Tiltalte i straffesager

Hvad er formålet med en politiefterforskning?

En politiefterforskning har til formål at fastslå kendsgerningerne og omstændighederne omkring en lovovertrædelse.

Som udgangspunkt gennemføres efterforskningen af politiet. I særtilfælde kan ministerrådet eller generaladvokaten give eksperter bemyndigelse til at gennemføre efterforskningen. Beslutninger om at rejse tiltale træffes generelt af politiet under anvisning af generaladvokaten. I alvorlige straffesager træffer generaladvokaten beslutningen.

En efterforskning starter, når politiet får besked om, at der er blevet begået en strafbar handling.

Politiet undersøger gerningsstedet og indsamler de relevante oplysninger og materialer. De afhører også personer, der har oplysninger om det strafbare forhold, og optager rapport.

Hvis beviserne tyder på, at du har været involveret i en strafbar handling, kan politiet afhøre dig før eller efter anholdelsen.

Hvornår og hvordan kan politiet bede mig om at afgive oplysninger?

Hvis politiet mener, at du har brugbare oplysninger om en lovovertrædelse, kan de kræve, at du møder op på en politistation for at afgive forklaring eller fremlægge et relevant dokument. Hvis du nægter at møde op, kan de indkalde dig skriftligt. Det er strafbart at undlade at møde op uden en rimelig grund til det.

Vil jeg få oplyst mine rettigheder?

Hvis du er mistænkt for at have været involveret i et strafbart forhold, skal du inden afhøringen oplyses om dine rettigheder på følgende måde: "Du har ret til ikke at udtale dig, medmindre du selv ønsker det, men alt, hvad du siger, vil blive skrevet ned og kan blive brugt som bevis imod dig". Hvis du er mindreårig, skal du også oplyses om din ret til at tale med en af dine forældre eller din værge.

Du kan blive anholdt efter en retskendelse og under visse omstændigheder uden en arrestordre. Se her.

Hvad vil jeg få oplyst, hvis jeg bliver anholdt?

Du skal oplyses om årsagerne til din anholdelse, medmindre en voldsom reaktion fra dig gør det umuligt.

Hvad sker der efter anholdelsen?

Du skal fremstilles i retten inden for 24 timer, medmindre du bliver løsladt inden.

Hvad sker der, hvis jeg bliver anholdt i henhold til den europæiske arrestordre?

En europæisk arrestordre skal følge den proces og indeholde de oplysninger, som loven kræver. Den skal udstedes af en retlig myndighed i ansøgerlandet. Se nærmere her.

Bliver jeg varetægtsfængslet eller løsladt?

Hvis politiet mener, at du skal tilbageholdes, skal de indgive ansøgning til en underretsdommer om at varetægtsfængsle dig i op til otte dage. Varetægtsfængslingen kan forlænges, forudsat at den samlede varetægtsfængslingsperiode ikke overstiger tre måneder.

Retten kan varetægtsfængsle dig, hvis der findes beviser, som tyder på, at du har været med til at begå de(n) pågældende lovovertrædelse(r). Retten tager også stilling til, om varetægtsfængsling er nødvendig af hensyn til efterforskningen, og afbalancerer dette i forhold til din ret til frihed.

Kan jeg appellere en afgørelse om varetægtsfængsling?

Du kan appellere afgørelsen. Appellen skal indgives inden ti dage.

Hvad sker der, hvis jeg ikke svarer på politiets spørgsmål?

Der kan ikke drages en ugunstig slutning af, at den tiltalte vælger ikke at udtale sig.

Politiets afhøring må ikke være undertrykkende eller fuld af gentagelser.

Kan jeg få en advokat under afhøringen?

Du har ikke ret til en advokat under politiafhøringen. Når du bliver anholdt, har du med det samme ret til en fortrolig telefonsamtale med en advokat efter eget valg.

Jeg taler ikke sproget. Kan jeg få en tolk?

I henhold til loven har du ret til at modtage tolkebistand på et sprog, du forstår og taler fuldt ud.

Kan jeg fortælle en slægtning eller ven om det, der sker?

Du har ret til at tale med en slægtning eller person efter eget valg. Hvis du er mindreårig, har du

også ret til at tale med en af dine forældre eller din værge under overværelse af politiet. Politiet underretter dine forældre eller din værge om, at du bliver tilbageholdt.

Din samtale med venner og slægtninge kan blive udskudt i 12 timer, hvis der er begrundet mistanke om, at udøvelsen af denne rettighed umiddelbart efter anholdelsen vil:

  • føre til ødelæggelse af beviser
  • forhindre anholdelsen af en anden person i forbindelse med den samme lovovertrædelse
  • føre til, at andre mistænkte flygter eller begår en anden lovovertrædelse.

Jeg kommer fra et andet medlemsland. Kan jeg kontakte min ambassade?

Hvis du kommer fra et andet medlemsland, har du ret til at tale med din ambassade eller konsul. Hvis der ikke står nogen repræsentant til rådighed, har du ret til at tale med ombudsmandens kontor eller den nationale organisation for beskyttelse af menneskerettigheder.

Kan jeg blive tilset af en læge, mens jeg bliver tilbageholdt?

Hvis du under anholdelsen eller tilbageholdelsen har brug for lægehjælp, skal politiet sikre, at du bliver undersøgt af en læge, og om nødvendigt bringe dig på hospitalet. Du har ret til selv at vælge læge.

Skal jeg befinde mig i Cypern under efterforskningen?

