Defendants (criminal proceedings)

Cypern

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Indholdet er leveret af
Cypern

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process

 • A person suspected of involvement in a crime may be questioned by the police. The police are responsible for the investigation of crime.
 • The suspect may be arrested on the strength of a judicial warrant except in the case of a flagrant offence.
 • Before police questioning the suspect must be informed of the right to communicate with a lawyer and must be cautioned.
 • At the conclusion of the investigation if incriminating evidence emerges against the suspect he/she is formally charged by the police. In serious criminal cases the decision to prosecute is taken by the Attorney-General.  This power of the police is always under the overall instructions of the Attorney–General who has the power under the Constitution to institute, conduct, take over and continue or discontinue any criminal proceedings.
 • A charge-sheet setting out the offence(s) is submitted by the police to a district judge for approval. If approved, the accused is summoned to appear before the court on a specified date.
 • Criminal cases depending on their gravity can be tried: (a) summarily by a single judge of the district court where the offence was committed, (b) on information by the Assize Court composed of three district court judges and presided over by a president of a district court.
 • In summary proceedings, on the date the accused is summoned to appear before the court he/she answers to the charge(s) by pleading guilty or not guilty. In cases which are tried by the Assize Court on the appointed date a preliminary inquiry is held before a district court judge. A preliminary inquiry may be dispensed with if the Attorney-General certifies that it is unnecessary. The practise nowadays is to dispense with the holding of a preliminary enquiry.
 • The victim of a crime has the right to hold a private prosecution.
 • The Attorney-General has overall responsibility for criminal prosecutions including the right to discontinue a prosecution.
 • There is no trial by jury in Cyprus.
 • If the court on enquiry determines that the accused is unfit to plead because of mental disturbance or incapacity the court may make an order for his/her treatment at a mental institution.
 • The accused may raise preliminary objections to the charges for: (a) lack of jurisdiction, substantial or territorial, (b) previous acquittal or conviction for the same act(s), (c) pardoning of the offence(s), (d) incompleteness or duplicity of charges.
 • More than one person may be charged in the same indictment for related criminal conduct. If this is considered unfair the court may order that the charges should be divided for the purposes of the trial.
 • The trial commences with the prosecution evidence.  At the close of the prosecution case the court determines whether the accused has a case to answer. If so the accused is called by the Court to make a defence and is informed of his/her right to remain silent or make a statement from the dock or give evidence under oath. The accused may at all times call evidence in his/her defence. No adverse inferences can be drawn from the exercise of the right to silence. Once the defence case is closed the parties make their final submissions and the court delivers its judgement.
 • All witnesses who give sworn evidence in court may be cross-examined.
 • The trial process must adhere to the norms of a fair trial. The presumption of innocence operates throughout the trial. The burden of proof is at all times on the prosecution. If at the end of the trial the court is not certain beyond reasonable doubt of the guilt of the accused he/she must be acquitted.
 • If the accused is convicted, the sentencing process follows.

Details about all these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Arrest and search

3 - My rights during the trial

 • Modes of punishment

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences

subpage:169:5

Related links

The Law Office of the Republic of Cyprus

The Supreme Court of Cyprus

The Cyprus Police

Last update: 18/07/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Juridisk bistand

Det er meget vigtigt, at du får uafhængig juridisk rådgivning, hvis du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. Faktabladene fortæller dig, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. De fortæller også, hvad en advokat kan gøre for dig. Dette generelle faktablad forklarer, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.

Sådan finder du en advokat

Hvis du er under mistanke for at være involveret i et strafbart forhold, har du ret til advokatbistand. Hvis du bliver tiltalt for at have begået en strafbar handling, har du ret til advokatbistand under retssagen. Du har til enhver tid ret til selv at vælge en advokat.

Samtalerne mellem advokat og klient er fortrolige. De finder sted under fire øjne og må ikke offentliggøres uden dit samtykke.

Betaling for advokatbistand

Hvis den lovovertrædelse, du er tiltalt for, har en strafferamme på over et år, har du ret til retshjælp, som kan bevilges på alle trin af en straffesag.

Hvis du ansøger om retshjælp, træffer retten afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til at modtage retshjælp, på baggrund af en socioøkonomisk rapport, som udarbejdes af socialkontoret på rettens foranledning.

Hvis du er berettiget til retshjælp, har du ret til at vælge en advokat fra en liste fra den Link åbner i nyt vinduecypriotiske advokatsammenslutning. Du kan finde relevante oplysninger om listen over advokater hos justitskontoret i den ret, hvor sagen mod dig er indledt. Hvis du ikke vælger en advokat fra listen, kan retten udpege en advokat for dig.

Det er strafbart at fremsætte en falsk erklæring om dine økonomiske omstændigheder for at opnå retshjælp. Hvis du begår en sådan lovovertrædelse, skal du betale retshjælpen tilbage til staten, og retten kan træffe en afgørelse med henblik herpå.

