageskriftet?

Hvis retten mener, at du formentlig ikke bliver dømt på grundlag af anklageskriftet, f.eks. fordi den ikke finder beviserne tilstrækkelige, afviser den at indlede hovedforhandlingen. Anklagemyndigheden kan straks protestere mod denne afgørelse.

Kan tiltalen ændres inden hovedforhandlingen?

Så længe retten endnu ikke har indledt hovedforhandlingen, kan anklagemyndigheden trække tiltalen tilbage og ændre den. Nye beviser kan fremlægges under hele straffesagen.

Kan jeg blive tiltalt for en lovovertrædelse, jeg allerede er blevet tiltalt for i en anden medlemsstat?

En tiltale i en anden medlemsstat hindrer ikke tiltale i Tyskland. Kun en domfældelse for samme lovovertrædelse hindrer ny retsforfølgning.

Vil jeg få oplysning om de personer, der vidner mod mig, og om de beviser, der fremlægges mod mig?

Anklagemyndigheden nævner i anklageskriftet de beviser, der ligger til grund for tiltalen. Senest efter afslutningen af efterforskningen og inden tiltalerejsningen har din forsvarer mulighed for at gennemse sagens akter. Du kan selv få oplysninger og enkelte kopier af sagsakterne.

Sidste opdatering: 30/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website