Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Podmínkou pro zahájení vyšetřování trestného činu je, aby policejní orgán nebo státní zástupce obdrželi trestní oznámení. Cílem vyšetřování trestného činu je objasnit, zda byl trestný čin spáchán, a pokud ano, která osoba nebo které osoby mohou být ze spáchání daného trestného činu podezřelé. Pokud se jedná o závažnější trestný čin a existuje podezřelá osoba, povede vyšetřování státní zástupce. Jinak vyšetřování povede policejní orgán.

Jaké jsou fáze vyšetřování trestného činu?

Výslech

Nejdříve se vyslýchají osoby, u nichž lze předpokládat, že by mohly mít informace užitečné pro vyšetřování. Tyto osoby mohou zahrnovat oběť trestného činu, popřípadě osobu podezřelou z trestného činu nebo svědky. Osoba podezřelá z trestného činu může být v době výslechu již zatčena nebo na svobodě.

Mohou být také odebrány různé druhy vzorků a předány jiným orgánům k analýze. Veškerý výslech provádí policejní orgán a pouze ve výjimečných případech za přítomnosti státního zástupce. Pokud nemluvíte daným jazykem, musí vám být k dispozici tlumočník. Existuje-li přiměřená míra podezření, že někdo spáchal trestný čin, musí být tato osoba při výslechu o podezření informována.

Zatčení

Pokud se státní zástupce domnívá, že podezření je dostatečně odůvodněné, může rozhodnout o vašem zatčení. V tomto případě musí také existovat riziko, že pokud zůstanete na svobodě, mohli byste bránit vyšetřování nebo pokračovat v trestné činnosti nebo uprchnout. Státní zástupce vás pak musí ve stanovené lhůtě buď propustit, nebo požádat soud, aby vydal příkaz k uvalení vazby.

Vazba

Pokud jste podezřelí ze závažnějšího trestného činu a existují také zvláštní důvody pro to, abyste byli vzati do vazby, může státní zástupce požádat okresní soud, aby vydal příkaz k uvalení vazby. Jednání ve věci vazby musí proběhnout do čtyř dnů od vašeho zatčení. Během tohoto jednání okresní soud posoudí, zda byste měli zůstat ve vazbě nebo zda byste měli být propuštěni. Jste-li vzati do vazby, musí být příkaz k uvalení vazby ve stanovených intervalech přezkoumáván.

Pokračující policejní vyšetřování

Bez ohledu na to, zda jste byli vzati do vazby či nikoliv, bude pokračovat vyšetřování s cílem objasnit, zda je podezření dostatečně odůvodněné pro podání obžaloby. Vyšetřování musí být provedeno co možná nejrychleji, zejména pokud jste drženi ve vazbě. Pokud je nezbytné, aby vyšetřování pokračovalo delší dobu, může proběhnout více jednání ve věci vazby. Jakmile je vyšetřování skončeno, policejní orgán předloží výsledky vyšetřování státnímu zástupci a také podezřelému a obhájci podezřelého. Vy a váš obhájce máte právo požadovat, aby bylo vyšetřování doplněno o cokoliv, co považujete za důležité, předtím než se státní zástupce rozhodne, zda podá obžalobu či nikoliv.

Příprava obhajoby

Vy a váš advokát máte právo předložit pro účely soudního procesu vlastní důkazy. Vy a váš advokát máte právo se scházet za účelem přípravy na soudního jednání.

Obžaloba

Pokud se státní zástupce domnívá, že má proti vám dostatek důkazů, abyste mohli být odsouzeni, musí na vás podat obžalobu k soudu. Obžaloba musí jasně uvádět, z jakého trestného činu jste podezřelí a jakého jednání představující trestný čin jste se dopustili. Musí také jasně uvádět, jaké důkazy státní zástupce proti vám předloží.

Více informací o svých právech během různých fází řízení získáte kliknutím na následující odkazy:

Výslech (1)

Na co se mě může policejní orgán chtít ptát?