Hvis du ønsker at klage over en advokat for at have brudt adfærdskodeksen, skal klagen indgives til disciplinærrådet under den Link åbner i nyt vinduecypriotiske advokatsammenslutning.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueOplysninger om retshjælp fra ministeriet for den retlige og offentlige orden

Link åbner i nyt vindueDen cypriotiske advokatsammenslutning

Sidste opdatering: 18/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

2 - Mine rettigheder under politiets efterforskning og inden sagen kommer for retten

Hvad er formålet med en politiefterforskning?

En politiefterforskning har til formål at fastslå kendsgerningerne og omstændighederne omkring en lovovertrædelse.

Som udgangspunkt gennemføres efterforskningen af politiet. I særtilfælde kan ministerrådet eller generaladvokaten give eksperter bemyndigelse til at gennemføre efterforskningen. Beslutninger om at rejse tiltale træffes generelt af politiet under anvisning af generaladvokaten. I alvorlige straffesager træffer generaladvokaten beslutningen.

En efterforskning starter, når politiet får besked om, at der er blevet begået en strafbar handling.

Politiet undersøger gerningsstedet og indsamler de relevante oplysninger og materialer. De afhører også personer, der har oplysninger om det strafbare forhold, og optager rapport.

Hvis beviserne tyder på, at du har været involveret i en strafbar handling, kan politiet afhøre dig før eller efter anholdelsen.

Hvornår og hvordan kan politiet bede mig om at afgive oplysninger?

Hvis politiet mener, at du har brugbare oplysninger om en lovovertrædelse, kan de kræve, at du møder op på en politistation for at afgive forklaring eller fremlægge et relevant dokument. Hvis du nægter at møde op, kan de indkalde dig skriftligt. Det er strafbart at undlade at møde op uden en rimelig grund til det.

Vil jeg få oplyst mine rettigheder?

Hvis du er mistænkt for at have været involveret i et strafbart forhold, skal du inden afhøringen oplyses om dine rettigheder på følgende måde: "Du har ret til ikke at udtale dig, medmindre du selv ønsker det, men alt, hvad du siger, vil blive skrevet ned og kan blive brugt som bevis imod dig". Hvis du er mindreårig, skal du også oplyses om din ret til at tale med en af dine forældre eller din værge.

Du kan blive anholdt efter en retskendelse og under visse omstændigheder uden en arrestordre. Se Link åbner i nyt vindueher.

Hvad vil jeg få oplyst, hvis jeg bliver anholdt?

Du skal oplyses om årsagerne til din anholdelse, medmindre en voldsom reaktion fra dig gør det umuligt.

Hvad sker der efter anholdelsen?

Du skal fremstilles i retten inden for 24 timer, medmindre du bliver løsladt inden.

Hvad sker der, hvis jeg bliver anholdt i henhold til den europæiske arrestordre?

En europæisk arrestordre skal følge den proces og indeholde de oplysninger, som loven kræver. Den skal udstedes af en retlig myndighed i ansøgerlandet. Se nærmere Link åbner i nyt vindueher.

Bliver jeg varetægtsfængslet eller løsladt?

Hvis politiet mener, at du skal tilbageholdes, skal de indgive ansøgning til en underretsdommer om at varetægtsfængsle dig i op til otte dage. Varetægtsfængslingen kan forlænges, forudsat at den samlede varetægtsfængslingsperiode ikke overstiger tre måneder.

Retten kan varetægtsfængsle dig, hvis der findes beviser, som tyder på, at du har været med til at begå de(n) pågældende lovovertrædelse(r). Retten tager også stilling til, om varetægtsfængsling er nødvendig af hensyn til efterforskningen, og afbalancerer dette i forhold til din ret til frihed.

Kan jeg appellere en afgørelse om varetægtsfængsling?

Du kan appellere afgørelsen. Appellen skal indgives inden ti dage.

Hvad sker der, hvis jeg ikke svarer på politiets spørgsmål?

Der kan ikke drages en ugunstig slutning af, at den tiltalte vælger ikke at udtale sig.

Politiets afhøring må ikke være undertrykkende eller fuld af gentagelser.

Kan jeg få en advokat under afhøringen?

Du har ikke ret til en advokat under politiafhøringen. Når du bliver anholdt, har du med det samme ret til en fortrolig telefonsamtale med en advokat efter eget valg.

Jeg taler ikke sproget. Kan jeg få en tolk?

I henhold til loven har du ret til at modtage tolkebistand på et sprog, du forstår og taler fuldt ud.

Kan jeg fortælle en slægtning eller ven om det, der sker?

