Tiltalte i straffesager

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Hvor vil retssagen blive afholdt?

Retssagen vil blive behandlet af retten i den retskreds, hvor lovovertrædelsen er blevet begået.

Din retssag er offentlig, medmindre retten bestemmer, at den skal behandles for lukkede døre. Grundene til at behandle en retssag for lukkede døre er angivet i forfatningen.

Der findes ikke nævningesager i Cypern. Retten, som består af juridiske dommere, pådømmer de faktiske og retlige omstændigheder.

Kan anklagepunkterne ændres under retssagen?

Anklagepunkterne kan ændres under retssagen, hvis retten er indforstået med dette. Det kan forekomme, hvis oplysningerne i tiltalen er utilstrækkelige, eller anklagepunkterne skal bringes i overensstemmelse med beviserne.

Der kan tilføjes nye anklagepunkter under retssagen, hvis de opstår på baggrund af beviserne, og hvis retten indvilliger heri. Hvis det sker, kan retssagen blive udsat, så du får tid til at forberede dit forsvar.

Hvis det ved retssagens afslutning kun er en del af tiltalen, der er blevet bevist, og det er en enkeltstående lovovertrædelse, kan du blive dømt for denne lovovertrædelse, uden at anklagepunkterne ændres. På samme måde kan du blive dømt for et forsøg på at begå den lovovertrædelse, som du er tiltalt for, uden at anklagepunkterne ændres. Ved retssagens afslutning kan retten fastsætte, at der skal tilføjes yderligere anklagepunkter, som er opstået på baggrund af beviserne, og dømme dig uden at ændre anklageskriftet. Dette må ikke medføre en fejlagtig domfældelse.

Du kan ændre din erklæring under retssagen i forbindelse med alle eller nogle af anklagepunkterne, hvis retten indvilliger i at lade dig gøre det. Hvis du erklærer dig skyldig i nogle af anklagepunkterne, behandler retten de øvrige anklagepunkter. Hvis du erklærer dig skyldig i alle anklagepunkterne, går retten direkte videre til strafudmålingen.

Hvilke rettigheder har jeg under retssagen?

Du har ret til en retfærdig og offentlig behandling af sagen inden for en rimelig tidsfrist af en ved lov oprettet uafhængig, upartisk og kompetent ret.

Rettens dom skal være begrundet og afsiges generelt i et offentligt retsmøde, medmindre det ville være til skade for retsplejen.

Hvis du bliver tiltalt for et strafbart forhold, har du som minimum følgende rettigheder i henhold til forfatningen:

 • ret til at blive underrettet om tiltalen og grundene til den med det samme på et sprog, som du forstår
 • ret til at få tilstrækkelig tid til og mulighed for at forberede dit forsvar
 • ret til at forsvare dig selv eller gennem en advokat efter eget valg eller – hvis du ikke har råd til advokatbistand – at få gratis retshjælp under varetagelse af hensynet til retsplejen
 • ret til at stille spørgsmål til personer, der vidner mod dig, og til, at de samme betingelser gælder for forsvarets vidner som for anklagemyndighedens vidner
 • ret til gratis tolkebistand, hvis du ikke forstår eller taler det sprog, der tales i retten.

Er det nødvendigt, at jeg er til stede under retssagen?

Når du er blevet indkaldt til at møde for retten, skal du møde op. Hvis du ikke møder op, udstedes der en arrestordre mod dig.

Bliver jeg varetægtsfængslet eller løsladt under retssagen?

Du kan som regel blive løsladt mod kaution undtagen i alvorlige sager. Du kan blive varetægtsfængslet, hvis der er en alvorlig risiko for, at du ikke vil møde op til retssagen, hvis du bliver løsladt. Du kan også blive nægtet løsladelse mod kaution, hvis der er risiko for, at du vil begå flere lovovertrædelser, hvis du bliver løsladt.

Hvis du ikke kan blive løsladt mod kaution, og sagen behandles ved en underret, kan du ikke varetægtsfængsles i mere end otte dage indtil dit næste møde i retten. Der findes ingen grænse for varetægtsfængslingsperioden, hvis sagen behandles ved straffedomstolen.