Cílem výslechu je objasnit, zda byl spáchán trestný čin, a pokud ano, zda máte informace, které byste mohli poskytnout. To platí bez ohledu na to, zda jste svědkem, obětí trestného činu nebo podezřelým.

Kdo bude výslechu přítomen?

Vyslýchat vás bude policejní orgán. Výslech mohou provádět jeden nebo více policistů. Státní zástupce nebude výslechu obvykle přítomen. Jste-li podezřelí z trestného činu, který zakládá nárok na advokáta, můžete požádat, aby vám byl advokát ustanoven a byl během výslechu přítomen.

Nemluvíte-li daným jazykem, máte také právo na tlumočníka. Náklady na tlumočníka uhradí policejní orgán. Než odpovíte na otázky, měli byste obvykle počkat, dokud nebude přítomen advokát a nebudete mít k dispozici tlumočníka. Státní zástupce nebo policejní orgán rozhodnou, kdo další má právo být výslechu přítomen.

Jak bude výslech probíhat?

Policejní orgán vám na začátku výslechu sdělí, zda jste vyslýcháni jako podezřelá osoba nebo z nějakého jiného důvodu. Vaše práva vám nebudou nahlas přečtena. Během výslechu máte právo mlčet i mluvit. Cokoliv řeknete, může být použito proti vám. Z výslechu může být pořizován buď zvukový záznam, nebo písemný zápis formou shrnutí toho, co jste řekli.

Jakou úlohu hraje při výslechu advokát?

Úkolem advokáta při výslechu je být připraven vám zodpovědět jakékoliv otázky a zaručit řádný průběh výslechu. Probíhá-li výslech řádně, nemá do něj advokát právo zasahovat. Může však být oprávněn klást vám otázky.

Je při výslechu něco zakázáno?

Během výslechu nesmí policejní orgán pro získání přiznání využívat informací, o nichž ví, že jsou nepravdivé, nebo činit sliby nebo nabízet možné výhody. Podezřelý rovněž nesmí být zastrašován, vystavován nátlaku nebo úmyslně vyčerpáván. Vyslýchaná osoba má také nárok na obvyklou stravu a nezbytný odpočinek.

Jak dlouho mohu být držen za účelem výslechu?

Nejste-li zatčeni, nesmíte být za účelem výslechu obvykle drženi více než šest hodin. Ve výjimečných případech můžete být nuceni zůstat dalších šest hodin. Pokud nejste poté zatčeni, máte právo odejít. Zvláštní pravidla se vztahují na děti.

Jak výslech končí?

Výslech končí tím, že je vám nabídnuta možnost poslechnout si zvukový záznam nebo si nechat přečíst policejní zápis. Poté budete dotázáni, zda to, co bylo zapsáno, podává pravdivý obraz toho, co jste při výslechu řekli.

Co se stane po skončení výslechu?

Po skončení výslechu podá policejní orgán státnímu zástupci nebo policistovi, který vede vyšetřování, zprávu o tom, co z výslechu vyplynulo. Jedná-li se o méně závažný trestný čin, zpráva státnímu zástupci se nepodává, dokud není vyšetřování skončeno. Jste-li podezřelí z trestného činu, který může vést k uvalení vazby, je státnímu zástupci obvykle podávána zpráva po každém výslechu. Státní zástupce pak rozhodne, zda budete zatčeni nebo propuštěni.

Zatčení (2)

Kdy bych mohl být zatčen?

Existují-li důvody pro vzetí do vazby, můžete být na dobu, kdy soud otázku vazby projednává, zatčeni. Jaké jsou předpoklady pro vzetí do vazby, je vysvětleno v oddíle Vazba (3). Můžete být zatčeni, i když důvody vazby nejsou zcela dány, pokud existují přiměřené důvody pro podezření, že jste trestný čin spáchali, a pokud se považuje za velmi důležité, abyste byli po dobu vyšetřování ve vazbě.

Kdo vydává příkaz k zatčení?