Du har ret til at tale med en slægtning eller person efter eget valg. Hvis du er mindreårig, har du

også ret til at tale med en af dine forældre eller din værge under overværelse af politiet. Politiet underretter dine forældre eller din værge om, at du bliver tilbageholdt.

Din samtale med venner og slægtninge kan blive udskudt i 12 timer, hvis der er begrundet mistanke om, at udøvelsen af denne rettighed umiddelbart efter anholdelsen vil:

 • føre til ødelæggelse af beviser
 • forhindre anholdelsen af en anden person i forbindelse med den samme lovovertrædelse
 • føre til, at andre mistænkte flygter eller begår en anden lovovertrædelse.

Jeg kommer fra et andet medlemsland. Kan jeg kontakte min ambassade?

Hvis du kommer fra et andet medlemsland, har du ret til at tale med din ambassade eller konsul. Hvis der ikke står nogen repræsentant til rådighed, har du ret til at tale med Link åbner i nyt vindueombudsmandens kontor eller Link åbner i nyt vindueden nationale organisation for beskyttelse af menneskerettigheder.

Kan jeg blive tilset af en læge, mens jeg bliver tilbageholdt?

Hvis du under anholdelsen eller tilbageholdelsen har brug for lægehjælp, skal politiet sikre, at du bliver undersøgt af en læge, og om nødvendigt bringe dig på hospitalet. Du har ret til selv at vælge læge.

Skal jeg befinde mig i Cypern under efterforskningen?

Hvis du har bopæl i udlandet, er du ikke retligt forpligtet til at være til stede under en politiefterforskning. Loven indeholder endnu ingen bestemmelser om, at du skal medvirke i efterforskningen via en videoforbindelse.

Du kan forlade landet, medmindre der er udstedt en arrestordre mod dig.

Kan mit hjem eller mine forretningslokaler blive ransaget under efterforskningen?

Dit hjem eller dine forretningslokaler kan kun blive ransaget, hvis der er indhentet en ransagningskendelse, medmindre du indvilliger skriftligt i ransagningen.

Kan der blive tale om kropsvisitering?

Du kan også blive kropsvisiteret af en person af samme køn som dig. Se Link åbner i nyt vindueher.

Kan politiet tage mine fingeraftryk, dna-prøver osv.?

Hvis du bliver tilbageholdt, har politiet li henhold til loven ret til at tage dine mål og tage, fotografier, fingeraftryk, håndfladeaftryk samt prøver på din håndskrift, negle, hår og spyt som en del af efterforskningen.

Hvis du nægter dette, er der tale om en lovovertrædelse, som kan straffes med fængsel eller en bøde. Politiet kan også tage prøver på dit blod eller din urin, hvis du indvilliger i det. Hvis ikke, kan der indhentes en retskendelse, som giver politiet tilladelse til at tage disse prøver under tilsyn af en læge.

Skal jeg deltage i en konfrontationsparade?

Hvis du bliver lovligt tilbageholdt, har politiet ret til at forlange, at du deltager i en konfrontationsparade.

Kan jeg klage over politiets behandling af mig?

Du kan indgive en klage over politiet til Link åbner i nyt vindueden uafhængige myndighed for undersøgelse af beskyldninger mod og klager over politiet.

Hvad sker der ved efterforskningens afslutning?

Politiet kan rejse tiltale mod dig, hvis der er ved efterforskningens afslutning er tilstrækkelige beviser mod dig til at indlede en straffesag. Inden der rejses tiltale, skal du endnu en gang oplyses om dine rettigheder. Du kan erklære dig skyldig eller ikke skyldig eller forbeholde dig retten til at svare i retten. Derefter indgives anklageskriftet til retten.

Anklagepunkterne i anklageskriftet kan være ændret i forhold til de oprindelige anklagepunkter.

Kan jeg blive tiltalt for en lovovertrædelse, jeg allerede er blevet tiltalt for i et andet medlemsland?

Hvis du bliver frifundet eller dømt for en lovovertrædelse, kan du ikke blive tiltalt for den igen. Du kan ikke blive dømt for en handling eller undladelse, som ikke var strafbar på gerningstidspunktet.

Der findes ingen regler om, at der ikke kan rejses tiltale mod dig ved retten i to forskellige lande. Dette er dog yderst usædvanligt, og du kan gøre indsigelse mod, at sagen behandles, ved den ene af retterne.

Hvad sker der ved det første retsmøde?

Når du bliver indkaldt til at møde for retten, har du ret til at modtage vidneforklaringerne samt de dokumenter, der er indsamlet under politiets efterforskning, herunder dem, som udgør en del af anklagemyndighedens sag.

Anklagemyndigheden kan indkalde yderligere vidner under retssagen, forudsat at forsvaret har modtaget passende varsel herom.

Vil der blive indhentet oplysninger om min straffeattest?

Oplysninger om dine tidligere straffe fremlægges normalt ikke under retssagen.

