Defendants (criminal proceedings)

Malta

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.  For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Obsah zajišťuje
Malta

Summary of the criminal process

You will always be arraigned before the Court of Magistrates. If you are arraigned under arrest, the Court must first decide whether your continued detention is founded on a provision of law and then inform you that you may request bail. If you are not arraigned under arrest, you will be notified of the charges and of the date when you must appear in court for the first hearing.

There are three different types of trials depending on the seriousness of the charges brought against you:

Summary proceedings before the Court of Magistrates

 • Arraignment
 • Prosecution's case conducted by the Executive Police
 • Defence's case
 • Final Submissions
 • Judgement

Proceedings before the Court of Magistrates following the compilation of evidence

 • Arraignment
 • Prosecution's case conducted by the Executive Police and the Attorney General
 • Defence's case
 • Final Submissions
 • Judgement

Trial by jury

 • Preliminary pleas and pleas relating to the admissibility of evidence
 • Reading out of the bill of indictment
 • Address by the Prosecution
 • Prosecution's case conducted by the Attorney General
 • Defence's case
 • Reply by the Prosecution
 • Rejoinder by the Defence
 • Summing-up
 • Verdict
 • Sentence

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.  Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation
 • Arrest
 • The first court hearing
 • Preparation of the case pre-trial
 • Preparation of the case by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Road traffic offences

Related links

Criminal Code

Last update: 20/12/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 – Jak získat právní pomoc

Získat nezávislé právní poradenství je velmi důležité, pokud jste nějakým způsobem zapojen do trestního řízení. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých okolností máte právo na obhájce. Rovněž se v nich dozvíte, co pro vás obhájce udělá. Tento všeobecný přehled přináší informace, jak nalézt obhájce a jak se hradí náklady na obhájce, pokud je nemůžete sám zaplatit.

Nalezení obhájce

Pokud nemáte svého vlastního obhájce, naleznete jej nejlépe na oficiálních webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.advokátní komory. Pokud jste ve vazbě, budete muset požádat o pomoc s přístupem na tyto webové stránky, protože internet nebudete mít snadno dostupný.

Placení obhájce

Přidělený advokát je nezávislý obhájce, který je placený státem. Pro poradenství je k dispozici 24 hodin denně. Poradí vám, jaká máte práva, a zajistí, abyste neudělali nebo neřekli něco, co by vás mohlo poškodit.

Na bezplatné služby obhájce však budete mít právo pouze tehdy, pokud si úhradu služeb obhájce nemůžete dovolit. Neprovádí se žádný test výše prostředků, hlavním kritériem pro nárok na právní pomoc je, zda pracujete, či nikoliv. Pokud nepracujete, stát vám advokáta přidělí jak před vyšetřováním policií, tak i během vaší přítomnosti u soudu.

Jestliže se k soudu dostavíte bez obhájce, soud navrhne, abyste si jej najal, ledaže byste trval na tom, že žádného nepotřebujete.

Pokud si můžete svého vlastního obhájce dovolit, budete si jej muset najmout, protože na právní pomoc nebudete mít nárok. Doporučuje se domluvit se na odměně za obhajobu dříve, než si zvoleného obhájce najmete.

Poslední aktualizace: 20/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu

Podnětem pro vyšetřování trestné činu může být zpráva veřejného úředníka, informace od široké veřejnosti nebo trestní oznámení podané poškozeným. Vyšetřování se rovněž může uskutečnit, je-li osoba přistižena při páchání trestného činu.

Jaké jsou různé fáze před soudním procesem?

Vyšetřování

Policie může požádat osobu, aby se dostavila na policejní stanici a odpověděla na otázky. Účelem této fáze je zjistit, zda existuje dostatek důkazů potvrzujících, že se osoba, nikoliv nezbytně ta, která je dotazována, spáchala trestný čin.

Zatčení

Jestliže je policie přesvědčena, že existuje dostatek důkazů potvrzujících, že se osoba zapojila do trestného činu, lze tuto osobu na určitou dobu zadržet, aby ji policie mohla formálně vyslýchat. Účelem této fáze je rozhodnout, zda může být tato osoba obviněna z trestného činu, či nikoliv.

První řízení před soudem

Osoba podezřelá ze spáchání trestného činu bude předvedena před soud a bude jí sděleno obvinění. Pokud je dotyčná osoba ve vyšetřovací vazbě, soud nejprve rozhodne, zda je její setrvání ve vazbě právně podložené, a poté ji bude informovat, že může požádat o propuštění na kauci.

Před soudním procesem

Dříve než se případ začne projednávat v soudním procesu, musí orgány činné v trestním řízení shromáždit a opatřit veškeré důkazy ve prospěch obviněnému (obžalovanému) i proti němu. V závažnějších případech musí obžaloba předložit dostatek důkazů, aby soudu doložila, že v neprospěch obžalovaného svědčí přesvědčivé skutečnosti.

