På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Tiltalte i straffesager

Hvor vil retssagen blive afholdt?

Alle straffesager begynder i Magistrates' Court. Sagen kan herefter fortsætte ad tre mulige spor.

Ved mindre alvorlige lovovertrædelser skal hele retssagen føres ved Magistrates' Court, der er sammensat af enten tre lægdommere eller en juridisk dommer.

Ved mere alvorlige lovovertrædelser kan retssagen føres ved Magistrates' Court eller ved Crown Court, der er sammensat af en dommer og et nævningeting bestående af 12 personer.

Når lægdommerne eller den juridiske dommer har hørt din advokats indlæg på dine vegne, overvejer de, hvilken type retssag der er mest passende i dit tilfælde. Hvis de finder det passende, vil den blive afholdt i Magistrates' Court, hvis ikke, eller hvis du insisterer på en retssag i Crown Court, vil den blive henvist hertil. Alle retssager mod voksne personer er åbne for offentligheden.

Hvis du er under 18 år, vil retssagen blive ført ved en ungdomsdomstol, der er sammensat af en dommer eller tre særligt uddannede lægdommere, medmindre du er tiltalt for en meget alvorlig lovovertrædelse. Sådanne retssager er ikke åbne for offentligheden.

Kan anklagepunkterne ændres under retssagen?

Anklagepunkterne kan ændres under det indledende retsmøde, men sædvanligvis ikke, når bevisførelsen er begyndt. Mindre alvorlige anklagepunkter skal rejses senest seks måneder, efter at lovovertrædelsen er begået. Du kan erklære dig skyldig i alle eller nogle af anklagepunkterne. Anklageren kan vælge at acceptere din tilståelse af en mindre alvorlig lovovertrædelse end den, du er tiltalt for.

Skal jeg være til stede under retssagen?

Det er strafbart ikke at møde op i retten, når du bliver bedt om det. Derudover kan sagen fortsætte i dit fravær. Ved mindre lovovertrædelser er det ofte muligt at være repræsenteret af en advokat eller at erklære sig skyldig pr. brev eller at give samtykke til, at retssagen fortsætter i dit fravær. I Crown Court kan retssagen normalt ikke afholdes, uden at du er til stede. Hvis du derimod forstyrrer sagens gang eller flygter, kan retssagen fortsætte uden dig. Udeblivelse (uden god grund) er strafbart.

Kan jeg deltage i retssagen via en videoforbindelse?

Dette er normalt ikke muligt, selvom du ved nogle retsmøder kan deltage fra fængslet eller politistationen via en videoforbindelse. Lægdommerne eller dommeren og anklageren sidder i retten. Din juridiske rådgiver kan enten være på politistationen eller i retten og vil kunne se og høre dig via videoforbindelsen.

Vil jeg få en tolk, hvis jeg ikke forstår, hvad der foregår?

Hvis du ikke forstår engelsk, vil retten skaffe en tolk til dig.

Vil jeg få en advokat?

Generelt behøver du ikke have en advokat med i retten, men det anbefales kraftigt, at du har en. Ved visse retssager, som f.eks. voldtægtssager eller sager, der involverer unge vidner, skal du have en advokat.

Kan jeg skifte advokat?

Ja, se Faktablad 1.

Skal jeg afgive forklaring under retssagen?

Du kan afgive forklaring under retssagen, men du kan ikke tvinges til det. Din advokat kan rådgive dig om, hvorvidt du bør gøre det. Hvis du undlader at afgive forklaring uden at have en god grund til det, kan det blive brugt imod dig, men du kan ikke dømmes udelukkende, fordi du ikke har udtalt dig under retssagen.

Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til de beviser, der fremlægges mod mig?

Hvis du samtykker, kan beviserne blive læst op eller opsummeret. Hvis du bestrider beviserne, kan vidnerne normalt blive bedt om at afgive forklaring i retten, så du kan stille spørgsmål til deres forklaring. Hvis anklageren fremlægger dokumenter som bevis mod dig, skal han oplyse din advokat om det, før retssagen går i gang. Din advokat kan bestride dokumentet. Alle vidner, der aflægger forklaring mod dig, kan blive afhørt af din advokat for at så tvivl om deres udsagn.