Hvis du bliver dømt for en lovovertrædelse, tages alle lignende domme med i betragtning ved strafudmålingen (Link åbner i nyt vinduese faktablad 5).

Beføjelser til anholdelse og ransagning

Politiets anholdelsesbeføjelser

I henhold til Link åbner i nyt vindueCyperns forfatning kan der ikke foretages lovlig anholdelse af en person, medmindre der er udstedt en begrundet kendelse. Alle bestemmelser i strafferetsplejeloven, som tillader anholdelse uden en retskendelse, er undergivet denne forfatningsregel.

Politiet kan anmode en underretsdommer om at udstede en arrestordre. Politiet skal indgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at der findes beviser, som tyder på, at du har været involveret i en lovovertrædelse, og at det er nødvendigt at anholde dig med henblik på en politiefterforskning.

Arrestordren udstedes ikke automatisk. Dommeren skal foretage et skøn og foretage en afvejning af den pågældendes ret til frihed på den ene side og den offentlige sikkerhed på den anden.

En arrestordre er gyldig, indtil den bliver udført eller annulleres af en dommer.

Politiets beføjelse til ransagning

Der skal indhentes en ransagningskendelse for at ransage dit hjem eller dine forretningslokaler, medmindre du udtrykkeligt giver skriftlig tilladelse til ransagningen. En ransagningskendelse skal være begrundet. Den udstedes af en underretsdommer på baggrund af beedigede oplysninger fra politiet. Dommeren skal være overbevist om, at der er rimelig grund til at udstede ransagningskendelsen.

En politibetjent har ret til at stoppe og ransage dit køretøj:

 • hvis den pågældende har rimelig grund til at tro, at der kan findes narkotika i den
 • for at undersøge, om der findes sprængstoffer eller ulovlige våben i køretøjet.

En kropsvisitation af dig skal foretages af en politibetjent af samme køn som dig.

En politibetjent, som har rimelig grund til at tro, at du er i besiddelse af narkotika, har ret til at stoppe og kropsvisitere dig og, hvis den pågældende finder narkotika, anholde dig.

Du kan ikke appellere en arrestordre eller ransagningskendelse.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueRepublikken Cyperns rigsadvokatur

Link åbner i nyt vindueCyperns højesteret

Sidste opdatering: 18/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

3 - Mine rettigheder under retssagen

Hvor vil retssagen blive afholdt?

Retssagen vil blive behandlet af retten i den retskreds, hvor lovovertrædelsen er blevet begået.

Din retssag er offentlig, medmindre retten bestemmer, at den skal behandles for lukkede døre. Grundene til at behandle en retssag for lukkede døre er angivet i Link åbner i nyt vindueforfatningen.

Der findes ikke nævningesager i Cypern. Retten, som består af juridiske dommere, pådømmer de faktiske og retlige omstændigheder.

Kan anklagepunkterne ændres under retssagen?

Anklagepunkterne kan ændres under retssagen, hvis retten er indforstået med dette. Det kan forekomme, hvis oplysningerne i tiltalen er utilstrækkelige, eller anklagepunkterne skal bringes i overensstemmelse med beviserne.

Der kan tilføjes nye anklagepunkter under retssagen, hvis de opstår på baggrund af beviserne, og hvis retten indvilliger heri. Hvis det sker, kan retssagen blive udsat, så du får tid til at forberede dit forsvar.

Hvis det ved retssagens afslutning kun er en del af tiltalen, der er blevet bevist, og det er en enkeltstående lovovertrædelse, kan du blive dømt for denne lovovertrædelse, uden at anklagepunkterne ændres. På samme måde kan du blive dømt for et forsøg på at begå den lovovertrædelse, som du er tiltalt for, uden at anklagepunkterne ændres. Ved retssagens afslutning kan retten fastsætte, at der skal tilføjes yderligere anklagepunkter, som er opstået på baggrund af beviserne, og dømme dig uden at ændre anklageskriftet. Dette må ikke medføre en fejlagtig domfældelse.

Du kan ændre din erklæring under retssagen i forbindelse med alle eller nogle af anklagepunkterne, hvis retten indvilliger i at lade dig gøre det. Hvis du erklærer dig skyldig i nogle af anklagepunkterne, behandler retten de øvrige anklagepunkter. Hvis du erklærer dig skyldig i alle anklagepunkterne, går retten direkte videre til strafudmålingen.

Hvilke rettigheder har jeg under retssagen?

Du har ret til en retfærdig og offentlig behandling af sagen inden for en rimelig tidsfrist af en ved lov oprettet uafhængig, upartisk og kompetent ret.

Rettens dom skal være begrundet og afsiges generelt i et offentligt retsmøde, medmindre det ville være til skade for retsplejen.