Du kan appellere en afgørelse om nægtelse af løsladelse mod kaution. Appellen skal indgives senest 10 dage efter afgørelsen.

Der er ingen fast tidsgrænse for, hvor længe du kan være varetægtsfængslet under retssagen. Din sag skal dog behandles inden for en rimelig frist.

Jeg kommer fra et andet medlemsland. Kan jeg deltage i retssagen via en videoforbindelse?

Der findes ingen bestemmelser om deltagelse i en straffesag via en videoforbindelse.

Vil jeg få en forsvarer under retssagen?

Du er ikke forpligtet til at lade dig repræsentere af en forsvarer under retssagen. Du har ret til at forsvare dig selv. Hvis du bliver repræsenteret af en forsvarer, har du til enhver tid i processen ret til at skifte denne ud.

Hvis du ikke har råd til en forsvarer, har du eventuelt ret til retshjælp, hvis hensynet til retsplejen taler for det..

Hvis du bliver repræsenteret af en forsvarer under retssagen, fremlægger den pågældende dit forsvar. Hvis du forsvarer dig selv, har du de samme rettigheder, herunder retten til at nægte at udtale dig og retten at være fritaget fra at vidne mod dig selv.

Hvilken rolle har jeg under retssagen?

Efter at anklagemyndigheden har fremlagt sin sag, har du ret til at anmode om sagens afvisning på grundlag af følgende:

 • Det væsentligste indhold af lovovertrædelsen er ikke blevet bevist.
 • Anklagemyndighedens beviser har vist sig at være upålidelige og utilstrækkelige med henblik på en sikker dom.

Hvis retten er enig i dit argument, bliver du frifundet uden at skulle forsvare dig.

Hvis retten beslutter, at sagen ikke skal afvises, skal den oplyse dig om følgende rettigheder:

 • ret til at aflægge forklaring under ed. Hvis du gør det, krydsforhører anklagemyndigheden dig
 • ret til at aflægge forklaring uden ed fra anklagebænken. I så fald skal du ikke krydsforhøres
 • ret til at nægte at udtale dig. Der kan ikke drages en ugunstig slutning af, at du vælger ikke at udtale dig.

Kan jeg indkalde vidner til at tale min sag?

Uanset om du vælger at afgive forklaring eller ej, har du ret til at indkalde vidner til at tale din sag.

Hvis du vælger at afgive forklaring under ed, og du får stillet et belastende spørgsmål, skal du af retten oplyses om din ret til ikke at svare.

Hvad sker der, hvis jeg ikke siger sandheden under retssagen?

Hvis du afgiver urigtige oplysninger under retssagen, begår du mened, hvilket kan straffes med fængsel.

Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til anklagepunkterne mod mig?

Du har ret til at anfægte anklagemyndighedens beviser ved at krydsforhøre anklagemyndighedens vidner. Du kan også gøre indsigelse mod beviser.

Kan jeg fremlægge beviser til støtte for min sag?

Du kan fremlægge beviser til støtte for din sag, som er relevante og kan godtages ifølge loven. Hvis du bringer spørgsmålet om din karakter frem under retssagen, kan du indkalde et karaktervidne til at tale din sag.

Kan jeg bruge en privatdetektiv til at skaffe beviser for mig?

Ja. Der gælder de samme regler for fremlæggelse i retten af disse beviser, som der gør for alle andre beviser.

Vil oplysninger om tidligere straffe blive taget i betragtning?

Din straffeattest bliver ikke offentliggjort under retssagen, medmindre du beslutter dig for at afgive forklaring og bringer spørgsmålet om din karakter op ved at anfægte anklagemyndighedens vidnes karakter under krydsforhøret.

Der kan fremlægges beviser for dine tidligere lovovertrædelser ved retten, hvis den strafbare handling, du er tiltalt for, ligner andre lovovertrædelser, du har begået.

Dine tidligere domme i et andet medlemsland kan blive taget i betragtning, medmindre dommene er forældede.

Hvad sker der ved retssagens afslutning?

Ved retssagens afslutning fremlægger parterne deres afsluttende anbringender, og retten afsiger sin dom.