Policie, která v této fázi vede stíhání, nemá žádnou povinnost sdělovat jakékoli informace o tom, jak bude skutkové okolnosti. Nemá žádnou povinnost informovat obviněného ani jeho obhájce o tom, jaká má fakta a důkazy. Obhájce obviněné osoby může s obviněným spolupracovat na shromažďování důkazů svědčících v jeho prospěch.

Před uskutečněním soudního procesu se obyčejně koná několik předběžných řízení.

Moje práva během vyšetřování

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete podrobné informace o jednotlivých fázích vyšetřování, které přechází soudnímu procesu.

Vyšetřování

Proč mě může chtít policie vyslýchat?

Jestliže se policie domnívá, že jste se nějakým způsobem zapojili do spáchání trestného činu, nebo že byste jí mohl pomoci s vyšetřováním, může vás vyzvat, abyste jí asistoval při jejím šetření a odpověděl na řadu otázek.

Co mi bude sděleno ohledně mých práv?

Policie by vás neměla vyslýchat s cílem získat důkazy, jestliže vás neupozorní na vaše práva.

Jestliže se v průběhu vyšetřování dostavíte na policejní stanici nebo úřad dobrovolně, budete moci kdykoli svobodně odejít, ledaže by vám bylo oznámeno, že jste zadržen.

Co se stane, když nemluvím místním jazykem?

Pokud nerozumíte místnímu jazyku, policie vám zajistí tlumočníka. Tlumočník bude zdarma. Tlumočník by měl přeložit poučení o právech, otázky policie a vaše odpovědi.

Mohu mít obhájce?

Během výslechu nemáte na obhájce právo. Nicméně máte právo hovořit se svým obhájcem po dobu jedné hodiny před výslechem. Pokud potřebujete tlumočníka, bude vám překládat rovněž rozhovor s vaším obhájcem.

Pokud znáte jméno obhájce, můžete požádat policii, aby jej za vás kontaktovala. Jestliže žádného obhájce neznáte, policie vám poskytne seznam obhájců v advokátní komoře a vy si z něho můžete obhájce vybrat. Jestliže si obhájce nemůžete dovolit, bude policie kontaktovat přiděleného advokáta (duty advocate). Přidělený advokát je k dispozici 24 hodin denně. Více informací naleznete v přehleduOdkaz se otevře v novém okně. Jak získat právní pomoc.

Musím odpovídat na otázky policie?

Máte právo nevypovídat. Cokoli, co řeknete, může být zaznamenáno a použito během soudního procesu. Pokud však chcete na otázky odpovídat, může být ve vašem zájmu tak učinit. Pokud se rozhodnete, že se poradíte s obhájcem, a poté využijete svého práva nevypovídat, může být takové mlčení považováno za potvrzení jakýchkoli důkazů viny.

Mohu být prohledán, nebo žádán, abych poskytl své vzorky či otisky prstů?

Jestliže jste nebyl zadržen, mohou vám být odeprány vzorky pouze na základě vašeho předchozího písemného souhlasu. Jestliže jste byl zadržen, mohou být vaše intimní a neintimní vzorky odebrány pouze, pokud k tomu dáte patřičný souhlas. Jestliže odmítnete poskytnout neintimní vzorky (např. otisky prstů), můžete být k jejich odebrání donucen na základě nařízení Court of Magistrates (smírčí soud).

Zatčení

Proč by mohlo dojít k zatčení?

Kterýkoli policejní úředník může bez zatýkacího rozkazu zatknout kohokoli při páchání trestného činu nebo těsně po spáchání trestného činu postižitelného odnětím svobody, případně toho, koho důvodně podezírá, že se chystá spáchat takový trestný čin, nebo že jej právě spáchal.

Policie může rovněž provést zatčení osoby, jestliže:

 • není známa její totožnost;
 • existuje pochybnost, zda jsou údaje poskytnuté dotyčnou osobou pravdivé;
 • dotyčná osoby neposkytla přijatelnou doručovací adresu;
 • je to nezbytné k tomu, aby se tím dotyčné osobě zabránilo způsobit fyzickou újmu sobě samé nebo jakékoli další osobě, nebo způsobení ztráty nebo škody na majetku;
 • je to nezbytné pro zabránění v páchání přestupku proti dobrým mravům.
 • existují oprávněné důvody se domnívat, že zadržení je nezbytné pro ochranu dítěte nebo jakékoli jiné zranitelné osoby.

Co mi bude sděleno ohledně mého zadržení?

Jestliže jste zatčen, musíte být o skutečnosti informován, třebaže může být zatčení zjevné. Vysvětleny musí být rovněž důvody vašeho zatčení. Osoba, která vás zatýká, nemůže použít žádné násilí, pouta nebo jiné omezující prostředky, pokud nejsou nezbytně nutné k vašemu zajištění, nebo pokud nejsou potřebné kvůli vašemu kladení odporu při zatýkání.

Nemluvím místním jazykem. Mohu mít tlumočníka?

Jestliže nerozumíte místnímu jazyku, musí vám policie poskytnout tlumočníka, a nesmí vás vyslýchat, dokud se tlumočník nedostaví.

Mohu vidět obhájce?