O tom, zda budete zatčeni či nikoliv, rozhoduje státní zástupce. Z příkazu k zatčení musí být jasné, z jakého trestného činu jste podezřelí a proč jste zatýkáni. Pokud státní zástupce příkaz k zatčení nezruší, musí okresnímu soudu předložit žádost o uvalení vazby nejpozději do 12:00 třetího dne po vydání příkazu k zatčení. Jinak musí nařídit vaše propuštění. Okresní soud musí konat jednání ve věci vazby neprodleně, nejpozději však čtyři dny od vašeho zatčení nebo od výkonu příkazu k zatčení.

Kdo mě může zatknout?

Existují-li důvody pro vaše zatčení, může vás policista v naléhavých případech zatknout i bez příkazu k zatčení. Jste-li dopadeni při páchání trestného činu, který může vést k uložení trestu odnětí svobody, nebo na útěku z místa činu, může vás zatknout (zadržet) kdokoliv. Totéž platí, jste-li hledaní pro spáchání trestného činu. Osoba, která vás zatkne, vás však musí předat co možná nejrychleji policistovi.

Mohu se setkat s advokátem?

Jste-li zatčeni, máte právo požádat, aby vám byl ustanoven veřejný obhájce. Učiní tak okresní soud na žádost státního zástupce.

Co se děje po dobu mého zatčení?

Po dobu vašeho zatčení má policejní orgán právo vás dále vyslýchat. Platí pak stejná pravidla jako při předchozích výsleších.

Jaká práva mám po dobu zatčení?

Státní zástupce může rozhodnout, že po dobu svého zatčení nebudete moci kontaktovat, kohokoliv chcete. Požadujete-li lékaře nebo potřebujete-li kontaktovat své velvyslanectví nebo konzulát, je povinností policejního orgánu vystupovat v této věci jako prostředník. Vždy také máte právo kontaktovat svého advokáta a setkat se s ním bez přítomnosti kohokoliv jiného. Po dobu zatčení budete obvykle drženi v policejní cele.

Vazba (3)

Kdy by mohlo být požadováno mé vzetí do vazby?

Existují-li „pravděpodobné důvody“ pro podezření ze spáchání trestného činu, za který lze uložit trest odnětí svobody v délce jednoho roku nebo více, může být požadováno vaše vzetí do vazby. Musí však také existovat riziko, že

  • se budete skrývat nebo vyhýbat soudnímu procesu nebo výkonu trestu nebo
  • budete na svobodě manipulovat s důkazy či jiným způsobem bránit vyšetřování věci nebo
  • budete pokračovat v páchání trestné činnosti.

Pokud je dolní hranice trestní sazby za daný trestný čin trest odnětí svobody v délce dvou let, budete obvykle drženi ve vazbě, pokud není zjevné, že k vazbě není důvod.

Bez ohledu na závažnost trestného činu může soud vazbu nařídit, pokud není známa vaše totožnost a odmítnete uvést své jméno a adresu nebo pokud je důvod se domnívat, že informace, které jste uvedli, jsou nepravdivé. Ve vazbě můžete být rovněž drženi, pokud nemáte místo bydliště ve Švédsku a existuje riziko, že se budete vyhýbat soudnímu procesu nebo výkonu trestu tím, že zemi opustíte.

V některých případech můžete být vzati do vazby, i když existují pouze „přiměřené důvody“ pro podezření ze spáchání trestného činu. Jedná se o nižší míru podezření než v případě „pravděpodobných důvodů“.
Je-li důvod se domnívat, že jako trest bude uložena pouze pokuta, nemůžete být vzati do vazby.

Existují nějaké osobní poměry, které mohou vylučovat uvalení vazby?

Soud bude muset zvážit nutnost uvalení vazby oproti tomu, co pro vás vzetí do vazby znamená. Pokud by důsledky vazby pro vás představovaly nepřiměřené narušení nebo újmu, nesmíte být vzati do vazby. Tato otázka se může stát relevantní, pokud například vyšetřování trvá dlouhou dobu.

Co když jsem mladší osmnácti let?

