Obvinění (trestní řízení)

Kde se bude soudní proces konat?

Váš případ bude projednávat buď Court of Magistrates, nebo Criminal Court v závislosti zpravidla na závažnosti obžaloby proti vám.

Soudní proces bude veřejný až na několik výjimek, např. v případě potřeby utajení totožnosti oběti.

Jestliže bude případ projednávat Court of Magistrates, rozhodne ve věci předsedající soudce. Jestliže bude případ projednávat Criminal Court, rozhodne ve věci porota a v případě výroku o vině předsedající soudce vynese rozsudek.

Může se obžaloba během soudního procesu změnit?

Obžaloba se může změnit, jestliže případ projednává Court of Magistrates. Žalobce může požádat o opravení bodů obžaloby, jestliže se na základě důkazů bude jiný bod obžaloby jevit jako vhodnější, nebo jestliže se v původní obžalobě vyskytla chyba. Obžaloba může být rovněž stažena nebo nahrazena.

V případech před Criminal Court, kdy přiznáte nebo popřete vinu, se obžaloba může změnit za omezených okolností pod podmínkou, že změněná obžaloba nebude závažnější, než byla její původní verze.

Jestliže přiznáte vinu ve všech bodech obžaloby, soud přistoupí k vynesení rozsudku. Jestliže přiznáte vinu v některých bodech obžaloby, zatímco ostatní body obžaloby nebudou žalobcem staženy, ani nepředstavují alternativní body obžaloby, bude soud pokračovat v soudním procesu.

Jaká jsou moje práva během soudního procesu?

Musíte být přítomen během všech fází soudního procesu.

Jestliže žijete v jiném členském státě, není možné, abyste se zúčastnil prostřednictvím audiovizuálního spojení.

Pokud nerozumíte maltsky, ale hovoříte anglicky, bude soudní proces veden v anglickém jazyce. Pokud nerozumíte anglicky, bude soudní proces veden v maltštině a bude vám přidělen tlumočník, aby vám asistoval.

Svoji obhajobu si můžete vést sám, zpravidla však soudy budou trvat na tom, abyste si najal obhájce, který vám bude asistovat. Obhájce vám bude přidělen. Pokud je vaším obhájcem přidělený advokát z právní pomoci (duty advocate), nemůžete svého obhájce změnit. Pokud jste si však najal vlastního soukromého obhájce, změnit jej můžete.

Během soudního procesu nejste povinen mluvit a z vašeho mlčení nemůže být vyvozen žádný důsledek. Jestliže se však rozhodnete vystupovat jako svědek, nemůžete odmítnout odpovídat na usvědčující otázky vztahující se k obžalobě vznesené proti vám.

Nesdělení pravdy může vážně ovlivnit vaši důvěryhodnost a navíc může vést k trestnému činu křivé přísahy.

Jaká jsou moje práva ve vztahu k důkazům v můj neprospěch?

Důkazy vznesené ve váš neprospěch obyčejně můžete zpochybnit. Jestliže důkazy sestávají ze svědků, můžete je podrobit křížovému výslechu, případně můžete předvést vlastní svědky, aby zpochybnili jejich výpověď. V případě listinných důkazů můžete podrobit křížovému výslechu svědka nebo znalce předkládajícího důkaz, nebo předvést vlastní svědky, aby takový důkaz zpochybnili. Nemůžete však předkládat vlastní znalecké posudky. Znalecké posudky mohou být zpochybněny pouze křížovým výslechem znalce s ohledem na jeho zjištění nebo odbornost.

Na podporu své obhajoby můžete předvést svědky a předložit listinné důkazy.

Jestliže se bude váš soudní proces konat před Criminal Court, právo stanovuje lhůtu, jež se začíná počítat od dne doručení obžaloby, ve které musíte uvést všechny svědky a ostatní důkazy, které zamýšlíte předložit ve své obhajobě při soudním procesu. Žádná taková omezení neexistují, jestliže se váš soudní proces koná před Court of Magistrates.

Jestliže chcete použít soukromého detektiva, aby vám opatřil důkazy, můžete tak učinit. Důkazy jím opatřené jsou přípustné, pokud nejsou vyloučeny právem.

Váš obhájce může křížově vyslýchat svědky obžaloby a může zpochybnit to, co během křížového výslechu řeknou.

Budou zohledněny informace z mého trestního rejstříku?

Informace z vašeho trestního rejstříku budou brány na zřetel, jestliže se obžaloba bude vztahovat k předchozímu odsouzení, jako např. při opakování trestného činu nebo spáchání trestného činu během zkušebního období odloženého trestu. Smírčí soudce (magistrate) a soudce (judge) mohou váš trestní rejstřík rovněž zohlednit při rozhodování o výši vašeho trestu v případě, že budete odsouzen.

Během soudního procesu před Criminal Court může se může k vašemu trestnímu rejstříku přihlédnout, jestliže se pokusíte prosadit svoji bezúhonnost, nebo zpochybnit bezúhonnost některého ze svědků obžaloby. Při stanovování vašeho trestu může soud brát na zřetel pravomocné rozhodnutí vynesené zahraničním soudem.

Co se bude dít na konci soudního procesu?

Na konci soudního procesu budete zproštěn viny nebo shledán vinným ze skutků, ze kterých jste byl obžalován. Rovněž můžete být zproštěn viny / shledán vinným jen částečně.

Shledá-li vás soud vinným, můžete být odsouzen k trestu odnětí svobody. Pokud doba odnětí svobody není delší než dva roky, může soud odložit výkon trestu na dobu nejvýše čtyř let. Jestliže se na trestný čin vztahuje trest, jenž nepřesahuje sedm let odnětí svobody, může vás soud rovněž propustit nepodmíněně nebo podmíněně, a to nejvýše na dobu tří let. Jestliže podmínku uloženou soudem porušíte, budete předveden před soud a znovu souzen.

Soud může rovněž nařídit zkušební období, na které vám bude přidělen probační úředník, aby na vás dohlížel. V určitých případech vám může soud uložit peněžitý trest.

Jaká je úloha oběti během soudního procesu?

Jestliže se soudní proces koná před Criminal Court, může být oběť přítomna během řízení a vyjadřovat se k trestu.

Před Court of Magistrates může oběť přijmout aktivnější roli a osobně nebo prostřednictvím právního zástupce asistovat žalobci.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.