Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Dopravní přestupky řeší zákon o silničním provozu, který upravuje zejména porušení zákona v souvislosti s požitím alkoholu, rychlostí jízdy a jednáním v případě nehody.

Jaká porušení zákona existují v souvislosti s požitím alkoholu?

Záleží na obsahu alkoholu v krvi. Základní hodnota, po jejímž překročení je konzumace alkoholu trestná, činí 0,5 gramů na litr krve. Překročení této hodnoty řeší příslušný policejní soud (závažný přestupek - contravention grave) až do hodnoty 1,2 gramů na litr krve, což je hraniční hodnota, jejíž překročení řeší příslušný trestní soud projednávající přečiny (délit).

Zákon stanoví také případ zjevných známek opilosti. Pokud máte obsah alkoholu do 0,5 gramů na litr krve, ale vykazujete zjevné známky opilosti, bude s vámi nakládáno, jako kdybyste měl obsah alkoholu nad 0,5 gramů na litr krve. Podobně platí, že pokud řidič při obsahu alkoholu v rozmezí 0,5 a 1,2 gramů na litr krve vykazuje zjevné známky opilosti, bude s ním nakládáno, jako kdyby měl nad 1,2 gramů na litr krve.

Jaké postihy vám hrozí?

Hrozí vám následující tresty: uvěznění, pokuta, zákaz řízení (přechodný, trvalý, okamžité odebrání řidičského oprávnění) nebo zabavení vozu. Postihy závisí na závažnosti porušení zákona.

Jaká porušení zákona existují v souvislosti s rychlostí jízdy?

V souvislosti s rychlostí jízdy existují tři druhy porušení zákona:

Mírný přestupek (la contravention simple)

Jde o každé překročení rychlosti, které nespadá do jiné kategorie. Postihem za mírný přestupek je zaplacení stanoveného výměru, čímž je záležitost ukončena.

Závažný přestupek (La contravention grave)

Postihem je pokuta (25 až 500 EUR).

Přečin (délit) za vysokou rychlost (pouze při opakování po předchozím závažném přestupku)

Postihem je pokuta (500 až 10 000 EUR) a trest odnětí svobody (8 dnů až 3 roky) nebo jeden z těchto trestů.

Podrobnější informace o mezních hodnotách překročení rychlosti a jejich kategorizaci podle závažnosti naleznete u Ministerstva dopravy.

Jaká porušení zákona existují v souvislosti s jednáním v případě nehody?

Přečin nezastavení po dopravní nehodě (délit)

V případě nehody (bez ohledu na povahu a výši škody) musíte setrvat na místě nehody až do zjištění veškerých skutečností, v opačném případě jste spáchal přečin nezastavení po dopravní nehodě.

Za přečin nezastavení po dopravní nehodě vám může hrozit trest odnětí svobody, pokuta a zákaz řízení.

Neposkytnutí pomoci osobám v nebezpečí

Neposkytnutí pomoci osobě v nebezpečí je trestné, pokud bez závažného ohrožení vaší nebo jiné osoby záměrně neposkytnete nebo nezařídíte pomoc osobě, které hrozí vážné nebezpečí, což jste zjistil vy sám nebo vám tato situace byla popsána osobami žádajícími o vaši pomoc.

Za neposkytnutí pomoci osobě v nebezpečí vám hrozí trest odnětí svobody v rozmezí osmi dnů až pěti let a pokuta ve výši 251 až 10 000 EUR nebo jen jeden z těchto trestů.

Neúmyslný náraz a poranění a neúmyslné zabití.

Věc bude řešena před soudem jako jiné řízení bez souvislosti s provozem.

Související odkazy

Dopravní odbor, překročení rychlosti

Novinky v silničním provozu

Poslední aktualizace: 05/04/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.