Tiltalte i straffesager

Kan jeg appellere rettens afgørelse?

Når retten finder dig "skyldig" eller "ikke skyldig", afsiger den en dom ved retssagens afslutning. I den bulgarske strafferetsplejelov er angivet, hvornår retten kan afvise en straffesag uden at afsige dom. I så fald træffer retten en beslutning. Du kan appellere både domme og beslutninger.

Appellen skal være skriftlig og underskrevet af dig. Den indgives via retten i første instans til appeldomstolen. Hvis retten i første instans er en distriktsdomstol, er appeldomstolen en regional ret. Domme og beslutninger fra en regional ret appelleres til en appeldomstol. Se flere oplysninger om domstolene i Bulgarien på webstedet for det øverste retsråd. Appeller af domme indgives senest 15 dage efter datoen for deres meddelelse, appeller af beslutninger senest syv dage efter datoen for deres bekendtgørelse.

I appellen kan du gøre indsigelse mod rettens konklusioner vedrørende de forhold, den har fundet bevist, anvendelsen af relevante love og en urimelig straf. Uanset, hvor mange og hvilke appeller der indgives, bestemmer appeldomstolen, om hele afgørelsen er korrekt eller ej.

Hvad sker der, hvis jeg appellerer dommen?

Efter at have modtaget din appel sender retten i første instans kopier af den til anklageren og de andre parter i retssagen. Den samme ret henviser sagen til appeldomstolen sammen med en begrundelse for sin afgørelse. Hvis retten har truffet bestemmelse om varetægtsfængsling som en forebyggende foranstaltning mod unddragelse af retsforfølgelse, bliver du ikke automatisk løsladt i forbindelse med appellen. Du kan imidlertid anmode appeldomstolen om at ændre denne foranstaltning til en mildere foranstaltning. Domstolen træffer afgørelse om appellen ved et særskilt retsmøde.

Der er ikke nogen frist for, hvornår appeldomstolen skal fastsætte en dato for retsmødet. Det afhænger af, hvornår begrundelsen for afgørelsen kan udarbejdes, og af appeldomstolens arbejdsbyrde.

Du kan bede om yderligere bevisførelse ved appeldomstolen, da der kan fremlægges nye oplysninger ved denne domstol. Der gælder de samme krav til bevisførelsen som i forbindelse med retssagen i første instans.

Hvad sker der ved det retsmøde, hvor appellen behandles?

Du kan, men er ikke forpligtet til at deltage i retsmødet. Du og din forsvarer kan fremsætte en mundtlig erklæring om de enkelte punkter. De øvrige tilstedeværende parter kan fremlægge deres mening om appellen.

Appeldomstolen kan:

  • beslutte at ophæve dommen og henvise sagen til anklageren ved retten i første instans med henblik på fornyet prøvelse
  • ophæve dommen fra retten i første instans og træffe en ny afgørelse
  • beslutte at ændre dommen til en mildere straf
  • beslutte at ophæve dommen og afvise straffesagen
  • udsætte straffesagen i de tilfælde, der er anført i den bulgarske strafferetsplejelov
  • beslutte at stadfæste dommen fra retten i første instans.

Hvad sker der, hvis jeg får medhold/ikke får medhold i min appel?

Hvis du ikke er tilfreds med en dom eller beslutning fra en appeldomstol, kan du appellere til den øverste kassationsret. Hvis appeldomstolen er en regional ret, kan du kun appellere til den øverste kassationsret, hvis den regionale ret har truffet en ny dom.

Der kan ikke fremlægges nye oplysninger ved den øverste kassationsret, og derfor kan der ikke foretages yderligere bevisførelse. Retten kan kun træffe afgørelse om, hvorvidt lovgivningen er anvendt korrekt, og hvorvidt den idømte straf er rimelig. Den øverste kassationsret behandler kun de fremførte klagepunkter.

Du har kun ret til erstatning, hvis din dom ophæves, og en appeldomstol træffer en ny dom om frikendelse. Se her for at få flere oplysninger om den særlige lov om erstatning. Hvis dommen stadfæstes på trods af appellen, også med en mildere straf, vil den blive påført din straffeattest. En frifindelsesdom registreres ikke.

Når du har gjort brug af din mulighed for at appellere til en appeldomstol og den øverste kassationsret, er det ikke muligt at appellere yderligere. Afgørelsen bliver endelig, hvis den ikke appelleres, eller der først indgives appel efter fristens udløb, eller efter at den øverste kassationsret har afsagt sin kendelse.

Jeg kommer fra en anden medlemsstat. Kan jeg blive sendt tilbage dertil efter retssagen?

Du kan blive sendt tilbage. I nogle tilfælde også selvom du ikke ønsker det. Du sendes ikke automatisk tilbage, når opfyldelsen af din dom træder i kraft. Der skal gennemføres en procedure, som er nærmere beskrevet i den bulgarske strafferetsplejelov. Du vil få brug for juridisk bistand.

Hvis jeg bliver dømt, kan jeg så blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse?

Loven tillader ikke, at du bliver stillet for retten for en lovovertrædelse, som du allerede er blevet dømt for. Dette gælder også, hvis du er blevet dømt i en anden medlemsstat.

Oplysning om anklagepunkter og dommen

Oplysninger om anklagepunkter opbevares i politiets registre. Hvis du frifindes, kan du bede politiet om at slette disse oplysninger.

Oplysninger om dommen vil blive påført din straffeattest. Den opbevares af den respektive distriktsdomstol. Hvis du er født uden for Bulgarien, opbevares din straffeattest hos det bulgarske justitsministerium.

Din straffeattest slettes først, når du fylder 100 år, og derefter mikrofilmes den og destrueres. Opbevaringen af din straffeattest kræver ikke din tilladelse. Du har heller ikke ret til at klage over opbevaringen.

Relevante links

Den bulgarske strafferetsplejelov

Bulgarsk lov om statens og kommunernes erstatningsansvar (over for borgerne)

Beslutning nr. 8 af 26. februar 2008 om virkeområderne og arbejdets organisation hos det bulgarske kontor for straffeattester

Sidste opdatering: 09/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website