Každá zatčená osoba má právo na poskytnutí právního poradenství od přiděleného advokáta. Právní poradenství je nicméně omezené na dobu jedné hodiny před výslechem. Policie bude obhájce kontaktovat za vás. Více informací naleznete v přehledu vyšetřování (3). Poradit se můžete rovněž po telefonu.

S obhájcem máte právo se setkat v soukromí. Jestliže potřebujete tlumočníka, měl by být přítomen jak vašemu rozhovoru s obhájcem, tak i v době, kdy budete hovořit s policií.

Musím odpovídat na otázky policie?

Máte právo nevypovídat. Cokoli, co řeknete, může být zaznamenáno a použito proti vám během soudního procesu. Pokud se ale rozhodnete, že se poradíte s obhájcem, a poté využijete svého práva nevypovídat, může být takové mlčení považováno za potvrzení jakýchkoli důkazů viny.

Co se stane, když řeknu něco v můj neprospěch?

Máte základní právo nevypovídat ve svůj neprospěch a budete upozorněn, že máte právo nevypovídat. Rovněž budete upozorněn na důsledky nevyužití práva nevypovídat. To znamená, že nejste povinen policii sdělovat informace, které by potvrdily vaši vinu.

Z vašeho nedostatečného vysvětlení určitých podrobností, jako např. proč jste byl v určitou dobu na určitém místě, nebo proč jste měl u sebe určité předměty, nelze vyvodit žádný důsledek. Nedostatečná vysvětlení však mohou negativně ovlivnit vaši důvěryhodnost.

Mohu kontaktovat přítele nebo rodinného příslušníka?

Policie má povinnost vás bez zbytečného prodlení informovat o vašem právu žádat, aby o vašem zatčení a místě zadržení byl informován váš příbuzný nebo přítel, ledaže by takový příbuzný nebo přítel byl důvodně podezřelý z účasti na vyšetřovaném trestném činu.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu kontaktovat své velvyslanectví?

Je běžné, že vám policie navrhne nebo doporučí kontaktovat vaše velvyslanectví, aby bylo o vašem zatčení a jeho důvodech informováno a doporučilo vám obhájce, budete-li jej potřebovat.

Budou mi sejmuty otisky prstů? Může být zjištěna moje DNA?

Vaše otisky prstů mohou být sejmuty a vaše DNA může být zjištěna, dáte-li k tomu patřičný souhlas. Jestliže však sejmutí otisků prstů odmítnete, můžete k tomu být donucen na základě nařízení soudce. Nemůžete však být donucen, aby byla zjištěna vaše DNA.

Může být provedena tělesná prohlídka?

Policista vás smí prohledat, jestliže má oprávněné důvody se domnívat, že můžete pro sebe nebo ostatní představovat nebezpečí, kvůli čemukoli, co byste mohl použít k útěku z vazby, a kvůli čemukoli, co by mohlo být důkazem ve vztahu k trestnému činu.

Jestliže má zatýkající policista oprávněného podezření, že ukrýváte předmět vztahující se k trestnému činu, může požádat soudce o příkaz k intimní prohlídce vaší osoby. Soud určí odborníka stejného pohlaví, aby provedl prohlídku, případně pro takovou prohlídku určí s vaším předchozím souhlasem jakéhokoli praktického lékaře.

Jak dlouho mě může policie zadržovat?

Po zatčení můžete být zadržován až čtyřicet osm (48) hodin. Jestliže do šesti hodin od zatčení nejste propuštěn, musí o tom zatýkající policista informovat soudce a sdělit mu veškeré podrobnosti, jako je čas a místo, na kterém jste zadržován. Po čtyřiceti osmi hodinách vás policista musí obvinit z trestného činu, propustit na policejní kauci nebo bezpodmínečně propustit.

Co se stane, když budu zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

Jestliže evropský zatýkací rozkaz vydá jiný členský stát, můžete být zatčen v jiném členském státě a po řízení před soudcem poslán zpátky do dotyčné země. Máte právo na obhájce a tlumočníka, pokud jej potřebujete.

První řízení před soudem

Proč se koná první řízení?

Existují dvě různé situace:

 • Jestliže jste byl zatčen a jste v policejní vazbě, je účelem prvního řízení před soudem sdělení obvinění. Následně soud rozhodne, zda je vaše setrvání ve vazbě právně podložené, a poté vás bude informovat, že můžete požadovat propuštění na kauci;
 • Jestliže jste byl obviněn, ale nejste v policejní vazbě, je účelem prvního řízení před soudem předběžné projednání obžaloby a projednání důkazů předložených obžalobou.

Jestliže jste v policejní vazbě, musíte co nejdříve po vašem obvinění stanout před soudem, aby se projednaly důkazy předložené obžalobou a rozhodlo se, zda byste měl být propuštěn na kauci, či nikoliv.

Jestliže nejste ve vazbě, bude vám obvinění oznámeno spolu se dnem, kdy se musíte dostavit na první řízení před soudem.

Mám právo na obhájce?