Hvis du bliver tiltalt for et strafbart forhold, har du som minimum følgende rettigheder i henhold til forfatningen:

 • ret til at blive underrettet om tiltalen og grundene til den med det samme på et sprog, som du forstår
 • ret til at få tilstrækkelig tid til og mulighed for at forberede dit forsvar
 • ret til at forsvare dig selv eller gennem en advokat efter eget valg eller – hvis du ikke har råd til advokatbistand – at få gratis retshjælp under varetagelse af hensynet til retsplejen
 • ret til at stille spørgsmål til personer, der vidner mod dig, og til, at de samme betingelser gælder for forsvarets vidner som for anklagemyndighedens vidner
 • ret til gratis tolkebistand, hvis du ikke forstår eller taler det sprog, der tales i retten.

Er det nødvendigt, at jeg er til stede under retssagen?

Når du er blevet indkaldt til at møde for retten, skal du møde op. Hvis du ikke møder op, udstedes der en arrestordre mod dig.

Bliver jeg varetægtsfængslet eller løsladt under retssagen?

Du kan som regel blive løsladt mod kaution undtagen i alvorlige sager. Du kan blive varetægtsfængslet, hvis der er en alvorlig risiko for, at du ikke vil møde op til retssagen, hvis du bliver løsladt. Du kan også blive nægtet løsladelse mod kaution, hvis der er risiko for, at du vil begå flere lovovertrædelser, hvis du bliver løsladt.

Hvis du ikke kan blive løsladt mod kaution, og sagen behandles ved en underret, kan du ikke varetægtsfængsles i mere end otte dage indtil dit næste møde i retten. Der findes ingen grænse for varetægtsfængslingsperioden, hvis sagen behandles ved straffedomstolen.

Du kan appellere en afgørelse om nægtelse af løsladelse mod kaution. Appellen skal indgives senest 10 dage efter afgørelsen.

Der er ingen fast tidsgrænse for, hvor længe du kan være varetægtsfængslet under retssagen. Din sag skal dog behandles inden for en rimelig frist.

Jeg kommer fra et andet medlemsland. Kan jeg deltage i retssagen via en videoforbindelse?

Der findes ingen bestemmelser om deltagelse i en straffesag via en videoforbindelse.

Vil jeg få en forsvarer under retssagen?

Du er ikke forpligtet til at lade dig repræsentere af en forsvarer under retssagen. Du har ret til at forsvare dig selv. Hvis du bliver repræsenteret af en forsvarer, har du til enhver tid i processen ret til at skifte denne ud.

Hvis du ikke har råd til en forsvarer, har du eventuelt ret til retshjælp, hvis hensynet til retsplejen taler for det..

Hvis du bliver repræsenteret af en forsvarer under retssagen, fremlægger den pågældende dit forsvar. Hvis du forsvarer dig selv, har du de samme rettigheder, herunder retten til at nægte at udtale dig og retten at være fritaget fra at vidne mod dig selv.

Hvilken rolle har jeg under retssagen?

Efter at anklagemyndigheden har fremlagt sin sag, har du ret til at anmode om sagens afvisning på grundlag af følgende:

 • Det væsentligste indhold af lovovertrædelsen er ikke blevet bevist.
 • Anklagemyndighedens beviser har vist sig at være upålidelige og utilstrækkelige med henblik på en sikker dom.

Hvis retten er enig i dit argument, bliver du frifundet uden at skulle forsvare dig.

Hvis retten beslutter, at sagen ikke skal afvises, skal den oplyse dig om følgende rettigheder:

 • ret til at aflægge forklaring under ed. Hvis du gør det, krydsforhører anklagemyndigheden dig
 • ret til at aflægge forklaring uden ed fra anklagebænken. I så fald skal du ikke krydsforhøres
 • ret til at nægte at udtale dig. Der kan ikke drages en ugunstig slutning af, at du vælger ikke at udtale dig.

Kan jeg indkalde vidner til at tale min sag?

Uanset om du vælger at afgive forklaring eller ej, har du ret til at indkalde vidner til at tale din sag.

Hvis du vælger at afgive forklaring under ed, og du får stillet et belastende spørgsmål, skal du af retten oplyses om din ret til ikke at svare.

Hvad sker der, hvis jeg ikke siger sandheden under retssagen?

Hvis du afgiver urigtige oplysninger under retssagen, begår du mened, hvilket kan straffes med fængsel.

Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til anklagepunkterne mod mig?

Du har ret til at anfægte anklagemyndighedens beviser ved at krydsforhøre anklagemyndighedens vidner. Du kan også gøre indsigelse mod beviser.

Kan jeg fremlægge beviser til støtte for min sag?

Du kan fremlægge beviser til støtte for din sag, som er relevante og kan godtages ifølge loven. Hvis du bringer spørgsmålet om din karakter frem under retssagen, kan du indkalde et karaktervidne til at tale din sag.

