Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Hvis du på en eller anden måde bliver involveret i en straffesag, kan det eventuelt være en fordel at få uafhængig juridisk rådgivning. Faktabladene fortæller dig, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til at blive forsvaret af en advokat. Nedenfor kan du se, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.

Sådan finder du en advokat

Hvis du får at vide, at du er under efterforskning på grund af mistanke om en lovovertrædelse, kan du bl.a. på internettet finde advokater, der er specialiseret i strafferet. Enhver advokat, der har bestalling i Tyskland, har ret til at optræde som forsvarsadvokat. Hvis sagen haster, fordi du risikerer anholdelse eller ransagning, kan du i de fleste regioner i Tyskland hele døgnet få fat på en forsvarsadvokat via en forsvarsadvokatvagt. Hvis kriterier som kendskab til fremmedsprog eller lokal forankring er vigtige, kan du konsultere Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins' fortegnelse over forsvarsadvokater eller de regionale advokatsammenslutningers advokatfortegnelse. Siden den 1. januar 2010 er der på regionalt plan blevet udarbejdet fortegnelser over advokater, der er villige til at fungere som beskikket forsvarer. Hvor og hvordan disse fortegnelser er tilgængelige, kan du få at vide via de lokale advokatsammenslutninger (bl.a. også her).

Hvis du er anholdt eller varetægtsfængslet, har du ikke adgang til disse informationsmuligheder. Politiet er forpligtet til på din anmodning at udlevere en advokatfortegnelse eller en telefonbog til dig. Hos politiet kender man også advokatvagten. Hvis politiet ikke giver dig mulighed for at få kontakt til en advokat, bør du absolut underrette retten om dette, når du bliver fremstillet for den. Retterne råder ligeledes over fortegnelser over advokater, der er villige til at fungere som beskikket forsvarer.

Betaling for advokatbistand

Staten skal betale for advokatbistanden, hvis du frifindes. Hvis sagen bliver indstillet i forbindelse med efterforskningen, eller hvis du dømmes, skal du selv betale omkostningerne.

Også selv om du kun har en beskeden eller slet ingen indkomst, yder staten dig principielt ingen økonomisk bistand i forbindelse med straffesagen. Kun til den første rådgivningssamtale kan du ansøge om retshjælp hos den kompetente byret på dit bopælssted.

Der gælder særlige forhold omkring betalingen i forbindelse med beskikket forsvar. I den forbindelse betales din advokat i første omgang af staten, men advokatens lovbestemte salær som beskikket forsvarer er lavere end det salær, som advokaten kan kræve, hvis han ikke optræder som beskikket forsvarer. Du skal være opmærksom på, at du bliver afkrævet omkostningerne til den beskikkede forsvarer efter sagens afslutning i tilfælde af en domfældelse. Du skal således om muligt betale advokatomkostningerne tilbage til staten og derudover godtgøre advokaten de omkostninger, denne kunne have krævet, hvis vedkommende ikke havde været beskikket.

Sidste opdatering: 30/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website