Jestliže stanete před soudem, máte právo na obhájce podle vlastní volby. Jestliže si obhájce nemůžete dovolit, stát vám poskytne právní pomoc. Více informací naleznete v přehledu Odkaz se otevře v novém okně.Jak získat právní pomoc.

Bude přítomen tlumočník, pokud neovládám daný jazyk?

Pokud nerozumíte maltsky, ale hovoříte anglicky, bude soudní proces veden v anglickém jazyce. Pokud nerozumíte anglicky, bude soudní proces veden v maltštině a bude vám přidělen tlumočník, aby vám asistoval. Služby tlumočníka jsou zdarma.

Musím u soudu vypovídat?

Máte právo nevypovídat. Budete však dotázán, zda se ke skutkům přiznáváte či jejich vinu popíráte. Váš obhájce vám poradí, jak postupovat.

Musím sdělit nějaké další informace?

Dříve, než se vyjádříte k obecné otázce viny či neviny, vám bude bez přísahy položeno několik otázek týkajících se zejména vaší totožnosti a vašeho bydliště.

Budu po skončení řízení propuštěn, nebo zůstanu ve vazbě?

Soud na jednání rozhodne, zda můžete být propuštěn na kauci, či nikoliv.

Jestliže máte čistý trestní rejstřík a nepředstavujete riziko pro společnost, budete obvykle propuštěn za určitých podmínek na kauci. Jestliže soud rozhodne neudělit kauci, budete vzat do vazby do dalšího řízení, na kterém můžete znovu požadovat propuštění na kauci. Soud nemůže rozhodnout o zamítnutí kauce až do soudního procesu. Propuštění na kauci můžete požadovat v kterékoli fázi řízení.

Jestliže jste cizinec, soud vám obyčejně propuštění na kauci zamítne, pokud nemáte stálou adresu na Maltě.

Mohu před soudním procesem opustit zemi?

Pokud poskytnete dostatečné záruky, že se na soudní proces vrátíte, můžete zemi opustit, musíte se však vrátit na všechna soudní řízení. Jestliže se na některé jednání nedostavíte, bude vydán zatýkací rozkaz k vašemu opětovnému zadržení. Můžete být rovněž obviněn z trestného činu porušení podmínek kauce. Ve většině případů by jednou z podmínek kauce bylo, že nemůžete opustit zemi, taková podmínka by se však mohla v některých následných fázích řízení změnit.

Přípravná fáze před soudním procesem

Co se děje před soudním procesem?

V období před soudním procesem státní zástupce shromažďuje veškeré důkazy v dané věci s cílem zajistit, že má dotačně přesvědčivé důkazní prostředky opravňující soudní proces. Důkazy se opatřují během fáze shromažďování důkazů. Této fázi řízení budete přítomen a váš obhájce vám může asistovat. Můžete provádět křížový výslech svědků obžaloby a rovněž můžete předkládat své vlastní důkazy.

Bude případ vždy projednáván v soudním procesu?

Court of Magistrates provádějící sestavování důkazů během předběžného projednání obžaloby může rozhodnout, že žádné důkazy neexistují, a proto budete propuštěni. Jestliže budete propuštěn a státní zástupce nebude se závěrem soudu souhlasit, může do jednoho měsíce požádat trestní soud o vaše opětovné zatčení. Jestliže vás Court of Magistrates předá k soudnímu procesu, státní zástupce může stále stáhnout veškerá obvinění. Právo nestanovuje alternativu pro soudní proces.

Mohu před soudním procesem přiznat svoji vinu?

Svoji vinu můžete přiznat při sdělení obvinění u soudu, a pokud trest za skutky, které jsou vám vytýkány, nepřesahuje deset let odnětí svobody, přikročí Court of Magistrates k vynesení rozsudku. Takový trest se až na několik výjimek objeví ve vašem rejstříku trestů.

Jestliže přiznáte vinu za skutky v obžalobě před Criminal Court (trestní soud), nebude se porota sestavovat a soud vynese rozsudek.

Může se moje obvinění před soudním procesem změnit?

Obžaloba se může změnit před konáním soudního procesu v závislosti na důkazech opatřených při shromažďování důkazů. Státní zástupce může do obžaloby zahrnout jakékoli body vyplývající ze shromážděných důkazů. Rovněž je možné, aby obžaloba nebo některé její body byly před soudním procesem staženy.

Jaké druhy důkazů budou orgány činné v trestním řízení shromažďovat?

Orgány činné v trestním řízení budou vyslýchat svědky případu a rovněž opatřovat hmotné a forenzní důkazy. Orgány mohou například zajistit dokumenty z vašeho domova nebo pracoviště. Court of Magistrates může nařídit jakékoli pátrání, prohlídku, zkoušku nebo jakýkoli další postup nezbytný k úplnému vyšetření případu. Soud může rovněž nařídit, aby byla odborníky provedena prohlídka jakékoli části vašeho těla nebo těla osoby, na které nebo se kterou byl trestný čin spáchán, jestliže se domnívá, že je taková prohlídka pro případ důležitá.