Kan jeg bruge en privatdetektiv til at skaffe beviser for mig?

Ja. Der gælder de samme regler for fremlæggelse i retten af disse beviser, som der gør for alle andre beviser.

Vil oplysninger om tidligere straffe blive taget i betragtning?

Din straffeattest bliver ikke offentliggjort under retssagen, medmindre du beslutter dig for at afgive forklaring og bringer spørgsmålet om din karakter op ved at anfægte anklagemyndighedens vidnes karakter under krydsforhøret.

Der kan fremlægges beviser for dine tidligere lovovertrædelser ved retten, hvis den strafbare handling, du er tiltalt for, ligner andre lovovertrædelser, du har begået.

Dine tidligere domme i et andet medlemsland kan blive taget i betragtning, medmindre dommene er forældede.

Hvad sker der ved retssagens afslutning?

Ved retssagens afslutning fremlægger parterne deres afsluttende anbringender, og retten afsiger sin dom.

Retten kan dømme eller frifinde dig.

Hvis du bliver dømt, har du ret til at rette en anmodning til retten, inden den foretager strafudmåling, med henblik på at få nedsat din straf.

 

Se Link åbner i nyt vindueher for at finde oplysninger om mulige straftyper.

Hvilken rolle har offeret under domsforhandlingen?

Offeret har ikke nogen bestemt rolle under retssagen, men kan blive indkaldt for at afgive forklaring om omstændighederne omkring lovovertrædelsen og de deraf følgende skader og tab.

Under strafudmålingen kan anklagemyndigheden bede offeret om at beskrive konsekvenserne af lovovertrædelsen. Hvis du indvilliger i at betale erstatning til offeret, eller offeret er indstillet på at tilgive handlingen, kan du få en mildere straf.

Straftyper

Herunder er angivet en liste over de forskellige straftyper, som kan idømmes af en cypriotisk ret.

 • Fængsel, dvs. fængsling i et statsfængsel i et vist tidsrum.
 • Periodisk fængsel. Hvis du bliver dømt for en lovovertrædelse med en strafferamme på tre år eller mindre, kan du blive idømt periodisk fængsel i højst 52 uger. Den ugentlige fængslingsperiode varer fra fredag kl. 8.00 til mandag kl. 17.00.
 • Betinget fængselsstraf. Hvis din fængselsdom er på to år eller mindre, kan den gøres betinget i en periode på tre år under visse betingelser. Hvis du overtræder betingelserne, træder den oprindelige fængselsdom i kraft, og der kan forekomme andre konsekvenser.
 • Betinget dom. Retten kan give dig en betinget dom, ifølge hvilken du skal undergive dig tilsyn af en tilsynsværge i en periode på mellem et og tre år. Loven indeholder særlige bestemmelser om behandling af ungdomskriminelle.
 • Ungdomskriminelle. Den kriminelle lavalder er 14 år. Det er sjældent, at personer mellem 14 og 18 år bliver fængslet.
 • Afgørelse om at fjerne en mindreårig fra familien. Hvis en forælder eller en person, der er ansvarlig for en mindreårig, bliver dømt for bestemte strafbare forhold, kan retten træffe afgørelse om, at barnet skal bringes til et sikkert sted. Direktøren for socialforvaltningen får så ansvaret for barnet.
 • Afgørelse om behandling af en narkoman. En person, der bliver dømt for narkotikakriminalitet, kan blive pålagt at søge behandling på et afvænningscenter i stedet for en anden straf, forudsat at den pågældende indvilliger heri.
 • Stille sikkerhed for at møde i retten med henblik på domfældelse. I sådanne tilfælde pålægges du betingelser om at overholde loven i et vist tidsrum. Hvis du overtræder betingelserne, kan du blive dømt både for dette og for den oprindelige lovovertrædelse.
 • Retten kan give dig et tilhold for at bevare freden i et vist tidsrum.
 • Forbud mod at deltage i sportsbegivenheder. Hvis du bliver dømt for at have begået vold ved en fodboldkamp eller en anden sportskonkurrence, kan retten ud over at idømme dig en anden straf forbyde dig at deltage i fodboldkampe eller sportskonkurrencer.
 • Beslaglæggelsesordre vedrørende udbyttet fra lovovertrædelser.
 • Frakendelse af retten til at føre motorkøretøj. Hvis du bliver dømt for at have begået en færdselsforseelse, kan du få frakendt retten til at føre motorkøretøj. Det er en tillægsstraf til enhver anden straf retten kan idømme dig.
 • Frakendelse af retten til at eje eller anvende jagtgevær. Dette kan forekomme, hvis du bliver dømt for krybskytteri.
 • Afgørelse om fortabelse af rettigheder. Du kan få frataget rettighederne til genstande, som du er i ulovlig besiddelse af, eller som du har erhvervet på ulovlig måde.
 • Nedrivningsordre. Retten kan træffe afgørelse om nedrivning af en ulovligt opført bygning.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueWebsted for Cyperns regering med henvisning til forfatningen

Sidste opdatering: 18/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

4 - Mine rettigheder efter retssagen

Kan jeg appellere afgørelsen?

