Tiltalte i straffesager

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Kan jeg appellere afgørelsen?

Du har ubegrænset ret til at appellere din dom og straf til højesteret. Hvis du er blevet dømt efter at have erklæret dig skyldig, kan du ikke appellere, medmindre tiltaleforholdene ikke er i strid med loven.

Hvad er tidsfristen?

Du skal indgive appel mod en dom og/eller en straf senest 10 dage efter domfældelsen. En appel indgives til justitskontoret ved den underret, hvor sagen blev behandlet, og til højesterets justitskontor, hvis sagen blev behandlet af en straffedomstol.

Hvornår kan jeg appellere?

Du kan appellere en dom, når:

 • retsplejereglerne er blevet overtrådt
 • dommen er urimelig i forhold til de førte beviser
 • rettens afgørelse er forkert i henhold til lovgivningen
 • der er sket en væsentligt fejlagtig domfældelse.

Du kan appellere en straf, når:

 • straffen principielt er forkert – retten blev vildledt om kendsgerningerne eller anvendte loven forkert eller begge dele
 • straffen åbenlyst er for hård eller for mild.

Grundlaget for appellen mod dommen og straffen skal beskrives og begrundes fuldt ud i appelskriftet.

Hvad sker der, hvis jeg appellerer?

Hvis du benytter din ret til at appellere, forbliver dommen eller straffen gyldig, indtil der træffes afgørelse om appellen.

Der træffes normalt afgørelse om en appel inden for seks til 12 måneder.

Der fremlægges normalt ikke beviser i forbindelse med en appelsag. Der kan fremlægges nye beviser, hvis de, uden at det er din skyld, først er dukket op efter retssagen. De skal være væsentlige for din sag og relevante for at bevise din uskyld.

Hvad sker der ved det retsmøde, hvor appellen behandles?

Parterne i appelsagen har ret til at argumentere for og imod appellen ved retten. Der indgives en skriftlig redegørelse for argumenterne inden retsmødet. Appellen er ikke en fornyet domsforhandling om den oprindelige sag. Formålet er at vurdere rimeligheden af afgørelsen fra første instans.

Hvad kan retten beslutte?

Højesteret kan:

 • give dig medhold i din appel og omstøde din dom
 • give dig delvist medhold i din appel og stadfæste andre dele af dommen, hvis du blev kendt skyldig i en række anklagepunkter
 • afvise appellen
 • tilsidesætte dommen og dømme dig for en anden lovovertrædelse, som baseret på beviserne er mere relevant, og udmåle en ny straf
 • give dig medhold i appellen og henvise sagen til fornyet behandling ved den samme eller en anden ret.

Hvad sker der, hvis jeg får medhold/ikke får medhold i min appel?

Hvis du får medhold i appellen mod din dom, omstødes dommen, og straffen tilsidesættes. Hvis du ikke får medhold, afvises appellen mod dommen. I forbindelse med appellen mod straffen har højesteret mulighed for at formilde, ændre eller tilpasse straffen. Hvis du ikke får medhold i appellen mod dommen og/eller straffen, kan højesteret træffe afgørelse om, at fængslingen skal starte den dag, appellen bliver afvist.

Har jeg ret til at appellere igen til en højere instans eller en anden domstol?

Der findes ikke nogen tredje retsinstans. Du har ikke adgang til flere retsmidler, når der træffes afgørelse om appellen. Hvis en af dine rettigheder i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention bliver krænket, kan du appellere til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis du ikke har adgang til flere retsmidler.

Hvis det viser sig, at den første afgørelse var forkert, vil jeg så få erstatning?

Hvis du får medhold i appellen mod din dom, og du allerede har siddet fængslet, har du i henhold til lovgivningen ret til at søge erstatning for det tab, du har lidt som følge af din manglende mulighed for at arbejde.

Hvis jeg får medhold i min appel, vil dommen så fortsat være registreret?

Hvis din dom bliver omstødt, vil den ikke forblive registreret.

Jeg kommer fra et andet medlemsland. Kan jeg blive sendt tilbage dertil efter retssagen?

Hvis du får en fængselsdom i Cypern, kan du blive sendt tilbage til dit eget land for at afsone straffen, forudsat at du skal sidde fængslet i over seks måneder. I særtilfælde kan denne grænse hæves. Du vil blive oplyst om denne rettighed, når du bliver indsat i fængslet.

Overførslen til dit medlemsland sker ikke automatisk. Du skal udtrykke ønske om at afsone straffen i dit eget land ved at indgive en anmodning enten i domslandet (Cypern) eller i dit eget medlemsland.

I ekstraordinære tilfælde kan overførsel finde sted uden dit samtykke, hvis et af landene anser det for at være nødvendigt på grund af din alder eller dit fysiske eller psykiske helbred.

Betingelserne for overførsel er fastlagt i konventionen om overførelse af domfældte. En af betingelserne er, at den handling eller undladelse, som du er blevet dømt for, skal være en lovovertrædelse i henhold til lovgivningen i fuldbyrdelseslandet.

Ved overførslen til dit medlemsland henhører alle spørgsmål omkring betingelserne for fængslingen under lovgivningen i dette land og ikke lovgivningen i det land, der idømte straffen. Du skal give dit samtykke til en sådan overførsel, medmindre undtagelserne ovenfor er gældende.

Du kan ikke appellere en afgørelse om at overføre dig til dit hjemland med henblik på afsoning af straffen.

Hvis jeg bliver dømt, kan jeg så blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse?

Du kan ikke blive stillet for retten to gange for den samme lovovertrædelse, uanset om den er blevet begået i Cypern eller et andet land. Princippet om forbud mod dobbelt strafforfølgning er en grundlæggende rettighed i henhold til Cyperns forfatning.

Vil oplysninger om anklagepunkterne blive indført i min straffeattest?

Politiet fører et register over dine tidligere straffe. Alle nye domme vil blive tilføjet til din straffeattest. Strafferegisteret føres primært med henblik på strafudmålinger. Der føres ikke noget register over anklagepunkter, som ikke har medført en dom.

Hvor længe, oplysningerne om dine tidligere straffe vil blive opbevaret i registeret, afhænger af straffens karakter og går fra fem til højst 12 år.

Politiet kan opbevare oplysninger om dine tidligere straffe uden dit samtykke, og du kan ikke klage over, at registeret indeholder oplysninger om dine tidligere straffe.

Relevante links

Konventionen om overførelse af domfældte

Sidste opdatering: 18/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website