Pro mladistvé ve věku patnáct až osmnáct let platí zvláštní pravidla. Tato pravidla znamenají, že pro vazbu existují přísnější podmínky. Buď se musí jednat o velmi závažný trestný čin, nebo musí existovat jiné velmi podstatné důvody pro jejich vzetí do vazby.

Mám právo mluvit s advokátem a právo na tlumočníka při jednání ve věci vazby?

Během jednání ve věci vazby konaného u okresního soudu budete osobně přítomni společně s vaším veřejným obhájcem s právním vzděláním. Je-li požadováno vaše vzetí do vazby, máte vždy právo na veřejného obhájce. Potřebujete-li tlumočníka, bude se tato osoba jednání také účastnit a bude tlumočit vše, co bude řečeno.

Jak bude probíhat jednání ve věci vazby?

Během jednání státní zástupce řekne, z čeho jste podezřelí. Budete mít rovněž příležitost promluvit sami za sebe. Státní zástupce, váš advokát a soudce mají všichni právo vám klást otázky. Sami se rozhodnete, zda si přejete na otázky odpovídat či nikoliv. Během jednání ve věci vazby obvykle není vyslýchána oběť trestného činu ani svědci. Může však být přečteno, co jste vypověděli při policejním výslechu. Státní zástupce také může popsat výsledek forenzních nebo lékařských testů.

Usnesení o vzetí do vazby

Po skončení jednání se okresní soud odebere k poradě, aby posoudil, zda byste měli být vzati do vazby či nikoliv. Okresní soud pak ve vaší přítomnosti oznámí své rozhodnutí. Nejste-li vzati do vazby, máte právo okamžitě odejít. Jste-li vzati do vazby, soud zároveň stanoví lhůtu, ve které musí státní zástupce nejpozději zahájit řízení. Okresní soud obvykle rozhodne, že obžaloba musí být podána do dvou týdnů od vydání usnesení o vzetí do vazby. Během čekání na konání hlavního líčení před okresním soudem, budete drženi ve vazbě.

Co se stane, pokud není vyšetřování skončeno ve lhůtě stanovené okresním soudem?

Pokud uplyne lhůta stanovená okresním soudem pro zahájení řízení, aniž by však bylo vyšetřování ukončeno, a vy jste stále podezřelí, může státní zástupce požádat o prodloužení lhůty k podání obžaloby. Může být nezbytné nové jednání, aby se přezkoumalo, zda byste měli být i nadále drženi ve vazbě. Tato nová jednání se často konají prostřednictvím videokonference, což znamená, že vy se účastníte z místa vazby ve společnosti svého advokáta, státní zástupce se účastní ze svého úřadu a soudce sedí v soudní síni okresního soudu.

Co se stane, pokud jsem ve vazbě a míra podezření je nízká?

Jste-li drženi ve vazbě jako podezřelí z trestného činu na základě „přiměřených důvodů“, musí státní zástupce předložit další důkazy proti vám do jednoho týdne tak, aby podezření podpořil a bylo dosaženo úrovně „pravděpodobných důvodů“. Jinak musíte být propuštěni.

Co se stane v případě evropského zatýkacího rozkazu?

Je-li v kterémkoliv jiném členském státě vydán evropský zatýkací rozkaz, může tento požadavek přezkoumat soud v zemi, v níž se nacházíte. Soud pak rozhodne, zda byste měli být vydáni do země, která si vaše vydání vyžádala. Při těchto jednáních máte také právo mluvit s advokátem a právo na tlumočníka. Státní zástupce může před konáním těchto jednání rozhodnout, že byste měli být zatčeni, a soud může rozhodnout, že byste měli být drženi ve vazbě, dokud nebude možné vás vydat. Soud nebude posuzovat otázku vaší viny, ale pouze otázku toho, zda jsou naplněny formální požadavky na vydání.

Jak může být omezeno mé právo na kontakt s ostatními lidmi?