Du har ubegrænset ret til at appellere din dom og straf til højesteret. Hvis du er blevet dømt efter at have erklæret dig skyldig, kan du ikke appellere, medmindre tiltaleforholdene ikke er i strid med loven.

Hvad er tidsfristen?

Du skal indgive appel mod en dom og/eller en straf senest 10 dage efter domfældelsen. En appel indgives til justitskontoret ved den underret, hvor sagen blev behandlet, og til højesterets justitskontor, hvis sagen blev behandlet af en straffedomstol.

Hvornår kan jeg appellere?

Du kan appellere en dom, når:

 • retsplejereglerne er blevet overtrådt
 • dommen er urimelig i forhold til de førte beviser
 • rettens afgørelse er forkert i henhold til lovgivningen
 • der er sket en væsentligt fejlagtig domfældelse.

Du kan appellere en straf, når:

 • straffen principielt er forkert – retten blev vildledt om kendsgerningerne eller anvendte loven forkert eller begge dele
 • straffen åbenlyst er for hård eller for mild.

Grundlaget for appellen mod dommen og straffen skal beskrives og begrundes fuldt ud i appelskriftet.

Hvad sker der, hvis jeg appellerer?

Hvis du benytter din ret til at appellere, forbliver dommen eller straffen gyldig, indtil der træffes afgørelse om appellen.

Der træffes normalt afgørelse om en appel inden for seks til 12 måneder.

Der fremlægges normalt ikke beviser i forbindelse med en appelsag. Der kan fremlægges nye beviser, hvis de, uden at det er din skyld, først er dukket op efter retssagen. De skal være væsentlige for din sag og relevante for at bevise din uskyld.

Hvad sker der ved det retsmøde, hvor appellen behandles?

Parterne i appelsagen har ret til at argumentere for og imod appellen ved retten. Der indgives en skriftlig redegørelse for argumenterne inden retsmødet. Appellen er ikke en fornyet domsforhandling om den oprindelige sag. Formålet er at vurdere rimeligheden af afgørelsen fra første instans.

Hvad kan retten beslutte?

Højesteret kan:

 • give dig medhold i din appel og omstøde din dom
 • give dig delvist medhold i din appel og stadfæste andre dele af dommen, hvis du blev kendt skyldig i en række anklagepunkter
 • afvise appellen
 • tilsidesætte dommen og dømme dig for en anden lovovertrædelse, som baseret på beviserne er mere relevant, og udmåle en ny straf
 • give dig medhold i appellen og henvise sagen til fornyet behandling ved den samme eller en anden ret.

Hvad sker der, hvis jeg får medhold/ikke får medhold i min appel?

Hvis du får medhold i appellen mod din dom, omstødes dommen, og straffen tilsidesættes. Hvis du ikke får medhold, afvises appellen mod dommen. I forbindelse med appellen mod straffen har højesteret mulighed for at formilde, ændre eller tilpasse straffen. Hvis du ikke får medhold i appellen mod dommen og/eller straffen, kan højesteret træffe afgørelse om, at fængslingen skal starte den dag, appellen bliver afvist.

Har jeg ret til at appellere igen til en højere instans eller en anden domstol?

Der findes ikke nogen tredje retsinstans. Du har ikke adgang til flere retsmidler, når der træffes afgørelse om appellen. Hvis en af dine rettigheder i henhold til Link åbner i nyt vindueden europæiske menneskerettighedskonvention bliver krænket, kan du appellere til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis du ikke har adgang til flere retsmidler.

Hvis det viser sig, at den første afgørelse var forkert, vil jeg så få erstatning?

Hvis du får medhold i appellen mod din dom, og du allerede har siddet fængslet, har du i henhold til lovgivningen ret til at søge erstatning for det tab, du har lidt som følge af din manglende mulighed for at arbejde.

Hvis jeg får medhold i min appel, vil dommen så fortsat være registreret?

Hvis din dom bliver omstødt, vil den ikke forblive registreret.

Jeg kommer fra et andet medlemsland. Kan jeg blive sendt tilbage dertil efter retssagen?

Hvis du får en fængselsdom i Cypern, kan du blive sendt tilbage til dit eget land for at afsone straffen, forudsat at du skal sidde fængslet i over seks måneder. I særtilfælde kan denne grænse hæves. Du vil blive oplyst om denne rettighed, når du bliver indsat i fængslet.