Mohu orgánům činným v trestním řízení zabránit v opatřování určitých důkazů?

Shromaždování důkazů není vhodnou fází řízení pro diskuzi o přípustnosti důkazů. Pro zpochybnění přípustnosti důkazů, jež orgány v trestním řízení zamýšlejí předložit, máte lhůtu, která začíná běžet dnem, ke kterému obdržíte obžalobu. Nicméně jestliže budou důkazy vysoce nepřípustné, bude je Court of Magistrates považovat za nedovolené.

Kdy se dozvím důkazy v můj neprospěch?

Se svým obhájcem budete přítomen sestavování důkazů a budete mít možnost podrobit svědky obžaloby křížovému výslechu a shlédnout hmotné důkazy.

Co se stane, jestliže žiji v jiném členském státě?

Jestliže vám bylo dovoleno vrátit se do své domovské země, musíte se dostavit na každé soudní jednání předcházející soudnímu procesu.

Jestliže jsem usvědčen, mohu být znovu souzen za stejný trestný čin?

Bez ohledu na to zda jste usvědčen, nebo zproštěn viny, nemůžete být za stejný trestný čin znovu souzen. Nicméně takové rozhodnutí přísluší soudu vedoucímu soudní proces, jelikož Court of Magistrates provádějící sestavování důkazů má výslovně zakázáno rozhodovat, zda budete znovu souzen za trestný čin, za který jste již jednou byl souzen.

Příprava strany obhajoby

Co se děje před soudním procesem?

Jestliže se soudní proces bude konat před Court of Magistrates, obžaloba nejprve sestaví úplný seznam důkazních prostředků a poté si vlastní důkazní prostředky připravíte vy. Svědky obžaloby můžete podrobit křížovému výslechu v době podávání jejich svědectví, nebo si můžete své právo na jejich křížový výslech ponechat na pozdější fázi.

Pokud se soudní proces koná před Criminal Court, u kterého je řízení formálnější, musíte připravit seznam svědků a jakékoli jiné námitky ve stanovené lhůtě, která se začíná počítat od dne, ke kterému obdržíte obžalobu.

Kdy musím připravit svoji obhajobu?

Pro přípravu své obhajoby v soudním procesu před Court of Magistrates nemáte stanovenou lhůtu. Až obžaloba uzavře své důkazy, bude vám sděleno datum zahájení vaší obhajoby. Svoji obhajobu nejste povinen dokončit během jednoho zasedání.

Jakmile obdržíte obžalobu k řízení před Criminal Court, můžete do 15 pracovních dnů oznámit jakékoli námitky a označit svědky a předložit dokumenty a jiné důkazy, které zamýšlíte při soudním procesu použít. Tato lhůta je pevně stanovená a doporučuje se, abyste si hned, jakmile obdržíte obžalobu, promluvil s obhájcem.

Obdržím informace o svědcích a dalších důkazech v můj neprospěch?

V případě soudního procesu před Court of Magistrates budou svědci obžaloby vyslýcháni a důkazy předkládány ve vaší přítomnosti. Před zahájením přípravy své obhajoby můžete rovněž požádat o kopie protokolů o úkonech řízení, jejichž obsahem budou rovněž přepisy důkazů a kopie ostatních předložených důkazů.

V případě soudního procesu před Criminal Court musí státní zástupce předložit úkony řízení spolu se seznamem svědků a dokumentů, které zamýšlí při soudním procesu předvést. Seznam svědků a dokumentů vám bude oznámen spolu s obžalobou. Kopii protokolů o úkonech řízení si rovněž můžete vyžádat v kanceláři Criminal Court.

Mohu orgánům činným v trestním řízení zabránit v opatřování určitých důkazů?

V případech před Court of Magistrates můžete obžalobě zabránit, aby předkládala důkazy, které jsou nepřípustné, tj. nejsou právně dovolené. To lze učinit bezprostředně nebo později v kterékoli fázi řízení.

V případě, že proti vám byla podána obžaloba a ohledně důkazů, které obžaloba zamýšlí předložit, byly ve lhůtě vzneseny námitky, Criminal Court stanoví den pro projednání těchto námitek. Soud odloží rozhodnutí případu na dobu po projednání návrhů stran řízení. Jestliže se chcete po vynesení rozhodnutí odvolat k Court of Criminal Appeal, musíte své odvolání oznámit bezprostředně po vynesení rozhodnutí soudem. Na podání odvolání poté máte tři pracovní dny.

Jsem-li odsouzen, mohu být znovu souzen za stejný trestný čin?

Bez ohledu na to zda jste odsouzen, nebo zproštěn viny, nemůžete být za stejný trestný čin znovu souzen. Námitku proti dvojímu stíhání pro tutéž věc lze před Court of Magistrates vznést v kterékoli fázi s výjimkou fáze sestavování důkazů.

Před Criminal Court lze námitku proti dvojímu stíhání pro tutéž věc vznést jako předběžnou námitku. Nicméně v kterékoli fázi může tuto námitku vznést sám soud, třebaže na tuto skutečnost nebylo konkrétně poukázáno.

