Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Jestliže se jakýmkoliv způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité získat nezávislé poradenství od advokáta. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých podmínek máte nárok na zastoupení advokátem. Rovněž je tam vysvětleno, jakým způsobem vám advokát pomůže. Tento obecný informační přehled popisuje, jak advokáta vyhledat a jak pokrýt jeho honoráře, pokud nemáte prostředky na jejich úhradu.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak vyhledat advokáta

Máte absolutní právo nechat se ve všech věcech zastupovat advokátem. Advokáta si můžete svobodně vybrat nebo můžete kontaktovat Lucemburskou advokátní komoru a ze získaného seznamu advokátů si některého vybrat.

Pokud si nevyberete, nebo pokud předseda advokátní komory (Bâtonnier de l’Ordre des Avocats) považuje vaši volbu za nevhodnou, ustanoví jej on sám. S výjimkou případu, kdy se nemůže dostavit k soudu, nebo pokud by došlo ke střetu zájmů, se advokát zhostí zastoupení, kterým byl pověřen.

Pokud jste ve vazbě, můžete na začátku řízení požádat vyšetřujícího soudce, aby vám ustanovil advokáta z moci úřední nebo vámi zvoleného advokáta.

Jak zaplatit advokáta

Honoráře advokáta nejsou upraveny. Pokud na zaplacení advokáta nemáte dostatečné prostředky, můžete požádat o právní pomoc na útvarech pro styk s veřejností a právní informace při soudech.

Útvar pro styk s veřejností a právní informace se nachází v Lucemburku, Diekerchu a Esch-sur-Alzette:

  • Lucemburk: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Lucemburk, Tel.: 22 18 46
  • Diekirch: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Tel.: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, Tel.: 54 15 52

Za osobu s nedostatečnými prostředky jste považován, pokud vaše finanční prostředky nepřevyšují zákonem zaručený minimální příjem.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti – Právní pomoc

Ministerstvo spravedlnosti – Právní asistence

Poslední aktualizace: 05/04/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.