Obžalovaní (trestné konanie)

Slovensko

Tieto informačné stránky Vám poskytnú informácie o postupe orgánov činných v trestnom konaní, ak ste podozrivý alebo obvinený zo spáchania trestného činu. Pre informácie o menej závažných protiprávnych konaniach, ako sú dopravné priestupky, ktoré sa obyčajne vyriešia pevne stanovenou sankciou akou je pokuta, prejdite na informačnú stránku 5. Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o Vašich právach nájdete tu.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Zhrnutie trestného konania

Nasledujúci text je stručný prehľad o jednotlivých štádiách trestného konania na území Slovenskej republiky:

Predsúdne konanie, ktoré sa člení na:

 • postup pred začatím trestného stíhania,
 • prípravné konanie (vyšetrovanie).

Súdne konanie, ktoré sa člení na:

 • preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby,
 • hlavné pojednávanie,
 • odvolacie konanie (odvolanie na súde vyššieho stupňa, dovolanie na Najvyššom súde SR, obnova konania),
 • vykonávacie konanie, štádium výkonu trestov a ochranných opatrení.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 – Ako získať právnu pomoc

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • začatie vyšetrovania a vznesenie obvinenia,
 • výsluch obvineného,
 • zadržanie, zatknutie (vrátane Európskeho zatýkacieho rozkazu),
 • vzatie do väzby a prepustenie,
 • priebeh vyšetrovania,
 • skončenie vyšetrovania.

3 – Moje práva počas súdneho konania

4 – Moje práva po rozhodnutí súdu

5 – Dopravné priestupky

Posledná aktualizácia: 18/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.