Za tento trestný čin jsem již byl souzen v jiném členském státě. Co se bude dít?

Court of Magistrates nebo Criminal Court prověří obsah rozhodnutí jiného členského státu a propustí vás, jestliže dospěje k závěru, že se trestný čin shoduje s činem, za který jste již byl odsouzen nebo zproštěn viny.

Jak dlouho bude soudní proces trvat?

Soudní proces před Court of Magistrates bude probíhat po dobu několika zasedání, která se mohou konat v rozmezí několika týdnů nebo měsíců.

Většina soudních procesů před Criminal Court netrvá déle než týden. Závažnější soudní procesy však mohou trvat déle.

Poslední aktualizace: 20/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

3 – Moje práva u soudu

Kde se bude soudní proces konat?

Váš případ bude projednávat buď Court of Magistrates, nebo Criminal Court v závislosti zpravidla na závažnosti obžaloby proti vám.

Soudní proces bude veřejný až na několik výjimek, např. v případě potřeby utajení totožnosti oběti.

Jestliže bude případ projednávat Court of Magistrates, rozhodne ve věci předsedající soudce. Jestliže bude případ projednávat Criminal Court, rozhodne ve věci porota a v případě výroku o vině předsedající soudce vynese rozsudek.

Může se obžaloba během soudního procesu změnit?

Obžaloba se může změnit, jestliže případ projednává Court of Magistrates. Žalobce může požádat o opravení bodů obžaloby, jestliže se na základě důkazů bude jiný bod obžaloby jevit jako vhodnější, nebo jestliže se v původní obžalobě vyskytla chyba. Obžaloba může být rovněž stažena nebo nahrazena.

V případech před Criminal Court, kdy přiznáte nebo popřete vinu, se obžaloba může změnit za omezených okolností pod podmínkou, že změněná obžaloba nebude závažnější, než byla její původní verze.

Jestliže přiznáte vinu ve všech bodech obžaloby, soud přistoupí k vynesení rozsudku. Jestliže přiznáte vinu v některých bodech obžaloby, zatímco ostatní body obžaloby nebudou žalobcem staženy, ani nepředstavují alternativní body obžaloby, bude soud pokračovat v soudním procesu.

Jaká jsou moje práva během soudního procesu?

Musíte být přítomen během všech fází soudního procesu.

Jestliže žijete v jiném členském státě, není možné, abyste se zúčastnil prostřednictvím audiovizuálního spojení.

Pokud nerozumíte maltsky, ale hovoříte anglicky, bude soudní proces veden v anglickém jazyce. Pokud nerozumíte anglicky, bude soudní proces veden v maltštině a bude vám přidělen tlumočník, aby vám asistoval.

Svoji obhajobu si můžete vést sám, zpravidla však soudy budou trvat na tom, abyste si najal obhájce, který vám bude asistovat. Obhájce vám bude přidělen. Pokud je vaším obhájcem přidělený advokát z právní pomoci (duty advocate), nemůžete svého obhájce změnit. Pokud jste si však najal vlastního soukromého obhájce, změnit jej můžete.

Během soudního procesu nejste povinen mluvit a z vašeho mlčení nemůže být vyvozen žádný důsledek. Jestliže se však rozhodnete vystupovat jako svědek, nemůžete odmítnout odpovídat na usvědčující otázky vztahující se k obžalobě vznesené proti vám.

Nesdělení pravdy může vážně ovlivnit vaši důvěryhodnost a navíc může vést k trestnému činu křivé přísahy.

Jaká jsou moje práva ve vztahu k důkazům v můj neprospěch?

Důkazy vznesené ve váš neprospěch obyčejně můžete zpochybnit. Jestliže důkazy sestávají ze svědků, můžete je podrobit křížovému výslechu, případně můžete předvést vlastní svědky, aby zpochybnili jejich výpověď. V případě listinných důkazů můžete podrobit křížovému výslechu svědka nebo znalce předkládajícího důkaz, nebo předvést vlastní svědky, aby takový důkaz zpochybnili. Nemůžete však předkládat vlastní znalecké posudky. Znalecké posudky mohou být zpochybněny pouze křížovým výslechem znalce s ohledem na jeho zjištění nebo odbornost.

Na podporu své obhajoby můžete předvést svědky a předložit listinné důkazy.

Jestliže se bude váš soudní proces konat před Criminal Court, právo stanovuje lhůtu, jež se začíná počítat od dne doručení obžaloby, ve které musíte uvést všechny svědky a ostatní důkazy, které zamýšlíte předložit ve své obhajobě při soudním procesu. Žádná taková omezení neexistují, jestliže se váš soudní proces koná před Court of Magistrates.

Jestliže chcete použít soukromého detektiva, aby vám opatřil důkazy, můžete tak učinit. Důkazy jím opatřené jsou přípustné, pokud nejsou vyloučeny právem.

Váš obhájce může křížově vyslýchat svědky obžaloby a může zpochybnit to, co během křížového výslechu řeknou.