V okamžiku, kdy okresní soud rozhodne o vašem vzetí do vazby, rozhodne také o tom, zda by státní zástupce měl mít právo omezit váš kontakt s vnějším světem, tj. číst noviny, sledovat televizi a rovněž kontaktovat přátele a rodinu. Totéž platí pro možnosti vašeho kontaktu s ostatními osobami drženými ve vazbě. O rozsahu těchto omezení rozhoduje státní zástupce. Kdykoliv však máte právo kontaktovat svého advokáta a velvyslanectví.

Mám právo posílat a přijímat poštu?

Máte právo psát dopisy, komukoliv chcete, ale veškerou vámi odesílanou i přijímanou poštu bude číst státní zástupce. Pokud budou dopisy obsahovat cokoliv o podezření ze spáchání trestného činu, nebude dopis adresátovi odeslán, nebo budou příslušné části textu znečitelněny. Vaši korespondenci s advokátem nebude nikdo jiný nikdy číst, ať již budou dopisy obsahovat cokoliv.

Mohu se odvolat proti usnesení o vzetí do vazby?

Pokud jste nespokojeni s uvalením vazby, můžete se proti usnesení odvolat k odvolacímu soudu. Odvolací soud pak přezkoumá dokumenty z okresního soudu bez nařízení jednání a posoudí, zda byste měli být drženi ve vazbě či nikoliv. Rozhodnutí odvolacího soudu je možné předložit Nejvyššímu soudu, ale přípustnost dalšího opravného prostředku vyžaduje existenci zvláštních důvodů.

Může nastat něco, co povede k mému propuštění?

Pokud pominou důvody, pro které jste byli vzati do vazby, musí státní zástupce nařídit zrušení vazby. Důvodem může být oslabení důkazů proti vám nebo mohou pominout zvláštní důvody, pro které jste byli drženi ve vazbě, například již nepanuje názor, že byste mohli bránit vyšetřování. Pokud soud během nového jednání ve věci vazby rozhodne, že již není důvod k tomu, abyste byli drženi ve vazbě, musí soud nařídit vaše okamžité propuštění.

Mohu být propuštěn na kauci?

Ve Švédsku není propuštění na kauci možné.

Pokračující policejní vyšetřování (4)

Předloží policejní orgán pouze důkazy, které svědčí v můj neprospěch?

Při provádění vyšetřování je policejní orgán povinen předložit důkazy, které svědčí ve váš prospěch i neprospěch. Pokud si přejete, aby policejní orgán vyslechl nějakou konkrétní osobu, měli byste to projednat se svým advokátem a teprve poté svůj požadavek předložit policejnímu orgánu.

Má policejní orgán právo provádět prohlídky, odebírat vzorky DNA, otisky prstů atd.?

Pokud má policejní orgán příkaz vydaný státním zástupcem, má právo provést prohlídku vašeho obydlí, pracoviště, vozidla nebo jakéhokoliv jiného místa důležitého pro vyšetřování. Toto platí pouze v případě, že jste podezřelí z trestného činu, za který lze uložit trest odnětí svobody. Mohou být také vydány příkazy k provedení prohlídky těla a lékařských prohlídek a k odběru vzorků DNA. V některých případech může být zapotřebí, aby lékař zjistil, zda máte na těle nějaká zranění a zda je lze spojovat s trestnými činem, z jehož spáchání jste podezřelí. Pokud jste zatčeni nebo drženi ve vazbě, jste rovněž povinni poskytnout otisky prstů a nechat se vyfotografovat.

Mám právo si prostudovat policejní vyšetřovací spis?

V průběhu vyšetřování shromažďuje policejní orgán materiály, které poskytne státnímu zástupci jako podklad pro jeho rozhodnutí o tom, zda by na vás měla být podána obžaloba či nikoliv. Dříve než státní zástupce rozhodne, máte právo si celý vyšetřovací spis prostudovat za pomoci tlumočníka nebo překladatele. Obvykle nebude dostatek času pořídit překlad vyšetřovacího spisu do vašeho vlastního jazyka, ale máte právo se seznámit s jeho obsahem tak, že vám tlumočník obsah vyšetřovacího spisu přečte. Váš advokát má rovněž právo si vyšetřovací spis prostudovat.