Retten kan dømme eller frifinde dig.

Hvis du bliver dømt, har du ret til at rette en anmodning til retten, inden den foretager strafudmåling, med henblik på at få nedsat din straf.

 

Se her for at finde oplysninger om mulige straftyper.

Hvilken rolle har offeret under domsforhandlingen?

Offeret har ikke nogen bestemt rolle under retssagen, men kan blive indkaldt for at afgive forklaring om omstændighederne omkring lovovertrædelsen og de deraf følgende skader og tab.

Under strafudmålingen kan anklagemyndigheden bede offeret om at beskrive konsekvenserne af lovovertrædelsen. Hvis du indvilliger i at betale erstatning til offeret, eller offeret er indstillet på at tilgive handlingen, kan du få en mildere straf.

Straftyper

Herunder er angivet en liste over de forskellige straftyper, som kan idømmes af en cypriotisk ret.

 • Fængsel, dvs. fængsling i et statsfængsel i et vist tidsrum.
 • Periodisk fængsel. Hvis du bliver dømt for en lovovertrædelse med en strafferamme på tre år eller mindre, kan du blive idømt periodisk fængsel i højst 52 uger. Den ugentlige fængslingsperiode varer fra fredag kl. 8.00 til mandag kl. 17.00.
 • Betinget fængselsstraf. Hvis din fængselsdom er på to år eller mindre, kan den gøres betinget i en periode på tre år under visse betingelser. Hvis du overtræder betingelserne, træder den oprindelige fængselsdom i kraft, og der kan forekomme andre konsekvenser.
 • Betinget dom. Retten kan give dig en betinget dom, ifølge hvilken du skal undergive dig tilsyn af en tilsynsværge i en periode på mellem et og tre år. Loven indeholder særlige bestemmelser om behandling af ungdomskriminelle.
 • Ungdomskriminelle. Den kriminelle lavalder er 14 år. Det er sjældent, at personer mellem 14 og 18 år bliver fængslet.
 • Afgørelse om at fjerne en mindreårig fra familien. Hvis en forælder eller en person, der er ansvarlig for en mindreårig, bliver dømt for bestemte strafbare forhold, kan retten træffe afgørelse om, at barnet skal bringes til et sikkert sted. Direktøren for socialforvaltningen får så ansvaret for barnet.
 • Afgørelse om behandling af en narkoman. En person, der bliver dømt for narkotikakriminalitet, kan blive pålagt at søge behandling på et afvænningscenter i stedet for en anden straf, forudsat at den pågældende indvilliger heri.
 • Stille sikkerhed for at møde i retten med henblik på domfældelse. I sådanne tilfælde pålægges du betingelser om at overholde loven i et vist tidsrum. Hvis du overtræder betingelserne, kan du blive dømt både for dette og for den oprindelige lovovertrædelse.
 • Retten kan give dig et tilhold for at bevare freden i et vist tidsrum.
 • Forbud mod at deltage i sportsbegivenheder. Hvis du bliver dømt for at have begået vold ved en fodboldkamp eller en anden sportskonkurrence, kan retten ud over at idømme dig en anden straf forbyde dig at deltage i fodboldkampe eller sportskonkurrencer.
 • Beslaglæggelsesordre vedrørende udbyttet fra lovovertrædelser.
 • Frakendelse af retten til at føre motorkøretøj. Hvis du bliver dømt for at have begået en færdselsforseelse, kan du få frakendt retten til at føre motorkøretøj. Det er en tillægsstraf til enhver anden straf retten kan idømme dig.
 • Frakendelse af retten til at eje eller anvende jagtgevær. Dette kan forekomme, hvis du bliver dømt for krybskytteri.
 • Afgørelse om fortabelse af rettigheder. Du kan få frataget rettighederne til genstande, som du er i ulovlig besiddelse af, eller som du har erhvervet på ulovlig måde.
 • Nedrivningsordre. Retten kan træffe afgørelse om nedrivning af en ulovligt opført bygning.

Relevante links

Websted for Cyperns regering med henvisning til forfatningen

Sidste opdatering: 18/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website