Budou zohledněny informace z mého trestního rejstříku?

Informace z vašeho trestního rejstříku budou brány na zřetel, jestliže se obžaloba bude vztahovat k předchozímu odsouzení, jako např. při opakování trestného činu nebo spáchání trestného činu během zkušebního období odloženého trestu. Smírčí soudce (magistrate) a soudce (judge) mohou váš trestní rejstřík rovněž zohlednit při rozhodování o výši vašeho trestu v případě, že budete odsouzen.

Během soudního procesu před Criminal Court může se může k vašemu trestnímu rejstříku přihlédnout, jestliže se pokusíte prosadit svoji bezúhonnost, nebo zpochybnit bezúhonnost některého ze svědků obžaloby. Při stanovování vašeho trestu může soud brát na zřetel pravomocné rozhodnutí vynesené zahraničním soudem.

Co se bude dít na konci soudního procesu?

Na konci soudního procesu budete zproštěn viny nebo shledán vinným ze skutků, ze kterých jste byl obžalován. Rovněž můžete být zproštěn viny / shledán vinným jen částečně.

Shledá-li vás soud vinným, můžete být odsouzen k trestu odnětí svobody. Pokud doba odnětí svobody není delší než dva roky, může soud odložit výkon trestu na dobu nejvýše čtyř let. Jestliže se na trestný čin vztahuje trest, jenž nepřesahuje sedm let odnětí svobody, může vás soud rovněž propustit nepodmíněně nebo podmíněně, a to nejvýše na dobu tří let. Jestliže podmínku uloženou soudem porušíte, budete předveden před soud a znovu souzen.

Soud může rovněž nařídit zkušební období, na které vám bude přidělen probační úředník, aby na vás dohlížel. V určitých případech vám může soud uložit peněžitý trest.

Jaká je úloha oběti během soudního procesu?

Jestliže se soudní proces koná před Criminal Court, může být oběť přítomna během řízení a vyjadřovat se k trestu.

Před Court of Magistrates může oběť přijmout aktivnější roli a osobně nebo prostřednictvím právního zástupce asistovat žalobci.

Poslední aktualizace: 20/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

4 – Moje práva poté, co soud vynesl rozhodnutí

Mohu se odvolat?

Odvolat se můžete proti rozhodnutí soudu a rovněž proti výroku o trestu. Učinit tak můžete podáním k odvolacímu trestního soudu - Court of Criminal Appeal. Učinit tak musíte do osmi pracovních dní v případě rozsudku Court of Magistrates. V případě výroku poroty a následného rozsudku vyneseného Criminal Court musíte odvolání podat do patnácti pracovních dní od data rozsudku.

V obou případech se můžete odvolat proti rozhodnutí ve věci samé nebo/a proti výroku o trestu.

Co se stane, když se odvolám?

Jestliže jste odsouzen k odnětí svobody rozsudkem Court of Magistrates, vaše odvolání pozastaví výkon rozhodnutí, dokud nebude ve věci odvolání učiněn konečný závěr.

Naproti tomu jste-li odsouzen k odnětí svobody rozsudkem Criminal Court na základě výroku o vině, budete okamžitě poslán do vězení a podání odvolání výkon trestu nepozastaví. V tomto druhém případě můžete požádat o propuštění na kauci až do vyřízení odvolání, tato kauce se však zpravidla neuděluje.

Žádné závazné pravidlo nestanovuje, kdy se bude vaše odvolání projednávat, obvykle se však k němu přistupuje po uplynutí několika měsíců.

Během odvolání zpravidla nemůže předkládat nové důkazy, existuje však několik výjimek, např. jestliže vám nebyl důkaz známý, nebo jestliže byl důkaz v době soudního procesu nepřípustný.

Co se děje při projednávání odvolání?

V případě odvolání proti rozsudku Court of Magistrates, jestliže nebyly pořízeny přepisy výpovědí svědků, budou tito svědci vyslechnuti a poté váš obhájce a žalobce učiní ústní vyjádření pro a proti odvolání.

V případech, kdy byly pořízeny přepisy výpovědí svědků, se podají ústní vyjádření. V případě odvolání proti rozsudku Criminal Court podají vaši obhájci ústní vyjádření na podporu vašeho odvolání a poté žalobce bude na tato vyjádření reagovat.

Na konci soudního procesu budete zproštěn viny, nebo shledán vinným ze spáchání skutků, ze kterých jste byl obžalován. Rovněž můžete být zproštěn viny/shledán vinným jen částečně.

Co se stane, jestliže je odvolání úspěšné/neúspěšné?

Jestliže bude odvolání úspěšné, rozsudek se změní nebo zruší v závislosti na tom, co jste v odvolání požadovali.

Jestliže bude odvolání neúspěšné, rozhodnutí soudu bude potvrzeno. V tomto druhém případě, jestliže Court of Magistrates vynesl rozsudek odsuzující vás k trestu odnětí svobody, budete vzat okamžitě do vazby.

