Tiltalte i straffesager

Både mindre alvorlige og alvorlige overtrædelser af færdselsloven behandles ligesom alle andre lovovertrædelser. De straffes normalt med en bøde. Personer, der gentagne gange har begået lovovertrædelser, kan få frakendt kørekortet. De fleste mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven behandles normalt administrativt.

Hvem behandler overtrædelser af færdselsloven?

En række mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven og lignende lovovertrædelser kan blive behandlet administrativt, ved at der pålægges en bøde i henhold til loven.

I forbindelse med overskridelser af fartgrænserne eller brug af mobiltelefon under kørslen og visse andre mindre alvorlige lovovertrædelser kan du også få et klip i dit kørekort. Når du har over 12 klip i dit kørekort, skal din sag behandles i retten. Hvis du er uenig i et bødepålæg og klip i dit kørekort, indledes der en straffesag mod dig ved retten.

En politibetjent eller kommunal eller lokal parkeringsvagt kan underrette dig om, at du er blevet pålagt en bøde. Hvis du parkerer i strid med reglerne for parkering, skal overtrædelsen fremgå af opkrævningen på bøden med oplysning om, at bøden stiger med 50 %, hvis du ikke betaler den inden 15 dage.

Hvis bøden ikke er betalt inden 30 dage, kan der blive indledt en straffesag. Både fodgængere, cyklister og bilister kan blive pålagt bøde for overtrædelser af færdselsloven. Bødens størrelse fastsættes i henhold til loven.

Du kan ikke klage over en administrativ bøde, hvis du indvilliger i at betale den. Hvis du derimod nægter at have begået lovovertrædelsen, kan myndighederne indlede en sag mod dig ved retten for at bevise, at du har begået lovovertrædelsen. Rettens afgørelse kan appelleres ligesom alle andre strafferetlige afgørelser.

En administrativ bøde kan opkræves på samme måde som en bøde, der er blevet pålagt af retten. Den kommer ikke til at fremgå af din straffeattest.

Hvad sker der, hvis sagen kommer for retten?

Underretten i det område, hvor færdselsforseelsen er blevet begået, har kompetence til at behandle sagen.

Proceduren for behandling af mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven er den samme som ved alle andre lovovertrædelser.

Strafmulighederne er:

  • bøde
  • fængsel
  • frakendelse af kørekortet.

Borgere fra andre medlemslande kan blive straffet for mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven på lige fod med statsborgere.

Domme og straffe for mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven kan appelleres på samme måde og grundlag som alle andre sager.

Relevante links

Kørsel i Cypern – Cyperns trafiklove – Lovovertrædelser, bøder og klip

Sidste opdatering: 16/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website