Tiltalte i straffesager

Cypern

Det er meget vigtigt, at du får uafhængig juridisk rådgivning, hvis du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. Faktabladene fortæller dig, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. De fortæller også, hvad en advokat kan gøre for dig. Dette generelle faktablad forklarer, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.

Indholdet er leveret af
Cypern

Sådan finder du en advokat

Hvis du er under mistanke for at være involveret i et strafbart forhold, har du ret til advokatbistand. Hvis du bliver tiltalt for at have begået en strafbar handling, har du ret til advokatbistand under retssagen. Du har til enhver tid ret til selv at vælge en advokat.

Samtalerne mellem advokat og klient er fortrolige. De finder sted under fire øjne og må ikke offentliggøres uden dit samtykke.

Betaling for advokatbistand

Hvis den lovovertrædelse, du er tiltalt for, har en strafferamme på over et år, har du ret til retshjælp, som kan bevilges på alle trin af en straffesag.

Hvis du ansøger om retshjælp, træffer retten afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til at modtage retshjælp, på baggrund af en socioøkonomisk rapport, som udarbejdes af socialkontoret på rettens foranledning.

Hvis du er berettiget til retshjælp, har du ret til at vælge en advokat fra en liste fra den cypriotiske advokatsammenslutning. Du kan finde relevante oplysninger om listen over advokater hos justitskontoret i den ret, hvor sagen mod dig er indledt. Hvis du ikke vælger en advokat fra listen, kan retten udpege en advokat for dig.

Det er strafbart at fremsætte en falsk erklæring om dine økonomiske omstændigheder for at opnå retshjælp. Hvis du begår en sådan lovovertrædelse, skal du betale retshjælpen tilbage til staten, og retten kan træffe en afgørelse med henblik herpå.

Hvis du ønsker at klage over en advokat for at have brudt adfærdskodeksen, skal klagen indgives til disciplinærrådet under den cypriotiske advokatsammenslutning.

Relevante links

Oplysninger om retshjælp fra ministeriet for den retlige og offentlige orden

Den cypriotiske advokatsammenslutning

Sidste opdatering: 18/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website