Kan jeg fremlægge beviser til støtte for min sag?

Ja. Beviserne kan være dokumenter eller fysiske beviser. Du kan også bede vidner om at afgive forklaring for dig, og dommeren kan tvinge dem til at møde op i retten. Din advokat og anklageren vil stille dem spørgsmål.

Vil oplysninger om tidligere straffe blive taget i betragtning?

Anklageren indsamler oplysninger om tidligere straffe forud for retssagen, herunder domme i andre lande. I visse situationer vil oplysningerne blive fremlagt i retten, men din advokat vil kunne sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette bør ske. Selv hvis retten tager tidligere straffe i betragtning, vil du ikke blive dømt, blot fordi du er tidligere straffet.

Hvad sker der ved retssagens afslutning?

Når alle beviser er blevet fremlagt, afgøres det, hvorvidt du er skyldig eller ikke skyldig (en "dom"). I Magistrates' Court afsiges dommen af lægdommerne. I Crown Court afsiges dommen alene af nævningetinget. Hvis du kendes ikke skyldig (frifindes), er sagen afsluttet. Hvis der ikke er yderligere anklagepunkter, kan du frit forlade retten. Hvis du kendes skyldig (dømmes), fremlægger advokaterne indlæg om strafudmålingen. Strafudmålingen kan finde sted på et særskilt retsmøde.

Hvilken straf får jeg?

Dommen afhænger af, hvor alvorligt forholdet er. Retten følger nationale retningslinjer. Alle lovovertrædelser har en maksimumstraf, og nogle har også en minimumstraf.

Flere oplysninger om mulige straffe kan findes her. De omfatter bl.a.:

  • Fængselsstraf. Dette kan være på ubestemt eller bestemt tid. Retten forklarer, hvor stor en del af straffen, du sandsynligvis vil afsone i fængsel. Domme på under 12 måneder kan være betingede (afsones i lokalsamfundet på bestemte vilkår). Den tid, du allerede har afsonet i fængslet forud for retssagen, vil sædvanligvis tælle med i strafudmålingen.
  • samfundstjeneste (der kan omfatte forskellige betingelser, som f.eks. ulønnet arbejde i lokalsamfundet)
  • bøde (en pengestraf)
  • erstatning (penge, der betales til ofret)
  • udvisning (udsendelse til dit hjemland i tilfælde af en alvorlig forbrydelse)
  • rettighedsfrakendelse (f.eks. frakendelse af kørekortet).

Hvilken rolle har offeret under domsforhandlingen?

Offeret er ikke en del af sagsforløbet, men kan afgive forklaring under retssagen. Ved strafudmålingen tager dommeren stilling til en erklæring fra vidnet om konsekvenserne af lovovertrædelsen. Dommeren kan ikke idømme dig civil erstatning, men kan udstede påbud om godtgørelse. Offeret har mulighed for at anlægge et privat søgsmål mod dig.

Relevante links

I retten

Retssagen

Deltagelse via live-forbindelse

Retningslinjer for strafudmåling

Rådgivningstelefon for pårørende til indsatte

Livet i fængslet

Children and Young Persons Act 1933 (med senere ændringer)

Magistrates Courts Act 1980 (med senere ændringer)

Criminal Justice and Public Order Act 1994 (med senere ændringer)

Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (med senere ændringer)

Crime and Disorder Act 1998 (med senere ændringer)

Powers of Criminal Courts (Sentencing ) Act 2000 (med senere ændringer)

Criminal Justice Act 2003 (med senere ændringer)

UK Borders Act 2007 (med senere ændringer)

Criminal Justice and Immigration Act 2008 (med senere ændringer)

Coroners and Justice Act 2009 (med senere ændringer)

Sidste opdatering: 01/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website