Proti rozhodnutí Court of Criminal Appeal nemáte právo na další opravný prostředek. Jestliže bylo první rozhodnutí chybné, nemáte automatické právo na náhradu.

Jestliže je vaše odvolání úspěšné a rozhodnutí je zrušeno, nebude se uchovávat žádný záznam o vašem odsouzení.

Rozsudek je pravomocný buď na základě rozhodnutí Court of Magistrates nebo Criminal Court, není-li v lhůtě podáno odvolání, nebo na základě rozhodnutí odvolacího trestního soudu - Court of Criminal Appeal.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být do něho po procesu vrácen?

Jestliže jste z jiného členského státu, soud nenařídí, abyste byl do své země vrácen. Můžete však požádat vládu o možnost strávit svůj čas ve vězení ve svém členském státě.

Tento požadavek může rovněž vznést z vlastního podnětu nebo na podporu vašeho předchozího požadavku vaše vláda. S rozhodnutím musí souhlasit obě vlády.

Přesun není automatický a jeho způsob musí být navržen ve vašem požadavku nebo/a požadavku vlády.

Rozhodnutí poslat vás zpět do vaší země není soudním rozhodnutím, ale rozhodnutím, se kterým musí souhlasit vaše vláda a vláda členského státu, který vás shledal vinným z trestného činu. Proti takovému rozhodnutí se nelze odvolat.

Informace o obvinění/odsouzení

Skutky, ze kterých jste byl shledán vinným, se objeví ve vašem rejstříku trestů. Nicméně v některých případech, jestliže vám např. v době trestného činu bylo méně než osmnáct let, rozsudek do vašeho rejstříku trestů zaznamenán nebude.

Tyto informace jsou v držení policejního ředitele na policejním ředitelství.

Váš trestní rejstřík je v držení policejního ředitele bez jakéhokoli časového omezení. Nicméně po uplynutí určitého doby pohybující se od šesti měsíců až do deseti let v závislosti na délce vašeho trestu se rozsudky neobjeví na vašem výpisu z trestního rejstříku. Existují ale určité rozsudky, např. rozsudky za trestné činy spojené s omamnými látkami, které se vždy na vašem výpise z trestního rejstříku objeví, a to bez ohledu na uplynulý čas.

Vedení vašeho trestního rejstříku policejním ředitelem nevyžaduje váš souhlas. Proti evidenci těchto informací nemůžete namítat, jelikož to umožňuje zákon.

Poslední aktualizace: 20/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

5 – Dopravní přestupky

Dopravní přestupky, řádně označované jako porušení předpisů nebo přestupky s taxativním vymezením, se řeší ve správním řízení před komisařem pro spravedlnost.

Jak se dopravní přestupky projednávají?

Přestupky, např. překročení rychlosti a nedovolené parkování, se projednávají stejným způsobem, jako se projednávají méně závažné přestupky před smírčím soudem -Court of Magistrates.

Tyto přestupky projednává komisař pro spravedlnost.

Budete předvolán ke komisaři. V předvolání budou stručně uvedené skutky, ze kterých jste obviněn, a upozornění, že pokud se nedostavíte, bude se mít za to, že obvinění uznáváte. V předvolání bude rovněž uvedena pokuta, která vám může být uložena, jestliže se dospěje k závěru, že jste se přestupku dopustil.

Věc můžete vyřešit zaplacením pokuty nejpozději tři dny před jejím projednáváním. V takovém případě se nemusíte dostavit ke komisaři. Jestliže se rozhodnete obvinění zpochybnit, bude řízení pokračovat. Přestupkový orgán předloží své důkazy a vy předložíte své. Komisař poté rozhodne, zda jste se taxativně vymezeného přestupku uvedeného v předvolání dopustil, či nikoliv.

Jestliže komisař rozhodne, že jste se taxativně vymezeného přestupku dopustil, prohlásí, že jste shledán vinným z přestupku a nařídí vám zaplatit pokutu v maximální výši jeden tisíc šedesát čtyři eur a šedesát devět centů (1 164,69 EUR). Minimální výše pokuty by byla dvacet tři eur a dvacet devět centů (23,29 EUR). Pokud je tak stanoveno právním předpisem, může komisař kromě pokuty rovněž nařídit zabavení jakéhokoli předmětu použitého při spáchání předstupku a/nebo odebrání či zabavení řidičského oprávnění.

Za taxativně vymezené přestupky mohou být stíháni občané jiných členských států, pokud jsou předvoláni. Jste-li předvolán a nedostavíte se, bude se mít za to, že obvinění uznáváte. Jinak můžete písemně pověřit blízkého příbuzného nebo obhájce, aby se ke komisaři dostavil za vás.

Jestliže se rozhodnutím komisaře cítíte poškozen, můžete do třiceti dnů od rozhodnutí požádat smírčí soud - Court of Magistrates, aby takové rozhodnutí odvolal nebo změnil.

Objeví se tyto přestupky v mém rejstříku trestů?

Tyto přestupky se ve vašem trestního rejstříku či výpisu z něho neobjeví.

Poslední aktualizace: 20/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.