Hvis du har bopæl i udlandet, er du ikke retligt forpligtet til at være til stede under en politiefterforskning. Loven indeholder endnu ingen bestemmelser om, at du skal medvirke i efterforskningen via en videoforbindelse.

Du kan forlade landet, medmindre der er udstedt en arrestordre mod dig.

Kan mit hjem eller mine forretningslokaler blive ransaget under efterforskningen?

Dit hjem eller dine forretningslokaler kan kun blive ransaget, hvis der er indhentet en ransagningskendelse, medmindre du indvilliger skriftligt i ransagningen.

Kan der blive tale om kropsvisitering?

Du kan også blive kropsvisiteret af en person af samme køn som dig. Se her.

Kan politiet tage mine fingeraftryk, dna-prøver osv.?

Hvis du bliver tilbageholdt, har politiet li henhold til loven ret til at tage dine mål og tage, fotografier, fingeraftryk, håndfladeaftryk samt prøver på din håndskrift, negle, hår og spyt som en del af efterforskningen.

Hvis du nægter dette, er der tale om en lovovertrædelse, som kan straffes med fængsel eller en bøde. Politiet kan også tage prøver på dit blod eller din urin, hvis du indvilliger i det. Hvis ikke, kan der indhentes en retskendelse, som giver politiet tilladelse til at tage disse prøver under tilsyn af en læge.

Skal jeg deltage i en konfrontationsparade?

Hvis du bliver lovligt tilbageholdt, har politiet ret til at forlange, at du deltager i en konfrontationsparade.

Kan jeg klage over politiets behandling af mig?

Du kan indgive en klage over politiet til den uafhængige myndighed for undersøgelse af beskyldninger mod og klager over politiet.

Hvad sker der ved efterforskningens afslutning?

Politiet kan rejse tiltale mod dig, hvis der er ved efterforskningens afslutning er tilstrækkelige beviser mod dig til at indlede en straffesag. Inden der rejses tiltale, skal du endnu en gang oplyses om dine rettigheder. Du kan erklære dig skyldig eller ikke skyldig eller forbeholde dig retten til at svare i retten. Derefter indgives anklageskriftet til retten.

Anklagepunkterne i anklageskriftet kan være ændret i forhold til de oprindelige anklagepunkter.

Kan jeg blive tiltalt for en lovovertrædelse, jeg allerede er blevet tiltalt for i et andet medlemsland?

Hvis du bliver frifundet eller dømt for en lovovertrædelse, kan du ikke blive tiltalt for den igen. Du kan ikke blive dømt for en handling eller undladelse, som ikke var strafbar på gerningstidspunktet.

Der findes ingen regler om, at der ikke kan rejses tiltale mod dig ved retten i to forskellige lande. Dette er dog yderst usædvanligt, og du kan gøre indsigelse mod, at sagen behandles, ved den ene af retterne.

Hvad sker der ved det første retsmøde?

Når du bliver indkaldt til at møde for retten, har du ret til at modtage vidneforklaringerne samt de dokumenter, der er indsamlet under politiets efterforskning, herunder dem, som udgør en del af anklagemyndighedens sag.

Anklagemyndigheden kan indkalde yderligere vidner under retssagen, forudsat at forsvaret har modtaget passende varsel herom.

Vil der blive indhentet oplysninger om min straffeattest?

Oplysninger om dine tidligere straffe fremlægges normalt ikke under retssagen.

Hvis du bliver dømt for en lovovertrædelse, tages alle lignende domme med i betragtning ved strafudmålingen (se faktablad 5).

Beføjelser til anholdelse og ransagning

Politiets anholdelsesbeføjelser

I henhold til Cyperns forfatning kan der ikke foretages lovlig anholdelse af en person, medmindre der er udstedt en begrundet kendelse. Alle bestemmelser i strafferetsplejeloven, som tillader anholdelse uden en retskendelse, er undergivet denne forfatningsregel.

Politiet kan anmode en underretsdommer om at udstede en arrestordre. Politiet skal indgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at der findes beviser, som tyder på, at du har været involveret i en lovovertrædelse, og at det er nødvendigt at anholde dig med henblik på en politiefterforskning.

Arrestordren udstedes ikke automatisk. Dommeren skal foretage et skøn og foretage en afvejning af den pågældendes ret til frihed på den ene side og den offentlige sikkerhed på den anden.

En arrestordre er gyldig, indtil den bliver udført eller annulleres af en dommer.

Politiets beføjelse til ransagning

Der skal indhentes en ransagningskendelse for at ransage dit hjem eller dine forretningslokaler, medmindre du udtrykkeligt giver skriftlig tilladelse til ransagningen. En ransagningskendelse skal være begrundet. Den udstedes af en underretsdommer på baggrund af beedigede oplysninger fra politiet. Dommeren skal være overbevist om, at der er rimelig grund til at udstede ransagningskendelsen.

En politibetjent har ret til at stoppe og ransage dit køretøj:

  • hvis den pågældende har rimelig grund til at tro, at der kan findes narkotika i den
  • for at undersøge, om der findes sprængstoffer eller ulovlige våben i køretøjet.

En kropsvisitation af dig skal foretages af en politibetjent af samme køn som dig.

En politibetjent, som har rimelig grund til at tro, at du er i besiddelse af narkotika, har ret til at stoppe og kropsvisitere dig og, hvis den pågældende finder narkotika, anholde dig.

Du kan ikke appellere en arrestordre eller ransagningskendelse.

Relevante links

Republikken Cyperns rigsadvokatur

Cyperns højesteret

Sidste opdatering: 16/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website