Co se stane, pokud se podezření během vyšetřování změní?

Podezření proti vám se mohou během vyšetřování změnit. Znamená to, že mohou být doplněna další podezření, zatímco jiná podezření se mohou ukázat jako neodůvodněná nebo obtížně prokazatelná. Navíc může dojít ke změně právní kvalifikace trestného činu, z jehož spáchání jste podezřelí. Policejní orgán je povinen vás o všech těchto změnách v podezření informovat.

Příprava obhajoby (5)

Mám právo požadovat doplnění vyšetřování?

Vy i váš advokát máte právo žádat, aby policejní orgán vyšetřování doplnil o záležitosti, které považujete za důležité. Týká se to jak výslechu různých osob, tak písemných vyjádření nebo šetření znalců.

Je velmi důležité, abyste celý vyšetřovací spis pečlivě přezkoumali, aby materiál předložený státnímu zástupci jako podklad pro jeho rozhodnutí byl co možná nejkompletnější. Ačkoliv lze vyšetřování doplnit i po podání obžaloby, může být z vašeho pohledu lepší pokusit se státního zástupce přesvědčit, aby vyšetřování uzavřel tak, abyste se vyhnuli podání obžaloby.

Může můj advokát provádět své vlastní vyšetřování?

Vy i váš advokát máte rovněž právo provádět svá vlastní vyšetřování. Problémem však je, že k provádění těchto vyšetřování je obvykle omezený čas, zejména jste-li drženi ve vazbě. Navíc pro vašeho advokáta bude obvykle obtížné získat od soudu odměnu za svá vlastní vyšetřování. Neexistují však žádné zákonné překážky, které by vám ve vlastním vyšetřování bránily.

Obžaloba (6)

Za jakých okolností může státní zástupce podat obžalobu?

Pokud se státní zástupce domnívá, že je schopen dosáhnout vašeho odsouzení, je oprávněn podat na vás obžalobu. Podá pak k okresnímu soudu návrh na předvolání, v němž uvede trestný čin, z jehož spáchání jste podezřelí, proč jste z trestného činu podezřelí a jaké důkazy státní zástupce předkládá.

Do kdy musí být obžaloba podána?

Jste-li drženi ve vazbě, musí státní zástupce podat obžalobu ve lhůtě stanovené soudem. Jinak soud zruší příkaz k uvalení vazby.
Nejste-li drženi ve vazbě, musí státní zástupce obžalobu podat dříve, než bude trestný čin promlčen. Promlčecí lhůta v případě trestných činů je dvouletá nebo delší. Čím je trestný čin závaznější, tím bude promlčecí lhůta delší. V současné době neexistuje žádná promlčecí lhůta pro podání obžaloby v případě některých velmi závažných trestných činů, jako je například vražda.

Kdy bude věc projednávána u okresního soudu?

Po podání obžaloby předvolá okresní soud vás a další osoby, které mají být vyslechnuty. Jste-li drženi ve vazbě, bude se jednání konat co možná nejdříve, nejpozději však dva týdny ode dne podání obžaloby.

Pro osoby mladší osmnácti let jsou stanoveny zvláštní lhůty. Hlavní líčení se bude obvykle konat do dvou týdnů od podání obžaloby.

Existuje nějaká alternativa podání obžaloby?

Pokud není trestný čin příliš závažný a přiznáte vinu, může vám být nařízeno, abyste uhradili pokutu, a vyhnuli se tak podání obžaloby. Toto nařízení vydá státní zástupce, jenž také stanoví výši pokuty, kterou máte uhradit. Pokud předložíte doznání a uhradíte pokutu, soudní proces se konat nebude. Proti příkazu k uhrazení pokuty se nemůžete odvolat. V trestním rejstříku bude uvedeno, že jste přijali trest v podobě příkazu k uhrazení pokuty.

Související odkazy

Švédské soudy

Švédské státní zastupitelství

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.