Overførslen til dit medlemsland sker ikke automatisk. Du skal udtrykke ønske om at afsone straffen i dit eget land ved at indgive en anmodning enten i domslandet (Cypern) eller i dit eget medlemsland.

I ekstraordinære tilfælde kan overførsel finde sted uden dit samtykke, hvis et af landene anser det for at være nødvendigt på grund af din alder eller dit fysiske eller psykiske helbred.

Betingelserne for overførsel er fastlagt i Link åbner i nyt vinduekonventionen om overførelse af domfældte. En af betingelserne er, at den handling eller undladelse, som du er blevet dømt for, skal være en lovovertrædelse i henhold til lovgivningen i fuldbyrdelseslandet.

Ved overførslen til dit medlemsland henhører alle spørgsmål omkring betingelserne for fængslingen under lovgivningen i dette land og ikke lovgivningen i det land, der idømte straffen. Du skal give dit samtykke til en sådan overførsel, medmindre undtagelserne ovenfor er gældende.

Du kan ikke appellere en afgørelse om at overføre dig til dit hjemland med henblik på afsoning af straffen.

Hvis jeg bliver dømt, kan jeg så blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse?

Du kan ikke blive stillet for retten to gange for den samme lovovertrædelse, uanset om den er blevet begået i Cypern eller et andet land. Princippet om forbud mod dobbelt strafforfølgning er en grundlæggende rettighed i henhold til Cyperns forfatning.

Vil oplysninger om anklagepunkterne blive indført i min straffeattest?

Politiet fører et register over dine tidligere straffe. Alle nye domme vil blive tilføjet til din straffeattest. Strafferegisteret føres primært med henblik på strafudmålinger. Der føres ikke noget register over anklagepunkter, som ikke har medført en dom.

Hvor længe, oplysningerne om dine tidligere straffe vil blive opbevaret i registeret, afhænger af straffens karakter og går fra fem til højst 12 år.

Politiet kan opbevare oplysninger om dine tidligere straffe uden dit samtykke, og du kan ikke klage over, at registeret indeholder oplysninger om dine tidligere straffe.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueKonventionen om overførelse af domfældte

Sidste opdatering: 18/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

5 - Overtrædelse af færdselsloven og andre mindre alvorlige forseelser

Både mindre alvorlige og alvorlige overtrædelser af færdselsloven behandles ligesom alle andre lovovertrædelser. De straffes normalt med en bøde. Personer, der gentagne gange har begået lovovertrædelser, kan få frakendt kørekortet. De fleste mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven behandles normalt administrativt.

Hvem behandler overtrædelser af færdselsloven?

En række mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven og lignende lovovertrædelser kan blive behandlet administrativt, ved at der pålægges en bøde i henhold til loven.

I forbindelse med overskridelser af fartgrænserne eller brug af mobiltelefon under kørslen og visse andre mindre alvorlige lovovertrædelser kan du også få et klip i dit kørekort. Når du har over 12 klip i dit kørekort, skal din sag behandles i retten. Hvis du er uenig i et bødepålæg og klip i dit kørekort, indledes der en straffesag mod dig ved retten.

En politibetjent eller kommunal eller lokal parkeringsvagt kan underrette dig om, at du er blevet pålagt en bøde. Hvis du parkerer i strid med reglerne for parkering, skal overtrædelsen fremgå af opkrævningen på bøden med oplysning om, at bøden stiger med 50 %, hvis du ikke betaler den inden 15 dage.

Hvis bøden ikke er betalt inden 30 dage, kan der blive indledt en straffesag. Både fodgængere, cyklister og bilister kan blive pålagt bøde for overtrædelser af færdselsloven. Bødens størrelse fastsættes i henhold til loven.

Du kan ikke klage over en administrativ bøde, hvis du indvilliger i at betale den. Hvis du derimod nægter at have begået lovovertrædelsen, kan myndighederne indlede en sag mod dig ved retten for at bevise, at du har begået lovovertrædelsen. Rettens afgørelse kan appelleres ligesom alle andre strafferetlige afgørelser.

En administrativ bøde kan opkræves på samme måde som en bøde, der er blevet pålagt af retten. Den kommer ikke til at fremgå af din straffeattest.

Hvad sker der, hvis sagen kommer for retten?

Underretten i det område, hvor færdselsforseelsen er blevet begået, har kompetence til at behandle sagen.

Proceduren for behandling af mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven er den samme som ved alle andre lovovertrædelser.

Strafmulighederne er:

 • bøde
 • fængsel
 • frakendelse af kørekortet.

Borgere fra andre medlemslande kan blive straffet for mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven på lige fod med statsborgere.

Domme og straffe for mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven kan appelleres på samme måde og grundlag som alle andre sager.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueKørsel i Cypern – Cyperns trafiklove – Lovovertrædelser, bøder og klip

Sidste opdatering: 18/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.